Sint-janskruid

Omschrijving: Sint-janskruid als farmaceutische specialité wordt vervaardigd uit de hele of gesneden rijpe knoppen van Hypericum perforatum, geoogst in de bloeitijd. Toepassingen van preparaten vervaardigd op basis van alcoholische aftreksels (50-60% ethanol of 80% methanol) en tincturen (49-50% ethanol)

 

Klinische studies De effectiviteit en veiligheid van gestandaardiseerde alcoholische extracten van sint -janskruid is beoordeeld in tenminste 32 gecontroleerde dubbelblinde en 2 open studies, waarbij meer dan 4200 patiënten met een depressie betrokken waren. Talrijke farmacologische onderzoeken werden bovendien verricht bij nog eens 10.000 patiënten. De belangrijkste indicatie in de meeste studies waren lichte tot matige depressieve verschijnselen. Vier studies werden opgezet om tests uit te voeren voor de behandeling van zware depressiviteit. Bij verschillende onderzoeken werd een verbetering waargenomen van de voornaamste symptomen van een depressie (stemming, afname van levenslust, gebrek aan slaap, concentratie en bepaalde lichamelijke klachten.) Bij diverse studies werd de werkzaamheid onderzocht van sint-janskruid t.o.v. een placebo en antidepressiva als amitriptyline, imipramine, mapotriptiline, fluoxetine, sertraline en paroxetine. Daaruit kwam evident naar voren dat sint-janskruidextracten effectief zijn bij de bestrijding van milde tot matige depressiviteit. Echter niet bij langdurige zware depressiviteit.

Enkele voorbeelden van specifieke onderzoeken:

Sint-janskruid t.o.v. imipramine (tricyclisch antidepressivum) Om de effectiviteit van sint-janskruid en het antidepressiemedicijn imipramine te beoordelen werden 263 mensen met een depressie in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1050 mg sint-janskruid ethanolextract per dag . Een andere groep 100mg imipramine en de derde groep een placebo. Uiteraard wist niemand welk middel hij slikte. Na acht weken bleken de mensen die de St. Janskruid hadden gekregen het beste te reageren. Door vijf verschillende tests werd de toestand van de patiënten beoordeeld. Bij vier tests, waaronder de Hamilton Depression Scale en Anxiety Scale waren de resultaten na gebruik van het kruidenextract en het medicijn vergelijkbaar en duidelijk beter dan na gebruik van de placebo. Eén test, die was opgezet om het lichamelijk welbevinden van de patiënten te beoordelen, toonde alleen bij gebruik van St. Janskruid een verbetering aan die groter was dan na gebruik van een placebo. Eén van de conclusies van de onderzoekers luidt: ‘Patiënten verdragen hypericumextract (St. Janskruid) veel beter dan de tricyclische antidepressiva. Dit bevordert de therapietrouw en maakt hypericumextract een veelbelovend medicijn voor langetermijn behandeling.’

Open Trial: In een grootschalig opgezette studie werden 1606 patiënten (gemiddelde leeftijd 52 jaar) die te kampen hadden met de typische verschijnselen van depressiviteit, zoals een down gevoel, gebrek aan levenslust en slaapstoornissen, behandeld met Sint Janskruid (2-3 x daags 300 mg/ methanol 80%; gestandaardiseerd tot 900 mcg totaal hypericine). Na 5 weken consequente toepassing was de intensiteit van de overheersende symptomen bij 90% van de onderzoeksgroep opvallend afgenomen. De effectiviteit van Sint Janskruid werd door 81 % van de artsen en 76 % van de patiënten zeer goed tot goed genoemd. Er kon geen verband worden gelegd tussen leeftijd en effectiviteit van Sint Janskruid.

Zware depressie: 200 patiënten met de diagnose zware depressiviteit deden mee aan dit dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Zij hadden allen al reeds minstens tien jaar periodiek last van depressiviteit en de huidige depressie duurde al minstens twee jaar. De Hamilton Depression Rating Scale, (een puntensysteem dat aan de hand van een vragenlijst de ernst van een depressie tracht te meten) kwam uit op gemiddeld 22,5. Na acht weken gebruik van 900 mg-1200 mg sint-janskruid of placebo per dag bleek dat in de St janskruid groep bij 26,5% aanmerkelijke verbetering was opgetreden (HAMD score <12). Dit was bij 18,6% van de placebogebruikers het geval. Bij 14,3% van de St Janskruid groep en bij 4,9% van de placebogroep werd geen depressie meer waargenomen (HAMD score <7) . Alhoewel de cijfers voor St Janskruid beter waren dan voor placebo kon gezien de lage percentages niet gesteld worden dat St Janskruid een succesvolle therapie was.

Sint-janskruid t.o.v. Seroxat bij ernstige depressiviteit: 251 mensen met matige tot zware depressiviteit (Hamilton Depression Rating Scale, score van minstens 22) kregen in dit dubbelblind onderzoek 900mg St Janskruid of 20mg Seroxat (paroxetine, een SSRI antidepressivum) per dag. Bij degenen waarbij na twee weken nog geen verbetering was opgetreden werden de doses verdubbeld. Na zes weken bleek dat de St Janskruid beter was aangeslagen dan de Seroxat. De daling van de Hamilton Depression score was 56% in de St Janskruid groep en 45% in de Seroxat groep. Het aantal ongewenste bijwerkingen was 71% lager onder degenen die de St Janskruid hadden gekregen dan in de andere groep. Het verschil met de voorgaande studie zit niet in de ernst van de klachten maar in de duur ervan. In deze studie hadden de proefpersonen voordien slechts één andere behandeling tegen depressiviteit gehad. British Medical Journal Uit een tweede vervolgonderzoek bleek dat voor degenen uit de sint janskruidgroep en de seroxatgroep die gunstig gereageerd hadden op de medicatie en deze nog 16 weken langer gebruikten de resultaten vergelijkbaar waren: 81% remissie (geen terugkeer van de symptomen) in de sintjanskruid- en 71% remissie in de seroxatgroep. (Pharmacopsychiatry, 2006)

Sint-janskruid versus Prozac: In een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek werden 135 mensen met ernstige depressieve klachten in drie groep verdeeld: een placebogroep, een sint janskruidgroep (900mg per dag) en een prozacgroep (20mg fluoxetine per dag). De Hamilton Depression Rating Scale score daalde na 12 weken van gemiddeld 19,7 naar 10,2 in de st janskruidgroep en naar 13,4 in de prozacgroep en 12,6 in de placebogroep. Aanzienlijke verbetering (HAMD <8) trad op bij 38% van degenen die de st janskruid hadden gekregen, bij 30% van de prozac- en 21% van de placebogebruikers. (J Clin Psychopharmacol, 2005)

Klinische gegevens over de veiligheid van Sint Janskruidextracten

Extracten van sint-janskruid hebben een hoge graad van veiligheid. Onderzoeken bij meer dan 13 900 patiënten tonen aan dat Sint Jans in het algemeen goed wordt verdragen. In 17 gerandomiseerde klinische studies werd slechts melding gemaakt van bijwerkingen als hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, jeuk en een licht verstoorde spijsvertering. In vergelijkende klinische onderzoeken bij synthetische antidepressiva en Sint Janskruid lijken de nadelige effecten van laatstgenoemde soms hoger dan in placebo gecontroleerde studies. Dit komt omdat de onderzoeker alle mogelijke bijwerkingen zo nauwkeurig mogelijk in kaart zal willen brengen en vooraf alle mogelijke bijwerkingen dient te vermelden aan de proefpersonen. Hoe het ook zij. Het totale beeld van bijwerkingen met sint-janskruid t.o.v. synthetische antidepressiva valt absoluut uit in het voordeel van Sint Janskruid. De verzamelde gegevens uit acht onderzoeken bij meer dan 1400 patiënten laten dan ook zien dat vermelde bijwerkingen met sint-janskruid slechts 23.9 % bedroegen t.o.v. 40.5% met de standaard voorgeschreven antidepressiva. In twee studies werd bij drie testgroepen Sint Jans , een synthetisch antidepressivum ( imipramine) en een placebo getest. In het eerste onderzoek was het percentage bijwerkingen voor sint-janskruid 22 %, bij de imipraminegroep 46 % en 19 % voor de placebogebruikers. Bij de tweede test waren de negatieve effecten percentueel als volgt: 22 % voor de sint-janskruidgroep (waarbij bij 27% een verhoogde drang tot urineren werd waargenomen), 25 % in de synthetische groep (sertraline- waarbij 38% van de patiënten last kreeg van diarree) en 15 % voor de placeboslikkers (waarvan 22% klaagde over vergeetachtigheid) In andersoortige onderzoeken (niet t.o.v. antidepressiva) kwam naar voren dat negatieve bijwerkingen van sint-janskruid beperkt bleven tot 1-3%. Ter vergelijking: het percentage negatieve bijwerkingen in studies met z.g. tricyclische antidepressiva ligt tussen de 30 en 60 % en met selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) tussen de 15 en 30%.De meest voorkomende bijwerkingen in de twee grootste Sint Janskruidonderzoeken verricht bij zo’n 5654 patiënten waren lichte maag en darmklachten (0.42 %), zoals maagpijn, misselijkheid (0,55%) diarree of verstopping; allergische reacties, zoals jeuk en huiduitslag (0,52%), vermoeidheid (0.4%), angst en rusteloosheid (0.21 %), duizeligheid (0.15%) en hoofdpijn (0.12 %)Volgens een officieel Rapport voor Geneesmiddelenbijwerkingen werden bij het gebruik van Sint Janskruid reacties van tijdelijke gevoeligheid voor licht op de huid gemeld (1 op de 300.000- hetgeen dus zeldzaam genoemd mag worden ). Een duidelijke overgevoeligheid voor licht kwam voor bij HIV positieve patiënten, na intraveneuze toediening van hypericine (0,25-0,5 mg/kg) 2 x per week of 0,25 mg 3 x daags dan wel 0,25 mg/kg in een dagelijkse orale dosis. Systematische onderzoeken toonden geen negatieve effecten aan door het gebruik van Sint Janskruid over langere periodes.

Biochemische resultaten bij dierproeven

Na orale toediening (24 uur en daarna 1 uur voor het onderzoek) van een alcoholisch extract van sint-janskruid (62,5-500 mg/kg; 0,3% hypericine, 6% flavonoïden) of een met flavonoïden verrijkt extract (50%) werden de effecten gemeten van het tryptofaanniveau, de serotonine (5-HT), 5-hydroxyindolacetisch zuur (5-HIAA), noradrenaline en dopamine in de hersenschors, de tussenhersenen, en de hersenstam bij ratten. Resultaten m.b.t. 5-HT omkering werden vergeleken met de effecten van fluoxetine (10-80 mg/kg), een selectieve serotonineheropnameremmer(SSRI) met antidepressieve werking. De twee Sint Janskruidextracten en fluoxetine verhoogden het 5-HT niveau in de hersenschors. Het met flavonoiden verrijkte extract verhoogde de 5-HT en 5-HIAA niveaus in de tussenhersenen, en de 5-HT en noradrenaline en dopamine-niveaus in de hersenstam. Beide St Janskruidextracten verhoogden het noradrenaline en dopaminegehalte in de tussenhersenen. Vergelijkbare resultaten voor het met flavonoïden verrijkte extract werden gemeld in een latere studie, waarbij gelijksoortige onderzoekstechnieken werden toegepast. Daarbij werd aangetoond dat in die gevallen het tryptofaangehalte niet veranderde, maar dat de 5-HT (serotonine) en de 5 HIAA niveaus in de hersenschors, de tussenhersenen en de hersenstam aanzienlijk werden verhoogd tot 125-500 mg/kg. Andere proeven, waarbij getracht werd te onderzoeken welke de effecten zijn van de verschillende bestanddelen van sint-janskruid zoals hypericine, pseudohypericine, hyperforine, amentoflavone, quercetine en anderen toonden aan dat een aantal bestanddelen invloed uitoefenen op de neurotransmitterhuishouding. Amentoflavone lijkt het meest het serotoninegehalte te verhogen, alsmede een heropnameremmende werking te hebben op dopamine-, opoïde-, en bezodiazepinereceptoren. Hypericine lijkt vooral een dopamine- en noradrenalineheropnameremmer te zijn. (Sommige fabrikanten van sint-janskruidpreparaten voegen hypericine toe om te voldoen aan HPLC analyses die anders geen 0,3% gehalte zouden vaststellen. Normaliter bevatten hydroethanolextracten 0,3% hypericine volgens de minder precieze spectophotometrie methode maar minder volgens de HPLC methode. Dit zal van invloed zijn op de werking d.w.z meer hypericine dan gebruikelijk betekent mogelijk meer opwinding, minder rust en is derhalve minder geschikt voor mensen die neigen naar agressiviteit, manieën of psychoses. )

Andere farmacologische studies

Sint-janskruidextracten verminderde in twee onderzoeken met alcoholistische ratten de behoefte aan alcoholinname aanmerkelijk. Reageerbuisonderzoek en dierproeven met uitwendig toegepaste Sint janskruidpreparaten toonden ontstekingsremmende en antibacteriële effecten aan. De antibiotische werking wordt toegeschreven aan het bestanddeel hyperforine. Van hypericine zijn in vitro (reageerbuis) en in vivo (dierproeven) sterke antivirale effecten gemeten bij bestrijding van het Friend Leukemia virus en tegen een agressief retrovirus.

Conclusies

Indicatie: Tijdelijke periodes van lichte tot matige depressiviteit (zie ICD classificatie hieronder) (Bij ernstige, langdurige depressies waarbij reeds tricyclische en/of ssri antidepressiva tevergeefs zijn geprobeerd zal sint janskruid waarschijnlijk ook geen verbetering geven) Dosering (met preparaten gebaseerd op alcohol extracten van 50-60 % ethanol of 80% methanol): Kinderen van 6-12 jaar: halvering van de dosis die gebruikelijk is bij volwassenen, echter uitsluitend onder medisch toezicht. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: dagelijks 450-1050 mg Dosering (met kruidentincturen): Dagelijks 3-4,5 ml Dosering (met kruidenthee): Dagelijks 2-4 gram Gebruiksduur: Onbeperkt. Als de symptomen langer dan 4-6 weken aanhouden is medisch advies gewenst.

Contra-indicaties en waarschuwingen:

Wisselwerking St Janskruid met geneesmiddelen. Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. St Janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. St Janskruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450 waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking hebben. Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met Sint Janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet. Dat geldt als u wilt beginnen met St Janskruid maar ook als u het gelijktijdig gebruik van St Janskruid met één van onderstaande middelen wilt stoppen.

Waargenomen is dat St Janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen:

· Remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en autoimmuunziekten: ciclosporine;
· Antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar);
· Anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne;
· Luchtwegverwijders: theofylline;
· Hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen:digoxine;
· Remmers van het hiv-virus: indinavir, efavirenz, evirapine
. simvastatine
. middelen tegen neerslachtigheid zoals amitriptyline en nortriptyline
. benzodoazepinen toegepast als slaapmiddel zoals midazolam
. diverse triptanen tegen neurologische aandoeningen
. middelen toegepast bij kanker zoals imatinib en irinotecam

St Janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. Bij gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid en bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub 50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Zoals bij gebruik van elk antidepressivum geldt ook voor Sint Janskruid dat het therapeutisch effect pas merkbaar is na 2-4 weken. In het begin van de behandeling zou in sommige gevallen een verhoogd risico voor zelfmoordpogingen kunnen ontstaan vanwege de farmacokinetische interval tussen het tijdstip van inname en het bereiken van de benodigde concentratie in het bloed. Als in een periode van 4 weken daarna geen resultaten worden bereikt, dient de behandeling gestaakt te worden.

Zwangerschap en lactatie: Uit onderzoeken bij mensen zijn geen gegevens bekend. In overeenstemming met de algemene benadering bij zwangerschap en lactatie dient ook Sint Janskruid niet zonder medisch advies en toezicht gebruikt te worden.

Effecten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines: Er wordt geen negatieve invloed van Sint Janskruid op algemene vaardigheden of de rijvaardigheid gemeld.

Ongewenste bijwerkingen

Bij doses van meer dan 6 gram sint-janskruid per dag kunnen incidenteel verschijnselen van lichte maag en darmklachten, misselijkheid, rusteloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn of allergische reacties optreden. Een bericht van manie werd gemeld bij twee patiënten met een latente bipolaire stoornis. Bij een patiënt die vier weken dagelijks 500 mg sint-janskruid in poedervorm gebruikte, deden zich symptomen voor van een brandend gevoel in het gezicht, op de handruggen, de armen en de beide benen na blootstelling aan zonlicht. De symptomen, die na staking van de behandeling verdwenen, bleven overigens beperkt tot die gedeelten van de huid, die aan direct zonlicht waren blootgesteld. Stoornissen aan het gevoels- en bewegingsapparaat werden niet gemeld. Bij een andere patiënt die drie jaar lang dagelijks 240mg Sint Janskruid had gebruikt deed zich een jeukende huiduitslag voor op plaatsen die eveneens aan zonlicht waren blootgesteld. Nadat de inname van SintJanskruid was gestopt verdwenen de symptomen in een tijdsbestel van twee weken geheel. Gezonde personen die gedurende 15 dagen behandeld werden met een alcoholisch aftreksel van sint-janskruid (met 5,6 mg totaal-hypericine dwz een zeer hoge dosering) vertoonden een geringe gevoeligheid voor licht hetgeen zichtbaar werd door verandering in huidpigmentatie. Gewenst of ongewenst: aan St Janskruid worden diuretische (vochtafdrijvende) eigenschappen toegeschreven, hetgeen in diverse onderzoeken als neveneffect wordt gemeld.

Overdosering Ernstige door licht veroorzaakte reacties kunnen voorkomen wanneer hogere doses worden ingenomen dan therapeutisch gebruikelijk is. Bij gezonde personen komt overgevoeligheid voor licht na inname van een eenmalige dosis van 3600 mg (echter niet bij een dosis van 900 of 1800 mg) Sint Janskruid voor of bij een alcoholisch extract met 11.25 mg totaal-hypericine. De toxische reacties op licht kunnen dus onder meer huiduitslag, pruritus (jeuk) en erythema (rode vlekken) omvatten. Behandeling bestaat uit het vermijden van blootstelling aan direct zonlicht.

Gradatie van hevigheid bij depressiviteit volgens het ICD-10 systeem **

1. Lichte depressiviteit (doet zich periodiek voor, waarbij minstens sprake is van twee hoofdsymptomen en twee begeleidende symptomen volgens de ICD-classificatie)

2. Matige depressiviteit (hierbij is sprake van twee of drie hoofdsymptomen en minstens drie of vier begeleidende verschijnselen die zich vaak voordoen tijdens de eerste periode)

3. Zware depressiviteit (alle hoofdsymptomen en in elk geval vier van de begeleidende verschijnselen, soms van psychotische aard) Diagnostische kenmerken van depressiviteit volgens het ICD-10 systeem

Hoofdsymptomen Zwaarmoedigheid Zich neerslachtig voelen Gebrek aan belangstelling voor de buitenwereld en haar genoegens Vermoeidheid en gebrek aan energie

Begeleidende verschijnselen Slaapstoornissen Schuldgevoelens en gevoel van waardeloosheid Verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen Gebrek aan concentratie Gebrek aan eetlust Verminderde seksuele libido . Gedachten aan zelfmoord en pogingen daartoe Opwinding of juist traagheid bij het spreken en bewegen Gewichtsverlies · **( International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10 de editie)

Bronnen: European Scientific Cooperative On Phytotherapy Monographs, 2003; British Medical Journal, 1993; Natural Alternatives to Prozac, M.T. Murray, 1996; J. of Geriatric Psychiatry, 1994; British Medical Journal, 2005 + de in de tekst gelinkte studies.

