Sint-janskruid

Omschrijving: Sint-janskruid als farmaceutische specialité wordt vervaardigd uit de hele of gesneden rijpe knoppen van Hypericum perforatum, geoogst in de bloeitijd. Toepassingen van preparaten vervaardigd op basis van alcoholische aftreksels (50-60% ethanol of 80% methanol) en tincturen (49-50% ethanol)

 

Klinische studies De effectiviteit en veiligheid van gestandaardiseerde alcoholische extracten van sint -janskruid is beoordeeld in tenminste 32 gecontroleerde dubbelblinde en 2 open studies, waarbij meer dan 4200 patiënten met een depressie betrokken waren. Talrijke farmacologische onderzoeken werden bovendien verricht bij nog eens 10.000 patiënten. De belangrijkste indicatie in de meeste studies waren lichte tot matige depressieve verschijnselen. Vier studies werden opgezet om tests uit te voeren voor de behandeling van zware depressiviteit. Bij verschillende onderzoeken werd een verbetering waargenomen van de voornaamste symptomen van een depressie (stemming, afname van levenslust, gebrek aan slaap, concentratie en bepaalde lichamelijke klachten.) Bij diverse studies werd de werkzaamheid onderzocht van sint-janskruid t.o.v. een placebo en antidepressiva als amitriptyline, imipramine, mapotriptiline, fluoxetine, sertraline en paroxetine. Daaruit kwam evident naar voren dat sint-janskruidextracten effectief zijn bij de bestrijding van milde tot matige depressiviteit. Echter niet bij langdurige zware depressiviteit.

Enkele voorbeelden van specifieke onderzoeken:

Sint-janskruid t.o.v. imipramine (tricyclisch antidepressivum) Om de effectiviteit van sint-janskruid en het antidepressiemedicijn imipramine te beoordelen werden 263 mensen met een depressie in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1050 mg sint-janskruid ethanolextract per dag . Een andere groep 100mg imipramine en de derde groep een placebo. Uiteraard wist niemand welk middel hij slikte. Na acht weken bleken de mensen die de St. Janskruid hadden gekregen het beste te reageren. Door vijf verschillende tests werd de toestand van de patiënten beoordeeld. Bij vier tests, waaronder de Hamilton Depression Scale en Anxiety Scale waren de resultaten na gebruik van het kruidenextract en het medicijn vergelijkbaar en duidelijk beter dan na gebruik van de placebo. Eén test, die was opgezet om het lichamelijk welbevinden van de patiënten te beoordelen, toonde alleen bij gebruik van St. Janskruid een verbetering aan die groter was dan na gebruik van een placebo. Eén van de conclusies van de onderzoekers luidt: ‘Patiënten verdragen hypericumextract (St. Janskruid) veel beter dan de tricyclische antidepressiva. Dit bevordert de therapietrouw en maakt hypericumextract een veelbelovend medicijn voor langetermijn behandeling.’

Open Trial: In een grootschalig opgezette studie werden 1606 patiënten (gemiddelde leeftijd 52 jaar) die te kampen hadden met de typische verschijnselen van depressiviteit, zoals een down gevoel, gebrek aan levenslust en slaapstoornissen, behandeld met Sint Janskruid (2-3 x daags 300 mg/ methanol 80%; gestandaardiseerd tot 900 mcg totaal hypericine). Na 5 weken consequente toepassing was de intensiteit van de overheersende symptomen bij 90% van de onderzoeksgroep opvallend afgenomen. De effectiviteit van Sint Janskruid werd door 81 % van de artsen en 76 % van de patiënten zeer goed tot goed genoemd. Er kon geen verband worden gelegd tussen leeftijd en effectiviteit van Sint Janskruid.

Zware depressie: 200 patiënten met de diagnose zware depressiviteit deden mee aan dit dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Zij hadden allen al reeds minstens tien jaar periodiek last van depressiviteit en de huidige depressie duurde al minstens twee jaar. De Hamilton Depression Rating Scale, (een puntensysteem dat aan de hand van een vragenlijst de ernst van een depressie tracht te meten) kwam uit op gemiddeld 22,5. Na acht weken gebruik van 900 mg-1200 mg sint-janskruid of placebo per dag bleek dat in de St janskruid groep bij 26,5% aanmerkelijke verbetering was opgetreden (HAMD score <12). Dit was bij 18,6% van de placebogebruikers het geval. Bij 14,3% van de St Janskruid groep en bij 4,9% van de placebogroep werd geen depressie meer waargenomen (HAMD score <7) . Alhoewel de cijfers voor St Janskruid beter waren dan voor placebo kon gezien de lage percentages niet gesteld worden dat St Janskruid een succesvolle therapie was.

Sint-janskruid t.o.v. Seroxat bij ernstige depressiviteit: 251 mensen met matige tot zware depressiviteit (Hamilton Depression Rating Scale, score van minstens 22) kregen in dit dubbelblind onderzoek 900mg St Janskruid of 20mg Seroxat (paroxetine, een SSRI antidepressivum) per dag. Bij degenen waarbij na twee weken nog geen verbetering was opgetreden werden de doses verdubbeld. Na zes weken bleek dat de St Janskruid beter was aangeslagen dan de Seroxat. De daling van de Hamilton Depression score was 56% in de St Janskruid groep en 45% in de Seroxat groep. Het aantal ongewenste bijwerkingen was 71% lager onder degenen die de St Janskruid hadden gekregen dan in de andere groep. Het verschil met de voorgaande studie zit niet in de ernst van de klachten maar in de duur ervan. In deze studie hadden de proefpersonen voordien slechts één andere behandeling tegen depressiviteit gehad. British Medical Journal Uit een tweede vervolgonderzoek bleek dat voor degenen uit de sint janskruidgroep en de seroxatgroep die gunstig gereageerd hadden op de medicatie en deze nog 16 weken langer gebruikten de resultaten vergelijkbaar waren: 81% remissie (geen terugkeer van de symptomen) in de sintjanskruid- en 71% remissie in de seroxatgroep. (Pharmacopsychiatry, 2006)

Sint-janskruid versus Prozac: In een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek werden 135 mensen met ernstige depressieve klachten in drie groep verdeeld: een placebogroep, een sint janskruidgroep (900mg per dag) en een prozacgroep (20mg fluoxetine per dag). De Hamilton Depression Rating Scale score daalde na 12 weken van gemiddeld 19,7 naar 10,2 in de st janskruidgroep en naar 13,4 in de prozacgroep en 12,6 in de placebogroep. Aanzienlijke verbetering (HAMD <8) trad op bij 38% van degenen die de st janskruid hadden gekregen, bij 30% van de prozac- en 21% van de placebogebruikers. (J Clin Psychopharmacol, 2005)

