Sint-janskruid

Omschrijving: Sint-janskruid als farmaceutische specialité wordt vervaardigd uit de hele of gesneden rijpe knoppen van Hypericum perforatum, geoogst in de bloeitijd. Toepassingen van preparaten vervaardigd op basis van alcoholische aftreksels (50-60% ethanol of 80% methanol) en tincturen (49-50% ethanol)

 

Klinische studies De effectiviteit en veiligheid van gestandaardiseerde alcoholische extracten van sint -janskruid is beoordeeld in tenminste 32 gecontroleerde dubbelblinde en 2 open studies, waarbij meer dan 4200 patiënten met een depressie betrokken waren. Talrijke farmacologische onderzoeken werden bovendien verricht bij nog eens 10.000 patiënten. De belangrijkste indicatie in de meeste studies waren lichte tot matige depressieve verschijnselen. Vier studies werden opgezet om tests uit te voeren voor de behandeling van zware depressiviteit. Bij verschillende onderzoeken werd een verbetering waargenomen van de voornaamste symptomen van een depressie (stemming, afname van levenslust, gebrek aan slaap, concentratie en bepaalde lichamelijke klachten.) Bij diverse studies werd de werkzaamheid onderzocht van sint-janskruid t.o.v. een placebo en antidepressiva als amitriptyline, imipramine, mapotriptiline, fluoxetine, sertraline en paroxetine. Daaruit kwam evident naar voren dat sint-janskruidextracten effectief zijn bij de bestrijding van milde tot matige depressiviteit. Echter niet bij langdurige zware depressiviteit.

Enkele voorbeelden van specifieke onderzoeken:

Sint-janskruid t.o.v. imipramine (tricyclisch antidepressivum) Om de effectiviteit van sint-janskruid en het antidepressiemedicijn imipramine te beoordelen werden 263 mensen met een depressie in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1050 mg sint-janskruid ethanolextract per dag . Een andere groep 100mg imipramine en de derde groep een placebo. Uiteraard wist niemand welk middel hij slikte. Na acht weken bleken de mensen die de St. Janskruid hadden gekregen het beste te reageren. Door vijf verschillende tests werd de toestand van de patiënten beoordeeld. Bij vier tests, waaronder de Hamilton Depression Scale en Anxiety Scale waren de resultaten na gebruik van het kruidenextract en het medicijn vergelijkbaar en duidelijk beter dan na gebruik van de placebo. Eén test, die was opgezet om het lichamelijk welbevinden van de patiënten te beoordelen, toonde alleen bij gebruik van St. Janskruid een verbetering aan die groter was dan na gebruik van een placebo. Eén van de conclusies van de onderzoekers luidt: ‘Patiënten verdragen hypericumextract (St. Janskruid) veel beter dan de tricyclische antidepressiva. Dit bevordert de therapietrouw en maakt hypericumextract een veelbelovend medicijn voor langetermijn behandeling.’

Open Trial: In een grootschalig opgezette studie werden 1606 patiënten (gemiddelde leeftijd 52 jaar) die te kampen hadden met de typische verschijnselen van depressiviteit, zoals een down gevoel, gebrek aan levenslust en slaapstoornissen, behandeld met Sint Janskruid (2-3 x daags 300 mg/ methanol 80%; gestandaardiseerd tot 900 mcg totaal hypericine). Na 5 weken consequente toepassing was de intensiteit van de overheersende symptomen bij 90% van de onderzoeksgroep opvallend afgenomen. De effectiviteit van Sint Janskruid werd door 81 % van de artsen en 76 % van de patiënten zeer goed tot goed genoemd. Er kon geen verband worden gelegd tussen leeftijd en effectiviteit van Sint Janskruid.

Zware depressie: 200 patiënten met de diagnose zware depressiviteit deden mee aan dit dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Zij hadden allen al reeds minstens tien jaar periodiek last van depressiviteit en de huidige depressie duurde al minstens twee jaar. De Hamilton Depression Rating Scale, (een puntensysteem dat aan de hand van een vragenlijst de ernst van een depressie tracht te meten) kwam uit op gemiddeld 22,5. Na acht weken gebruik van 900 mg-1200 mg sint-janskruid of placebo per dag bleek dat in de St janskruid groep bij 26,5% aanmerkelijke verbetering was opgetreden (HAMD score <12). Dit was bij 18,6% van de placebogebruikers het geval. Bij 14,3% van de St Janskruid groep en bij 4,9% van de placebogroep werd geen depressie meer waargenomen (HAMD score <7) . Alhoewel de cijfers voor St Janskruid beter waren dan voor placebo kon gezien de lage percentages niet gesteld worden dat St Janskruid een succesvolle therapie was.

Sint-janskruid t.o.v. Seroxat bij ernstige depressiviteit: 251 mensen met matige tot zware depressiviteit (Hamilton Depression Rating Scale, score van minstens 22) kregen in dit dubbelblind onderzoek 900mg St Janskruid of 20mg Seroxat (paroxetine, een SSRI antidepressivum) per dag. Bij degenen waarbij na twee weken nog geen verbetering was opgetreden werden de doses verdubbeld. Na zes weken bleek dat de St Janskruid beter was aangeslagen dan de Seroxat. De daling van de Hamilton Depression score was 56% in de St Janskruid groep en 45% in de Seroxat groep. Het aantal ongewenste bijwerkingen was 71% lager onder degenen die de St Janskruid hadden gekregen dan in de andere groep. Het verschil met de voorgaande studie zit niet in de ernst van de klachten maar in de duur ervan. In deze studie hadden de proefpersonen voordien slechts één andere behandeling tegen depressiviteit gehad. British Medical Journal Uit een tweede vervolgonderzoek bleek dat voor degenen uit de sint janskruidgroep en de seroxatgroep die gunstig gereageerd hadden op de medicatie en deze nog 16 weken langer gebruikten de resultaten vergelijkbaar waren: 81% remissie (geen terugkeer van de symptomen) in de sintjanskruid- en 71% remissie in de seroxatgroep. (Pharmacopsychiatry, 2006)