Gerelateerde posts: St janskruid, superieur antidepressivum Vitamine D, depressies en St Janskruid

[ad#ad-2]

Delen.

1.095 gedachten aan “Sint-janskruid”

 1. Mijn vraag is deze: ik heb een lichte tot matige depressiviteit maar erg last van slapeloosheid. Wanneer is de beste tijd om st. Janskruid in te nemen, ’s avonds of ’s morgens, de capcules zijn 150 mg. vriendelijke groet J.A. van Delden

 2. Omdat st janskruid geen direct slaapverwekkend effect heeft is het tijdstip van inname niet zo van belang. Alleen kun je het beste de st janskruid in gespreide doses innemen, bijv. ‘s-morgens en ‘s-avonds. De eerste paar weken zou ik 600mg-900mg per dag innemen waarna de dosering hopelijk al kan worden verlaagd. Volgens de onderzoeken verbetert st janskruid met name de slaapkwaliteit en minder de slaapduur. het heeft geen nadelig effect op de REM slaap.

 3. Ik heb anti depressiva voorgeschreven gekregen van de dokter. Ik ben absoluut niet depressief, maar gebruik al een tijdje tegen nerveusiteit Alprazolam. Daar dit verslavend is op ten duur wil men mij aan de anti depressiva zetten. Ik heb daar geen zin in en las over St Janskruid. Heeft dit een wisselwerking op de alprazolam, omdat het St Janskruid pas na 3 weken werkt, zal ik de alprazolam nog moeten slikken lijkt mij?

 4. Mijn vraag is: kan ik ‘zo maar’ st janskruid gaan gebruiken? Van de week heb ik het gebruik hiervan besproken met mijn huisarts. Zij vond het gebruik ‘gevaarlijk’, omdat ik anti epileptica slik(carbamazepine 400mg per dag). Anti depressiva worden bij mij afgebroken door de anti epileptica, van 400mg per dag werd 1/8 teruggevonden in mijn bloed, dus dat middel(setraline) slikken heeft geen zin, bovendien word ik er ontzettend beroerd van.

  Toch wil ik graag van mijn depressiviteit af. Ik hoop dat u mij advies kan geven?

 5. Zij vond het gebruik ‘gevaarlijk’, omdat ik anti epileptica slik(carbamazepine 400mg per dag). Anti depressiva worden bij mij afgebroken door de anti epileptica

  Of de carbamazepine de st janskruid versneld doet afbreken is mij niet bekend. De kans hierop lijkt me niet zo groot. De huisarts zal vrezen dat de st janskruid de carbamazepine verlaagt. Uit het onderzoek, waarvan hier de samenvatting
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11180020
  bleek dat dit niet het geval was. Toch staat op de meest recente bijsluiter het medicijn carbamazepine vermeld als één van de medicijnen dat onder invloed van st janskruid versneld wordt afgebroken. Mogelijk gebeurt dit toch in sommige gevallen.
  Wellicht kunt u de huisarts voorstellen om het te proberen en daarbij periodiek het gehalte carbamazepine te controleren. Het zal afhangen van de ernst van de epilepsie en depressiviteit of dit verstandig is.

 6. omdat het St Janskruid pas na 3 weken werkt, zal ik de alprazolam nog moeten slikken lijkt mij?

  Ja, of gedurende een langere periode de dosering verlagen als dat mogelijk is. Het zou kunnen zijn dat door de st janskruid ook de alprazolam wat versneld wordt afgebroken. St janskruid heeft overigens wel een heel andere werking dan de benzodiazepines maar dat zal evenzeer gelden voor het antidepressivum dat de arts wil voorschrijven. Ik zie er niet zo’n bezwaar in om st janskruid te nemen tegen de nervositeit al wordt dit niet door hetzelfde wetenschappelijke bewijs ondersteund als de werking bij depressiviteit.

 7. Hallo, ik gebruik 3 tabletten per dag (1 tablet = 30gram). In totaal krijg ik daardoor 1,5 mg hypericine binnen. Ik heb de laatste tijd het gevoel dat, tijdens mijn menstruatie, ik tóch erg prikkelbaar ben. Kan ik meer slikken of is dit het maximum?

  Beejee

 8. 30 gram per tablet zal een foutje zijn. Als de tabletten 300mg bevatten lijkt het me niet zo verstandig de dosering te verhogen. Afgaande op het hypericinegehalte kan het zijn dat het tabletten zijn van 150mg. Dan kan de dosering wel verhoogd worden.
  Diverse voedingsstoffen en kruiden kunnen ook van nut zijn bij (psychische) klachten die verband houden met de menstruatiecyclus (PMS). Extra calcium en magnesium zou ik daarom in eerste instantie overwegen en eventueel daarnaast vitamine B- complex en ginkgo biloba.

 9. Hoi Adriaan, ja dat was inderdaad een foutje :-).
  3 tabletten per dag, is gelijk aan 495 mg St Janskruidextract = 1,5 mg hypericine.
  Is dat het maximum of kan ik daar nog wat in schuiven op bepaalde dagen?

  Groetjes, Beejee

 10. Hallo, graag zou ik willen starten met het innemen van Sint Janskruid. Ik heb hierover twee vragen:
  – heeft het invloed op mijn anticonceptie (ethinylestradiol met levonorgestrel A)?
  – maakt het uit welk merk Sint Janskruid je inneemt (lijkt mij niet, gezien de ingredienten waarschijnlijk hetzelfde zijn). Ik heb van Etos merk.

  Groetjes Maartje

 11. Ik heb een zware depressie sinds 2006 die met succes behandeld was met een trygliceride antidepressiva. IK heb deze te vroeg afgebouwd (in mei 2008) en was met St janskruid begonnen (veel te laag gedoseerd). Ik bleef me redelijk goed voelen tot ik in september 2008 besloot ook het st janskruid te stoppen. Na 14 dagen herviel ik. Half oktober ben ik dat terug begonnen met St Janskruid (hoog gedoseerd) en na 4 weken sloeg dit aan. Daar ik last heb van verschrikkelijke angstaanvallen, waarvan één begin december, ging ik terug achteruit. Na 4 dagen begon ik er terug bovenop te komen. Op 11 december weer een inzinking en kwam in de spoedgevallen terecht. 8 dagen later was ik er terug bovenop tot iemand iets tegen me zei waardoor ik angstaanvallen kreeg die 4 dagen geduurd hebben. Ik neem onder strikte controle van een neuro-psychiater nog een voedingssupplement bij dat de neurotransmitters verhoogt op natuurlijke wijze. Net op het moment van de 4 dagen angsten stop ik ook met het innemen van dit belangrijk voedingsupplement en ging geleidelijk achteruit. Inmiddels neem ik het voedingssupplement terug in maar de positieve effecten die ik in november/december verkreeg blijven uit. Ik heb het vertrouwen in St janskruid verloren en geloof er niet meer in, misschien is dat mijn fout want voordien geloofde ik ten stelligste in st janskruid. Ik heb ook het gevoel dat ik nooit meer zal genezen ook al ben ik in het verleden 2006 – 2008 eruit geraakt.
  Ik vraag me af of st janskruid voor mij wel de juiste behandeling is? Ik neem 1137mg en 1485mcg hypericine. Omdat ik me regelmatig zo verschrikkelijk depri voel neem ik ook lorazepam van 1 mg.
  Mijn psychiater zegt me dat ik als ik niet beter wordt sipralexa moet nemen maar ik heb een fobische angst ontwikkeld voor klassieke medicatie, ook doormede dat ik overgevoelig ben voor en overgevoelig reageer op medicatie zodat ik altijd een hoop neveneffecten te verwerken krijg.

  Wat moet ik doen? Is St janskruid aangewezen voor mij. Ik moet mijn vertrouwen en geloof in st janskruid terug herwinnen, zoals vorig jaar!!!
  Ik haat klassieke medicatie.

 12. Ohja mijn laatste hamilton depression scale uitslag van 13/1/2009 was 19 => matig tot ernstig.

 13. 495 mg St Janskruidextract = 1,5 mg hypericine.
  Is dat het maximum of kan ik daar nog wat in schuiven op bepaalde dagen?

  Op eigen gelegenheid (wel kijken naar de wisselwerking met medicijnen) mag je tot circa 900mg per dag gaan. Beginnen met alleen de laatste week voor de menstruatie de dosering te verhogen. Ik wijs nogmaals op het mogelijke belang van calcium en magnesium.

 14. @Kikie Wellicht is het verstandig de st janskruid te combineren met vitamine B-complex en een goed visoliesupplement. Wij hebben goede ervaringen met EPA Balans dat vooral veel EPA bevat. Het duurt wel tamelijk lang voordat je verbetering merkt. Ook kunnen psychologische therapiën/maatregelen van nut zijn. Zelf ben ik voorstander van mindfullness (meditatie) en lichaamsbeweging, vooral in de open lucht.
  Wat was trouwens het voedingssupplement dat de psychiater voorschreef?

 15. Hoi Adriaan, erg bedankt voor de informatie, ik ga het uit proberen, verhoogde St Janskruid (tijdelijk), calcium en een magnesiumsupplement.

  groetjes, Beejee

 16. Hallo,

  Ik ben gestart met de st.Janskruid tabletten van Optimax.Deze mag je 1 x daags innemen.Het zijn tabletten met 333 mg.extract,is dat voldoende om effect te hebben?
  Ik ben ze gestart ipv Paroxetine.

 17. Ik heb een vraagje. Ik neem St Janskruid om me door de mijn maandelijkse prémenstruele depressie te helpen. Dit werkt prima. Ik ben op de hoogte van de waarschuwingen die gegeven worden voor pilgebruiksters maar ik vraag me af of dit ook geldt voor het hormoonspiraaltje?

  Dankjewel,
  Leyla

 18. ik vraag me af of dit ook geldt voor het hormoonspiraaltje?

  heeft het invloed op mijn anticonceptie (ethinylestradiol met levonorgestrel A)?

  Vermoedelijk heeft st janskruid minder invloed (versnelde afbraak door de lever) op het hormoonspiraaltje (levonorgestrel A) dan op anticonceptie in pilvorm. Recentelijk is hier onderzoek naar uitgevoerd maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.
  Van ethinylestradiol is bekend dat 900mg st janskruid per dag het gehalte daarvan met 13-15% verlaagt waardoor er meer doorbraakbloedingen voorkomen en de kans om zwanger te worden waarschijnlijk groter is dan zonder de st janskruid. Hoe groot die kans is daar zijn geen cijfers over.

 19. Het zijn tabletten met 333 mg.extract,is dat voldoende om effect te hebben?
  Ik ben ze gestart ipv Paroxetine.

  Het zou voldoende kunnen zijn maar 1 tablet per dag is aan de lage kant. Vooral in het begin.

 20. ik slik al een tijdje efexor 37,5. Ik heb totaal een libdo meer. Ik wil er nu mee stoppen kan ik dit opvangen met sintjans kruid zo ja hoeveel moet ik dan slikken

 21. ik slik kira forte(=450)1 tablet smorgens.
  is het beter om laif 600 (=612)te gebruiken 1 keer daags? gezien ik lees dat er doseringen worden gebruikt in de studies van 900..is dit de tabletvorm??
  zo,ja dan slik ik dus te weinig..
  helpt st janskruid(bewezen..) nu ook tegen spanningsklachten?
  tegen depressiviteit helpt het mij duidelijk! maar spanning/nervositeit niet afdoende.
  gaarne uw advies.
  alvast dank.

 22. Sinds een jaar of 2 gebruik ik sintjanskruid en dit hielp mij altijd goed, voel me gelukkiger en rustiger en kan de wereld beter aan (heb regelmatig last van matige depressies en een posttraumatische stress stoornis). Alleen sinds een aantal maanden heb ik nu enorme vermoeidheidsklachten, heb het gevoel dat ik lichamelijk helemaal op ben. De huisarts roept alleen maar psychisch, maar verder volgt er geen advies. Nu werd me door de drogist aangeraden om eens een tijdje over te stappen op Energie & stemming plus van optimax. Deze bevat Rhodiola rosea en een aantal extra vitamines. Volgens de drogist kan ik namelijk wel een lichamelijke depressie hebben die er in mn hoofd niet uitkomt doordat deze onderdrukt zou worden door de sintjanskruid…. Sinds 5 dagen ben ik nu dus overgestapt, maar heb nog steeds mn twijfels of dit de goede keus is, want inmiddels voel ik me weer een stuk warriger en drukker. Heeft U misschien een advies?

 23. Kunt u misschien nog een keer de aanbevolen dosis op een rijtje zetten? Alvast bekankt!

 24. Heey,
  Ik heb geconstateerd dat ik een (lichte) depressie heb.
  Hier ben ik 90% zeker van.
  Mijn vraag:
  Kan ik zomaar St. JansKruid gaan gebruiken? Ik heb geen ziektes en gebruik geen andere medicijnen
  Mvg!

 25. Daar is in beginsel geen bezwaar tegen. De wisselwerking met medicijnen is de moeilijkheid

 26. @Hannah Bij echte depressiviteit, waarvoor medicatie gegeven zou moeten worden, is circa 900mg st janskruidextract of 3-4ml tinctuur per dag de meest gebruikte dosering. Mensen met lichte depressieve klachten kunnen de helft daarvan in eerste instantie overwegen.

 27. Kunt u vertellen wat er gebeurd als je Paroxetine en St.Jans kruid tegelijk gebruikt of vlak na elkaar?
  Ik heb namelijk in nov/dec in 2008 St.Janskruid genomen (900 mg) en ben binnen 1 dag over gestapt naar Paroxetine,in het begin hiervan9 2 weken) een kwart tablet genomen en weinig bijwerkingen hiervan ondervonden. Zat uiteindelijk,na rustig opbouwen,op 20 mg Paroxetine,maar ben m’n bed niet meer uit te slaan,zo moe! Concentraties stoornissen,obstipatie,jeuk aan m’n voeten en hevige hoofdpijn,droge mond,deze bijwerkingen zijn nu weg,maar lig nog steeds laveloos in m’n bed en kan zo niet functioneren,als ik me alleen al heb gedouched wil ik al weer slapen,dus wil toch weer stoppen met Paroxetine en terug na St.Janskruid,want daar had ik nergens last van.
  Kan dit,hoelang moet ik er eventueel tussen wachten of kan ik overlappen?
  Dank u wel voor het antwoorden!

 28. Ik heb overigens al therapie en mijn psycholoog en psychiater weten hier ook van,maar ze hebben geen kennis van de invloed van de medicijnen op elkaar en ze weten ook niet hoelang ik moet stoppen om met het een voordat ik met het ander kan beginnen…
  Ik sta onder behandeling wegens een post traumatisch stress syndroom en ik zelf denk dat ik ook een licht tot matige depressie heb.

 29. Hallo,
  Ik ben sinds 2 maanden aan de sint jans kruid,ik ben gestopt maar het gaat niet zoals het horen moet,ik heb trilhanden,paniek aanvallen,erg moe,kan iemand mij helpen hoe te stoppen? Want ik wil er wel vanaf
  met vr gr Marije

 30. @ Cillie. Veiliger is vlak na elkaar. Het wordt door sommigen wel voorgeschreven in combinatie met andere anti-depressiva maar er bestaat dan het risico op serotoninesyndroom. De kans hierop is niet zo groot bij een relatief lage doses paroxetine (als er geen andere medicatie zoals neuroleptica, MOA remmers en benzodiazepines genomen wordt) en deze wordt afgebouwd. St janskruid begint niet zo snel te werken. Afhankelijk van de ersnt van de klachten kan men dus kiezen voor een overlapping waarbij je dan op de symptomen van serotoninesyndroom bedacht moet zijn de eerste twee weken.
  De werking van st janskruid is echter niet onderzocht bij post traumatische stress . In het onderzoek waarbij paroxetine werd vergeleken met st janskruid mochten mensen met acute post traumatische stress niet meedoen.

 31. Sinds een paar dagen ben ik aan het lezen over St. Janskruid. Na een paar flinke live events heb ik een periode paroxetine geslikt. Daar werd ik ook niet echt vrolijker van dus dit heb ik netjes afgebouwd. Toch heb ik af en toe periodes waarin ik flink kan dippen. Ik overweeg dan ook een periode St. Janskruid te gaan gebruiken. Ik lees hier over diverse merken en sterktes.
  Wat is aanbevolen? Zijn er ook merken die minder St. Janskruid bevatten waardoor je niet het gewenste resultaat krijgt
  Is er een aanbeveling voor?

 32. “De werking van st janskruid is echter niet onderzocht bij post traumatische stress .” Het lijkt me dat je over trauma’s waar je een PTSS aan overhoudt, beter ook, naast medicatie, een maatschappelijk werker of psycholoog in de arm kunt nemen.

 33. Ik heb 2 vragen:
  Heeft st janskruid effect op de anticonceptie ring en hoe lang mag je het gebruiken?
  Bedankt.

 34. Sinds een jaar midden in de overgang (50jr.). Kreeg gedurende de winter maanden sombere gevoelens en slecht slapen.
  Een maand geleden begonnen met lichttherapie in combinatie met Hyperiplant. Ik moet zeggen dat ik mij stukken beter voel.
  Ik ben begonnen met 3xdgs 3tbl á 300mg., sinds 1 week terug naar 2x dgs 1tbl.
  Vraag:- Kan ik deze dosering blijven doorslikken voor onbepaalde tijd??
  Kan ik na stoppen in de zomer bv weer beginnen in september??

  Vr. gr. Eva

 35. Als er sprake is van een winterdepressie en je bent bang dit volgend jaar weer te krijgen kun je er , afhankelijk van het weer en hoe vaak je buiten komt, er rond november weer mee starten. Verder kan de benodigde doses volgend jaar lager zijn als je dan niet pas in februari begint.

 36. ik gebruik sinds dinsdag 50 amytrypine vrijdag gestopt en nu 2x daags oxazepam 10 mg en voor de nacht nortrilen 50mg kan ik ook st janskruid innemen en hoeveel per dag en ook de andere medicijnen of moet ik daarmee stoppen?

 37. In combinatie met die medicijnen is st janskruid in beginsel niet geschikt.

 38. kan ik stoppen met nortrilen ik voel me heel erg opgejaagd het wordt steeds erger.en weeet me geen raad meer.

 39. Het kan zijn dat de notrilen een ongewenste uitwerking heeft. Zo snel mogelijk de arts verwittigen.
  St janskruid zou als alternatief gekozen kunnen worden.