Klinische gegevens over de veiligheid van Sint Janskruidextracten

Extracten van sint-janskruid hebben een hoge graad van veiligheid. Onderzoeken bij meer dan 13 900 patiënten tonen aan dat Sint Jans in het algemeen goed wordt verdragen. In 17 gerandomiseerde klinische studies werd slechts melding gemaakt van bijwerkingen als hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, jeuk en een licht verstoorde spijsvertering. In vergelijkende klinische onderzoeken bij synthetische antidepressiva en Sint Janskruid lijken de nadelige effecten van laatstgenoemde soms hoger dan in placebo gecontroleerde studies. Dit komt omdat de onderzoeker alle mogelijke bijwerkingen zo nauwkeurig mogelijk in kaart zal willen brengen en vooraf alle mogelijke bijwerkingen dient te vermelden aan de proefpersonen. Hoe het ook zij. Het totale beeld van bijwerkingen met sint-janskruid t.o.v. synthetische antidepressiva valt absoluut uit in het voordeel van Sint Janskruid. De verzamelde gegevens uit acht onderzoeken bij meer dan 1400 patiënten laten dan ook zien dat vermelde bijwerkingen met sint-janskruid slechts 23.9 % bedroegen t.o.v. 40.5% met de standaard voorgeschreven antidepressiva. In twee studies werd bij drie testgroepen Sint Jans , een synthetisch antidepressivum ( imipramine) en een placebo getest. In het eerste onderzoek was het percentage bijwerkingen voor sint-janskruid 22 %, bij de imipraminegroep 46 % en 19 % voor de placebogebruikers. Bij de tweede test waren de negatieve effecten percentueel als volgt: 22 % voor de sint-janskruidgroep (waarbij bij 27% een verhoogde drang tot urineren werd waargenomen), 25 % in de synthetische groep (sertraline- waarbij 38% van de patiënten last kreeg van diarree) en 15 % voor de placeboslikkers (waarvan 22% klaagde over vergeetachtigheid) In andersoortige onderzoeken (niet t.o.v. antidepressiva) kwam naar voren dat negatieve bijwerkingen van sint-janskruid beperkt bleven tot 1-3%. Ter vergelijking: het percentage negatieve bijwerkingen in studies met z.g. tricyclische antidepressiva ligt tussen de 30 en 60 % en met selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) tussen de 15 en 30%.De meest voorkomende bijwerkingen in de twee grootste Sint Janskruidonderzoeken verricht bij zo’n 5654 patiënten waren lichte maag en darmklachten (0.42 %), zoals maagpijn, misselijkheid (0,55%) diarree of verstopping; allergische reacties, zoals jeuk en huiduitslag (0,52%), vermoeidheid (0.4%), angst en rusteloosheid (0.21 %), duizeligheid (0.15%) en hoofdpijn (0.12 %)Volgens een officieel Rapport voor Geneesmiddelenbijwerkingen werden bij het gebruik van Sint Janskruid reacties van tijdelijke gevoeligheid voor licht op de huid gemeld (1 op de 300.000- hetgeen dus zeldzaam genoemd mag worden ). Een duidelijke overgevoeligheid voor licht kwam voor bij HIV positieve patiënten, na intraveneuze toediening van hypericine (0,25-0,5 mg/kg) 2 x per week of 0,25 mg 3 x daags dan wel 0,25 mg/kg in een dagelijkse orale dosis. Systematische onderzoeken toonden geen negatieve effecten aan door het gebruik van Sint Janskruid over langere periodes.

Biochemische resultaten bij dierproeven

Na orale toediening (24 uur en daarna 1 uur voor het onderzoek) van een alcoholisch extract van sint-janskruid (62,5-500 mg/kg; 0,3% hypericine, 6% flavonoïden) of een met flavonoïden verrijkt extract (50%) werden de effecten gemeten van het tryptofaanniveau, de serotonine (5-HT), 5-hydroxyindolacetisch zuur (5-HIAA), noradrenaline en dopamine in de hersenschors, de tussenhersenen, en de hersenstam bij ratten. Resultaten m.b.t. 5-HT omkering werden vergeleken met de effecten van fluoxetine (10-80 mg/kg), een selectieve serotonineheropnameremmer(SSRI) met antidepressieve werking. De twee Sint Janskruidextracten en fluoxetine verhoogden het 5-HT niveau in de hersenschors. Het met flavonoiden verrijkte extract verhoogde de 5-HT en 5-HIAA niveaus in de tussenhersenen, en de 5-HT en noradrenaline en dopamine-niveaus in de hersenstam. Beide St Janskruidextracten verhoogden het noradrenaline en dopaminegehalte in de tussenhersenen. Vergelijkbare resultaten voor het met flavonoïden verrijkte extract werden gemeld in een latere studie, waarbij gelijksoortige onderzoekstechnieken werden toegepast. Daarbij werd aangetoond dat in die gevallen het tryptofaangehalte niet veranderde, maar dat de 5-HT (serotonine) en de 5 HIAA niveaus in de hersenschors, de tussenhersenen en de hersenstam aanzienlijk werden verhoogd tot 125-500 mg/kg. Andere proeven, waarbij getracht werd te onderzoeken welke de effecten zijn van de verschillende bestanddelen van sint-janskruid zoals hypericine, pseudohypericine, hyperforine, amentoflavone, quercetine en anderen toonden aan dat een aantal bestanddelen invloed uitoefenen op de neurotransmitterhuishouding. Amentoflavone lijkt het meest het serotoninegehalte te verhogen, alsmede een heropnameremmende werking te hebben op dopamine-, opoïde-, en bezodiazepinereceptoren. Hypericine lijkt vooral een dopamine- en noradrenalineheropnameremmer te zijn. (Sommige fabrikanten van sint-janskruidpreparaten voegen hypericine toe om te voldoen aan HPLC analyses die anders geen 0,3% gehalte zouden vaststellen. Normaliter bevatten hydroethanolextracten 0,3% hypericine volgens de minder precieze spectophotometrie methode maar minder volgens de HPLC methode. Dit zal van invloed zijn op de werking d.w.z meer hypericine dan gebruikelijk betekent mogelijk meer opwinding, minder rust en is derhalve minder geschikt voor mensen die neigen naar agressiviteit, manieën of psychoses. )

Andere farmacologische studies

Sint-janskruidextracten verminderde in twee onderzoeken met alcoholistische ratten de behoefte aan alcoholinname aanmerkelijk. Reageerbuisonderzoek en dierproeven met uitwendig toegepaste Sint janskruidpreparaten toonden ontstekingsremmende en antibacteriële effecten aan. De antibiotische werking wordt toegeschreven aan het bestanddeel hyperforine. Van hypericine zijn in vitro (reageerbuis) en in vivo (dierproeven) sterke antivirale effecten gemeten bij bestrijding van het Friend Leukemia virus en tegen een agressief retrovirus.

Conclusies

Indicatie: Tijdelijke periodes van lichte tot matige depressiviteit (zie ICD classificatie hieronder) (Bij ernstige, langdurige depressies waarbij reeds tricyclische en/of ssri antidepressiva tevergeefs zijn geprobeerd zal sint janskruid waarschijnlijk ook geen verbetering geven) Dosering (met preparaten gebaseerd op alcohol extracten van 50-60 % ethanol of 80% methanol): Kinderen van 6-12 jaar: halvering van de dosis die gebruikelijk is bij volwassenen, echter uitsluitend onder medisch toezicht. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: dagelijks 450-1050 mg Dosering (met kruidentincturen): Dagelijks 3-4,5 ml Dosering (met kruidenthee): Dagelijks 2-4 gram Gebruiksduur: Onbeperkt. Als de symptomen langer dan 4-6 weken aanhouden is medisch advies gewenst.