Sint-janskruid versus Prozac: In een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek werden 135 mensen met ernstige depressieve klachten in drie groep verdeeld: een placebogroep, een sint janskruidgroep (900mg per dag) en een prozacgroep (20mg fluoxetine per dag). De Hamilton Depression Rating Scale score daalde na 12 weken van gemiddeld 19,7 naar 10,2 in de st janskruidgroep en naar 13,4 in de prozacgroep en 12,6 in de placebogroep. Aanzienlijke verbetering (HAMD <8) trad op bij 38% van degenen die de st janskruid hadden gekregen, bij 30% van de prozac- en 21% van de placebogebruikers. (J Clin Psychopharmacol, 2005)

Klinische gegevens over de veiligheid van Sint Janskruidextracten

Extracten van sint-janskruid hebben een hoge graad van veiligheid. Onderzoeken bij meer dan 13 900 patiënten tonen aan dat Sint Jans in het algemeen goed wordt verdragen. In 17 gerandomiseerde klinische studies werd slechts melding gemaakt van bijwerkingen als hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, jeuk en een licht verstoorde spijsvertering. In vergelijkende klinische onderzoeken bij synthetische antidepressiva en Sint Janskruid lijken de nadelige effecten van laatstgenoemde soms hoger dan in placebo gecontroleerde studies. Dit komt omdat de onderzoeker alle mogelijke bijwerkingen zo nauwkeurig mogelijk in kaart zal willen brengen en vooraf alle mogelijke bijwerkingen dient te vermelden aan de proefpersonen. Hoe het ook zij. Het totale beeld van bijwerkingen met sint-janskruid t.o.v. synthetische antidepressiva valt absoluut uit in het voordeel van Sint Janskruid. De verzamelde gegevens uit acht onderzoeken bij meer dan 1400 patiënten laten dan ook zien dat vermelde bijwerkingen met sint-janskruid slechts 23.9 % bedroegen t.o.v. 40.5% met de standaard voorgeschreven antidepressiva. In twee studies werd bij drie testgroepen Sint Jans , een synthetisch antidepressivum ( imipramine) en een placebo getest. In het eerste onderzoek was het percentage bijwerkingen voor sint-janskruid 22 %, bij de imipraminegroep 46 % en 19 % voor de placebogebruikers. Bij de tweede test waren de negatieve effecten percentueel als volgt: 22 % voor de sint-janskruidgroep (waarbij bij 27% een verhoogde drang tot urineren werd waargenomen), 25 % in de synthetische groep (sertraline- waarbij 38% van de patiënten last kreeg van diarree) en 15 % voor de placeboslikkers (waarvan 22% klaagde over vergeetachtigheid) In andersoortige onderzoeken (niet t.o.v. antidepressiva) kwam naar voren dat negatieve bijwerkingen van sint-janskruid beperkt bleven tot 1-3%. Ter vergelijking: het percentage negatieve bijwerkingen in studies met z.g. tricyclische antidepressiva ligt tussen de 30 en 60 % en met selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) tussen de 15 en 30%.De meest voorkomende bijwerkingen in de twee grootste Sint Janskruidonderzoeken verricht bij zo’n 5654 patiënten waren lichte maag en darmklachten (0.42 %), zoals maagpijn, misselijkheid (0,55%) diarree of verstopping; allergische reacties, zoals jeuk en huiduitslag (0,52%), vermoeidheid (0.4%), angst en rusteloosheid (0.21 %), duizeligheid (0.15%) en hoofdpijn (0.12 %)Volgens een officieel Rapport voor Geneesmiddelenbijwerkingen werden bij het gebruik van Sint Janskruid reacties van tijdelijke gevoeligheid voor licht op de huid gemeld (1 op de 300.000- hetgeen dus zeldzaam genoemd mag worden ). Een duidelijke overgevoeligheid voor licht kwam voor bij HIV positieve patiënten, na intraveneuze toediening van hypericine (0,25-0,5 mg/kg) 2 x per week of 0,25 mg 3 x daags dan wel 0,25 mg/kg in een dagelijkse orale dosis. Systematische onderzoeken toonden geen negatieve effecten aan door het gebruik van Sint Janskruid over langere periodes.