 40. Adriaan

  nortrilen gestopt .hoeveel St janskruid gebruiken .kan het ook griffonia simplicifolia 1 of 2 x daags kan er ook nog l trypofaan gebruiken.
  hij mag voor de nacht 20 mg oxazepam en overdag mag hij 3x daags 10 mg.
  hij slaap slecht nachts om 4 uur wakker . hij is met de fut gegaan. en kan de draai nog niet goed vinden.

  gr tonny

 41. Beste Adriaan,

  Ik heb sinds Januari een Burnout. Ik heb daar eerst voor gekregen Tranxene. Werd daar niet rustiger van. Toen aan de Citalopam ongeveer 3 weken. Ik werd “zeer “onrustig van de bijwerkingen en kon het niet meer aan. Gestopt dus. Gelijk verder aan de seroxat na een dag gelijk de zelfde bijwerkingen als de Citalopam. Geprobeerd te kalmeren met Oxazepam,dat ging de eerste paar dagen goed todat ik er 4 op een dag nodig had volgens de dokter. Ging ook mis. Nu na 2 weken oxazepam gestopt en best wel wat last van de ontrekkingsverschijnsellen..trillen en gespannen…maar ik voel me veel beter zonder die medicijnen.

  Al deze medicijnen zijn genomen in de afgelopen 2.5 maand. Mischien te veel van het goede??

  Slapen doe ik nog steeds slecht..ongeveer 4 uurtjes per nacht.

  Zou St janskruid mij verder kunnen helpen? Ik ben behoorlijk bang geworden van de bijwerkingen.

  Bij voorbaat dank,

  Perry

 42. nortrilen gestopt .hoeveel St janskruid gebruiken .kan het ook griffonia simplicifolia 1 of 2 x daags kan er ook nog l trypofaan gebruiken.
  hij mag voor de nacht 20 mg oxazepam en overdag mag hij 3x daags 10 mg.
  hij slaap slecht nachts om 4 uur wakker . hij is met de fut gegaan. en kan de draai nog niet goed vinden.

  ik zou niet alles door elkaar nemen. Tryptofaan + 5 hydroxy tryptofaan (5-HTP uit griffonia) + st janskruid dan kun je mogelijk serotoninesyndroom krijgen als je daar gevoelig voor bent. Gezien zijn nadelige reactie op de twee antidepressiva moet je hier wel rekening mee houden. Ik zou daarom eerst een aantal weken maar één van de drie nemen met St janskruid als eerste keus (circa 600mg per dag).
  De oxazepam die hij krijgt is bijzonder veel met potentieel veel nadelige effecten.

  Deze reactie dient niet als recept gezien te worden. Zo kun je geen mensen behandelen natuurlijk. Het beste is een goede behandelaar te vinden.

 43. Beste,

  Net vandaag gestart met St Janskruid in de vorm van tabletten van kruidvat, deze tabletten bevatten volgens etiket Sint janskruidextrakt Hipericum perforatum 165mg= 795µg hypercine.

  Als ik de berichten hier lees is deze dosis veel te laag zeker in het begin nochtans staat op de verpakking dat de aangegeven dosering niet mag overschreden worden.

  Ik neem Sint janskruid om wat rustiger te worden zowel lichamelijk als psychisch, ik neem verder geen geneesmiddelen enkel een multivitamine.
  Kunt u mij zeggen hoeveel de dosis zou moeten zijn om op korte termijn enige verbetering vast te stellen alsook of het Sint janskruid van kruidvat wel kwalitatief genoeg is en of er betere merken beschikbaar zijn en dewelke.

  Alvast bedankt bij voorbaat.

  Rudy

 44. Ik gebruik sinds een week of zes nu Hypericum van Orthica. Ik was door wat vervelende omstandigheden down en lusteloos. Ik moet zeggen dat ik er veel baat bij heb. Ik mocht twee capsules per dag in het begin, maar na twee weken werkte het al zodanig goed dat ik terug ben gegaan naar een per dag. Ik slaap als een os en voel me weer een stuk beter.
  Ik gebruikte verder niets voor mijn somberheid.

 45. Rudy: het lijkt mij verstandig dat je dit soort dingen van een goed merk koopt en dit in overleg doet met een natuurgeneeskundige of arts. Zelf dokteren is nooit goed, ook niet met natuurlijke middelen.

 46. Zoals in het artikel staat vermeld is de richtdosering bij matige depressiviteit circa 900mg per dag. Matige depressiviteit is tamelijk ernstig en zou je kunnen omschrijven als ziekelijke neerslachtigheid, niet een dipje. In het artikel staat de omschrijving van het ICD-10 systeem met de belangrijkste symptomen. Ook staat er een link naar de veelgebruikte Hamilton Depression Scale, een Engelstalige vragenlijst.
  Als de symptomen minder ernstig zijn dan is de helft tot twee derde van de dosering beter om mee te beginnen.
  Vermoedelijk is Jannie ook niet naar een arts of psychiater/psycholoog gegaan. Bij mijn weten zal een arts of psychiater altijd Hyperiplant voorschrijven omdat dit vergoed wordt. Dat merk heeft een registratie als geneesmiddel.

 47. Hallo
  Ik voel mij erg down op dit moment en zit niet goed in mijn vel. Als ik naar de dokter ga krijg ik seroxat voor geschreven maar ik voel mij daar niet goed bij. Vroeger heb ik dat een paar keer geslikt. Nu wil ik graag gaan beginnen met st janskruid omdat ik daar zoveel goede berichten over hoor. Maakt het uit van welk merk je dat koopt? Ook heb ik vaak last van paniekaanvallen. Ik heb ook ADHD maar daar slik ik geen medicijne voor. Ook wil ik visoliecapsules gaan slikken. Kan ik dat samen met st janskruid innemen?

 48. Visoliecapsules kunnen samen met st janskruid gebruikt worden. Visolie is op termijn in beginsel van groter belang omdat het noodzakelijke voedingsstoffen bevat voor de hersenen en er doorgaans relatieve tekorten van de visvetzuren zijn tenzij men geregeld vis eet. Een merkbaar effect van extra visolie bij psychische klachten laat echter vaak een maand of langer op zich wachten.
  Tegen paniekaanvallen zijn zowel st janskruid als visolie meestal geen wondermiddelen al kunnen ze angst verminderen.
  De onderzoeken met visolie bij adhd hebben wisselende resultaten laten zien. Het lijkt beter te helpen tegen de concentratieproblemen dan tegen hyperactiviteit.

 49. hallo,

  aangezien ik s ochtens erg misselijk ben en alleen maar een kopje thee binnenhouden vraag ik me af of ik de capsule st janskruid ook op de nuchtere maag kan innemen. Ik ben van plan 3 keer daags 300mg te gaan slikken en zal dus ook s ochtens moeten slikken.

  hoe lang duurt het voordat het begint te werken??

 50. De meeste bestanddelen van st janskruid zijn wateroplosbaar. Daarom mag het ook op nuchtere maag ingenomen worden. Het duurt doorgaans minstens een week voordat een duidelijk effect waarneembaar is.

 51. Ik gebruik ook hyperinplant, nu 300 mg per dag, mijn huid reageert er allergisch op, ik
  krijg 4 uur na inname rode plekken op armen en jeuk… ik slik het nu drie dagen. Herkent iemand dit en gaat het over? Ik ben niet in de zon geweest of zoiets….

 52. Ik gebruik Paroxetine helpt goed, maar ben er 17 kg. door aangekomen wil nu gaan beginnen met Sint Janskruid en dan stoppen met de Paroxetine.
  Wat is de beste manier om dit te doen?

 53. Ik gebruik 150 gr. clozapine (al enkele jaren) en sinds januari gebruik ik welbutrin tegen depressie. Daarvoor heb ik andere anti depressiva gebruikt, maar die hielpen niet goed. Welbutrin ook niet echt. Kan ik Sint Janskruid gebruiken in combinatie met clozapine? Ik gebruik ook simvastatine.

 54. mijn huid reageert er allergisch op, ik
  krijg 4 uur na inname rode plekken op armen en jeuk… ik slik het nu drie dagen. Herkent iemand dit en gaat het over? Ik ben niet in de zon geweest of zoiets….

  Beste Karen,
  Het is een bekend gegeven dat bij sommige mensen met een gevoelige huid, een reactie kan optreden als Sint Janskruid wordt gebruikt.
  Het Farmacotherapeutisch Kompas editie 2009 [het “kookboek”van de apotheker] geeft als bijwerking bij Hypericum aan: “fotosensibilisatie [overgevoeligheid voor licht]met name bij een gevoelige huid”
  Mensen die zo’n type huid hebben moeten dan kiezen tussen twee uitersten: of het gebruik van Sint Janskruid staken of uit de zon blijven.
  Voorwaar een moeilijke keuze…
  m.v.g. Anthon

 55. Ik gebruik 150 gr. clozapine (al enkele jaren) en sinds januari gebruik ik welbutrin tegen depressie. Daarvoor heb ik andere anti depressiva gebruikt, maar die hielpen niet goed. Welbutrin ook niet echt. Kan ik Sint Janskruid gebruiken in combinatie met clozapine? Ik gebruik ook simvastatine.

  Zoals in het artikel staat vermeld is er interactie van st janskruid met simvastatine. Het verlaagt het gehalte van deze cholesterolverlager. Het kan ook het clozapinegehalte verlagen (ik neem aan dat u 150mg clazapine en niet 150 gram per dag neemt).
  Andere anti-depressiva, met name fluoxetine (Prozac) verhogen juist het clozapinegehalte. Samen met st janskruid dus zeker niet op eigen gelegenheid gebruiken. Eventueel alleen onder goede begeleiding waarbij het plasmagehalte van clozapine geregeld wordt gecontroleerd.
  Mochten de depressieve klachten opgetreden zijn na aanvang van simvastatine dan is het mogelijk dat het hiermee verband houdt. Het is vermoedelijk een tamelijk zeldzame bijwerking. Bij vrouwen is er overigens meer twijfel over het nut van statines dan bij mannen.

 56. heb sinds 2,5j slaapstoornissen,vermoedelijk dr plotse menopauze
  neem HST (oestrogel en utrogestan) vr menopauzale klachten
  trazolan(50mg)en 4dr. rivotril vr slaapstoornissen
  sinds begin dit jaar arbeidsongeschikt dr chron.vermoeidheid/stress(heb zwaar stresserend med. vrij beroep)
  diagnose psych:burn-out en depressie
  wil geen AD slikken ,…Zibrine forte 425 mg 2x/dag goede alternatieve oplossing????mag dit gecombineerd worden met bovenvermelde medicatie en in die dosis????of ga ik me nog vermoeider voelen daardoor????
  graag asap uw antwoord,thanks alvast

 57. slik nu 3 dagen Zibrine,ben doodmoe en mijn ogen voelen heel klein/zwaar aan(amper open te houden) en barstende hoofdpijn!!! grrrr!!!!
  zijn dit bijwerkingen v voorbijgaande aard?????

 58. De combinatie st janskruid – trazolan (een tetracyclische antidepressivum) wordt afgeraden. Vermoedelijk heeft u een soort overdosesverschijnsel dat bij langer gebruik zou kunnen leiden tot serotonionesyndroom. (al is de combinatie st janskruid en de ssri anti-depressiva wat dat betreft gevaarlijker). Dus niet in deze doses samen gebruiken zonder overleg met de arts. Eventueel in overleg met de arts de medicatie veranderen. Bijv. de trazolan vervangen door de st janskruid en de dosering van de rivotril proberen te verlagen. De st janskruid zal het gehalte van de andere medicatie enigermate verlagen.

 59. Ben al jaren bekend met neerslachtige gevoelens, depressie, zeg maar, een matige depressie.
  Seroxat en prozac deden het goed, mijn stemming verbeterde, maar mijn gewicht ook. Ik kwam 20 kilo aan. Dat is weer niet goed voor mijn bloeddruk en suiker. Mijn suiker was te hoog, rond 8 en ik kreeg daarvoor metformine, nadat ik vorig jaar een trombose in mijn rechteroog kreeg, met als gevolg dat ik nog maar 50% met dat oog zie. Nadat ik de Seroxat had afgebouwd viel ik 16 kilo af. Mijn stemming ook.
  Ik heb 7 weken sertraline gebruikt, kwam misschien lichtjes aan, maar het verbeterde mijn stemming niet.
  drie weken geleden begon ik met Aurorix. Het doet tot nu niets voor mijn stemming, maar alles voor mijn vochthuishouding. Ik ben die drie weken vier kilo aangekomen en heb dikke enkels van het vocht.
  Vraag:Is St. Janskruid een alternatief en kan ik het gaan gebruiken terwijl ik die
  aurorix afbouw? Ik gebruik coaprovel voor de bloeddruk

 60. Verstandiger lijkt me om de st janskruid pas te starten na het stoppen van de Aurorix.
  Het is mogelijk dat de gewichtstoename bij gebruik van de anti-depressiva (gedeeltelijk) verband houdt met de verbetering van de stemming. Verminderde eetlust kan een symptoom zijn van depressiviteit.
  St janskruid heeft waarschijnlijk een licht diuretische (vochtafdrijvende) werking. Er is geen wisselwerking met coaprovel bekend alleen theoretisch wel mogelijk omdat coaprovel een diureticum bevat die bovendien ook in sommige gevallen overgevoeligheid met zonlicht kan veroorzaken. Mogelijk is de kans hierop samen met st janskruid wat groter.

 61. Mijn huisarts adviseerde mij te starten met Lexapro 10 mg. Dit zou de 3e keer starten met antidepresiva betekenen.
  Liever wil ik SintJanskruid gaan proberen.
  Wat is de aanvangsdosis bij matige depressiviteit?
  Kan ik starten met 3xdgs.300 mg en daarnaast ook potten kruidenthee gebruiken?

 62. ik heb aurorix afgebouwd en in overleg met de psychiater ben ik met st. janskruid begonnen
  is er ook een merk st. janskruid in de handel, wat door een arts kan worden voorgeschreven en door een ziektekostenverzekeraar vergoed?
  Wat zou een goede dosering zijn. Op het potje van het kruidvat staat 3 tabletten, is 3x 165 mg, 560 zeg maar, maar dat er ookelders wordt gesproken van 900 mg per dag?

 63. Het merk Hyperiplant is een geregistreerd geneesmiddel dat kan worden voorgeschreven.

  Kan ik starten met 3xdgs.300 mg en daarnaast ook potten kruidenthee gebruiken?

  De eventueel te drinken st janskruid-kruidenthee bevat ook werkzame stoffen. Per beker waarin 2 gram st janskruid is getrokken zou mogelijk vergelijkbaar zijn met 300mg gestandaardiseerd extract. De sterkte van thee kan wisselend zijn.

 64. Bij mij is sprake van een ernstige depressie, waar ik nu zo’n 10 jaar mee te kampen heb. Veel medicatie gebruikt maar afgehaakt vanwege het ontbreken van goed resultaat of het verdwijnen ervan of door de vele bijwerkingen.

  Ik gebruik nu 900mg hyperiplant. Dit wordt trouwens door mijn zorgverzekeraar, DSW, niet vergoed!
  Maar goed, ik gebruik het nu een maand en merk zeker wel vebetering. Echter, m’n stemming is nog erg wisselend en m’n goeie dagen zijn zeker nog niet optimaal.

  Ik wil verder ophogen. Kan dat? En tot welk maximum kan ik zomaar gaan?
  Vanwege vakantie zie ik mijn psychiater de komende 5 weken niet en vraag om die reden uw advies.

  Bedankt voor uw reactie.

 65. Zoals in het artikel staat vermeld werd in de studie waarbij st janskruid werd vergeleken met paroxetine onder patiënten met een zware depressie de dosering verdubbeld bij de personen die in eerste instantie nog niet verbeterden. Niet dat ik direct zou willen aanbevelen de dosering te verdubbelen.
  Een tekort aan B-vitamines kan ook bijdrage aan een depressie en de effectiviteit van andere medicatie verminderen. Onderzoek naar de combinatie B-vitamines st janskruid is niet uitgevoerd. Wel zijn er twee studies die aantoonden dat de combinatie foliumzuur (een b-vitamine)-fluoxetine (Prozac) betere resultaten liet zien dan alleen fluoxetine. In één van de twee onderzoeken overigens alleen bij vrouwen.

 66. Ik gebruik dagelijks cortisone-neusspray en een onderhoudskuur 50mg.Nitrofurantoine. alsmede ook een vitamine D preparaat.

  Heeft de st. janskruid daar ook een negatief effect op.

  Graag u advies hierover.

 67. hallo
  ik wil met sintjanskruid beginnen maar ik heb een traag werkende schildklier slik hier voor ook medicijne voor
  weet iemand hier iets van alvast bedankt

 68. Ik heb al een jaar last van burn out. Ongeveer 4 maanden geleden ben ik gestart met anti-depressiva. Psychisch ben ik met name daardoor behoorlijk veel weerbaarder geworden. De fysieke klachten waar ik last van had zijn ook grotendeels verdwenen. Dat waren met name vermoeidheid maar ook extreme spierspanningen die ervoor zorgden dat ik soms weken niet kon lopen! Nu is mijn probleem dat mijn spijsvertering de anti-depressiva niet verdraagt. Ik heb al achtereenvolgens sertraline, paroxetine en Cymbala genomen. Na enkele weken krijg ik verschrikkelijk diarree en bij het laatste middel ging ik 24 uur lang overgeven. Ik ben nu gestopt met de medicijnen maar de fysieke spanningsklachten keren onmiddellijk terug. Heb nu alweer een weekend in bed gelegen met extreme verkrampingen in bekken en rugspieren.
  Ik overweeg nu Sint Janskruid vanwege de mildere bijwerkingen voor de spijsvertering. Maar ik vraag me af of dit kruid evengoed gaat werken voor het verlagen van de spanning in mijn spieren want dat is nu met name wat mij ervan weerhoudt om verder te kunnen herstellen.
  Welke dosis zou dan verstandig zijn?
  (ik krijg hierbij trouwens begeleiding van huisarts, psychotherapeute en volgende week zie ik ook een psychiater voor overleg over de medicijnen)

 69. L.S.
  Ik vraag me af met welke dosering STJ je het beste kunt beginnen en of het veel uitmaakt met welk merk je “in zee gaat”. Ik heb een aantal moeilijke dingen meegemaakt waardoor ik in een dip ben geraakt. Met behulp van STJ wil weer meer kwaliteit aan mijn dagen toe proberen te voegen.

 70. Ik gebruik dagelijks cortisone-neusspray en een onderhoudskuur 50mg.Nitrofurantoine. alsmede ook een vitamine D preparaat.

  Heeft de st. janskruid daar ook een negatief effect op.

  Nee, een wisselwerking met deze middelen is niets van bekend.

  Ik overweeg nu Sint Janskruid vanwege de mildere bijwerkingen voor de spijsvertering. Maar ik vraag me af of dit kruid evengoed gaat werken voor het verlagen van de spanning in mijn spieren want dat is nu met name wat mij ervan weerhoudt om verder te kunnen herstellen.
  Welke dosis zou dan verstandig zijn?