Contra-indicaties en waarschuwingen:

Wisselwerking St Janskruid met geneesmiddelen. Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. St Janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. St Janskruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450 waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking hebben. Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met Sint Janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet. Dat geldt als u wilt beginnen met St Janskruid maar ook als u het gelijktijdig gebruik van St Janskruid met één van onderstaande middelen wilt stoppen.

Waargenomen is dat St Janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen:

· Remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en autoimmuunziekten: ciclosporine;
· Antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar);
· Anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne;
· Luchtwegverwijders: theofylline;
· Hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen:digoxine;
· Remmers van het hiv-virus: indinavir, efavirenz, evirapine
. simvastatine
. middelen tegen neerslachtigheid zoals amitriptyline en nortriptyline
. benzodoazepinen toegepast als slaapmiddel zoals midazolam
. diverse triptanen tegen neurologische aandoeningen
. middelen toegepast bij kanker zoals imatinib en irinotecam

St Janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. Bij gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid en bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub 50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Zoals bij gebruik van elk antidepressivum geldt ook voor Sint Janskruid dat het therapeutisch effect pas merkbaar is na 2-4 weken. In het begin van de behandeling zou in sommige gevallen een verhoogd risico voor zelfmoordpogingen kunnen ontstaan vanwege de farmacokinetische interval tussen het tijdstip van inname en het bereiken van de benodigde concentratie in het bloed. Als in een periode van 4 weken daarna geen resultaten worden bereikt, dient de behandeling gestaakt te worden.

Zwangerschap en lactatie: Uit onderzoeken bij mensen zijn geen gegevens bekend. In overeenstemming met de algemene benadering bij zwangerschap en lactatie dient ook Sint Janskruid niet zonder medisch advies en toezicht gebruikt te worden.

Effecten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines: Er wordt geen negatieve invloed van Sint Janskruid op algemene vaardigheden of de rijvaardigheid gemeld.

Ongewenste bijwerkingen

Bij doses van meer dan 6 gram sint-janskruid per dag kunnen incidenteel verschijnselen van lichte maag en darmklachten, misselijkheid, rusteloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn of allergische reacties optreden. Een bericht van manie werd gemeld bij twee patiënten met een latente bipolaire stoornis. Bij een patiënt die vier weken dagelijks 500 mg sint-janskruid in poedervorm gebruikte, deden zich symptomen voor van een brandend gevoel in het gezicht, op de handruggen, de armen en de beide benen na blootstelling aan zonlicht. De symptomen, die na staking van de behandeling verdwenen, bleven overigens beperkt tot die gedeelten van de huid, die aan direct zonlicht waren blootgesteld. Stoornissen aan het gevoels- en bewegingsapparaat werden niet gemeld. Bij een andere patiënt die drie jaar lang dagelijks 240mg Sint Janskruid had gebruikt deed zich een jeukende huiduitslag voor op plaatsen die eveneens aan zonlicht waren blootgesteld. Nadat de inname van SintJanskruid was gestopt verdwenen de symptomen in een tijdsbestel van twee weken geheel. Gezonde personen die gedurende 15 dagen behandeld werden met een alcoholisch aftreksel van sint-janskruid (met 5,6 mg totaal-hypericine dwz een zeer hoge dosering) vertoonden een geringe gevoeligheid voor licht hetgeen zichtbaar werd door verandering in huidpigmentatie. Gewenst of ongewenst: aan St Janskruid worden diuretische (vochtafdrijvende) eigenschappen toegeschreven, hetgeen in diverse onderzoeken als neveneffect wordt gemeld.

Overdosering Ernstige door licht veroorzaakte reacties kunnen voorkomen wanneer hogere doses worden ingenomen dan therapeutisch gebruikelijk is. Bij gezonde personen komt overgevoeligheid voor licht na inname van een eenmalige dosis van 3600 mg (echter niet bij een dosis van 900 of 1800 mg) Sint Janskruid voor of bij een alcoholisch extract met 11.25 mg totaal-hypericine. De toxische reacties op licht kunnen dus onder meer huiduitslag, pruritus (jeuk) en erythema (rode vlekken) omvatten. Behandeling bestaat uit het vermijden van blootstelling aan direct zonlicht.

Gradatie van hevigheid bij depressiviteit volgens het ICD-10 systeem **

1. Lichte depressiviteit (doet zich periodiek voor, waarbij minstens sprake is van twee hoofdsymptomen en twee begeleidende symptomen volgens de ICD-classificatie)

2. Matige depressiviteit (hierbij is sprake van twee of drie hoofdsymptomen en minstens drie of vier begeleidende verschijnselen die zich vaak voordoen tijdens de eerste periode)

3. Zware depressiviteit (alle hoofdsymptomen en in elk geval vier van de begeleidende verschijnselen, soms van psychotische aard) Diagnostische kenmerken van depressiviteit volgens het ICD-10 systeem

Hoofdsymptomen Zwaarmoedigheid Zich neerslachtig voelen Gebrek aan belangstelling voor de buitenwereld en haar genoegens Vermoeidheid en gebrek aan energie

Begeleidende verschijnselen Slaapstoornissen Schuldgevoelens en gevoel van waardeloosheid Verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen Gebrek aan concentratie Gebrek aan eetlust Verminderde seksuele libido . Gedachten aan zelfmoord en pogingen daartoe Opwinding of juist traagheid bij het spreken en bewegen Gewichtsverlies · **( International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10 de editie)

Bronnen: European Scientific Cooperative On Phytotherapy Monographs, 2003; British Medical Journal, 1993; Natural Alternatives to Prozac, M.T. Murray, 1996; J. of Geriatric Psychiatry, 1994; British Medical Journal, 2005 + de in de tekst gelinkte studies.

Gerelateerde posts: St janskruid, superieur antidepressivum Vitamine D, depressies en St Janskruid

[ad#ad-2]

1.089 thoughts on “Sint-janskruid

 1. Anne, gezien je opmerking is het geen wonder dat er stressverschijnselen zijn. Mijn advies is: gebruik de magnesium, plus de rhodiola en een zo hoog mogelijk gedoseerde B-complex. Vergeet overigens niet dat vitamine C de antistressvitamine bij uitstek is. Zeker 3 x daags 1000 mg of meer gebruiken. En verder: alle sterkte toegewenst !
  gr. Anthon

 2. Hartelijk dank Anthon,
  Ik ga dit zsm opvolgen!!

  Vriendelijke groet,
  Anne

 3. Hallo,
  sinds november weet ik dat ik systemiche mastocytose heb en mds,
  van de mastocytose ben ik het meeste ziek, dat komt in aanvallen, dan heb ik ook last van wat deprimerende gevoelens, als ik de bijsluiters lees van reguliere middelen gaan mijn nekharen overeind staan want de bijwerkingen die voor komen zijn precies die ik heb van een aanval van de mastocytose. Een paar jaar geleden kreeg ik omeprazol, ik kreeg de bijwerkingen die zelden voor kwamen! Meteen mee gestopt natuurlijk ben zo enorm ziek geweest.
  nu is mijn vraag, bent u bekent met, janskruid en systemiche mastocytose en mds.
  van alle klachten die ik heb zijn die neerslachtige gevoelens toch wel het vervelenste.
  Ik hoor het graag. Mag ilse