Biochemische resultaten bij dierproeven

Na orale toediening (24 uur en daarna 1 uur voor het onderzoek) van een alcoholisch extract van sint-janskruid (62,5-500 mg/kg; 0,3% hypericine, 6% flavonoïden) of een met flavonoïden verrijkt extract (50%) werden de effecten gemeten van het tryptofaanniveau, de serotonine (5-HT), 5-hydroxyindolacetisch zuur (5-HIAA), noradrenaline en dopamine in de hersenschors, de tussenhersenen, en de hersenstam bij ratten. Resultaten m.b.t. 5-HT omkering werden vergeleken met de effecten van fluoxetine (10-80 mg/kg), een selectieve serotonineheropnameremmer(SSRI) met antidepressieve werking. De twee Sint Janskruidextracten en fluoxetine verhoogden het 5-HT niveau in de hersenschors. Het met flavonoiden verrijkte extract verhoogde de 5-HT en 5-HIAA niveaus in de tussenhersenen, en de 5-HT en noradrenaline en dopamine-niveaus in de hersenstam. Beide St Janskruidextracten verhoogden het noradrenaline en dopaminegehalte in de tussenhersenen. Vergelijkbare resultaten voor het met flavonoïden verrijkte extract werden gemeld in een latere studie, waarbij gelijksoortige onderzoekstechnieken werden toegepast. Daarbij werd aangetoond dat in die gevallen het tryptofaangehalte niet veranderde, maar dat de 5-HT (serotonine) en de 5 HIAA niveaus in de hersenschors, de tussenhersenen en de hersenstam aanzienlijk werden verhoogd tot 125-500 mg/kg. Andere proeven, waarbij getracht werd te onderzoeken welke de effecten zijn van de verschillende bestanddelen van sint-janskruid zoals hypericine, pseudohypericine, hyperforine, amentoflavone, quercetine en anderen toonden aan dat een aantal bestanddelen invloed uitoefenen op de neurotransmitterhuishouding. Amentoflavone lijkt het meest het serotoninegehalte te verhogen, alsmede een heropnameremmende werking te hebben op dopamine-, opoïde-, en bezodiazepinereceptoren. Hypericine lijkt vooral een dopamine- en noradrenalineheropnameremmer te zijn. (Sommige fabrikanten van sint-janskruidpreparaten voegen hypericine toe om te voldoen aan HPLC analyses die anders geen 0,3% gehalte zouden vaststellen. Normaliter bevatten hydroethanolextracten 0,3% hypericine volgens de minder precieze spectophotometrie methode maar minder volgens de HPLC methode. Dit zal van invloed zijn op de werking d.w.z meer hypericine dan gebruikelijk betekent mogelijk meer opwinding, minder rust en is derhalve minder geschikt voor mensen die neigen naar agressiviteit, manieën of psychoses. )

Andere farmacologische studies

Sint-janskruidextracten verminderde in twee onderzoeken met alcoholistische ratten de behoefte aan alcoholinname aanmerkelijk. Reageerbuisonderzoek en dierproeven met uitwendig toegepaste Sint janskruidpreparaten toonden ontstekingsremmende en antibacteriële effecten aan. De antibiotische werking wordt toegeschreven aan het bestanddeel hyperforine. Van hypericine zijn in vitro (reageerbuis) en in vivo (dierproeven) sterke antivirale effecten gemeten bij bestrijding van het Friend Leukemia virus en tegen een agressief retrovirus.

Conclusies

Indicatie: Tijdelijke periodes van lichte tot matige depressiviteit (zie ICD classificatie hieronder) (Bij ernstige, langdurige depressies waarbij reeds tricyclische en/of ssri antidepressiva tevergeefs zijn geprobeerd zal sint janskruid waarschijnlijk ook geen verbetering geven) Dosering (met preparaten gebaseerd op alcohol extracten van 50-60 % ethanol of 80% methanol): Kinderen van 6-12 jaar: halvering van de dosis die gebruikelijk is bij volwassenen, echter uitsluitend onder medisch toezicht. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: dagelijks 450-1050 mg Dosering (met kruidentincturen): Dagelijks 3-4,5 ml Dosering (met kruidenthee): Dagelijks 2-4 gram Gebruiksduur: Onbeperkt. Als de symptomen langer dan 4-6 weken aanhouden is medisch advies gewenst.

Contra-indicaties en waarschuwingen:

Wisselwerking St Janskruid met geneesmiddelen. Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. St Janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. St Janskruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450 waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking hebben. Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met Sint Janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet. Dat geldt als u wilt beginnen met St Janskruid maar ook als u het gelijktijdig gebruik van St Janskruid met één van onderstaande middelen wilt stoppen.

Waargenomen is dat St Janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen:

· Remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en autoimmuunziekten: ciclosporine;
· Antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar);
· Anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne;
· Luchtwegverwijders: theofylline;
· Hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen:digoxine;
· Remmers van het hiv-virus: indinavir, efavirenz, evirapine
. simvastatine
. middelen tegen neerslachtigheid zoals amitriptyline en nortriptyline
. benzodoazepinen toegepast als slaapmiddel zoals midazolam
. diverse triptanen tegen neurologische aandoeningen
. middelen toegepast bij kanker zoals imatinib en irinotecam

St Janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. Bij gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid en bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub 50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Zoals bij gebruik van elk antidepressivum geldt ook voor Sint Janskruid dat het therapeutisch effect pas merkbaar is na 2-4 weken. In het begin van de behandeling zou in sommige gevallen een verhoogd risico voor zelfmoordpogingen kunnen ontstaan vanwege de farmacokinetische interval tussen het tijdstip van inname en het bereiken van de benodigde concentratie in het bloed. Als in een periode van 4 weken daarna geen resultaten worden bereikt, dient de behandeling gestaakt te worden.

Zwangerschap en lactatie: Uit onderzoeken bij mensen zijn geen gegevens bekend. In overeenstemming met de algemene benadering bij zwangerschap en lactatie dient ook Sint Janskruid niet zonder medisch advies en toezicht gebruikt te worden.

Effecten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines: Er wordt geen negatieve invloed van Sint Janskruid op algemene vaardigheden of de rijvaardigheid gemeld.