  Ervan uitgaande dat u van de eerdere antidepressiva ook een standaarddosering kreeg is 900mg per dag de voor de hand liggende startdosering.

  Ik vergat nog iets: kun je bij STJ melatonine gebruiken als slaapmiddel?

  In beginsel wel, als u al melatonine gebruikt. Van bepaalde SSRI anti-depressiva is bekend dat het melatoninegehalte erdoor verhoogd wordt (vooral fluvoxamine). St Janskruid zal het vermoedelijk ook in beperkte mate verhogen. St janskruid heeft echter een licht effect op een groot aantal stoffen in de hersenen (neurotransmitters, monamines) zonder een zeer sterk effect te hebben op een bepaalde stof. Vandaar het relatief gering aantal bijwerkingen.

 71. Ik zit nu in de pre- menopauze, mijn hormonen huishouding ligt behoorlijk overhoop. Zo’n 25 jaar geleden kreeg ik een postnatale depressie, wat in je leven soms wat “doorzeurt”. Ik heb nog nooit reguliere AD gebruikt, wel af en toe st. janskruid. Ook gebruik ik liever geen hormonen. Tot nu toe kon ik alles behoorlijk handelen, maar nu ik aan het begin van de overgang sta, ben ik toch bang voor deze periode.
  Is Sint Janskruid in deze situatie aan te bevelen?
  Er zijn zoveel soorten en merken, wat is nu een goed middel? Ik zit te twijfelen tussen Kyra forte 450 mg en Super Sint Janskruid van Optimax 333 mg. Hier zitten nog andere middelen bij in. Ik gebruik ook efamol pmp. Kun je hiernaast nog visolie gebruiken?
  Alvast bedankt voor het antwoord.

 72. hallo, ik heb een matige tot zware depressie & burn-out. de afgelopen vijf maanden ben ik therapie geweest bij een psycholoog. gedurende deze gehele periode blijven zowel mijn psycholoog als mijn huisarts proberen me over te halen tot chemische antidepressiva maar hier ben ik erg op tegen, heb hier teveel slechte voorbeelden van in praktijk gezien en wil hier echt niet aan. Op dit moment zie ik in mijn therapie te weinig vooruitgang en probeer ik alles aan te grijpen wat ik maar kan. Na alle goede verhalen die ik op internet heb gevonden wil ik dan ook graag met St. Janskruid gaan beginnen. Ik lees echter overal op dit forum over het gebruik in de vorm van pillen. Ik zou het graag als thee gaan gebruiken omdat ik nogal wat problemen heb met pillen. werkt een thee net zo goed als in pil vorm? en zoja welke dosering is hierbij aan te bevelen? (ik hebben losse kruiden van jacob hooy gekocht). En weet iemand misschien ook of het effect heeft of het gebruik van seretide (astma medicatie)? Alvast heel erg bedankt voor de hulp & informatie!

 73. Dag allemaal, ik heb in het verleden goede ervaringen gehad met het gebruik van St Janskruid. Afgelopen winter ben ik echter door een zenuwarts, die mij remeron voorschreef, door een winterdip heen geholpen. Eén van de bijwerkingen van remeron is goed in slaap kunnen komen, hetgeen mij nog even weerhoudt van afbouwen, om over te gaan op een lichte dosis st janskruid, in de vorm van een kopje thee. Maar toch wil ik die kant weer op, omdat natuurlijke kruiden het goed doen bij mij, ben al gevoelig voor lichte doseringen. Nu wil ik graag – en hierover gaat tevens mijn vraag – mijn eigen kruiden verbouwen. Hiertoe heb ik bij Vreeken’s zaden te Dordt een zakje zaad van het st janskruid besteld, en uitgezaaid op een tuinbedje. Echter is er helemaal niets opgekomen. Weet iemand misschien mij te verwijzen naar ervaringsdeskundigen op dit gebied? Ik heb al bij tuin/kruidenfora gekeken, maar heb nog niets gevonden. Ook zou ik graag weten welk deel van de plant bruikbaar is. Wellicht dwaalt mijn vraag iets van het onderwerp af, maar misschien kom ik door hier te vragen weer een stapje verder. Alvast bedankt.

  Ramona,

  Ik denk dat de dosering niet eens zoveel uitmaakt, maar meer de regelmaat waarmee je het inneemt. Ik denk dat je toch beter pilletjes of capsules kunt nemen in het begin, omdat de dosering dan afgemeten is. Zelf koop ik bij het Kruidvat/Trekpleister de goedkoopste pilletjes, en merk na twee weken verbetering in stemming. Houd dat een poosje vol en ga dan over op thee. Echter weet ik ook niet hoeveel werkzame stof er in de thee zit, is het vers kruid of oud. De eenkopsthee met st janskruid van AH bevat een vlakke eetlepel kruiden. Maar nogmaals, in jouw geval kun je beter met een gecontroleerde dosis beginnen, en zeker ook in overleg met je psycholoog en huisarts.

 74. In het dikke ESCOP Monographs boek staat 2 -4 gram van het kruid als thee per dag. Bij kruidenthee van bijv AH moet je erop letten dat het wel 100% st janskruid is. Ook moet je de thee goed laten trekken 10-15 minuten, liefst zonder zakje.
  Van de plant moet je de gedroogde bloemtoppen gebruiken.

 75. Voor mijn sociale fobie ben ik al verschillende keren in therapie geweest, helaas zonder succes.
  Mijn huisarts wees mij erop dat een angstoornis ook bestreden kan worden met een antidepressivum (SSRI). Ik vroeg mij af of St. Janskruid ook daar voor kan worden ingezet.

 76. Hallo,
  Ik slik al ca. 6 jaar St Janskruid zonder ooit overlegd te hebben met de huisarts. Ik was vandaag bij hem en hij melde mij dat ik er maar mee moest stoppen, want het zou slecht voor je hart zijn. Nu heb ik heel veel gelezen over St. Janskruid, maar dat dus nog nooit. Is hier meer over bekend?
  Verder vroeg ik me af of je St Janskruid moet afbouwen als je wilt stoppen en hoeveel tijd er tussen moet zitten tussen het stoppen met St Janskruid en het starten met een ander antidepressivum.

 77. Vanwege bepaalde eigenschappen van st janskruid is dit kruid volgens sommigen juist te verkiezen boven anti-depressiva bij mensen met coronaire hartziekten en atherosclerose. O.a. is dit de conclusie in deze Duitse studie.

  Ook zijn er dierproeven waaruit blijkt dat st janskruid het cholesterolgehalte e.d. zou kunnen verlagen.

  Vermoedelijk baseert de arts zich op het gegeven dat st janskruid bepaalde medicijnen voor hartpatiënten versneld doet afbreken zoals simvastatine en digoxine en het samen met die medicatie daarom niet aanbevolen wordt.

 78. hallo

  ik gebruik sinds 2weken satiete met als hoofd bestanddeel griffoniazaad ,sintjanskruid gingobiloba en gymnema sylvestre nu vraag ik me af hoelang hte duurt voor dat dit middel aanslaat en klopt het dat de klachten verergeren in het begin ,want ik voel me totaal niet lekker (depressief)bvd mvg jan.n

 79. L.S.

  Ik wil graag gaan beginnen met st janskruid, Zou iemand mij kunnen laten weten of ik een bepaald merk het beste kan nemen, of moet ik naar een homeopaat om dit te verkrijgen.

  Is er iets bekent over parkinson en St janskruid??
  Adriaan, dank je voor je site, een stuk wijzer van geworden.

  Alvast dank MVG Nicole

 80. ik gebruik sinds 2weken satiete met als hoofd bestanddeel griffoniazaad ,sintjanskruid gingobiloba en gymnema sylvestre nu vraag ik me af hoelang hte duurt voor dat dit middel aanslaat en klopt het dat de klachten verergeren in het begin ,want ik voel me totaal niet lekker (depressief)bvd mvg jan.n

  Voor zover ik weet bevat het product satiete een niet gespecificeerd mengsel van kruiden (wellicht verschilt het mengsel van batch tot batch) waardoor er van hieruit niet zo veel over te zeggen valt. Gymnea sylvestre kan bijv de insulineafgifte bevorderen. Als middel tegen depressiviteit is mij dit niet bekend. Griffionazaad bevat 5-htp wat een voorloper is van serotonine en ginkgo biloba kan bij ouderen het humeur en de alertheid verbeteren.
  Als de klachten verergeren is dit geen goed teken

 81. Is er iets bekent over parkinson en St janskruid??

  Onlangs deed men dierproeven waarbij men Parkinsonklachten opwekte d.m.v. het toedienen van een pesticide – rotenone -. Als de proefdieren st janskruid kregen toegediend verminderde dit de klachten. De antioxidantwerking van st janskruid achtte men verantwoordelijk voor het positieve effect op de bescherming van dopaminerge neuronen. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090511181252.htm
  Uit eerdere dierproeven bleek al dat st janskruid het gehalte van dopamine kan verhogen (naast dat van de neurotransmitters serotonine en norepinefrine).
  Het zou dus een positief effect op de ziekte van Parkinson kunnen hebben maar bewezen is het nog niet.

  Dankjewel voor je compliment en je reactie.

 82. Op aanraden van een psycholoog ben ik dus 6 jaar geleden begonnen met SJK. Hij adviseerde Dr. Vogel (Hyperforce forte) ivm de gestandaardiseerde samenstelling. Echter, als ik op allerlei sites en fora lees, lees ik zelden over Dr. Vogel, maar meer over Kira of Hyperiplant en ook huismerken. Is Vogel nu beter of misschien juist Kira?

 83. Adriaan,

  de Etos verkoopt Sint Janskruid ‘krachtig’ dat 600 mg Sint Janskruid extract bevat. Aanbevolen dosis is 2 capsules per dag. Is dit niet wat krachtig om mee te beginnen? Bij voorbaat dank,

  Ruben

  Nb; ik gebruik ook melatonine ’s avonds. Kan er sprake zijn van een wisselwerking?

 84. Hallo,

  Ik gebruik een migraine-middel, Zomig, behorende tot de groep Triptanen.
  Nu vind ik alleen maar tegenstrijdige berichten of dit wel of niet samen kan met St. Janskruid. De Zomig gebruik ik echter incidenteel, max. 2 dagen achter elkaar. Kan ik die 2 dagen dan gewoon de St. Janskruid niet innemen, of maak dit geen verschil.
  Volgens de apotheker zouden de bijwerkingen van Zomig versterkt kunnen worden, maar hij wist niet of die kans groot was.

 85. Hallo Adriaan.
  Ik heb al jarenlang last van vage lichamelijke klachten, en nu stelt de HA de diagnose: serotonine-tekort. Ik heb absoluut geen last van depressie of angsten.
  Nu wilt de HA me gaan behandelen met Paroxetine: krijg ik binnen één week last van de bijwerkingen dan is de diagnose volgens hem juist, en ben ik na 6 weken klachtenvrij. ik moet dan weer langzaam af gaan bouwen en ben na 5 maanden van de AD af.
  een kennis wees me echter op het gebruik van St. Janskruid ipv.AD. Mijn vraag is nu: helpt dit ook als het serotonine-tekort zich alleen uit in lichamelijke klachten?
  ik zie als leek af en toe de bomen door het bos niet meer, misschien kan jij een en ander voor me verduidelijken.
  alvast heel hartelijk bedankt, Anke

 86. Hallo Anke,
  Het serotoninegehalte wordt zelden gemeten omdat dit geen uitsluitsel blijkt te geven bij het stellen van een diagnose. Men denkt dat het gehalte in de hersenen anders kan zijn dan in het bloed dat afgenomen wordt.
  Antidepressiva en ook st janskruid worden ook bij bepaalde lichamelijke klachten gegeven zoals bij fibromyalgie en chronische vermoeidheid. Zo adviseert Michael Murray c.s. in Encyclopedia of Natural Medicine st janskruid, 5-htp en magnesium bij fibromyalgie. Seroxat (paroxetine) is gebruikt in klinische studies bij deze aandoening en enigermate effectief gebleken net zoals het oudere (tricyclische) anti-depressivum amytriptiline.
  Ik zou in eerste instantie huiverig zijn voor seroxat. Het kan soms effectiever zijn dan andere middelen (bijv. bij dwangneuroses) maar geeft soms behoorlijke bijwerkingen en lijkt één van de lastigste middelen om vanaf te geraken, met name na langdurig gebruik. Dat het optreden van bijwerkingen een indicator is van een juiste diagnose lijkt me onzin.
  Astrid:

  Ik gebruik een migraine-middel, Zomig, behorende tot de groep Triptanen.
  Nu vind ik alleen maar tegenstrijdige berichten of dit wel of niet samen kan met St. Janskruid. De Zomig gebruik ik echter incidenteel, max. 2 dagen achter elkaar. Kan ik die 2 dagen dan gewoon de St. Janskruid niet innemen, of maak dit geen verschil.
  Volgens de apotheker zouden de bijwerkingen van Zomig versterkt kunnen worden, maar hij wist niet of die kans groot was.

  Van een wisselwerking met het medicijn is niet zoveel bekend. Wel zou st janskruid invloed kunnen hebben op migraine. Wisselingen in het gehalte van neurotransmitters hebben te maken met migraineaanvallen. Daarom is voorzichtigheid geboden.

 87. hoi adriaan
  ik ben ook net begonnen met sint janskruid
  na een jaar ad vij te zijn geweest
  ben niet echt depresief maar wel last van neerslachtigheid en een somber gevoel
  de ene dag wat meer als de ander
  wat is de beste dosering in mijn geval
  ik gebruik new care supplements
  bestands delen per 3 kapsules
  sintjanskruid extrakt 900mg
  sintjanskruid poeder 450mg
  is dit voldoende of mischien te hoog om mee te beginnen
  mag je er ook oxazepam bij slikken om dat ik in het stuk las dat het niet samen gaat met benzodiazepines dat is oxzazepam toch ook
  alvast bedankt voor u antwoord
  groetjes bianca

 88. Hallo Adriaan,
  bedankt voor je antwoord, het wordt alweer wat duidelijker voor mij.
  groetjes, Anke

 89. Hallo,

  ik slik nu anderhalf tablet per dag van laif 6oo, verdeeld over de dag, dus 3x per dag een half tablet. Mag ik dit verhogen?

  groet Marianne

 90. Het zou nuttig kunnen zijn om de doses te verhogen tot maximaal 3 tabletten per dag. Al kan ik natuurlijk niet beoordelen of dit in uw geval verstandig is.

  In dit seizoen moet je natuurlijk bedacht zijn op een verhoogde gevoeligheid voor zonlicht.

 91. Hallo Adriaan,

  Dank u voor uw antwoord.
  Op de verpakking van Laif 600 staat als dosering eenmaal daags 1 tablet. Ik heb dit nu zelf verhoogd tot 1,5 tablet verdeeld over de dag. Ik heb nu last van een droge mond en hoofdpijn, maar voel me ook emotioneel stabieler en energieker. Je geeft aan dat ik het mag verhogen tot maximaal 3 tabletten per dag. Is dit geen probleem aangezien op de verpakking van Laif 600 staat eenmaal daags 1 tablet?

  Groet Marianne

 92. Beste Adriaan,

  ik heb je al eens eerder gemaild, vooralsnog onbeantwoord. Dezelfde vraag geldt nog steeds: is 2x 600mg een ‘juiste’ dosering? Mag ik het daarnaast icm oxazepam 10 mg gebruiken (als slaapmiddel)?
  Bvd Ruben

 93. @ Ruben en Marianne
  Wat precies de juiste dosering is voor iemand kan uiteraard niet van afstand bepaald worden en ook artsen en psychiaters proberen diverse medicatie combinaties en doseringen uit en proberen dan zo goed mogelijk de uitwerking te beoordelen.
  Ik ken bijv. iemand die naast twee soorten antidepressiva nog 100mg oxazepam krijgt voorgeschreven plus nog een andere slaaptablet. Vergeleken daarmee is 1200mg st janskruid per dag, al dan niet samen met 10mg oxazepam, relatief ongevaarlijk.
  Ik ken uw situaties natuurlijk niet maar zelf zou ik in eerste instantie niet denken aan het verhogen van de st janskruiddosering boven 900mg per dag maar aan andere methodes om de emotionele stabiliteit te verbeteren. Wat betreft supplementen bijv omega-3 vetzuren, vitamine B complex en eventueeel andere kruiden zoals gotu kola. Ook kunnen uiteraard een gezonde levenswijze, psychotherapie, sporten, creatieve bezigheden, meditatie (yoga, mindfulness) van groot belang zijn.

 94. hey adriaan ik heb een vraag
  ik slik op het moment st janskruid van new care
  met als dosering 3 x 1 capculle van 300mg staat op de verpakking
  ik stik echter nog maar 1 capculle er van mijn vraag is als ik ga verhogen mag ik dan de capculles ineens pakken of moet ik het over de dag verdelen en als ik ze ineens pak is dat gevaarlijk
  groetjes bianca

 95. Beste,

  Ik neem sinds vandaag Zibrine Forte, 435 mg, op basis van Sint-Janskruid. Mag ik dit nemen in combinatie met Valdispert, Feel good? Valdispert is op basis van Valeriaanextract en een vrij hoge dosis vitamine B, het zou efficiënt zijn om de innerlijke onrust te bestrijden; is het aangewezen om dit te nemen in combinatie met Zibrine Forte sint-janskruid?