 4. Ilse, systemische mastocytose en MDS zijn geen medische problemen die je met een griepje kunt vergelijken, maar dat zul je zelf wel begrepen hebben. Beiden behoren tot het terrein van de hematologische ziekten en vragen vanwege hun chronisch karakter voortdurende medische begeleiding. Omdat mastocytosepatiënten voor veel medicijnen een zekere gevoeligheid/allergie vertonen is het mij onmogelijk te zeggen wat SJK bij jou doet. Mag ik je het advies geven eens bij een orthomoleculair arts te raden te gaan ? Je kunt iemand vinden op http://www.mbog.nl Wist je overigens dat er een patiëntenvereniging voor mastocytose bestaat ? http://www.mastocytose.nl Het kan heel nuttig zijn hun site te bezoeken en op hun nieuwsbrief in te tekenen zodat je van de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijft. All the best !
  gr. Anthon

 5. Beste Anthon, ik ben, na meerdere stoppogingen, zeer langzaam (na 18 jaar) aan het afbouwen van Venlafaxine, zit nu op ca 20 mg (laagste wekende dosering volgens de reguliere artsen is 37,5 mg) en ik bouw ongeveer een halve miligram per week af…
  Ik merk dat ik meer nodig heb, qua ondersteuning…en zoek het nu in deze hoek, ik zie van alles voorbij komen, sjk lijkt me niet handig, wat raad jij aan?
  Gr. Martine

 6. Martine, het gebruik van SJK kan in bepaalde gevallen van depressiviteit zeker effectief zijn, maar het gelijktijdig gebruik van dit middel met Venlafaxine moet beslist ontraden worden. Die twee kunnen met elkaar stevig op de vuist gaan, of om in vaktermen te spreken: zorgen voor een verhoogd risico op het z.g. serotoninesyndroom. SJK kan ik principe pas dan gebruikt worden als alle sporen van reguliere antidepressiva uit het lichaam zijn verdwenen. Dus al gestopt wordt met de inname van Venlafaxine. Dan hebben we het in het algemeen over een periode van 3-4 weken. Het gebruik van SJK blijft altijd een persoonlijke keuze die het best gemaakt kan worden in samenspraak met je dokter.
  gr. Anthon

 7. Anthon, bedankt voor je uitgebreide reactie….is er nog iets anders wat je me aanraadt erbij te gaan slikken om de ontwenningsverschijnselen een beetje te compenseren of op te vangen? ik ben er namenlijk nog wel ca driekwart jaar mee bezig voordat ik er vanaf ben, aangezien mijn lichaam sterk reageert op de afbouw, ik bouw af omdat er nu adhd is gediagnosticeerd, en heb dus heeel erg lang (veel te lang, 18 jaar) venlafaxine geslikt tegen klachten die nu adhd/hooggevoeligheid blijken te zijn, groet Martine

 8. Martine, in het algemeen wordt in de orthomoleculaire geneeskunde bij ADHD gewerkt met omega-3-vetzuren, Gingko Biloba, Magnesium(citraat), vitamine B6, tryptofaan en acetyl-carnitine. Omdat nog altijd onduidelijk is hoe ADHD precies ontstaat – door voedingsadditieven, bestrijdingsmiddelen, loodbelasting, voedselallergieën, etc – blijft het vaak zoeken naar de kogel die het doel raakt. Dat kan dus bij iedereen verschillend zijn. Als de diagnose ADHD bij jou vaststaat is een consult bij een orthomoleculair arts zeker aan te bevelen. Die kan dan samen met jou bekijken bij welke middelen je het best gebaat bent, ook als het gaat om de ontwenningsverschijnselen enigermate te neutraliseren.
  Kijk dus even op http://www.mbog.nl voor een arts/therapeut in je omgeving. All the best !
  gr. Anthon

 9. Beste Anthon,

  Sinds een maand of 5 gebruik ik SJK, 900 mg per dag. Echter, sinds enige weken heb ik pijn van neurologische oorsprong in al mijn ledematen (waarvan ik en de arts overigens niet denken dat het door SJK komt). Omdat nsaids (al dan niet icm paracetamol) niet werken wil ik graag overstappen op tramadol. Die gaat alleen niet zo lekker samen met SJK. Hoe lang moet ik gestopt zijn met SJK om veilig met tramadol te kunnen starten?

 10. Ilse voordat tramadol kan worden gebruikt, is het verstandig om het gebruik van SJK minimaal 1- 2 weken te staken. Tramadol is een opioïde en SJK werkt voor zover we weten via het SSRI mechanisme. Dan is het inderdaad verstandig om die twee niet in dezelfde ring te laten boxen.
  gr. Anthon

 11. Vriendelijk dank voor de vlotte reactie! Ik zal nog een weekje wachten..

 12. Beste Anthon,

  Ik slik dagelijks euthyrox en 10mg amitriptyline. De amitriptyline slik ik om door te slapen en is dus een hele lage dosis van dit medicijn.
  Kan ik deze medicijnen combineren met SJK?

  Mijn huisarts is geen voorstander van SJK, omdat de hoeveelheden per tablet wisselend zouden zijn. Ik begrijp dit niet. Op de verpakking staat toch duidelijk hoeveel SJK per tablet aanwezig is.

  Dank u wel.

  vriendelijke groet,
  Babs

 13. Bab, Euthyrox levert i.c.m. SJK geen problemen op, maar Amitriptyline en SJK zijn farmacologisch gesproken geen vrienden van elkaar. Gecombineerd gebruik moet dus worden afgeraden in verband met een mogelijk risico op het z.g. serotoninesyndroom. De angst van je huisarts voor SJK kan ik niet plaatsen. Apotheken bijv. verkopen producten met gestandaardiseerde extracten die aan hoge eisen moeten voldoen. Misschien dat je apotheker in staat is je huisarts van zijn twijfels af te helpen….
  gr. Anthon

 14. Beste Anthon,

  ik gebruik al een poosje ruval extra forte met SJK. Kan ik Rhodiola daar gewoon bij gebruiken of kan dat een wisselwerking geven?

  met vriendelijke groet,
  Leanne

 15. Leanne, SJK en Rhodiola kunnen gecombineerd worden gebruikt – ze versterken zelfs elkaars werking- maar ik raad je aan het niet gelijktijdig in te nemen. Bijvoorbeeld SJK s`morgens en Rhodiola s`avonds of andersom.
  gr. Anthon

 16. Mathieu, dat mag, maar ik adviseer je beide preparaten niet gelijktijdig in te nemen. Sint Janskruid zou je s`morgens kunnen innemen en L-theanine voor het slapen gaan.
  L-theanine is een aminozuur die in elk geval op een lege maag moet worden ingenomen, dus een half uur voor een maaltijd of twee uur daarna.
  gr. Anthon

 17. Hoi, ik heb een zware periode met veel onoplosbare problemen, en ik zoek nu ondersteuning via sjk. Waar moet ik op letten bij aanschaf, de hoeveelheid merken etc doen me duizelen. Is er verschil in kwaliteit of kan ik gewoon bij de kruidvat wat kopen?
  Alvast bedankt