Ongewenste bijwerkingen

Bij doses van meer dan 6 gram sint-janskruid per dag kunnen incidenteel verschijnselen van lichte maag en darmklachten, misselijkheid, rusteloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn of allergische reacties optreden. Een bericht van manie werd gemeld bij twee patiënten met een latente bipolaire stoornis. Bij een patiënt die vier weken dagelijks 500 mg sint-janskruid in poedervorm gebruikte, deden zich symptomen voor van een brandend gevoel in het gezicht, op de handruggen, de armen en de beide benen na blootstelling aan zonlicht. De symptomen, die na staking van de behandeling verdwenen, bleven overigens beperkt tot die gedeelten van de huid, die aan direct zonlicht waren blootgesteld. Stoornissen aan het gevoels- en bewegingsapparaat werden niet gemeld. Bij een andere patiënt die drie jaar lang dagelijks 240mg Sint Janskruid had gebruikt deed zich een jeukende huiduitslag voor op plaatsen die eveneens aan zonlicht waren blootgesteld. Nadat de inname van SintJanskruid was gestopt verdwenen de symptomen in een tijdsbestel van twee weken geheel. Gezonde personen die gedurende 15 dagen behandeld werden met een alcoholisch aftreksel van sint-janskruid (met 5,6 mg totaal-hypericine dwz een zeer hoge dosering) vertoonden een geringe gevoeligheid voor licht hetgeen zichtbaar werd door verandering in huidpigmentatie. Gewenst of ongewenst: aan St Janskruid worden diuretische (vochtafdrijvende) eigenschappen toegeschreven, hetgeen in diverse onderzoeken als neveneffect wordt gemeld.

Overdosering Ernstige door licht veroorzaakte reacties kunnen voorkomen wanneer hogere doses worden ingenomen dan therapeutisch gebruikelijk is. Bij gezonde personen komt overgevoeligheid voor licht na inname van een eenmalige dosis van 3600 mg (echter niet bij een dosis van 900 of 1800 mg) Sint Janskruid voor of bij een alcoholisch extract met 11.25 mg totaal-hypericine. De toxische reacties op licht kunnen dus onder meer huiduitslag, pruritus (jeuk) en erythema (rode vlekken) omvatten. Behandeling bestaat uit het vermijden van blootstelling aan direct zonlicht.

Gradatie van hevigheid bij depressiviteit volgens het ICD-10 systeem **

1. Lichte depressiviteit (doet zich periodiek voor, waarbij minstens sprake is van twee hoofdsymptomen en twee begeleidende symptomen volgens de ICD-classificatie)

2. Matige depressiviteit (hierbij is sprake van twee of drie hoofdsymptomen en minstens drie of vier begeleidende verschijnselen die zich vaak voordoen tijdens de eerste periode)

3. Zware depressiviteit (alle hoofdsymptomen en in elk geval vier van de begeleidende verschijnselen, soms van psychotische aard) Diagnostische kenmerken van depressiviteit volgens het ICD-10 systeem

Hoofdsymptomen Zwaarmoedigheid Zich neerslachtig voelen Gebrek aan belangstelling voor de buitenwereld en haar genoegens Vermoeidheid en gebrek aan energie

Begeleidende verschijnselen Slaapstoornissen Schuldgevoelens en gevoel van waardeloosheid Verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen Gebrek aan concentratie Gebrek aan eetlust Verminderde seksuele libido . Gedachten aan zelfmoord en pogingen daartoe Opwinding of juist traagheid bij het spreken en bewegen Gewichtsverlies · **( International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10 de editie)

Bronnen: European Scientific Cooperative On Phytotherapy Monographs, 2003; British Medical Journal, 1993; Natural Alternatives to Prozac, M.T. Murray, 1996; J. of Geriatric Psychiatry, 1994; British Medical Journal, 2005 + de in de tekst gelinkte studies.

Gerelateerde posts: St janskruid, superieur antidepressivum Vitamine D, depressies en St Janskruid

[ad#ad-2]

1.089 thoughts on “Sint-janskruid

 1. Dankjewel voor de tip! Toevallig heb ik mij bij het laatste bezoek bij de psychiater ook laten doorverwijzen voor bloedonderzoek naar mogelijke vitaminen tekorten. Ik ben ook vegetariër en daardoor loop ik meer risico oo tekorten. Ik zal contact opnemen met Jolieka! Mvg Elvira

 2. Dag Anthon,

  In september stuurde ik een berichtje over het gebruik van lichttherapie en SJK samen, en inmiddels maak ik volop gebruik van een lichttherapie bril. Het bevalt me goed. Geen klachten wat betreft licht gevoeligheid. Maar nu heb ik een andere vraag.. van mijn apotheker kreeg ik ineens de informatie, nadat ik SJK bij wilde bestellen (merk Hyperiplant) dat deze uit de handel word genomen door VSM. Ik kreeg een alternatief aangeboden in Laif 900, maar werd net gebeld dat ook deze uit de handel is genomen. Nu kunnen ze mij alleen nog de SJK van Dr. Vogel aanbieden. Uiteraard vind ik een enorme teleurstelling, want deze van dr. Vogel biedt geen garantie voor een gelijke dosering van de verschillende werkzame stoffen (waardoor het dus ook niet als geneesmiddel geregistreerd mag staan). Heeft u voor mij advies hierin? Is het middel Laif900 misschien vanuit een buurland te bestellen?
  Mvg, Margriet

 3. Margriet, blij te horen dat het goed met je gaat. Dat Hyperiplant en/of Laif 900 uit de handel zouden zijn genomen verbaasd mij. Het Farmacotherapeutisch Kompas ed. 2016 geeft daarover geen enkele informatie, dus moet deze transactie zeer onlangs zijn geschied. Je kunt mijnsinziens een paar dingen doen. Je vraag even stellen via http://www.apotheek.nl (een initiatief van de KNMP – Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Farmacie.)Blijkt je apotheker gelijk te hebben en is het product in Nederland niet meer verkrijgbaar dan kun je je wenden tot de fabrikant van Laif 900 in Duitsland: Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH. Hun emailadres luidt: info@steigerwald.de. Leidt dat allemaal nergens toe – kan ik mij niet voorstellen !- dan kun je in Nederland het beste zoeken naar een gelijkwaardig product van SJK dat per 300 mg SJK in elk geval 0,36-0,84 mg hypercine en 9-18 mg hyperforine bevat. All the best !
  gr. Anthon