  Dank,
  Isabelle

 96. ik drink al bijna 2 jaar sint-janskruid thee van het merk ah. i.v.m.hyperventielatie .
  Ik heb er veel baat bij gehad.Ik ben nu net 2 dagen gestopt omdat ik te horen kreeg dat je dat niet zolang kan gebruiken. je kan last krijgen van hartritme stoornissen en inderdaad ik heb al bijna 1 1/2 jaar last van trillingen op mijn hart.Wil jullie hier even op attenderen .

  groetje,

  es

 97. hallo ik slik sinds een maand sint jans kruid en ik merk nu dat ik al dagen zo moe bent is dat normaal? word het beter als ik langer sint janskruid slik.ik hoor graag van u

 98. heb last van slaapeloosheid bij 3x daags 1 tablet van495 mg is dit normaal?ben ondertussen finaal op. HANS UIT WOLVEGA

 99. Slapeloosheid bij gebruik van een tamelijk hoge dosering kan een teken van een te hoge doses zijn vooral als er voorheen geen sprake van was (slapeloosheid is ook een symptoom van depressiviteit.

  ik slik sinds een maand sint jans kruid en ik merk nu dat ik al dagen zo moe bent

  In de onderzoeken komen vermoeidheidsklachten niet of nauwelijks vaker voor dan de placebogroepen en dergelijke klachten kunnen natuurlijk tal van andere oorzaken hebben. Toch zou je na een maand juist meer energie etc moeten hebben. Het kan dus goed zijn dat st janskruid niet het juiste middel voor je is

  St janskruid kan met valeriaan gecombineerd worden

 100. Ik slik nu een maand laif 600, 1 tablet per dag. Na 2 weken begon ik me beter te voelen, kreeg ook meer energie. Mijn klachten (vermoeidheid, depressief ) zijn overgang-hormonaal gerelateerd, daarom vind ik de werking ook moeilijk in te schatten. Nu na een maand voel ik me weer minder, ik weet dat dit ook weer met hormonale storingen te maken heeft.
  Moet ik als ik me minder goed voel 2x per dag een tablet nemen? Ik las onlangs ook dat het goed is na 4 weken een week te stoppen met Sint Janskruid. Klopt dat, en waarom?
  Ik zie graag uw antwoord,

  vr. gr. Lien

 101. Ik lees een hele hoop over st. janskruid. Ik ben 26 jaar en werk in het onderwijs. 7 jaar geleden voor het eerst last gekregen van paniekaanvallen n.a.v. veel veranderingen en stress na elkaar. Dit kreeg ik uiteindelijk goed onder controle. Af en toe wel eens last van , maar kon mezelf wel rustig krijgen. Je leert ermee omgaan. 4 jaar geleden dan toch het extra duwtje in de rug gekregen door anti-depressiva ‘zoloft’. Heb dit een jaar geslikt en sindsdien eigenlijk geen problemen.
  Mijn eerste werkjaren waren best zwaar. Maar het lukte wel. Afgelopen schooljaar is wel erg druk geweest, jezelf blijven bewijzen en in een sneltrein zitten want je wilt het goed doen. Heb het wel naar mijn zin voor de klas.
  Toen kwam de zomervakantie en de eerste week was er alleen onrust. Auto in, auto uit, geen rust en niet kunnen genieten van de vrije tijd. Dit werd alleen maar lastiger, want ik maakte me zorgen. Door die zorgen en het piekeren beland je in een negatieve spiraal. Paniekerig, geen levenslust, verveling, zwaarmoedig gevoel tot soms gevoelloos (weinig emotie) zijn. Toch 5 weken mee gelopen en naar de dokter gegaan. Ik voel me niet mezelf en kan nooit eens echt blij zijn. Het kost altijd moeite nu. Mijn dokter gooit niet zomaar met anti-depressiva, dus heeft het ook in overleg nog niet voorgeschreven. Wel een goed gesprek gehad.
  Toch heb ik het gevoel dat ik dat duwtje wel kan gebruiken en hoop dat st. Janskruid dit kan geven. Ik ben aan de pil, maar heb besloten hiermee te stoppen. Voor dit alles sukkelde ik er toch al mee en ben er wel klaar mee nu.
  Nu is de vraag hoe ik moet starten met St Janskruid. Moet ik het opbouwen en afbouwen en hoe lang mag je het slikken?

  Groeten Galien

 102. Goedendag,
  ik gebruik sinds december jl stjanskruid ivm burn-out. Heb de dosis teruugebracht tot 1 capsule per dag. Is etos merk, onduidelijk wat er aan bestanddelen inzit. Dagelijkse dosis 2 capsules. Stjanskruid extract 600mg. Ik neem aan per dosis en niet per capsule, maar ik vind dat onduidelijk.
  Heb altijd al last van winterdips en pms-achtige klachten, en met het gebruik van stjk gaat dat beter. Menstruatie is lichter, ondanks dat ik een vleesboompje heb. Verschillende redenen om het gebruik nog niet te staken. Nu heb ik echter sinds een aantal maanden,ik denk rondom de eisprong en na het sporten heel licht bloedverlies. Mijn huisarts is niet van de kruiden ed dus heb ik hem nog niet gevraagd. Mijn vraag is natuurlijk, kan de stjk er mee te maken hebben?

 103. Het is niet waarschijnlijk dat st janskruid de oorzaak is van bloedverlies, al moet altijd wel naar een mogelijke interactie met medicijnen gekeken worden (st janskruid verlaagt het gehalte van veel medicijnen.) Traditioneel is st janskruid juist een thuisremedie tegen bloedingen. Zoals o.a. hier vemeld
  http://www.homemademedicine.com/home-remedies-bleeding.html

 104. hallo .ik ben voor een week terug begonnen met sintjanskruid .en nu heb ik last van mijn ogen .is dat een bijwerking van sintjanskruid .gr

 105. Hallo,

  Wie kan mij het verschil vertellen tussen Sint Janskruid en Valeriaan?

 106. Natasha, ik zou natuurlijk een farmacologische verhandeling kunnen houden over de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de werking van Sint Janskruid en Valeriaan. Daar heb je denk ik niet zo veel aan. Het komt in alle eenvoud hierop neer dat Sint Janskruid werkzaam is als antidepressivum en Valeriaan als sedativum [kalmerend middel]. Qua werking lijken ze dus niet op elkaar en ze gebruiken in het menselijk lichaam ook verschillende receptoren om hun activiteit te ontplooien. Receptoren kun je vergelijken met sloten, waarop sleutels passen.
  Valeriaan is een plezierig [en zeer oud !] middel om overprikkeling van de kleine hersenen te dempen. Valeriaan heeft bijna geen bijwerkingen en is niet giftig. [ In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1992;136:793 werd wel een geval beschreven van iemand die met 150 Valeriaantabletten zelfmoord wilde plegen, maar de poging slaagde gelukkig niet…]Bij normaal gebruik kun je als je een drukke dag hebt gehad en nerveus bent sneller inslapen. Voor de bijzonderheden over Sint Janskruid verwijs ik je graag naar de betreffende artikelen op deze site van collega drs. Adriaan Pruyssers. Je kunt daar lezen dat Sint Janskruid [hypericine] niet altijd samen gaat met andere geneesmiddelen !
  gr. Anthon

 107. Hoi ik slik nu ook st janskruid heeft dit nadelige invloeden op je bloeddruk?
  Ik ben namelijk gestopt met bloeddrukverlagende medicijnen en kan nu wel st Janskruid slikken toch. Mijn bloeddruk was al een tijdje stabiel dus ben ik gestopt met demedicijnen.
  Ben soms erg depri en wil de st Janskruid nu proberen.

  gr Richard

 108. in het medicynenboek van iwan wolfers heb ik gelezen dat sjk even effectief is als imipramie maar dat heeft nare bijwerkingen!! en die bijwerkingen krijg ik nu ook van het sjk. trillende handen spiertrekkingen en HEEL ERG NERVEUS! en ontwenningsverschijnselen meer genomen is even weg dan en begint weer!!dosis verhoogd hielp niet dagen lang minder genomen ook niet !neem 3x daags 300 mg 2x 300 mg was e weinig .wil me weer eens goed voelen twee dagen goed gevoeld!!!HELP HANS UIT WOLVEGA of mail me! H.RINIA @TELE2>NL

 109. Nogal uitzonderlijk om bij die dosering dergelijke serotoninesyndroom klachten te krijgen. Kennelijk gaat de depressiviteit niet gepaard met een tekort aan deze neurotransmitter in de hersenen. Het beste kan zijn heel andere dingen te proberen. Op het gebied van natuurlijke middelen moet je dan denken aan de aminozuren tyrosine of fenylalanine, het vetzuur EPA, kruiden als ginkgo biloba of gotu kola. Ook sporten, joggen, wandelen, yoga e.d. kunnen overwogen worden. Deskundige hulp kan onontbeerlijk zijn. Ook is er medicatie die op een andere manier werkt zoals MOA remmers en het mineraal lithium.

 110. Beste Hans,
  Als aanvulling op de waardevolle raad van collega Adriaan nog het volgende. Prof.dr.David Servan-Schreiber is hoogleraar klinische psychiatrie aan de Universiteit van Pittsburgh. Hij heeft een aantal jaren geleden een boek geschreven met de titel “Uw brein als medicijn” .Daarin schrijft hij dat diep in de hersenen een deel zit dat ons gevoel, humeur, gedrag, onze bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst:het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit angsten, stress of depressie te genezen. In dit opzienbarende boek beschrijft hij 7 natuurlijke behandelwijzen, die uitgaan van de eigen genezende kracht van de hersenen. Ze bieden een effectief alternatief voor de vaak langdurige en ingrijpende behandelingen als psychoanalyse en synthetische antidepressiva.
  Het is uitgegeven door Kosmos met het isbn 978-90-215-3849-5.
  Zie ook dit artikel over David Servan-Schreiber:
  http://nl.odemagazine.com/doc/0088/Het-instinct-om-te-helen/
  Wellicht een bruikbare suggestie ?
  M.v.g. Anthon de Bont

 111. Hai
  Ik heb al een hele tijd last van angsten en heb al van alles gebrobeerd. Xanax, xanax retard, mirtazapine dat werkte bij de eerste tablet prima maar naar mate ik meer slikte werd ik overdag downer en smorgens gek in bed maar savonds volede ik me helemaal mezelf maar durfde er niet verder mee te gaan omdat ik smorgens zo gek wakker werd en overdag downer. Ben toen na 3 weken gestopt ook omdat ik allrgisch reageer. Ook heb ik 1/2 tablet risperdal gehad maar durfde niet op te hogen bang voor bijwerkingen ik vroeg toen of ik daar een oxazepam bij mocht nemen dat mocht.Eerst 1/2 maar dat hielp niet voldoende toen even later nog 1/2 en ik voelde me heel goed. Maar omdat ik niet durfde op te hogen met risperdal ben ik daar langzaam mee gestopt maar wel nog met oxazepam doorgegaan. Daar zit ik nu nog steeds aan en gebruik het al vanaf april. In het begin ging het af en toe wel eens goed op. Ben naar de huisarts geweest omdat ik ook allergisch ben voor oxazepam toen heeft ie me tranxene voorgeschreven en kon zo stoppen met oxazepam. Maar kreeg dus heel erge afkickverschijnselen. Eerst smorgens nog een oxazepam en later die tranxene en later nog 1/2 oxazepam, eerts dacht ik wat is dit voor een raar gevoel en later nog 1 tranxene genomen, heb toen heel goed geslapen en het ging me de volgende dag goed. Ik moest er 3 van nemen op een dag ik dat gedaan en ben toen op de bank inslaap gevallen maar toen ik wakker werd werd ik knettergek niet normaal meer. Dus dat ging ook niet. Toen maar weer terug naar oxazepam maar ik word er niet echt rustig van maar wel sloom. Ben er inmiddels mee aan het afbouwen en slik nu smorgens 1/2 om half 12 1/4 om 15.00uur 1/4 om half 7 1/4 en om 22.30 1/4. Ook heb ik ven de huisarts passiefloracomplex gekregen om makkelijker af te bouwen en ik voelde me er af en toe wel goed op maar ook nog die oxa blijven gebruiken. En niet durven afbouwen. Ook kreeg ik maagpijn en dacht van de passieflora dus ik geminderd en ook wel eens geen genomen, nou het werd allemaal nog erger met mijn angsten. Nu ben ik ook voor veel medicijnen alergisch en krijg dan blauwe plekken en jeuk. Ik weet nu echt niet meer wat ik moet doen en durf ook helemaal niks meer in te nemen omdat ik erg bang ben dat het weer niet werkt. Heb over st Janskruid gehoord maar wil wel maar durf ook weer niet. En mag dat wel bij oxazepam? Heb ook seretide voor mijn bronchitis.

  Groetjes van een angstige karin

 112. Beste Karin,
  Geinspireerd door het boek van prof.dr. David Servan – Schreiber [zie mijn commentaar hierboven aan Hans] is in 2006 de GGz-organisatie Lentis met het Centrum Integrale Psychiatrie gestart in Groningen. Het Centrum helpt patienten die niet [uitsluitend] met reguliere medicijnen en therapieen behandeld willen worden. Kijk eens even in het telefoonboek voor het juiste adres en probeer eens een afspraak te maken met dr. Rogier Hoenders. Hij is daar psychiater en onderzoeker.
  Heel veel sterkte !
  Anthon de Bont

 113. Hoi Adriaan,
  Ik lees dat Hyperiplant word voorgeschreven en vergoed. Bij welke zorgverzekeraar dan? Moet het via bepaalde artsen? De GGZ gelderland kan me hier niet bij helpen. Ik lees op internet dat het juist niet word vergoed.
  Ik weet dat st.j kruid antidepressieva als keuze nr 1 Duitsland word voorgeschreven. Zou het mogelijk zijn dit via een duitse arts te regelen, de gezondheidszorg tegenwoordig gaat toch vaker over de grenzen ? Hoe krijg ik – en met mij vele anderen het voor elkaar om dit vergoed te krijgen? Zo niet kan iemand me een kostenplaatje voorhouden. Mijn depressie ligt altijd op de loer en dat zal helaas zo blijven. Na 10 jaar gestopt met alle chemische antidepressieva. Na aantal jaren werken ze niet meer, en dan word het afkicken en op naar de volgende. Ben er klaar mee.
  Gr. Marian

 114. adriaan en zowel anthon erg veel dank voor de hulp! ga achter het boek aan! heb het heel moeilyk op het ogenblik met trillen ect.had op mijn 60 jaar mijn oude dag anders voorgesteld. NOG VEEL DANK GROETJES VAN HANS

 115. Vaak worden alleen extreem goede of slechte ervaringen gedeeld op fora. Daarom heb ik besloten toch even een berichtje op alle fora te posten. Ik heb vooraf veel fora gelezen en werd door negatieve ervaringen in twijfel gebracht. Tip aan iedereen; gewoon proberen voor een paar weken.

  Ik gebruik nu twee keer per dag 300 mg en het is een erg fijn middel. Had last van angst en onrust en het ‘haalt de scherpe randjes ervan af’. Laat je niet van de wijs brengen door negatieve ervaringen, dit is vaak een kleine groep gebruikers.

  Succes!

 116. Beste Sander,

  Blij is een positieve reactie van jou te horen. Dat mag je wel zeggen, alleen de slechte ervaringen worden medegedeeld.
  Ik ben vandaag begonnen met SJK Zibrine Forte, op aanraden van mijn mental coach.
  Ik heb heden last van korte dagen, guur weer en wat moed laten zakken,
  dus een beetje winter depr.
  Ik twijfel nog aan de dosering: ik start met 1 capsule van 450mg/dag, is dit niet te weinig.Gaar reactie hierop.

  Succes en groetjes

  Laitje

 117. Hai
  is wel een heel eind uit de buurt ik woon in limburg en groningen is erg ver.
  Kan ik ook met st janskruid beginnen of is een homeopaat beter?

  Gr Karin doei doei

 118. Hee anthon
  heb jij mss het nummer van die goed man, ik heb geen telefoonboek van groningen

  Gr Karin

 119. Wat kun je het beste doen om goed te slapen en tegen misselijkheid als je op de bank inslaap bent gevallen en dan met misselijkheid/pijn aan de maag wakker word???

  Gr karin

 120. Hai adriaan
  Heb je mijn bericht gelezen van laatst en lijkt st janskruid je wat voor mij???
  En word als ik op de bank inslaap ben gevallen met misselij/pijn in de maag wakker en draai dan zowar door. Wat is daar tegen te doen???

  Groetjes Karin

 121. Durf niet zonder begeleiding met st janskruid te beginnen,kan ik daarvoor ergens naar toe bv groningen???

 122. Karin,
  Voor een eventueel contact met GGz-Lentis in Groningen kun je kijken op http://www.lentis.nl . Klik vervolgens op “sitemap” en daarna op de rubriek “Integrale Psychiatrie”. Het zou kunnen zijn dat deze organisatie ook adressen heeft in Limburg, zodat je wellicht geen reis naar het “hoge noorden”hoeft te ondernemen.
  Anders kun je in elk geval telefonisch je probleem met een van hun medewerkers bespreken.
  Voor alle duidelijkheid nog even dit: Adriaan en ik zijn geen medicus practicus.
  Wij stellen geen diagnoses [hebben daarvoor geen opleiding en bevoegdheid]. Als voedingskundigen kunnen wij slechts algemene adviezen verstrekken.
  Als er sprake is van specifieke klachten zoals misselijkheid en maagpijn is het voor ons [zeker via dit medium] ondoenlijk daarover te adviseren.
  Het raadplegen van een gekwalificeerd arts [bij voorkeur iemand die orthomoleculair werkt] is dan altijd de meest aangewezen weg.
  In elk geval beterschap en veel sterkte in je streven naar innerlijke rust en gezondheid.
  gr. Anthon

 123. Ja, ook een psychiater zal dat zo niet goed kunnen beoordelen. Waar iig geen bezwaar tegen kan bestaan is visolie (omega-3 vetzuren en dan vooral het vetzuur EPA circa 1000mg-2000mg per dag). Daar zijn geen wisselwerkingen met andere medicijnen of nadelige effecten bij bepaalde psychische klachten van bekend. Bovendien is het een voedingsstof die iedereen nodig heeft. Erg snel helpt het overigens niet.

  Of je bang dient te zijn voor nadelige bijwerkingen van risperidal is o.a. afhankelijk van je gewicht en de dosering. Er zijn tabletten van 0,5mg. Twee maal daags een halve tablet daarvan is bijvoorbeeld tamelijk veilig. Dergelijke medicatie is ook niet, of veel minder verslavend dan benzodiazepines zoals oxazepam

 124. hai anthon
  heb al contact opgenomen bij het ggz in groningen maar ze sturen me informatie en dan moet ik nog een verwijsbrief krijgen van de huisarts maar dat duurt erg lang denk ik en bij mij moet er toch iets snel gebeuren.

  groetjes Karin

 125. Karin, maak vandaag nog even een afspraak met je huisarts, [ik ga er vanuit dat hij volledig op de hoogte is van je precaire situatie en de ernst daarvan inziet]dan hoeft een verwijsbrief niet langer uit te blijven dan hoogstens een dag of twee toch ?
  Als zich dan een therapeut in Limburg of Brabant bevindt [vragen aan Lentis !] die de principes van prof. Schreiber in zijn behandeling toepast zou dit relatief in korte tijd geregeld moeten kunnen worden ?
  Servan-Schreiber gebruikt overigens hogere doseringen omega-3 vetzuren dan die Adriaan vermeldt
  Sterkte !
  Anthon

 126. hai anthon of adriaan
  Is stjanskruid ook tegen angsten en ik gebruik nog oxazepam mag dat wel bijelkaar gebruikt worden ook heb ik seretide voor bronchitis mag daar wel st janskruid bij???