 18. Nina, laat je informeren door je apotheker. Hij/zij weet alles van gestandaardiseerde SJK producten met de juiste concentraties hypericine etc. Hoewel Sint Janskruid (zeer) goede diensten kan leveren bij de behandeling van depressiviteit, is een algehele aanpak, zoals voldoende lichaamsbeweging en aanpassingen in leef en eetstijl plus gesprekken met een vertrouweling(e) absoluut noodzakelijk om verbeteringen tot stand te brengen. En je weet het …wondermiddelen bestaan nu eenmaal niet en dat is SJK ook niet.
  gr. Anthon

 19. Beste Anthon,
  Ik ben al een tijdje erg onrustig en maak me zorgen over van alles en nog wat (gezondheid/werk/toekomst). Daarnaast slaap ik licht en onrustig en word ik vaak wakker met allerlei beelden die er niet echt zijn.
  Ik ga morgen beginnen met Kira forte (st Janskruid). Wat adviseer je? Starten met 900 mg p dag? 2x p dag 1 tablet of in 1x 2 tabletten? Is Kira het beste ST Janskruidmiddel of zijn er betere?
  Ik heb verder helemaal geen medicijn(verleden)gebruik (niks/nul/noppes) maar merk wel dat ik het zo niet vol houd.
  Heb je nog goede adviezen naast gezond eten/sporten/buiten? Kan ik iets nemen naast ST Janskruid om vaster en beter te slapen?
  Alvast bedankt

  Groetjes
  Denise

 20. Denise, van mij mag je best 1 x daags 900 mg Sint Janskruid gebruiken, maar het beste advies dat ik je kan geven is: ga allereerst eens op zoek naar de oorzaak van je probleem. Waar komen die gevoelens vandaan ? Heb je wellicht iets traumatisch meegemaakt in heden of verleden. Of is er misschien sprake van een verstoorde schildklierwerking, want niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming wijst op een psychische aandoening. Soms liggen aan zulke problemen fysiologische oorzaken ten grondslag, zoals virale infecties of neurologische aandoeningen, en die kunnen alleen via medisch onderzoek worden opgespoord. Kortom, loop eens bij je huisarts langs. Je kunt in elk geval direct beginnen met voldoende beweging (bij voorkeur in de natuur, zoals strand of bos), een voedingspatroon rijk aan onbewerkte producten en omega-3-vetzuren ( vette vis) en het drinken van groene thee. En zet een dikke streep door het gebruik van suiker, alcohol, roken en cafeïne. All the best !
  gr. Anthon

 21. Amlodipine en Hypericum kunnen volgens de bijsluiter niet goed samen.
  Hoe erg is dat ?

 22. Sint janskruid verlaagt het gehalte amlodipine. De bloeddruk kan daarom stijgen. Deze dient dus goed in de gaten te worden gehouden als het toch wordt gebruikt.

 23. Anthon,
  Ook ik ben begonnen met Sint Janskruid.
  Ik zit thuis vanwege een burnout en angstaanvallen en sombere gedachtes,waarvan ik lichamelijk het meeste last heb van duizelingen,vermoeidheid,hoofdpijn en hartkloppingen.
  Nu ben ik 3 dagen begonnen met Sint Janskruid met gestandardiseerde 0,3% hypericine,geadviseerd wordt 3 x daags 1 tablet.
  Maar omdat ik vrij heftig reageer op medicijnen ben ik begonnen met 2 x daags 1 tablet.
  Nou is mijn vraag:
  Direct na inname van iedere tablet krijg ik last van duizelingen(die zijn in meerdere mate aanwezig sinds gebruik),hartkloppingen en vermoeide ogen.
  Zou de dosering te hoog zijn,of zijn dit bijwerkingen waar ik doorheen moet?
  Moet ik even doorzetten of overstappen op een ander middel?
  Zou het een symptoom van overgevoeligheid kunnen zijn?
  Alvast bedankt,ik weet nu even niet zo goed wat te doen…

 24. Sanne, ik zou je willen adviseren de Sint Janskruid even te laten staan en in plaats daarvan voorlopig Rhodiola Rosacea te gebruiken in een dosering van 3 x daags 300 mg. Verder zijn bij een burnout meerdere nutritionele tools mogelijk zoals zink, ashwagandha en vitamine B5. Maar die zou ik niet allemaal gaan slikken. Wat wel belangrijk is je te verzekeren van een goed lichaamsgehalte magnesium, bijv. als magnesiumcitraat. Overigens zijn de verschijnselen die je ervaart vermoedelijk niet van Sint Janskruid, maar horen bij je huidige (on)gezondheidstoestand. Het komt maar zelden (0,01-0,1 %) voor dat Sint Janskruid echte bijwerkingen heeft. M.u.v. dan van een gevoeligheid voor licht , die sommige gebruikers ervaren(zie de uiteenzetting in het hoofdartikel. ) All the best !
  gr. Anthon

 25. Oh gevonden;)
  En L theatine kan dat ook helpen?
  Ik heb zoveel onrust wat niet uit mn lichaam gaat…
  Weet u of Rhodiola samen met oxazepam mag?
  Wat niet aan te raden was met Sint Janskruid

 26. Sanne, mag ik je aanbevelen niet alle knoppen tegelijk in te drukken ? Houd het voorlopig even op de gegeven adviezen en mocht de onrust voor het moment niet willen wijken dan kun je daarnaast gebruik maken van Valeriaan. Maar het is niet een en/en, maar een of/of. Oxazepam kun je ALLEEN gebruiken als je van het gebruik van de andere middelen afziet !
  gr. Anthon

 27. Hoi Anthon,
  Nog even een vraagje.
  Hoe lang moet ik wachten met het beginnen van Rhodiola na het gebruik van Sint Janskruid?
  Heeft dat een wisselwerking met elkaar?
  Groetjes Sanne

 28. Sanne, daar kun je meteen mee beginnen, Rhodiola en SJK bijten elkaar niet.
  gr. Anthon

 29. Hallo,
  Ik ben sinds 2 dagen begonnen met Rhodiola.
  1 capsule van 250 mg bij het ontbijt.
  Gisteren wel redelijk geslapen,maar sinds gisteravond ben ik erg onrustig en angstig gevoel.
  En heb vannacht bijna niet geslapen,kan dit een bijwerking zijn en moet ik doorzetten of past dit kruid dan niet bij mij?
  Ik ben ermee begonnen,omdat ik een burnout heb en erg last van duizelingen,hartkloppingen en onrust heb.
  En slaap erg slecht…
  Alvast bedankt,
  Groetjes Sanne

 30. Sanne, ik begrijp dat je in jouw omstandigheden verlangt naar SNELLE resultaten, maar zo werkt Rhodiola nu eenmaal niet, zeker niet na twee dagen. Probeer wat geduld te hebben en zoals ik eerder adviseerde: gebruik naast de Rhodiola wat Valeriaan. Een half uurtje voor het slapen gaan op een LEGE maag zo`n 30 – 60 druppels in een glas niet te koud water water. Ik denk dat het inslapen en doorslapen dan wat beter gaat . All the best !
  Anthon