 4. Beste Anthon,
  In 2002 heb ik een ernstige paniekstoornis gehad. Om deze reden toen begonnen met allerlei ad’s. Uiteindelijk ingesteld op Efexor en Xanax.
  De paniek verdween. De Efexor en Xanax bleven.
  In 2008 overgestapt van Xanax naar bromazepam.
  Met de tijd ging ik met steeds meer tegenzin de Efexor innemen. De bromazepam kreeg ik afgebouwd tot 2 x 1,5mg. Soms 1 x dd.
  Na een ‘gevecht’ van 2,5 jaar ben ik uiteindelijk gestopt met de Efexor. Dat was in 2015.
  Ik heb echt enorme lichamelijke afkickverschijnselen gehad. Maar dit overwonnen.
  Helaas heb ik eind 2015 een zeer traumatische ervaring opgelopen. 2016 was een jaar waarin het een na het ander aan ellende volgde.
  Ik merkte wel dat ik somber was. Weinig fut. Weinig plezier. Moest me in de loop van 2016 echt tot dingen doen dwingen.
  Ik heb me volledig op mn werk gestort.
  Maar ben vorige week helaas geknapt.
  Duistere en donkere gevoelens kwamen aan de oppervlakte.
  Een burnout.
  In januari was ik gestart met magnesium en vitamine b, c en ashwaganda.
  Sinds een aantal dagen ben ik ook gestart met st Janskruid (van kruidvat).

  Mijn vraag is eigenlijk de volgende:
  Ik gebruik nog steeds bromazepam 1-2 dd 1,5mg.
  Kan dit kwaad icm sjk?

  Ik heb het farmaceitisch compas erop nageslagen en lees alleen dat midazolam wordt afgeraden.

  Graag uw advies.

  Nb ik heb ook psychotherapie en zij willen mij aan de ad ‘slingeren’. Na het Efexor verhaal zie ik dit niet zitten.

 5. Emm(…),dit moet allemaal heel moeilijk voor je zijn. Ik hoop dan ook van harte dat je in je naaste omgeving een “praatpaaltje” hebt waar je je zorgen en problemen mee kunt delen. Dat is m. i altijd de beste vorm van psychotherapie. Buiten dagelijks stevige wandelingen in de natuur (bos, duin en strand) en voldoende ontspanning. Je supplementengebruik is prima. Zeker blijven doen. Bromazepam gaat niet op de vuist met SJK. Beiden werken volgens verschillende farmacologische principes., zodat gecombineerd gebruik vanuit de apothekershoek niet wordt afgeraden. Ik kan mij overigens voorstellen dat je hernieuwd gebruik van synthetische antidepressiva niet ziet zitten. Wat ik je wel kan aanraden is contact op te nemen met Dr. Jolieka Regterschot. Jolieka is integraal psychiater, d.w.z. dat haar eerste keuze van behandeling valt op voeding en voedingssupplementen, en als het echt niet anders kan zo kort ( en zo laag mogelijk gedoseerde) reguliere medicijnen. Vraag eens even wat zij voor je kan doen. je kunt haar bereiken op integralepsychiatrie@lentis.nl All the best !
  gr. Anthon

 6. Beste Goedendag

  Mijn zoon van 18 jaar gebruikt momenteel fluoxetine 20 mg per 2dagen( tegen de angs gedachten) een pil en dit zoals mijn zoon zegt helpt dat niet en ik heb sint janskruid tee gekocht voor hen en mijn vraag is dat dat mogelijk sintkruid tee drinken terwijl fluoxetine gebruikt? of kan dat niet?
  met vriendelijke groeten Anahita

 7. Anahita, dat is niet verstandig. Beide middelen tegelijkertijd gebruiken kunnen elkaars werking versterken met mogelijk vervelende gevolgen. Niet doen dus.
  gr. Anthon

 8. Goedemiddag

  Ik gebruik oestrogelleisters en utrogestan kan ik hierbij dt janskruid zondrr problemen gebruiken??

 9. Ook ik heb een vraag,opmerking. Ik gebruikte 5 weken sint janskruid van a vogel.
  Na enige weken kreeg ik vreeslijke hartkloppingen en was ontzettend moe.Toen ik stopte was het na 2 dagen weg. Hoe kwam dit ,bij eerder gebruik niet gehad.Ook gebruik ik een maagzuurremmer s ochtends.

 10. Anja, nee dat kun je niet omdat Sint Janskruid de werking van oestrogel ( oestrogeenhormoon) kan verminderen. Gecombineerd gebruik is dus hoe dan ook NIET aan te bevelen.
  gr. Anthon

 11. Marieke, dat is van achter mijn schrijftafel moeilijk na te gaan. Ik weet niet welk soort maagzuurremmer je gebruikt, maar als het om omeprazol of een andere z.g. protonpompremmer gaat dan dien je er rekening mee te houden het gebruik van Sint Janskruid de omeprazolspiegel verlaagt waardoor de zuurgraad verandert. Mogelijk dat de klachten daardoor ontstaan. Ik raad je aan om je apotheker om verder advies te vragen.
  gr. Anthon

 12. Beste Anthon, sinds kort kamp ik met depressieve klachten. Ik ben hiervoor inmiddels onder behandeling bij een psychotherapeut. Een paar dagen geleden ben ik begonnen met hyperiplant van vsm. Na het lezen van jouw adviezen van de afgelopen jaren heb ik besloten dat aan te vullen met zenixx500d (omega3/vitamine d). Is het verstandig om daar ook nog Rhodiola bij in te nemem of is dat teveel van het goede?