  Groetjes Karin

 127. Farmacologisch gezien werkt Sint Janskruid niet als anxiolyticum [angstbestrijdend middel]. Je kunt je echter voorstellen dat het indirect een positieve invloed heeft op zulke gevoelens, wanneer de depressiviteit wordt bestreden.
  Het Farmacotherapeutisch Kompas geeft aan dat Sint Janskuid geen wisselwerking heeft met oxazepam en salmeterol [seretide].
  Wel met bepaalde anticoagulantia [stoffen die de bloedstolling vertragen],ciclosporine [wordt o.a. gebruikt als pijnstiller bij reumatische klachten],indinavir [antiviraal middel] en waarschijnlijk andere anti-HIV-middelen, digoxine [een middel dat gebruikt wordt bij hartfalen] en orale anticonceptiva.
  Ook hier geldt weer Karin: altijd eerst arts of apotheker raadplegen !
  gr. Anthon

 128. Lees hier nergens dat incontintie een bijwerking is van antidepressiva. Neem al 18 jaar slaappillen en antidepressiva, begonnen met lichte medicatie. Nadien seroxat, efexor-excell, mirtazipane (waarvan ik zienderogen van verdikte door echte vreetbuien tgv van het medicament), cymbalta, cipralex. Vorige zomer heb ik antidepressiva afgebouwd en voelde me eigenlijk redelijk goed. Een belangrijke ontdekking en aangename verassing was dat ik merkte dat ik geen dikke Tena-verbanden meer moest dragen omwille van constante urineaandrang. Dus na jaren kom ik er zelf achter dat m’n plas niet kunnen ophouden ook te maken had met het innemen van antidepressiva. Geen dokter die er iets van zegt, je krijgt dus weer maar een pil tegen incontinentie en de huisdokter legt dus zelf geen verbanden ivm met antidepressiva. Sinds eind september heb ik Cipralex voorgeschreven gekregen omdat ik het moeilijk had om me op m’n werk te concentreren en niet wist van welk hout pijlen maken, ben dus noodgedwongen om te kunnen gaan werken dus weer antideprissiva beginnen te nemen. Wat merk ik: alweer enorme toename van urineaandrang, gewoon niet te houden. En constant in natte kleding rondlopen van het zweten (bij alle soorten van antidepressiva), en sinusitus, een ziek gevoel hebben dat maar niet weggaat. Ik heb er m’n bekomste van en wil stoppen met werken (ben 58 jaar) om op die manier tenminste al de stress terug te dringen en m’n levensstijl wat aan te passen: afbouwen met antidepressiva en slaappillen en maar hopen dat het te doen is, ben er wel erg bang voor maar wil het zeker proberen…al die dingen waar ik last van had en er geen vermoeden van had dat het van die pillen was…pfff. Vraag me af in welke maatschappij we leven, we moeten maar presteren en ons vol met pillen proppen om toch maar dat werk te kunnen blijven doen. Ik heb dus nu de handdoek in de ring geworpen en hoop dat ik het aankan zonder chemische pillen. Maar wil dus wel zeker proberen met St.Janskruid in de hoop dat het wat werkt. Die gevoelens van niets kunnen en in zak en as te zitten heb ik al terug omdat ik die Cipralex heb afgebouwd (psychisch helpt dat wel, maar de bovengenoemde nadelen zijn te erg. M’n bejaarde moeder kan haar plas beter ophouden dan ik de voorbije jaren als vijftiger. Verder hoop ik de moed te hebben om wat aan sport en spieroefenigen te doen (heb ook erg veel rugklachten) en wil ik ook Mindfulness-oefeningen doen, dat schijnt te helpen om niet in de maalstroom van negatieve gedachten te komen. En verder maar hopen dat St.Janskruid wat zal helpen, morgen ga ik het kopen en begin er mee. Nog een vraagje: mag St.Janskruid gecombineerd worden met Euthyrox, dit is een hormoonpreparaat voor de schildklier (die werkt niet meer bij mij tengevolge van een behandeling met radioaktieve jodium om toxische schildklierknobbels kapot te krijgen die ik gekregen had van een overaktieve schildklier). Als er jullie mij nog raad kunnen geven…alvast bedankt. Aan iedereen die met depressie en spanningen te maken heeft….veel sterkte!!!

 129. Jill,
  Laat ik allereerst zeggen dat Adriaan en ik meeleven met allen die het dagelijks gevecht tegen depressiviteit moeten leveren. Wij kunnen ons enigemate inleven in het geestelijk lijden dat daarmee gepaard gaat. Uit persoonlijke ervaring kennen wij beiden de gevoelens van machteloosheid en uitzichtsloosheid die daarmee gepaard gaan. Daarom trachten wij zoveel mogelijk kennis over deze problematiek te verzamelen om mensen die ons benaderen van dienst te kunnen zijn.
  Inderdaad is een heel vervelende bijwerking van sommige antidepressiva een vermeerderde urinelozing.
  Zo wordt bijv. bij paroxetine [Seroxat] “mictio involuntaria”gemeld. Als je een beetje in Latijn thuis bent kun je het al gauw vertalen met “onwillekeurige urinelozingen”.
  Van Cymbalta [duloxetine] is bekend dat het polyurie oplevert [ veel plassen]
  Efexor [venlafaxine] laat bij gebruik een behoorlijk frequente urinelozing zien.
  Of Euthyrox met Sint janskruid gecombineerd mag worden is een vraag voor apotheker en/of arts.
  Veel sterkte Jill !
  Anthon

 130. Jill, nog even een kleine toevoeging aan bovenstaand commentaar. In het blad ORTHO [oktober 2009] staat een artikel van drs.Toine de Graaf, met de titel “Depressief door een trage schildklier”.
  Daarin wordt benadrukt dat een traag werkende schildklier debet kan zijn aan mentale problemen van [soms] zeer ernstige aard.
  Is er bij jou al eens gekeken naar een eventueel verband tussen die twee zaken ?
  In het artikel wordt ook aandacht besteed aan het boek van Anneke Spaaks [“Moe Angstig Depressief”- Falstaff Media, Alkmaar 2008 ISDBN 9789079538546]
  Mevrouw Spaaks heeft de ene psychiater na de andere bezocht zonder dat de ware oorzaak van haar probleem werd achterhaald.
  Misschien een extra tip om daar eens naar te [laten] kijken ?
  gr. Anthon

 131. Hallo adriaan, anthon, of andere lezers,
  Kan iemand mij een antwoord op mn vragen geven?
  Zie bericht 16 okt.
  Gr. Marian

 132. Dag Marian,
  Het spijt ons dat wij door de drukte niet eerder op je vraag konden ingaan. Daarvoor excuses ! Adriaan en ik hebben geen inzicht in kwesties die met vergoedingen te maken hebben. Sommige zorgverzekeraars zijn daar ruimer in dan anderen. Je zou die vraag aan een aantal van hen kunnen voorleggen. Daarnaast vergoeden zorgverzekeraars preparaten uit de alternatieve/complementaire hoek alleen als die door een gekwalificeerde homeopathische of orthomoleculaire arts worden voorgeschreven. Gekwalificeerd wil in dit geval ook zeggen dat zij bij een erkende beroepsgroep zijn aangesloten.
  Dat zal in Duitsland niet anders zijn, denk ik zo. Specifieke supplementen van een bepaald merk bevelen Adriaan en ik om bepaalde redenen niet aan. Een goed werkend Sint Janskruidpreparaat met goede gehaltes hypericine en hyperforine hoeft echter niet duur te zijn.
  M.v.g. Anthon

 133. Hallo Adriaan of Anthon,

  Op 3 september en ook al eerder heb ik een vraag gesteld, maar geen antwoord gekregen. Is hier geen antwoord op? Is Sint Janskruid geen goed middel bij overgangsklachten? Zou hier zo heel graag wat meer over willen weten.

  Hart. groet, Lien

 134. Dag Lien,
  Ook aan jou de nodige excuses van onze zijde voor de late reactie. Het preparaat “LAIF” is mij niet bekend. Onder die naam kan ik het middel niet vinden in de mij ter beschikking staande geneesmiddelenrepertoria.
  Zou je de stofnaam even kunnen vermelden ? Vermoedelijk is LAIF een merknaam.
  Sint Janskruid is in eerste instantie niet bedoeld voor overgangsklachten. Daarbij zijn het gebruik van z.g. fyto-oestrogenen eerder geindiceerd. Fyto-oestrogenen zijn stoffen die rijkelijk in sojaproducten voorkomen, en in staat de hormonale schommelingen tijdens de overgang enigermate te stabiliseren. Mogelijk zal bij het gebruik van soja producten een verlichting van depressieve gevoelens kunnen optreden.
  [zie voor uitgebreide informatie het boek “Fyto-oestrogenen.Het plantaardige alternatief voor hormoon-preparaten tijdens de overgangjaren” van Dr. Bernd Kleine-Gunk, gynaecoloog en voedingskundige- uitgave De Driehoek, Amsterdam 2003]
  Van Sint Janskruid is mij niet bekend dat de inname daarvan na 4 weken gestopt zou moet worden. Of het bij door overgangsklachten geindiceerde depressiviteit ook werkt, zou je zelf moeten uitproberen. Bedenk [en lees daarover de bovenstaande beschrijving en commentaren nauwkeurig !] dat Sint Janskruid niet gelijktijdig gebruikt mag worden bij bepaalde medicijnen.
  Zijn je overgangsklachten dermate ernstig dan is het raadplegen van een homeopathisch arts zeker aan te bevelen. Die kan dan bepalen of andere middelen ingezet moeten worden, zoals bijv. Sepia D6 dat vooral een belangrijk middel is bij hormonale stoornissen bij vrouwen die met depressieve gevoelens gepaard gaan.
  Maar nogmaals: dit is werk voor de dokter !
  Veel sterkte !
  Anthon

 135. Dag Adriaan, Anton,

  Ik gebruik nu 2 dagen èèn capsule van 300mg st janskruid van Solgar ivm een angststoornis. Nu voel ik mij veel meer vervreemd dan anders. Kortom: mijn klacht verergerd…Is dit net zoals bij anti depressiva het geval kan zijn, tijdelijk, en moet ik hierdoor heen of is het neit goed voor mij….of lagere dosering….en zijn die er?
  vriendelijke groeten, Rita

 136. Dag Rita,
  Het is op afstand moeilijk te bepalen waar het probleem ligt. Het kan inderdaad zijn dat je niet goed reageert op Sint Janskruid [niet waarschijnlijk], het kan ook zijn dat je lichaam zich er even op in moet stellen. In dat laatste geval zou je het wellicht wat langer kunnen gebruiken.
  Mocht Sint Janskruid echter niet doen wat je ervan verwacht, dan zou je ook eens kunnen denken aan L-Theanine, een glutaminezuurderivaat die voornamelijk in thee wordt aangetroffen. Het is geindiceerd bij depressiviteit als gevolg van angsten en onrustgevoelens. L-Theanine ontplooit in de hersenen een gevoel van ontspanning en relaxatie, zonder slaperigheid of sufheid te veroorzaken.
  Een recent gerandomiseerd placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek laat zien dat proefpersonen die oraal 200 mg L-Theanine kregen onder een acute psychologische stress-situatie een lagere stress-perceptie met minder angst en onrustgevoelens ervoeren [“Tijdschrift voor Orthomoleculaire Geneeskunde”-april 2007 pag. 59].
  Wees verder matig met koffie en gebruik 3 x daags 1000mg vitamine C. Dat bevordert de synthese van bijnierschorshormonen, waarop bij angst en stress altijd een flinke aanslag gepleegd wordt.
  M.v.g. Anthon

 137. Hallo,

  vanwege depresieve klachten heb ik vandaag bij de apotheek Hypericum complex gehaald, de apotheker gaf aan dat bij mijn klachten een komplex waarschijnlijk beter past dan alleen Hypericum (100gr bevat 24 gr Hyericum, 19 hedera 19 tarxacum en hcelinodorum D4 19 gr ). De voorgeschreven dosering is 1a 2 x pd 3- drupples. Nu lees ik hier veel over de dosering is dit voor de beginperiode vanuit uw ervaring gezien voldoende?
  Hartelijk dank voor uw antwoord
  groet, Lilly

 138. Dat is een lage dosering wat betreft st janskruid. Bij tinctuur staat hierboven in het artikel een aanbevolen dosering van 3 tot 4,5ml per dag (bij echte depressiviteit). Dat zijn veel meer druppels

 139. dank voor het snelle antwoord.
  Zou u dan adviseren om dus ook hiervan meer druppels te nemen? Er is wel sprake van depressiviteit (zeer sterke familie komponent), maar antiderpressiva wil ik niet nemen vanwege de bijwerkingen en de gewenning.

 140. Tarxacum (dandelion) is een plantenextract met een gunstige werking op de lever. Wat meer daarvan zal ook geen kwaad kunnen. Wat het effect van hedera is weet ik echter niet en het laatste ingrediënt dat je noemt bevat vermoedelijk een tikfout maar lijkt op een homeopathische verdunning waarvan het ook geen kwaad kan wat meer druppels te nemen. 12 druppels is ongeveer 1ml

 141. Hallo,
  Ik heb een paar vragen, alvast bedankt voor het beantwoorden;

  In bijna elke drogist kan je St. Janskruid kopen. In pilvorm of capsule of vloeibaar. Wat is nu het beste? Ik heb capsules van 300mg
  Ik heb nog een potje waar op staat houdbaar ten minste tot augustus 2009.
  Is dat nog wel goed om te gebruiken?

  Met vriendelijke groet, Marlies

 142. Marlies,
  Tijdens mijn farmaceutische opleiding [heeeeel lang geleden hoor !] leerden wij dat de best opneembare vorm van een geneesmiddel altijd de vloeibare vorm is.
  “Second best” is de capsule. Het menselijk lichaam moet echter wat extra enzymen in de strijd gooien om tabletten af te breken. Dat laatste hangt ook weer af van welke tabletteer of drageermiddelen gebruik is gemaakt. Bij vitaminepreparaten is bijv. de z.g. time-released vorm de slechts denkbare vorm. [zie mijn artikel op deze site “Suppletie, ja of nee”]
  Geneesmiddelen moeten echter NOOIT gebruikt worden na de vervaldatum.
  a. kan de werkzaamheid sterk teruggelopen zijn en
  b. kunnen de werkzame stoffen dermate chemisch zijn veranderd dat ze i.p.v. een positieve een negatieve of misschien zelfs gevaarlijke werking krijgen.
  Dat zal met Sint Janskruid wel loslopen.Toch is het goed de bovenvermelde principes te eerbiedigen.
  gr. Anthon

 143. Hallo,
  Sinds maandag gebruik ik ook st janskruid van het merk Hyperiplant,3 x 300 mg, ik gebruik het ook voor mijn depressie, (daar had ik van de huisarts al paroxitine voor gekregen maar nooit ingenomen, veel te veel bijwerkingen).
  Nu hoop ik ook dat het helpt bij mijn hartoverslagen, want daar heb ik veel hinder van, is er iemand die weet of st janskruid daar voor helpt.
  Ben erg benieuwd,
  groeten Harry

 144. Harry,
  Is er van medische zijde al eens gekeken naar de oorzaken van de hartoverslagen ? Dergelijke verschijnselen kunnen te maken hebben met zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen, zoals:
  a. nervositeit
  b. te veel eten
  c. te veel koffie en thee
  d. alcoholmisbruik
  e. overactieve schildklier
  f. slaapgebrek
  g. bijwerkingen van sommige medicijnen
  Het is dus altijd goed om hiervoor een arts te raadplegen, en vooral de homeopathische geneeskunde kan hier goede diensten bewijzen.
  De farmacologische werking van Sint Janskruid heeft echter GEEN invloed op het hart. Als je hartkloppingen het gevolg zijn van een algehele stress-situatie die gepaard gaat met depressiviteit, kan Sint Janskruid natuurlijk WEL indirect van nut zijn.
  m.v.g. Anthon

 145. Harry, nog even ter geruststelling: hartkloppingen zijn veelal geen gevolg van een hartaandoening. Maar het is altijd goed om bij een arts op consult te gaan en ernstiger problemen uit te sluiten. Als dan duidelijkheid bestaat over de oorzaak [let ook nog even op de mogelijkheid van voedselallergie of hypoglykemie] en er geen noodzaak is tot cardiologisch “ingrijpen”, kan orthomoleculair ook nog gedacht worden aan suppletie met magnesiumaspartaat of orotaat en coenzym Q10.
  Denk dan verder nog aan de volgende dieetadviezen:
  a. matigheid met het gebruik van koffie en thee
  b. scherpe specerijen vermijden
  c. voldoende meervoudig onverzadigde vetzuren gebruiken [visolie !]
  Succes !
  Anthon

 146. Hallo Anthon,

  Bedankt voor alle informatie, ik ben al helemaal onderzocht door een cardioloog en heb ook een holter gehad, het kan idd geen kwaad en komt waarschijnlijk door stress, maar die supplementen kan ik die kopen bij de drogist, zijn dat losse tabletten of zijn ze er ook in een tablet.(ik bedoel al die stoffen in een)
  Graag hoor ik het nog,
  groeten Harry

 147. Harry,
  Voor magnesiumaspartaat of orotaat kun je denk ik beter langs de apotheek gaan.
  Die zullen dat wellicht niet in voorraad hebben, maar op bestelling leveren. Ook coenzym Q10 is daar te koop. Nog even een tip: neem geen genoegen met een andere magnesiumverbinding zoals carbonaat of oxide. Die magnesiumverbindingen worden nauwelijks via de dunne darmwand geabsorbeerd. [zie mijn artikel “Suppletie, ja of nee” op deze site].
  Bij [nerveuze] hartkloppingen bewijst Crataegus overigens ook uitstekende diensten. De aanbevolen dosering daarvan is 3 x daags 15-20 druppels voor de maaltijd in wat water innemen. Effect: na 4 tot maximaal 6 weken.
  Zijn er nog meer vragen: schroom niet om te mailen.
  Het ga je goed !
  Anthon

 148. Hallo,

  Zoals alle die klachten hebben over hun psysche kamp ik er ook al jaren mee ook antideprivisum gebruikt. Ik ben alleen maar s;avonds down en dat ik me rot voel ga vlucht
  ik naar mijn bed en be heel erg emotioneel .Ik heb ook een tijdje st Janskruid gebruikt,
  maar die werken net zó contra als die medicijnen ervoor. Nu heb bromazepam, maar dat
  werkt ook niet, Ik ben bij de huisarts onderbehandelijng en bij een mental coach, maar niemand heeft oplossing voor mij.Overdag heb ik er van de schijnselen geen last van.
  Ik ben echt rade loos, ik heb ook tig psyschiaters ect gehad. Afgelopen woensdag nog
  bij de huisarts geweest maar weet ook geen meer, en ik kom 2x in de week bij mijn meantal
  coach.Ik hoop dat jullie wel een voor mij een oplossing hebben. Ik ben echt radeloos!!

 149. Beste Joke,
  Ook Adriaan en ik hebben geen kant en klare oplossingen voor psychische problemen om reden dat die eenvoudig niet bestaan.Daar zijn ze te ingewikkeld voor. Ze vereisen adequate psychiatrische aandacht en die bekwaamheid en expertise hebben Adriaan en ik niet. Wij zijn slechts voedingskundigen.
  Mag ik je aanraden even mijn commentaar aan Karin [op 29 oktober 2009 gegeven-scrol naar boven, dan zul je het vinden] te lezen en je in verbinding te stellen met bevoegde instanties ? Je zult daar een verwijzing vinden naar een GGZinstelling die de principes van prof.dr. Servan-Schreiber toespast. Wellicht is het interessant voor je om die [nieuwe] insteek eens te proberen.
  Veel sterkte !
  Anthon

 150. Hallo,
  Na 7 jaar zoloft te hebben gebruikt (ben in september gestopt) wil ik na een moeizame afbouwperiode kira forte sint janskruid gaan gebuiken (450 mg) Ik merk nl sinds een paar weken dat het niet goed gaat, zeer gespannen, chaotisch, labiel etc. Waarschijnlijk heb ik een terugval maar als het even kan wil ik geen reguliere anti depressiva meer ivm de bijwerkingen. Incidenteel gebruik ik temazepam 20 mg en mijn vraag is of dit mag worden gecombineerd met het st janskruid. Ik bijsluiters van st janskruid zie ik wel het middel aprozalam en midazolam vermeld staan (interacties) maar kan niets terugvinden over temazepam. Graag advies….