 31. Beste Precies een jaar geleden ben ik mentaal gecrasht en was de diagnose angststoornis en burnout. Ik ben meteen in behandeling gegaan bij een psychologe en neem geen AD. het was enorm zwaar….vooral het blijven vasthangen in bepaalde gedachten die je doen geloven dat je iem kwaad gaat doen of dat je waardeloos bent enz. Ik heb jaren ervoor zeer zeer slecht geslapen (zowel in als doorslaapproblemen). En vooral heel veel angsten dat ik mijn kinderen om wat voor reden ook zou verliezen. Het ging redelijk goed tot ik eind oktober weer in een angstaanval zat en eind november 3 nachten niet kon slapen door gepieker over mijn werk. Afgelopen weken zat ik weer vast in verschillende gedachten. Letterlijk gevangen …hoewel ik me ervan bewust ben…toch voel je je verschrikkelijk angstig en laat je hoofd je echt geloven dat je bv iem wat aandoet…(angststoornis). Nu heb ik dat ook bijgehouden in een agenda en lijkt het erop alsof het een cyclus is…..einde vd maand is het dieptepunt dat was vr mij nu 29 dec en sinds gisteren lijk ik me weer normaal te voelen. Ergens midden vd maand begint de spanning of angst met bijhorende gedachten weer toe te nemen. Vraag is zou sjk kunnen helpen? Zou het hormonaal knn zijn (ben 45 jr). Ik neem nu algemene vitpil, magnesium en tryphtofaan en sedistress…..ik slaap wel beter in maar ik w vaak wakker en dan is inslapen weer moeilijk. Nu stelde iemand me grinta x voor maar kan ik dat erbij nemen? Wat de aanvallen betreft, zo noem ik het dan maar, ik krijg er met niets vat op en het is echt hel….(vastzitten in die geda chten) misschien dat u daar ook een natuurlijk iets vioor weet. Alvast hartelijk dank mvg EC

 32. EC, ik raad je aan zo spoedig mogelijk een orthomoleculair arts te raadplegen en af te zien van zelf dokteren. Hij/zij kan een volledige anamnese maken en de behandeling daarop af stemmen. Je kunt iemand vinden op http://www.mbog.nl Heel veel sterkte toegewenst !
  gr. Anthon

 33. Beste. Bedankt voor de info. Ter info ik ben van Belgie en geen idee wat een ortomoleculaire arts is.
  Ben nu ineens heel ongerust en bang…

  Mvg Ec

 34. EC, neem even contact op met Dr. Mark Bottu (mark.bottu@telenet.be). Hij is voorzitter van de Belgische Vereniging voor Orthomoleculaire Geneeskunde (BSOM). Orthomoleculair artsen/therapeuten werken voornamelijk met substanties die van nature in het lichaam voorkomen. Bij angststoornissen, depressiviteit en andere neurologische/psychiatrische disorders proberen zij zoveel mogelijk de onbalans door middel van natuurlijke middelen te herstellen.
  gr. Anthon

 35. Welke anticonceptie is het meest geschikt bij gebruik van Sint janskruid?

 36. Nic, dat kun je het beste aan je plaatselijke apotheker vragen.
  gr. Anthon

 37. Beste Anton,

  Ik slikte tot 2 weken geleden LAIF 900, daar reageerde ik goed op. Bovendien was het ‘time release’ waardoor ik maar 1 tabl. per dag hoefde in te nemen.
  Het is sinds kort niet meer te krijgen, is er een ander merk wat overeenkomt met LAIF 900?

  groet,
  A.H

 38. Ans, die vraag zou je het beste kunnen stellen in je plaatselijke apotheek. Men is daar volledig op de hoogte van veranderingen op het gebied van hypericumpreparaten met gestandaardiseerde extracten.
  gr. Anthon

 39. Als je sjk en rhodiola en L-theine wilt gebruiken. Welke kunnen dan samen? Kunne rhodiola en l-theine wel tegelijk worden ingenomen? En waarom sjk in de ochtend? Daar een reden voor?
  grts ellen

 40. Ik las trouwens dat de combinatie aswaganda met l-theanine en passiebloem elkaars werking versterken en het serotonine en gaba niveau verhogen. Iemand daar ervaringen mee? Ik ken aswaganda niet en l-theanine niet. Ik weet wel dat L-theanine in groene thee zit. Mensen met diabetes mogen daar niet meer dan 1 beker per dag van bij een hoofdmaaltijd, omdat het het bloedsuiker niveau te veel laat dalen bij teveel gebruik. Dat kan dan een hypo geven.

 41. Ellen, Rhodiola, SJK en L-Theanine kunnen gelijktijdig worden gebruikt, maar om te voorkomen dat ze elkaar voor de voeten lopen zou ik ze niet alle drie tegelijk in het zelfde lepeltje water deponeren, maar over de dag verdelen. Dus bijv. s`morgens SJK, s`middags Rhodiola en s`avonds L-Theanine. En dan bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd of ongeveer 2 uur erna. Dit om de werkzaamheid te verhogen. L-Theanine is een aminozuur dat in thee voorkomt en een kalmerende werking heeft. Ashwaganda (Withania Somnifera) of winterkers is een z.g. adaptageen kruid uit de ayurvedische geneeskunde. Het verhoogt – naast zeer vele andere effecten- de weerstand tegen lichamelijke en psychische stress en angst.
  gr. Anthon

 42. Dag Anton

  Mag ik kira forte combineren met rhodiola, ik slik nu smorgen en savonds kira forte samen 900 mg
  mag ik dan smiddag 2x 250mg rhodiola nemen van solgar?

  vr gr Ine

 43. Dag Anton

  Dank je
  Moet je St Janskruid en rhodiola beide voor het eten in nemen ?

  vr gr Ine

 44. Ine, dat is wel het beste moment. In de farmacie wordt in het algemeen – met enkele uitzonderingen- het principe gehanteerd: half uur voor de maaltijd of 2 uur erna.
  gr. Anthon

 45. Beste,

  Ik Neem sjk voor de 2 de maal. Nu en de vorige keer ervaar ik na enkele weken een stekende pijn aan mijn handen vooral bij wind of bij koude aanraking. Wil dit zeggen dat ik allergisch ben aan het sjk en dat ik dat in de toekomst moet vermijden? En welke zijn de alternatieven?