 13. Joanna, een toevoeging van Rhodiola zou kunnen, maar mijn advies is om de komende tijd eerst eens te kijken wat SintJanskruid in combinatie met omega -3 en D3 doet. Een en ander in samenspraak met je psychotherapeut. Later kun je altijd zien of een aanvulling gewenst, dan wel op zijn plaats is. Vergeet daarbij overigens niet de belangrijke voedingsstoffen, vitamine C, B-complex en het mineraal magnesium. All the best !
  gr. Anthon

 14. Goedenavond,

  Sinds ongeveer 3 maanden gebruik ik 900mg sjk.
  Ik heb de diagnose matig-ernstige depressie gekregen van de psychiater.
  De put waaruit ik klim heeft gladde muren. Ik merk wel verbetering, maar ben nog niet beter.
  Het gaat echt met vallen en opstaan.
  Ik heb er veel over gelezen en lees ook: als het effect na 6 weken niet optreedt is verder gebruik niet zinvol.
  Wat ik mij dan afvraag: welk effect mag ik verwachten na 12 weken?
  Had ik nu ‘gelukkig’ moeten zijn?
  Is het normaal dat depressie zulke gladde wanden kent?

  De psychiater is van mening dat zoloft vele malen beter is dan sjk (zij heeft geen vertrouwen in sjk).

  Moet ik nog even doorzetten?

  Tevens heb ik nog een vraag.
  Mag ik valeriaan gebruiken?

 15. Sandra, helaas kent depressiviteit niet alleen gladde wanden, maar ook achtbanen met sterk fluctuerende trajecten. De aanpak van een dergelijk ziektebeeld vraagt om een integrale aanpak van voeding, beweging en counseling. SJK is zeker waardevol maar heeft niet hetzelfde “moker-effect” als sertraline (Zoloft). Bij dit antidepressivum dient ook altijd rekening te worden gehouden met een stevig “bijwerkingspakket” waarbij plussen en minnen (werking/bijwerking) tegen elkaar afgewogen zullen moeten worden. En alleen de patiënt zelf dient die afweging te maken. Valeriaan is als rust en slaapmiddel zeker waardevol, maar is niet werkzaam bij depressiviteit, indirect natuurlijk wel. Als het om een integrale behandeling van depressiviteit gaat is Dr. Jolieka Regterschot zeker interessant om te consulteren. Je kunt haar bereiken via: integralepsychiatrie@lentis.nl. All the best !
  gr. Anthon

 16. Hai. Ik heb al jaren last van dysthyme depressie. Laatste maanden vergergerd. Huisarts heeft paroxetine en oxazepam voor geschreven.
  Wil toch eerst kijken of het zonder kan. Na research kwam ik uit op magnesium aanvullen en st jkruid.
  Kan dit in combi met ventolin/seretide??
  En kan effect echt helpend zijn?

 17. Letty, het Farmacotherapeutisch Kompas – handboek voor arts & apotheker- geeft geen waarschuwing voor het gelijktijdig gebruik van Ventolin (salbutamol) en Seretide (salmeterol). Het mag duidelijk zijn dat dit NIET geldt voor paroxetine en oxazepam. Dergelijke medicijnen kunnen met Sint Janskruid op de vuist gaan. En bij dysthyme depressiviteit is het zeker de moeite waard om Sint Janskruid en magnesium te proberen. Ook Saffraan staat bij deze klacht steeds meer in de belangstelling. Mochten deze middelen niet helpen dan kun je altijd grover geschut in stelling brengen.
  gr. Anthon

 18. Hallo,
  ik heb SJK capsules gekocht op basis van olie.
  De capsules bevatten 280mg sjk olie op basis van maiskiemoile.
  Op de site van de producent staat:
  Gestandaardiseerd Sint Janskruid extract
  (gestandaardiseerd op 0,3% hypericine) 280mg.
  Het is me niet helemaal duidelijk hoeveel van deze caps ik dagelijks moet innenem om aan de gangbare dosering te komen.

  Alvast bedankt.

 19. Vuk, dat hangt van de ernst van de klachten af. In eerste instantie is het volgen van de dosering zoals aangegeven op het etiket het verstandigst. Als na een aantal weken het effect onvoldoende is, dan kan de dosering naar believen verhoogd worden tot zo`n 1050 mg per dag.
  gr. Anthon

 20. Beste,

  Reeds 2 maanden gebruik ik hyperiplant van het merk VMS. 2x daags.
  2 weken geleden heb ik de dosis verhoogt naar 3x 1 daags , nu na 2 weken ben ik enorm draaierig, licht in het hoofd en hoofdpijn. Is dit normaal?