 151. St Janskruid kan wel gecombineerd worden met incidenteel gebruik van temazepam. Het zal het gehalte ervan iets verlagen maar er zal ook minder van nodig zijn samen met st janskruid.
  Temazepam is een benzodiazepine waarvoor relatief snel afhankelijkheid ontstaat bij dagelijks gebruik.

 152. Bedankt voor de reactie. Als ik het goed begrijp zou de temazepam dan minder goed werken, maar er dus vind geen gevaarlijke wisselwerking plaats zoals bv het geval is bij een combinatie van gewone antidepressiva met st janskruid?

 153. Inderdaad, en dat heeft te maken met het feit dat temazepam [evenals de andere leden van de benzodiazepinengroep] in feit geen antidepressivum is, maar een zogeheten hypnoticum. Het wordt in het algemeen toegepast bij kortdurende behandeling van slaapstoornissen. Het werkt dan ook in het lichaam via andere kanalen dan een middel tegen depressiviteit.
  Bij het gebruik van tepazepam wel oppassen met alcoholische versnaperingen !
  Die combinatie kan het centrale effect van tepazepam flink versterken.
  Anthon

 154. Sinds 2 dagen gebruik ik nu kira forte 450 mg. Merk dat ik me angstig voel. Dit hoorde niet bij mijn klachtenbeeld dus moet het door het st janskruid komen. Is dit een bijwerking die over gaat? Vind het nu toch wel een beetje eng, omdat mijn huisarts me ook had afgeraden zelf te gaan experimenteren (hij had me ivm met mijn terugval een SSRI voorgeschreven maar ik wilde juist niet meer opnieuw aan de chemische middelen nadat het me 7 jaar eindelijk was gelukt af te bouwen) Wil niet psychotisch of gek worden natuurlijk… (ben dat overigens nooit geweest maar las dat in een post van iemand anders die st janskruid had geprobeerd) Wat is nu wijsheid? Even doorzetten of niet? En mocht ik besluiten te stoppen, hoeveel tijd moet er dan tussen zitten om een ander middel (toch waarschijnlijk een ssri als het echt bergafwaarts blijft gaan) te gaan proberen?

 155. Claudia,
  Zou je mij eens kunnen mededelen welke de bestanddelen zijn van Kira Forte ?
  Ik kan het product niet in de mij ter beschikking staande repertoria vinden.
  Het feit dat je dit gebruikt en je nu angstig begint te voelen lijkt dan eerder in verband te staan met Kira Forte [of de combinatie met Sint Janskuid ?].
  Laat even van je weten, want ik kan alleen iets met generieke namen ,dus de [meestal Latijnse] namen van grondstoffen.
  gr. Anthon

 156. Ik heb even gegoogled want op de verpakking zelf vind ik het niet terug. kira forte 450 mg: 1000 mcg hypericine, 9000 mcg hyperforide en ook nog hyperoside (daarvan kan ik niet het aantal mcg vinden)
  Buiten het angstige gevoel ligt mijn hartslag ook beduidend hoger (in rust, ook wanneer ik me niet angstig voel)

 157. Claudia,
  Dank je wel. Mijn vraag berustte even op de gedachte dat er in Kira Forte nog andere bestanddelen zitten dan alleen hypericine. Zo te zien zijn dat hyperforine en hyperoside, waarvan het altijd mogelijk is dat er individueel een verhoogde gevoeligheid voor bestaat. Mag ik de volgende twee suggesties doen ?:
  1. Stop even met het gebruik van Kira voor laten we zeggen ongeveer een tot twee weken, en kijk dan wat de resultaten zijn.
  2. Verdwijnen de vervelende verschijnselen inderdaad, dan lijkt de oorzaak gevonden in de hyperforide en/of hyperoside, en is het wellicht aan te raden om daarna een preparaat te proberen, waar UITSLUITEND hypericine in zit.
  Blijkt echter dat bij ELK Sint Janskruidpreparaat de nare bijwerkingen optreden, dan is het verstandig met je behandelend [huis]arts contact op te nemen en te vragen naar andere medicatie.
  Overigens is het leerzaam [en ik raad dat iedereen aan die kampt met vormen van depressiviteit] om de commentaren te lezen die Adriaan en ik geschreven hebben n.a.v vragen die Sint Jansgebruikers ons stellen. [zie boven]
  Soms worden n.l. ook redelijke resultaten geboekt met een verhoogde inname van visvetzuren [omega 3].
  Veel sterkte en houd ons even op de hoogte !
  Anthon

 158. Bijzonder graag gedaan ! Mag ik je nog verwijzen naar het artikel dat Adriaan heeft geschreven over “Omega-3-vetzuren en depressiviteit” [op deze site]?
  Wellicht kun je ook je voordeel doen met mijn commentaren op “Sint Janskruid” die ik schreef aan Hans op 12 oktober en Rita op 10 november. Je kunt ze vinden door naar boven te scrollen.

 159. St janskruidpreparaten bevatten altijd ook andere bestanddelen dan alleen hypericine en dus ook altijd hyperforine. Kira bevat een goed onderzocht en gestandaardiseerd st janskruidextract. Het is tamelijk sterk maar na twee dagen gebruik is het natuurlijk lang niet zeker dat de angstigheid door de st janskruid komt.

 160. Ik lees van alles over st janskruid tegenwoordig tegen depressies. Maar ook veel over wisselwerkingen enz. Is st Janskruid een zgn MAO-remmer? (want dat zijn toch gevaarlijke medicijnen) en mag je er tranquillizers bij slikken zoals oxazepam,temazepam, xanax enz. En een gewonen pijnstiller zoals paracetamol?

 161. Rebecca, het werkingsmechanisme en de exacte samenstelling van de bestanddelen van Sint janskruid is niet helemaal duidelijk. De werking berust mogelijk op remming van MAO door hypericine/en of op remming van de serotonineheropname door hyperforine.
  Over eventuele interacties tussen Sint Janskruid en de door jou genoemde middelen kun je terecht in de bovengenoemde lijst in het Sint Janskruidartikel en de verschillende commentaren die Adriaan en ik aan SintJanskruidgebruikers hebben gegeven. [zie boven].Kortdurend gebruik van de pijnstiller Paracetamol kan zonder bezwaren gecombineerd worden met SintJanskruid.
  gr. Anthon

 162. Hallo, eerder vertelde ik dat ik kira forte 450mg gebuik in de hoop een terugval van depressie te onderdrukken. Maar het lijkt niet helemaal goed te gaan (voel me vreselijk gespannen en depressief) en ik heb het idee dat ik niet echt kan afwachten om te zien of de st janskruid gaat aanslaan. Momenteel beng ik overal zo’n beetje bang voor. Ik vroeg in 1 van mijn eerdere posts ofdat ik temzepam mocht slikken ivm slapeloosheid maar iets in mij durft het niet te doen, bang dat ik dood ga door de combinatie :-((( ook al ben ik nu dus 2 dagen met de sjk gestopt ben ik toch bang dat er nog iets van in mijn lij zit wat me dan fataal word….
  Heb gisteren mijn huisarts gebeld en verteld dat ik op eigen initiatief met st janskruid was begonnen. Tijdens een bezoek aan hem vorige week had ik hem gevraagd of ik aub st janskruid opnieuw mocht proberen omdat ik na 7 jaar zoloft zo graag van de ssri’s af wilde blijven….Maar hij reageerde negatief, zei geen hoge pet van st janskruid op te hebben en het dus niet voor te schrijven
  Hij was erg boos op me en zei dat ik naar hem had moeten luisteren en nooit op eigen houtje aan de sjk had mogen beginnen.
  In totaal heb ik 3 dagen achtereen kira forte geslikt, waarvan maandag de laatste, wanneer zou ik nu toch eventueel weer met zoloft kunnen starten…. Mijn huisarts zegt gewoon heel simpel het niet te weten en en lijkt me ook niet te willen helpen nu omdat ik volgens hem gewoon meteen weer had moeten starten met de zoloft ipv de sjk….hij zegt als je gespannen bent dan neem je maar xanax of zo (heb ik nog) en als ik dan zeg dat dat niet mag ivm de eerder genomen sjk zegt hij dat hij geen idee heeft wanneer het dan wel meer mag. En daar is de kous mee af….
  Medio jan. heb ik een afspraak bij de GGZ voor de start van cogn. gedragstherapie, dit was op mijn verzoek in de hoop de depressie zonder medicijnen de baas te kunnen blijven. En dus zegt mijn huisarts nu dat ik tegen die tijd het maar bij de GGZ moet vragen. Maar dat duurt nog weken en ik red het echt niet zo tot die tijd, voel me radeloos en hopeloos. Ik zou zo graag willen slapen maar durf gewoon geen slaappillen meer te nemen omdat volgens de huisarts sjk gevaarlijke troep is.

 163. Claudia,
  Allereerst dit: van de combinatie Sint Janskruid/Temazepam zul je beslist NIET sterven. Ten tweede zou ik zeker vandaag nog contact opnemen met de GGZ om te zien of een vroegere afspraak mogelijk is.
  Wellicht dat zij in staat zijn je eerder te helpen. Verder kan het gebruik van antipsychotica en/of antidepressiva bij ernstige mentale problemen toch noodzakelijk zijn om, al is het maar tijdelijk, een emotionele hindernis te nemen.
  Nog dit: kennelijk bestaat er geen goede relatie tussen jou en je huisarts. Volgens de grondlegger van de moderne geneeskunde, Hippocrates, die een paar eeuwen voor Christus leefde, is het van essentieel belang dat er een vertrouwensband bestaat tussen patiënt en behandelaar. Als je het gevoel hebt dat het tussen jou en je dokter niet botert, kijk dan eens of je bij een andere arts terecht kunt.
  Voor de bestrijding van depressiviteit en angststoornissen maken de beoefenaars van de orthomoleculaire geneeskunde o.a. gebruik van:
  1. magnesiumascorbaat
  2. l-theanine
  3. l-tryptofaan
  Voor een consult bij een orthomoleculair arts of therapeut bij jou in de buurt kun je de lijst van de Stichting Orthomoleculaire Educatie raadplegen. [www.soe.nl ]
  Wellicht dat een combinatie van regulier en orthomoleculair in jouw situatie de nodige diensten kan bewijzen.
  Veel sterkte !
  Anthon

 164. Hallo,

  Gebruik sinds een half jaar paroxetine maar zou er mee willen stoppen wegens de bijwerkingen (vermoeidheid, gewichtstoename). Ik ben dit nu heel geleidelijk aan het afbouwen.
  Hoe lang moet ik gestopt zijn met paroxetine alvoor ik met SJK mag beginnen?

 165. Agama,
  volgens het Farmacotherapeutisch Kompas [handboek voor arts en apotheker] mag dat pas na 2 weken. Doe dit wel in overleg met je behandelend arts.
  gr. Anthon

 166. Hallo,

  Ik heb een milde depressie door oververmoeidheid (jonge moeder). Ik gebruik al jaren in de winter een daglichtlamp.
  Ik heb nu sint janskruid voorgeschreven gekregen (KIRA 300 mg 3 per dag). Kan dit samen met lichttherapie? Ik vind alleen waarschuwingen over huidverbranding met combi zonlicht- sint janskruid, maar daar heb ik geen last van met de daglichtlamp. Of is de combinatie ook gevaarlijk voor de ogen misschien?

  groeten Martine

 167. Martine, dat is van te voren moeilijk te zeggen. Je zou dat even moeten uitproberen. Uit de beschikbare literatuur komt wel naar voren dat een patiënt een maand lang dagelijks 500 mg SintJanskruid in poedervorm gebruikte. Het gevolg was een prikkelende pijn op het gezicht, handen, armen en benen nadat die lichaamsdelen aan zonlicht blootgesteld werden. Die verschijnselen verdwenen weer nadat met de inname van Sint Janskruid was gestopt. Bij een andere patiënt die 3 jaar lang dagelijks 240 mg Sint Janskruid had geslikt ontstond een jeukende uitslag toen diens huid tevens aan licht werd blootgesteld. Ook hier verdwenen de bijwerkingen na twee weken geheel nadat het gebruik van Sint Janskruid was gestopt.
  Elk individu reageert anders op medicijngebruik. Je zult dus even moeten zien wat dit bij jou doet.
  v.g. Anthon

 168. Ik neem momenteel 3à4 St Janskruid van het kruidvat ( 165 mg per tablet of 500 µg hypericine). Dat is toch niet teveel? Het helpt ontezttend maar ik werd een van deze nachten ’s ochtends wakker om 4 uur met een paniek aanval en ene bedrukt gevoel in armen en benen.
  Kan ik het combineren met tetraylsal.
  Kan je er verslaafd aan worden? Ik wou het enkele maanden nemen tot mij leven weer wat stabieler is ( tot de zomer)
  Daar ben ik bang van.
  Graag een reply op mijn email.

 169. Ellen, je moet mij toch even helpen. Tetraylsal als medicijn is mij niet bekend. Kan het zijn dat de spelling een beetje anders moet ? Wellicht kun je even nazien en opnieuw reageren. Van het gebruik van Sint Janskruid is geen afhankelijkheid bekend. Verslavingsgevaar in de zin zoals die bij andere antidepressiva voorkomt is er bij Sint Janskruid niet. Een gebruik van enkele maanden is dan ook geen bezwaar. Lees nog wel nauwkeurig het bovenstaande artikel over Sint Janskruid door en de vele commentaren die Adriaan en ik aan gebruikers hebben gegeven.
  m.v.g. Anthon

 170. hallo ,ik ben 55 jaar en heb last van aanvallen ( durf de deur niet uit ,en als ik ergens ben word ik erg onrustig zowel op visite als buiten en de winkels ,dus wil ik zou gauw mogelijk naar huis toe ook heb ik nergens zin geen energie en ben bang en angstig met alle klachten die daar bij horen ) en kom nu nergens meer ,nu heb mijn huisarst oxazepam 10 mg voorgeschreven maar durf die niet te nemen ook heb ik erg last van oorsuizen en knappen in mijn oren en een gevoel of ik altijd verkouden ben maar foto`s hebben uitgewezen dat er niets is ook bloedonderzoeken zijn goed wel plas ik veel calcium uit en heb daar weer medicijnen voor ,ook is er ontdekt dat ik een hoge cholesterol heb dus ook daar medicijnen voor gekregen en heb de indruk dat het toen hard achteruit is gegaan met mij ,maar volgens de arts kan dat niet aan de medicijnen liggen ( voel mij of steeds grieperig ben ) maar dat duurt wel erg lang , kunt u mij misschien raad geven gr Janke

 171. Dag Janke, dat zijn inderdaad heel erg vervelende klachten waar serieus naar gekeken moet worden. Dit gezegd hebbende raad ik je aan een goede orthomoleculair werkend arts te raadplegen. Als je klikt op de site van de Stichting Orthomoleculaire Educatie [ http://www.soe.nl ] dan kun je bij de rubriek “arts en therapeut” zien wie er bij jou in de buurt praktijk houdt. Mocht dat in de nabijheid van Amsterdam zijn dan kan ik je drs Lydia Boeken van harte aanbevelen. [www.amsterdamkliniek.nl ] Kortstondig gebruik van oxazepam kan overigens geen kwaad. Persoonlijk vermoed ik een relatie van je klachten met de cholesterolverlager, maar het is verstandig hier naar te laten kijken door een gekwalificeerd arts. Veel sterkte !
  Anthon

 172. dank je wel voor je antwoord ,ik had die klachten al voor die medicijnen voor de cholesterolverlagers maar heb het idee dat na inname het erger geworden is ,en hoe lang is kortstondig??? gr Janke

 173. Ik zag in het bovenstaande dat in de orthomoleculaire geneeswijze gebruik wordt gemaakt van l-tryptofaan voor de bestrijding van depressie en angststoornissen. Ik heb gelezen dat l-tryptofaan niet gecombineerd dient te worden met St. Janskruid, omdat het gevaar op het serotoninesyndroom aanwezig is. Klopt dit? Welke van de twee zou u verkiezen?

  mvgr Evert

 174. hallo, fijn hoor deze site. Ik gebruik sjk van het kruitvat deze is niet duur (3.00 Euro)en dit zit er in volgens etitket 495 sj kruidenextract=1.5 mg hypercine 3 x dgs 1. Is dit goed of is het beter een duurder merk te kopen. Kan ik er van uit gaan dat deze wel hun werking hebben?? gebruik het nu een week, dus over de werking kan je dan nog niks zeggen.

 175. Janke, oxazepam is een lid van de medicijnfamilie der benzodiazepinen. [apothekers noemen ze wel eens lieftallig ‘bezo’s’ of ‘pammetjes’] Toen ze pas waren uitgevonden werden ze beschouwd als anti-angstmiddelen bij uitstek. Ze gingen toen als pepermuntjes over de toonbank van de apotheker. Nu kijkt men daar een beetje anders tegenaan, vanwege de bijwerkingen en het verslavend effect.
  Een verstandige dokter zal daarom zeker adviseren oxazepam niet langer dan 2 weken te gebruiken, met een maximum van 6-8 weken. Ik zou je dan ook willen adviseren e.e.a. te bespreken met je huisarts. Orthomoleculair werkende artsen en therapeuten zullen bij de behandeling van angststoornissen eerder denken aan de aminozuren 5-hydroxytryptofaan en/of L-theanine.
  m.v.g. Anthon

 176. Evert, of men gebruik dient te maken van tryptofaan of Sint Janskruid is een ondervindingskwestie. Ieder mens is uniek en heeft een zeer individuele biochemische huishouding. Wat bij de een effect heeft, doet bij een ander niets.
  Je zou beide middelen kunnen proberen, maar dan inderdaad onafhankelijk van elkaar.
  m.v.g. Anthon

 177. Maria, Adriaan en ik bevelen geen merken aan. Kijk even wat het preparaat doet wat je nu gebruikt. Als er effect is dan weet je waar je aan toe bent. Doet het niets of te weinig dan kun je altijd overschakelen naar een ander merk. Laat je hierbij adviseren door een terzake kundige apotheker of drogist. Succes !
  m.v.g. Anthon

 178. hallo Adriaan en Anton,

  Ik ben nog maar 2 dagen bezig met St Janskruid .
  Ik heb het al meer geslikt maar ben altijd na 2 weken gestopt, het gevoel dat het niet werkte. Volgens mij heb ik het geen kans gegeven.