  Groetjes Annick

 46. Annick, stekende pijn komt niet voor in de lijst bekende bijwerkingen SJK, wel JEUK aan de handen die aan zonlicht worden blootgesteld. Een overgevoeligheid voor SJK komt inderdaad voor. Je zou in dat geval twee dingen kunnen doen: 1. een aantal dagen stoppen met de inname van dit middel en daarna in een lagere dosering het gebruik opnieuw opstarten of 2. kiezen voor een ander preparaat, zoals Ashwagandha, Rhodiola, 5-HTP of Panax Ginseng, etc. De keuze van die middelen hangt af van de oorzaak van je probleem, en dat kan ik van achter mijn laptop helaas niet overzien. Daarvoor is – als de klachten ernstig genoeg zijn- een consult bij een orthomoleculair arts/therapeut nodig. (www.mbog.nl)
  gr. Anthon

 47. Anthon ,ik wil graag stopeen met roken en ,ik heb het 2 keer geprobeerd maar werd zeer angdtig en rusteloos ,stresserig , en depresief .
  Nu wil ik gaan stoppen met behulp van sint janskruit,maar pak daarbij nog niet mijn stress aan ,kan ik valeriaan erbij slikken,

 48. Gippy, dat kan, hoewel je bij het afbouwen van je rookgewoonte van deze combinatie geen wonderen moet verwachten. Sommige mensen hebben baat bij het gebruik van z.g. nicotinepleisters om van het roken af te komen. Verstandig is om zoiets altijd even met de huisarts te bespreken. Wie stopt met roken kan het de eerste week (weken- afhankelijk van de ernst van de verslaving) heel moeilijk krijgen, maar troost jezelf met de gedachte dat dit maar tijdelijk is. Veel sterkte gewenst !
  gr. Anthon

 49. Hallo,
  Kan iemand mij vertellen hoeveel mcg hypericine het best geschikt is boor een matige depressie.
  Bij hyperiplant van vsm staat dat er 0,36- 0,84 mg hypericine in zit. Bij een aanbevolen dosering van 3 maal daags. Betekent dit dus dat je tussen de 1080 mcg en 2520mcg per dag slikt?? Kan dit??

 50. Ron, ik begrijp je redenatie, maar bij het gebruik van SintJanskruid gaat het niet alleen om hypericine, ook om hyperforine. Die twee bestanddelen werken synergetisch. Het is altijd verstandig om je aan de door de fabrikant voorgeschreven dosering te houden tenzij een behandelaar (arts/therapeut) om goede redenen daar van af wil wijken.
  gr. Anthon

 51. Bedankt voor je snelle antwoord Anthon,

  Bijsluiter Hyperiplant:
  Samenstelling:
  Per filmomhulde tablet: 300 mg droog extract van Hypericum perforatum L.
  (3-7:1), gestandaardiseerd op 0,36 mg – 0,84 mg hypericine en 9-18 mg hyperforine.
  Extractiemiddel: 80 % methanol (v/v).
  Dosering 3 x daags 1 tablet.

  Bergrijp ik het dus goed als ik stel dat de dosering heel wisselend kan zijn?

 52. Ron, het gewone gebruiksprotocol voor SJK is 3 x daags 300 mg. Artsen/therapeuten kunnen daar in bepaalde situaties van afwijken. Wat de combinatie SJK en 5-HTP betreft: voorzichtigheid is geboden, want ze kunnen in sommige gevallen, die niet altijd te voorzien zijn – de hersenbiochemie werkt bij iedereen nu eenmaal anders – elkaar wel eens voor de voeten gaan lopen.
  gr. Anthon

 53. Hallo,
  Kan ik naast st janskruid ( kira forte ) ook magnesium tabletten slikken of heb ik dan kans op het serotonine syndroom?

 54. Ga gerust je gang. Sint Janskruid en magnesium gaan UITSTEKEND samen !

 55. Hoi Anthon, wat een gave site en wat knap dat je op elke vraag een persoonlijk en passend antwoord geeft!

  Ik heb op dit moment een moeilijke periode in mijn leven. Dit komt door ervaringen uit het verleden, die me naast grote stress ook flink wat angst en paniekaanvallen opleveren. Ik ben onder begeleiding van een Psychotherapeut en volgens hem moet ik vertrouwen houden dat het wel goed komt. Om de scherpe randen van mijn angst en stress eraf te halen en om beter te kunnen slapen adviseerde hij me (bijv.) SJK te gebruiken omdat ik daar voorheen ook goede ervaringen mee had. Ik heb daarom een potje gekocht bij de Tuinen (3 x daags 300mg = 900mg) Ik zag echter bij de Etos een preparaat van 2 x daags 600 (= 1200mg)
  Ik slik het nu (van de Tuinen) zes dagen en merk nog niet zoveel, maar ben me bewust dat even de tijd te geven. Heb wel een droge mond gekregen, maar de rest van de bijwerkingen valt reuze mee. Daarnaast heb ik een magnesium aanvulling (gebruikte ik ook al voor spierpijn na het sporten en hardlopen) Ik ben van mening dat ik mijn ‘issieus’ samen met de psychotherapeut op kan en moet pakken, maar een beetje ondersteuning kan geen kwaad. Al is het maar om beter te slapen (dat doe ik al bijna vier jaar niet meer) ben altijd vroeg wakker, slaap laat in, tussendoor vaak plassen en wakker. Mijn man snurkt en dat maakt het ook niet beter.

  Wat ik jouw wil vragen:
  * waarom slaat SJK niet bij iedereen aan? Waarom wel bij de een en niet bij de ander?
  * hoe kan ik mezelf (naast therapie) ook wat ondersteuning geven via een natuurmiddel of een aanpassing in mijn voeding?
  * Kan een valdispertje extra sterke nachtrust kwaad vlak voor het slapengaan wanneer ik SJK gebruik?

 56. Jan, dank je wel voor het compliment, een eerbetoon dat ook collega Adriaan verdient ! Wat je vragen betreft: a. SJK heeft zeker 4-6 weken nodig om zijn werk te kunnen doen; het gebruik van een paar dagen is onvoldoende om effect te sorteren. Nog even doorgaan dus. Dat sommige middelen niet aanslaan heeft te maken met z.g. biochemische individualiteit. Dat geldt overigens voor elk (natuurlijk of synthetisch) geneesmiddel. Voorbeeld: mijn vrouw heeft niets aan homeopathische medicijnen. Ze werken bij haar gewoon niet….. b. Naast het gebruik van SJK zijn middelen als bijv. Ashwagandha – zie het artikel op deze site- aan te bevelen. Een voedingspatroon met veel fruit ,groente, noten en zo min mogelijk of helemaal geen koffie, alcohol, suiker en geraffineerde koolhydraten – kortom een Mediteraan dieet (zie hiervoor artikelen op deze site)-is aanbevelenswaard. c. Valeriaan kan zonder meer naast SJK gebruikt worden. Voor meer informatie over slapeloosheid kun je even kijken naar mijn artikel”Schapen tellen”. Zorg er overigens wel voor dat je de juiste magnesiumvorm gebruikt, zoals citraat en mallaat. Andere combinaties als chloride en oxide wordt gebrekkig opgenomen. All the best !
  gr. Anthon

 57. Hallo Anthon,

  Dank voor je uitgebreide antwoord. Ik heb je verwijzingen doorgelezen, met name over Ashwagandha. Omdat ik er erg op gebrand ben mijn ‘issues’ definitief op te lossen ben ik erop gebrand om geen onderdrukking van mijn gevoelens/angsten te bewerkstelligen. Ik wil graag 100% in contact blijven met wat ik voel. Echter vind ik goed slapen van groot belang om weerbaar en gefocust te blijven ipv lamlendig en versuft door bijvoorbeeld het gebrek aan kwalitatieve slaap.

  Denk jij dat het gebruik van bijv SJK, maar ook van Ashwagandha bijdraagt tot onderdrukking van de gevoelens/angsten zoals traditionele medicijnen? Of blijf ik daarmee goed in contact?