 21. Dat zou kunnen. Zoals u in de paragraaf “Klinische gegevens over de veiligheid van Sint Janskruid”leest kunnen dit soort bijverschijnselen soms optreden. Ik raad u daarom aan om de dosering voorlopig terug te brengen naar 2 x daags en dan – zodra de concentratie in uw bloed voldoende gestegen is- nogmaals een hogere dosering te proberen. Blijven die vervelende bijwerking zich echter voor doen dan dient u wellicht voor een ander natuurlijk antidepressivum te kiezen.
  gr. Anthon

 22. Willeke, het gelijktijdig gebruik van SJK (Sint Janskruid) en quetiapine verdient geen aanbeveling. Quetiapine wordt namelijk door SJK versneld afgebroken waardoor het zijn werking onvoldoende kan ontplooien. Het lijkt mij uiterst verstandig dit met de behandelen psychiater te bespreken. Als hij /zij besluit tot verhoging van de dosering quetiapine en het goed vindt dat je ook SJK gebruikt, dan adviseer ik je om voorlopig geen extra voedingssupplementen te gebruiken, maar eerst eens te zien wat SJK doet. In overleg met je dokter kun je – als de resultaten met SJK onvoldoende blijken te zijn – voor andere middelen kiezen.
  gr. Anthon
  gr. Anthon

 23. Hallo,

  Graag zou ik willen vragen welke de aanbevolen dosis hypericine is voor depressie. Daarnaast zou ik voor slaapproblemen L-tyrosine willen gebruiken. Ook hiervan zou ik graag de aanbevolen dosis willen kennen.

  Veel dank!

 24. Beste bezoeker, hypericine is een van de werkzame bestanddelen van Sintjanskruid en wordt niet apart als farmaceuticum op de markt gebracht. Wat de doseringen betreft doet u er zowel voor L-tyrosine als Sintjanskuid verstandig aan de op de verpakking aangegeven hoeveelheden te volgen. U dient zich wel bewust te zijn van het feit dat deze middelen niet gelijktijdig met (sommige) reguliere medicijnen kunnen worden gebruikt. Bij twijfel daarom altijd uw arts of apotheker raadplegen !
  gr. Anthon

 25. Beste,

  Kan u me misschien nog helpen met het volgende? De depressie waar ik last van heb is eigenlijk gebaseerd op sterke vermoeidheid (ondanks veel slaap). In de afgelopen drie jaar heb ik wel al twee keer een periode van ongeveer 6 maanden gehad met veel energie. Die periode is nu ten einde en ik heb geen idee waaraan dat ligt. Ik merk wel dat de vermoeidheid gepaard gaat met een sterk verhoogd hongergevoel, waarbij ik 1 à 2 uur na het eten al opnieuw honger heb en me heel slap voel. Ook sta ik in de perioden van vermoeidheid op met plekken van een landkaarttong. Ik weet niet of er een verband is, maar het leek me wel het geval te zijn. De alternatieve arts die ik raadpleegde heeft echter geen advies van wat zou kunnen helpen. Bloedonderzoek toont ook geen noemenswaardige tekorten. Heeft u misschien een idee van wat dit kan zijn en wat ik zou kunnen proberen?

  Veel dank alvast

 26. Beste bezoeker, zoals de informatie op deze site duidelijk aangeeft zijn collega Pruyssers en ik geen artsen die diagnoses (kunnen) stellen en behandelingen aanbevelen. Echter, uw probleem lijkt mij van endocrinologische aard waarvoor u zich het beste kunt wenden tot dokter Kim van Wetten. Zij heeft veel ervaring bij het behandelen van dit soort klachten en gebruikt daarbij o.a. de verworvenheden uit de orthomoleculaire geneeskunde. Als u in Google intypt “Praktijk ML van Wetten” krijgt u alle informatie over haar doen en laten. All the best !
  gr. Anthon

 27. Beste,
  Oké, bedankt voor de tip. Kent u misschien ook een arts in België?
  Dank alvast.

 28. Beste bezoeker,
  Voor namen van praktiserende orthomoleculaire artsen in België kunt u kunt zich wenden tot het Faché Instituut (eFIOW). Als u daar uw problemen voorlegt ( aan Walter Faché) dan kan men u verwijzen naar de juiste medicus practicus.
  gr. Anthon

 29. Beste Anton,

  Ik gebruik sinds februari 900mg sint janskruid met volle tevredenheid.
  Hiernaast gebruik ik valeriaan (zn). Ik ben drie maanden geleden gestart met Femoston. Dit in overleg met de psychiater omdat sjk de werking van Femoston kan verminderen. Ik heb een hogere dosering en doe het hier goed bij.
  Alleen heb ik nog regelmatig een ‘mindere’ dag. Stress, stemmingswisselingen etc. Het gevoel van hopeloosheid en hulpeloosheid overvalt me dan enorm. Het duurt echter niet lang maar is wel aanwezig.

  Nu lees ik veel over 5HTP.
  Mijn vraag is de volgende:
  Kan ik 5HTP bij bovengenoemde middelen slikken? Zo ja, welke dosering?
  En wat kan ik er van verwachten?

  Vr. gr.

 30. Miranda, het is mij niet helemaal duidelijk of je nu gestopt bent met de inname van SJK- die inderdaad de werkzaamheid van Femoston doet afnemen. Femoston (estradiol/dydrogesteron) is een combinatiepreparaat bestaande uit oestrogeen en progestageen. Denkt je behandelend arts bij dit voorschrift aan depressiviteit ten gevolge van overgangsklachten of heeft hij dit hormoonpreparaat wegens andere klachten voorgeschreven ? Als het goed is moet de bijsluiter van Femoston vermelden dat bij het gebruik van dit medicijn vaak (1-10%) depressiviteit en nervositeit kan optreden. Je klachten kunnen dus aan dit middel gerelateerd zijn. En als dit zo is dan rest de vraag of het extra gebruik van 5-HTP dan wel zin heeft.
  gr. Anthon

 31. Anthon, ik ben begin dit jaar gediagnostiseerd met een ernstige depressie. Ik ben toen (onder begeleiding van een arts) gestart met sjk. De oorzaak van de depressie is mede de overgang. Omdat ik veel lichamelijke klachten had (overgangsklachten) ben ik gestart met femoston (hoogste dosis omdat deze deels wordt ‘afgebroken’ door sjk). Ik gebruik dus beiden.