  Dank!
  Hartelijke groet,

 58. Nee Jan, SJK en Ashawgandha hebben veel mildere werkingen dan synthetische antidepressiva en/of antipsychotica en blokkeren derhalve geen gevoelens van angst, maar “dekanaliseren” ze, zodat zij binnen de perken (kunnen) worden gehouden. Uiteindelijk ligt de oplossing van psychische problemen in het vinden van de oorzaak en om er vervolgens een “hanteerbare” plaats in het leven aan te (kunnen) geven. De middelen uit een flesje kunnen slechts een extra duwtje in de goede richting geven.
  gr. Anthon

 59. Dag Anthon,

  Sinds enige maanden slik ik (weer) St janskruid. Ik heb een zware en moeilijke periode gehad, maar ik voel dat ik me steeds beter voel. Nu ben ik hypersensitief en overgevoelig voor trillingen en geluid in mijn omgeving. (denk aan airco’s, bouwwerkzaamheden, ventilators en verkeer) Ik heb hier ook pseudo epileptische aanvallen door gehad. Ik heb verscheidene antidepressiva geprobeerd, maar voor alles ben ik zo gevoelig dat ik me er alleen maar ellendiger door ging voelen. Nu st janskruid. Wat mijn negatieve gedachten wat beperkt en ik me minder opgefokt voel. Maar ik heb het idee dat mijn gevoeligheid extra erg wordt. Ik kan geen enkel geluid verdragen, zodra ik thuis ben voel ik me niet geaard, ik leef in een soort van zeepbel, ik doe de dingen wel maar krijg het allemaal niet mee. Ik ben nu al van 3 naar 2 en nu naar 1 gegaan. Kan st janskruid neurologische klachten geven en problemen geven aan je zenuwstelsel (gevoeligheid) Mijn vitamine b6 was in de periode van de aanvallen ook veel te hoog, wat ook neurologische klachten geeft. Ik hoop dat je me meer informatie kan geven.
  Met vriendelijke groet Carina

 60. Carina, in het algemeen geeft StJanskruid bij een dagelijkse dosering hoger dan 6 gram bijverschijnselen zoals rusteloosheid. Een dergelijke hoeveelheid is echter tamelijk ongebruikelijk en ook niet zinvol. Andere bijverschijnselen van SJK hebben veelal met de huid te maken -een door SJK gegenereerde overgevoeligheid voor zonlicht kan een allergische reactie op de huid doen ontstaan. Probeer in elk geval naast een standaarddosering SJK ook eens Rhodiola en Magnesium te gebruiken. Wellicht dat e.e.a. dan verbetert. Mochten de klachten blijven dan is een consult bij een orthomoleculair arts beslist aan te bevelen (www.mbog.nl).Verder laat recent wetenschappelijk onderzoek zien dat de toestand in de darmen vaak een afspiegeling zijn van de toestand in onze hersenen. Men spreekt daarom in medische kringen steeds meer over de “hersen-darm-as” Zie de betreffende artikelen op deze site. Mocht je dit in het licht hiervan nog niet hebben gedaan dan is een check van je dagelijkse dieetlijst ook een aanrader.
  gr. Anthon

 61. Hoi Anthon,

  Hartelijk dank voor je reactie. Ik zal er iets mee doen.

 62. Hallo,

  Ik heb gelezen dat er bij een Rhodiola supplement ook Salidroside en Rosavin in het supplement moeten zitten, klopt dit?? OF is rhodiola met alleen vitamine B12 voldoende??

  Bedankt alvast!

  groeten,
  Inge

 63. Inge, Salidroside en Rosavin zijn de werkzame bestanddelen van Rhodiola. Een kwaliteitsproduct dat bereid is volgens farmaceutische normen bevat altijd gestandaardiseerde hoeveelheden van genoemde bestanddelen. Of je naast Rhodiola ook B12 moet slikken hangt af of je wel of geen vlees eet. Vegetariërs doen er altijd verstandig aan om extra B12 als supplement te gebruiken.
  gr. Anthon

 64. Goedemorgen,

  Ik slik inmiddels bijna een jaar Sintjanskruid. En met dat de herfst haar intrede doet, zou ik lichttherapie (d.m.v een bril) erbij willen gaan proberen. Bent u bekend met de wisselwerking tussen Sjk en lichttherapie? Misschien een kwestie van uitproberen?
  En kan ik ter ondersteuning van de winterperiode magnesium erbij gaan slikken om me iets minder moe te voelen?

  Alvast hartelijk dank.

 65. Margriet, zoals je in het artikel hebt kunnen lezen kan het gebruik van SJK een overgevoeligheidsreactie voor (zon)licht opleveren. Daar zul je dus terdege rekening mee moeten houden als je lichttherapie ondergaat. Het gebruik van magnesium is in elk geval een aanrader.
  gr. Anthon

 66. Beste Anthon,

  Ik zie dat het al een poosje geleden is dat er reacties zijn geplaatst dus ik hoop dat deze nog binnen komt.
  Ik gebruik sinds juni 900mg sint janskruid voor een postnatale angststoornis met dwanggedachten en depressieve klachten. Dit in overleg met de psychiater omdat ik liever geen AD gebruik ivm borstvoeding. Nu wil ik het eigenlijk ophogen omdat ik merk dat het niet afdoende meer is.
  kan dit volgens u kwaad in combi met de borstvoeding? Vriendelijke groeten en alvast bedankt voor uw reactie. Elvira

 67. Elvira, een van de bestanddelen van SJK is hyperforine dat in geringe mate in de moedermelk terecht komt. In hoeverre dit schadelijk is voor de baby is vooralsnog onduidelijk. Om die reden is het niet aan te bevelen tijdens de lactatieperiode SJK te gebruiken.
  gr. Anthon

 68. Beste Anthon,
  Dank voor de snelle reactie. Ik ben me er inderdaad van bewust dat lactatie en sjk samen wordt afgeraden. Maar ik werd ook niet echt vrolijk van de bijwerkingen voor mijn kindje die ik kon vinden bij de ssri’s. Ik sta nu voor de keus om toch over te stappen op citalopram. Moet ik eerst een week zijn gestopt met de sjk alvorens hiermee te beginnen?

  Mvg Elvira

 69. Elvira, inderdaad gaan citalopram en SJK niet samen en een pauze van 1-2 weken is zeker verstandig. Overigens is het probleem met citalopram niet opgelost, want ook het gebruik van dit middel wordt tijdens borstvoeding afgeraden. Mag ik je adviseren eens contact op te nemen met Dr. Jolieka Regterschot van het Integraal Psychiatrisch Centrum in Groningen ? Zij werkt als psychiater waar mogelijk volgens de principes van de voedingsgeneeskunde en kan bijvoorbeeld je nutriëntenstatus (vitamine en mineralentekorten) nagaan. Typ ook eens in de zoekruimte ( rechtsboven met loupje) mijn artikel “Ik ben toch niet gek ?” in en scrol even naar de alinea “Angststoornissen en Postpartumpsychose”. Want ik vraag mij af of je klachten iets te maken kunnen hebben met bijv. een ernstig vitamine B12 tekort. Maar dit zou Jolieka voor je kunnen nazien. Email: integralepsychiatrie@lentis.nl Het beste met jou en je kindje !
  gr. Anthon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.