  Mijn stemmingswisselingen zijn afkomstig van de overgang en ws nog nasleep van de depressie.
  Ik heb adequate therapie en een prima psychiater. Duurt alleen weer een aantal weken voordat ik deze arts weer zie. We zijn aan het afbouwen wat betreft therapie etc.

  Mijn vraag is of ik bovenop de femoston en 900mg sjk óók 5htp kan gaan slikken om me het laatste zetje naar ‘herstel’ te geven.

  Vr. Gr.

 32. Miranda, er is in principe geen bezwaar tegen het gecombineerde gebruik van SJK en 5-HTP, tenzij je tevens gebruik maakt van reguliere antidepressiva. Zo`n cocktail is beslist af te raden omdat die – farmacologisch gesproken- met elkaar op de vuist kunnen gaan (serotoninesyndroom). Zolang je Femoston gebruikt dien je rekening te houden met de mogelijke bijwerkingen van dat middel (depressiviteit en nervositeit). Iets wat je nu juist probeert te bestrijden. Mijns inziens zou je dan – ook met extra 5-HTP- het paard min of meer achter de wagen spannen. Maar die keuze dien je uiteraard en in overleg met de behandelend psychiater zelf te maken. All the best !
  gr. Anthon

 33. Hartelijk dank voor uw uitgebreide antwoord. Ik gebruik geen reguliere AD.
  Rest mij slechts nog 1 vraag. Hoeveel mg 5htp adviseert u?

  Alvast een zalige kerst!

 34. Miranda, in eerste instantie is het verstandig de dosering aan te houden die op de verpakking staat aangegeven. Eventueel kan dit worden verhoogd naar 400 mg per dag.
  SJK/Valeriaan en 5-HTP niet gelijktijdig innemen, maar bijvoorbeeld SJK/Valeriaan s`morgens en 5-HTP s`avonds. Zie ook mijn artikel “Schapen tellen”. Overigens versterken vitaminen uit het B-complex en magnesium de werking van 5-HTP. All the best !
  gr. Anthon

 35. Goedemorgen,
  Ik heb 3 winters achter elkaar Sintjanskruid geslikt, (starten in september en slikken tot mei) maar wil nu graag iets anders proberen ivm een laserbehandeling waarbij ik geen SJK mag slikken. Ik lees veel positiefs over magnesium, maar ook over Rhodiola en 5 HTP. Kunt u mij adviseren wat voor mij misschien een goed alternatief zou zijn?
  Ik heb in de winter vaak last van somberheid, lusteloosheid en moeheid. Ps. Ik slik sowieso al vitamine D en ijzertabletjes. En ik gebruik een lichttherapie bril.

 36. Margriet, bij depressieve klachten is het allereerst goed om een “grote schoonmaak”in de darmen te houden. Wat ik daar precies mee bedoel kun je o.a. lezen in mijn artikel “Bacteriën in de darm beïnvloeden hersenen en hart”. Verder is het nastreven van een goede vetzuurbalans van belang in verband met een betere neurotransmitteroverdracht. Dat betekent een paar keer per week vette vis eten of dagelijks visoliecapsules bij de maaltijd slikken. Verder zoveel mogelijk onbewerkte voeding gebruiken en groene thee drinken. Suiker, alcohol, roken en cafeïne(houdende dranken) voorlopig vermijden. Elke dag voldoende bewegen in (zo mogelijk) een natuurlijke omgeving.
  5-HTP en magnesium als aanvulling zijn zeker aan te bevelen. Voldoende vitaminen van het B-complex ook. Rhodiola zou kunnen, maar probeer niet alles door elkaar te gebruiken. Vitamine D3 is eveneens belangrijk. IJzertabletjes zijn alleen nodig als er sprake is van bloedarmoede. 5-HTP kan overigens NIET in combinatie met synthetische antidepressiva worden gebruikt. Anders kan de serotoninespiegel te hoog worden en het z.g. serotoninesyndroom veroorzaken.
  De oorzaak van depressie is niet altijd gemakkelijk te diagnosticeren. Het verlies van een dierbare of het optreden van een ernstige ziekte zoals kanker zijn oorzaken waarop makkelijk de vinger is te leggen. Hypothyroïdie, virale infecties en neurologische aandoeningen als oorzaken van depressiviteit vereisen overduidelijk medische aandacht.
  gr. Anthon

 37. Dag Anthon,

  Dank voor je reactie. Ik ga eens kijken naar een combinatie van 5-HTP met magnesium, visolie capsules en een vitamine B complex. Of is dat al teveel gecombineerd? Welke zou ik dan evt weg moeten halen? Welke doseringen moet ik aan denken? En kun je het merk Solgar aanbevelen?
  Ik slik geen antidepressiva, en ben niet depressief. Maar vaak in de winter heb ik wel last van winter blues/lichte winterdepressie
  Groeten, Margriet

 38. Margriet, 5-HTP, magnesiumcitraat, visoliecapsules en B-complex kunnen uitstekend gecombineerd worden. In eerste instantie is het goed om de aangewezen dosering te volgen die op de verpakking staat. Bij het uitblijven van effect kunnen doseringen later altijd bijgesteld worden. Je kunt ons daarvoor altijd benaderen. Merken mag ik via dit medium niet noemen of aanbevelen. Die mag ik via de nieuwe wetgeving alleen buiten gehoorafstand van de Voedsel & Warenautoriteit zachtjes in je oor fluisteren……
  gr. Anthon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.