  Vandaag heb ik een zeer nerveus gevoel, en ben onrustig.
  Zou het daar van kunnen komen na 2 dagen??

  kan het samen met magnesium geslikt worden??

  anna

 179. Anna, Sint Janskruid heeft even de tijd nodig om zijn werkzaamheid te ontplooien. Dit gebeurt meestal pas als in het bloedplasma een bepaalde concentratie aanwezig is. Stoppen na 2 weken is dan ook wat al te snel. Sint Janskruid kan uitstekend met magnesium gecombineerd worden. Let er dan wel op dat er sprake is van een goed opneembare vorm. Het valt mij bij apotheek of drogisterijbezoek wel eens op dat de aangeboden specialite’s magnesiumoxide of carbonaat bevatten.
  Die worden nauwelijks door de dunnedarmwand geabsorbeerd. Weggegooid geld dus. Vraag om magnesiumcitraat ,magnesiumaspartaat of nog beter magnesiumascorbaat. En dan mag je zonder bezwaar bij een gevoel van rusteloosheid een orthomoleculaire dosering gebruiken van 3 x daags 500mg.
  m.v.g. Anthon

 180. Anthon,

  Ik heb de goede magnesium ,ik heb hem bij een natuurzaak gehaald zoals de st Janskruid.
  Anthon , je bedoeld 3 x daags magnesium? Toch..

  Nog een vraagje, mag ik ook een tablet valdispert” stressmoments” op een dag nemen bij de St Janskruid?? Daar zit wat valeriaan in.

  Dank je wel voor het snelle antwoord.

  Anna

 181. Prima Anna ! De aanbevolen dosering gaat inderdaad over magnesium. Wat valeriaan [of afgeleide preparaten daarvan] betreft: kan uitstekend gecombineerd worden. Uit de kruidenhoek zijn ook Avena Sativa en Passiflora Incarnata als zenuwsterkend te melden. Matigheid met gebruik van koffie en alcohol is natuurlijk altijd aan te bevelen. Drink voldoende water en gebruik ook een goed vitamine B-complex.
  All the best !
  Anthon

 182. Anthon , ik heb nog een laatste vraag aan je.

  5 HTP , is dat veilig om te slikken , en ook naast het S Janskruid, en andere natuurlijke middeltjes??

  anna

 183. Anna, 5-hydroxytryptofaan [5-HTP] is veilig om te slikken, maar NIET in combinatie met Sint Janskruid. Voor eventuele interacties tussen [reguliere en andere] medicijnen kun je terecht in het hierboven voortreffelijk geschreven artikel door Adriaan, plus de commentaren die wij aan Sint Janskruidgebruikers hebben geschreven. Bovendien is het ook niet aan te bevelen verschillende aminozuren op hetzelfde tijdstip in te nemen in verband met de z.g. eiwitcompetitie.
  Zijn er nog meer vragen:schroom niet, we zijn ervoor !
  gr. Anthon

 184. hoi Anthon,

  Toch nog meer vragen.

  Anthon, wat bedoel je verschillende aminozuren, is dat bv magnesium en St-Janskruid en b.v vit.b, alles tegelijk ???
  En wat bedoelt je met eiwitcompetitie?

  Anthon kan men van het St-janskruid in het begin niet lekker zijn , en onrustig zijn , want dat heb ik namelijk nu ook .???
  Meestal heb ik dit na het opstaan, en het is al drie dagen aanwezig zolang ik ze nog maar slik.

  Anna

 185. Anna, aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Zonder verder in wetenschappelijke details te vervallen gebruik ik even de beeldspraak van sloten en sleutels. Op de cellen in het menselijk lichaam bevinden zich sloten [receptoren]waarin sleutels passen [geneesmiddelen en nog vele vele andere stoffen en stofjes]. Zo ook met aminozuren. Bij aminozuren is de situatie zo dat ze met elkaar het spelletje doen “wie er het eerste is”. Dat betekent dat het aminozuur dat het snelst zijn “sleuteltje”in het “slotje”steekt, daarmee wel verhindert dat een ander aminozuur dat slotje in kan. Immers er kan maar 1 sleutel tegelijk in een slot gestoken worden. Bij de bestrijding van mentale klachten wordt vaak gebruik gemaakt van aminozuren. Die zijn in aanduiding vaak te herkennen aan het voorvoegsel “L-“, zoals L-Tryptofaan, L-Theanine,L-Tyrosine etc. Om er voor te zorgen dat deze voedingsstoffen [die invloed uitoefenen op signaalstoffen in de hersenen] elkaar wegduwen [eiwitcompetitie] , wordt altijd aanbevolen ze in te nemen:
  1. op een lege maag
  2. gescheiden van elkaar, bijv. de een s ‘ochtends, de ander s’avonds.
  3. nooit met melk of melkpoducten [eiwitbronnen !]
  Kunnen ze elkaar ook niet “in de weg zitten”.
  Sint Janskruid magnesium en vitamine B-complex zijn geen aminozuren maar behoren tot de categorie kruiden mineralen en vitaminen, dus die bijten elkaar in het geheel niet .
  Dat je van Sint Janskruid niet lekker bent, zou in individuele gevallen kunnen.De beste manier om daar achter te komen is het even een paar dagen te laten staan.
  Dan kun je zien of de “schuld” bij SintJanskruid ligt. Als dat zo is moet je wellicht naar een ander middel uitzien. Daar kunnen we dan later nog op terug komen.
  gr. Anthon

 186. Dank je wel voor de goede uitleg Anthon!Het is zeer duidelijk.

  St janskruid helpt dat alleen bij een depressie waarvan de oorzaak niet bekend is, en alleen een serotoninetekort is??

  Of helpt het ook bij problemen die niet goed verwerkt kunnen worden, en dat je daar door een depressie krijgt,en is er dan ook een een serotoninetekort?

  Door Alleen St Janskruid te slikken kan men toch geen serotoninesyndroom krijgen he??
  of bij vraag 2 wel??

  Ik vraag wel veel , maar het is voor de duidelijkheid.

  Anna

 187. Anna, dat zijn vragen die niet zo makkelijk zijn te beantwoorden, omdat farmacologen [wetenschappers die uitzoeken hoe geneesmiddelen in het lichaam werken] nog steeds niet precies ontdekt hebben wat de “werkingsmechanismen”van Sint Janskruid precies zijn. Zoals de onderzoeksresultaten er nu voorstaan lijkt de werkzaamheid van hypericine toch het meest overeen te komen met de werking van andere MAO-remmers [zie de uiteenzetting van Adriaan en onze commentaren op gebruikers] Als het gaat om depressieve problemen die door “uitwendige oorzaken”[mentale trauma’s van allerlei aard] ontstaan, dan kun je je voorstellen dat dit ook “iets”doet met je hersenstofwisseling. Die kan dan door stress ontregeld raken en soms met behulp van antidepressiva weer enigermate “glad gestreken”worden .Met andere woorden: waar de oorzaken van depressie’s ook mogen liggen, het is altijd de moeite waard om een antidepressivum zoals Sint Janskruid te gebruiken. Daarbij wil ik niet onbesproken laten dat bij het verwerken van psychische trauma’s goede “praattherapie”bij een gekwalificeerd psychotherapeut van groot nut kan zijn. Depressies worden overigens ook niet ALTIJD veroorzaakt door een serotoninetekort. Daarover buigen zich op dit moment nog neurowetenschappers en psychiaters, maar over de ware oorzaak van depressies blijft nog veel onduidelijk. Sint Janskruid kan hoe dan ook bij milde vormen van depressies zonder bezwaar worden gebruikt. Maar zoals voor elk medicijn geldt: niet iedereen behaalt de zelfde resultaten. Wat bij de een helpt doet bij een ander niets. maar het is het proberen waard.
  gr. Anthon

 188. ANTHON
  in verband met bionutrion 5-htp concept, welke 100mg 5-htp bevat per tabled
  verkrijgbaar bij welke leverancier en of in welke hoeveelheid tebletten per doos?

  kunt Umij hiermee helpen a.u.b hoogachtend

 189. Eddy, het door jou bedoelde product is verkrijgbaar bij de firma Vitasend in Den Bosch [ http://www.vita-send.nl ] Daar wordt 5-HTP geleverd in eenheden van 30 tabletten. Houdt er dan wel rekening mee dat zij alleen het complex leveren. Dat wil zeggen dat naast de 5-HTP ook vitamine B3, vitamine B6, magnesium en zink zijn toegevoegd.Die versterken overigens wel de werking van 5-HTP . Via apotheek en drogisterij zijn er evenwel Amerikaanse en Britse merken verkrijgbaar die uitsluitend 5-HTP bevatten in nog gecontreerdere vorm
  gr. Anthon

 190. hoi Anthon ,

  kan ik GABA slikken naast het St Janskruid??

  kan het, dat je in het begin van het slikken van St Janskruid ,iets depressiever wordt?

  Anna

 191. Anna, GABA [=gamma-aminoboterzuur] is een zogenaamde remmende neurotransmitter. Het is geindiceerd bij hyperactiviteit, epilepsie, en manisch depressieve psychose. [bipolaire stoornis]
  Aangezien GABA via andere “hersenkanalen” werkt dan Sint Janskruid [=een MAO-remmer] zie ik geen bezwaar dit erbij te gebruiken.
  Ik zou je overigens willen adviseren niet te veel natuurlijke antidepressiva uit de kast te halen en die allemaal uit te proberen. Van een aantal stoffen is nog niet helemaal duidelijk hoe ze precies werken, en dit geldt natuurlijk nog meer voor allerlei combinaties.
  Houd het voorlopig bij een middel, en als dit onvoldoende effect sorteert kun je altijd verder zien. Het is mij niet bekend dat Sint Janskruid bij aanvang de symptomen verergeren, maar onmogelijk is het niet. In de homeopathische geneeskunde kent men zo’n verschijnsel als “erstverschlimmerung”, een teken dat het middel “pakt”. Je kunt dit testen door de dosering te verlagen en dan te zien of die gevoelens verdwijnen. Daarna kun je dan weer de aangegeven hoeveelheid gebruiken.
  gr. Anthon

 192. Ik vraag me af of ik St. Janskruid in normale dosering kan gebruiken tesamen met lithium, dit laatste dan welliswaar in een dosis van 0,4 mg per dag dus geen hoge therapeutische dosis. Ik neem ze ook niet tegelijkertijd in.
  Of denk je dat de werking elkaar ‘bijt’? Of is de dosering lithium dusdanig laag dat dit geen vervelende effecten kan hebben met de St. janskruid?
  Ik ben benieuwd naar je antwoord(en).
  Bij voorbaat mijn dank!

  Mvg, Karin

 193. Bedankt voor je snelle antwoord!
  Betekent dit dat lithium in zo’n lage dosering even werkzaam kan zijn als St. janskruid? Lithium 0,4 mg per dag dus en dat dit dezelfde effecten heeft als St. Janskruid? Ik heb overigens geen bipolaire stoornis, ben nu alleen wat angstig en somberder. Ik heb een zeer stressvolle tijd achter de rug en dat heeft geestelijk veel van me gevraagd en nu ik weer in een periode zit van veel veranderingen ben ik angstiger en slaap ik slecht. Zou ik dan ook evengoed lithium in zo’n lage dosering kunnen proberen of is St. janskruid in zo’n situatie toch beter om te gebruiken?

  Mvg,
  Karin

 194. 0,4mg lithium is wel een zeer lage dosering hoor dat niet als medicinaal gebruik van het mineraal wordt beschouwd. Bij lithium als medicijn tegen bipolaire depressie moet je denken aan een dagdosering van bijv. 400mg d.w.z. 1000 keer meer. Lithium zit ook in de voeding. Het gehalte daarvan varieert nogal en is afhankelijk van de hoeveelheid in drinkwater. Wat de gemiddelde inname in Nederland is, is mij niet bekend.
  Hier http://www.jacn.org/cgi/content/full/21/1/14 een uitgebreide study over lithium. Hierin concludeerd men dat een aanbevolen dagelijkse doses van 1mg per dag (1000µg) aan. Een lijst met gemiddelde inname per dag per land in microgram (µ).
  China (Xi’an)a 1560 ± 980
  Mexico (Tijuana, B.C.)b 1485 ± 1009
  Sweden (Stockholm)b 1090 ± 324
  Denmark (Copenhagen)b 1009 ± 324
  Mexico (Culiacan)b 939 ± 928
  USA (Galveston Texas)b 821 ± 684
  Japan (Tokyo)b 812 ± 383
  U.S.A., New York area 650 ± 740
  Germany, District of Potsdamc 494 ± 421
  USA (San Diego, California)b 429 ± 116
  Germany (Munich)b 406 ± 383
  Germany, District of Gerac 364 ± 326
  Vienna (Austria)b 348 ± 290

  Daarom zie ik geen bezwaar

 195. Oh en nog even een vraag.
  Is het beter wanneer er zowel hypericine als hyperforine(of hyperforide) en hyperoside in het het middel zitten ipv alleen hypericine?
  Ik zie dat er nl. veel middelen verkocht worden waarop alleen hypericine staat aangegeven.
  Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
  Karin

 196. Als alleen het gehalte hypericine staat vermeld (wat doorgaans het geval is) wil dit absoluut niet zeggen dat er geen hyperforine etc. in zit. Het wil alleen zeggen dat het gehalte van de vele andere werkzame bestanddelen niet gegarandeerd of bekend is. Als st janskruid 0,3% hypericine bevat wil dit natuurlijk zeggen dat het voor 99,7% andere stoffen bevat.

 197. Hartelijk bedankt voor de info betreft Li en inhoud SJK-middelen.
  Zou ik in mijn geval ook enkel Li kunnen proberen in zo’n lage dosering of is SJK toch een middel met meer effect (gezien de lage dosering Li)? Ben je hier bekend mee of is dit toch een kwestie van uitproberen? Li 1mg is wel een erg lage dosering toch, ik zou denken dat dan SJK effectiever is in de normale dosering.
  Of is dit misschien wel een lastig te beantwoorden vraag?
  Als ik het goed begrepen heb is het prima om ze beide te gebruiken gezien de lage dosering Li, maar misschien ook niet nodig.

  Mvg,
  Karin

 198. Lithium in een lage dosering zal vermoedelijk pas op de wat langere termijn een positief effect kunnen laten zien. Klinische onderzoeken zijn echter nooit uitgevoerd (natuurlijk wel met hoge doses). We kunnen de ernst van de klachten niet beoordelen. In het algemeen kun je zeggen dat lithium experimenteler is maar wel een mineraal dat iedereen nodig heeft dus in beginsel, mits de doses niet te hoog is, veiliger. Gezien het feit dat lithium in zeer hoge dosering als medicijn wordt gebruikt, kun je wel stellen dat het in lage dosering erg veilig is.

  De 1mg is de in het artikel aanbevolen dosering inclusief wat er in de voeding zit, hetgene voor Nederland dus niet bekend is.

 199. hallo Anthon en adriaan,

  Ik heb op het moment telkens een enorme dorst.
  Kan dit aan de ST-Janskruid liggen???

  Ik slik het nu 11 dagen.
  Er is nog geen verbetering hoor.
  Maar ik hou vol.

  Gr Anna

 200. Anna, bij 27% van een Sint Jansgebruikersgroep werd als bijwerking een verhoogde drang tot urineren vastgesteld. Een kwestie die ook vaak bij reguliere antidepressiva wordt waargenomen. Mocht dit verschijnsel bij jou ook opduiken dan zou de dorst hiermee verband kunnen houden. Lijkt de dorst een permanent fenomeen te zijn en ook na staking van Sint Janskruid voor te komen ,dan is het altijd goed om een arts te raadplegen. Er kunnen dan andere factoren in het spel zijn [blaasontsteking of diabetes bijv.]
  gr. Anthon

 201. Hoi Anthon ,

  Deze dorst heb ik pas sinds ik dit gebruik, en inderdaad moet ik veel urineren.

  Ook heb ik een droge mond en keel.

  Gr Anna

 202. Anna, als je deze bijwerking als niet al te vervelend ervaart en Sint Janskruid doet verder bij jou goede diensten – die conclusie kan natuurlijk pas over een aantal weken worden getrokken- dan zit er niets anders op dan wat vaker te drinken en te plassen.
  gr. Anthon

 203. Anthon,

  Ik ben gisteren op een ander merk over gestapt, namelijk Kyra Forte.
  Ik neem aan dat dit ook kan???
  Eerst slikte ik New Care, 3 per dag.

  Ik neem er nu 2 per dag.

 204. Anna, de werking van de diverse Sint Janskruidpreparaten verschillen onderling niet zoveel. Dat geldt ook voor eventuele bijwerkingen. Of het daarom zinvol is om op een ander merk over te stappen zul je zelf moeten ervaren.
  Veel sterkte !
  Anthon

 205. Hallo,

  Ik heb een te traag werkende schildklier en slik hiervoor Euthyrox 75 mg. per dag.
  Tevens heb ik een Reflux en slik hiervoor Nexium 40 mg. per dag.

  Mag ik bij deze medicatie Sints Janskruid gebruiken??

  Gr. Cin.

 206. Levothyroxine (Euthyrox) en Nexium staan niet bij de medicijnen waarvan een wisselwerking met st janskruid is vastgesteld. Bij gelijktijdig gebruik van st janskruid met levothyroxine wordt door sommigen wel een verminderde opname of werking van dit medicijn vermoed terwijl er onduidelijkheid is of st janskruid lage schildkliergehaltes verhoogt in sommige gevallen (volgens één onderzoek is dit in beperkte mate het geval). Per saldo zal de wisselwerking niet zo groot zijn maar aan te bevelen is dat het gehalte gecontroleerd wordt na enkele weken st janskruid gebruik.
  Belangrijker is dat een onderactieve schildklier depressieve klachten kan geven. Als je pas kort de euthyrox gebruikt (korter dan zes weken) moet je eerst wachten welk effect de snellere stofwisseling op de psychische gesteldheid heeft.

 207. Ik ben net twee weken bezig met SJk en nu kom ik er achter dat ik een paar weken zwanger ben. Hoe veel kwaad kan dit en is de kans groot dat dit beschadiging of negatieve invloed heeft op de vrucht? Is dit in het begin van een zwangerschap al gevaarlijk en zijn er goede onderzoeken die me hier meer over kunnen vertellen? Op google is er weinig werkelijke info over te vinden, behalve dat het afgeraden wordt bij zwangerschap(swens).

  Vriendelijke groet

 208. Karin, allereerst proficiat met je zwangerschap ! Dat het maar een gezonde goedlachse baby mag worden. Wat dit laatste betreft: volgens het Farmacotherapeutisch Kompas zijn er tot nu toe onvoldoende gegevens over SJK in de relatie tot zwangerschap. Met andere woorden of SJK schadelijk [teratogeen] is voor de ongeboren vrucht weet men op dit moment niet. Voor alle zekerheid wordt het gebruik ervan daarom tijdens zwangerschap ontraden. Dat geldt ook voor SJKgebruik tijdens de borstvoedingsperiode [lactatie]. Wil je meer zekerheid dan is het goed om ernaar te vragen bij arts, apotheker of verloskundige.
  gr. Anthon

 209. Inderdaad zijn er onvoldoende gegevens bekend om de veiligheid van st janskruid tijdens de zwangerschap te garanderen. Vorig jaar is er wel een onderzoek geweest met de conclusie “Alhoewel grootschalig onderzoek nodig blijft levert dit eerste onderzoek naar de veiligheid van st janskruid tijdens de zwangerschap bij mensen bewijs voor de veiligheid .”
  Evaluating the safety of St. John’s Wort in human pregnancy
  Het aantal geboorteafwijkingen was binnen de normale marge (5%, terwijl 3%-5% normaal is bij gezonde vrouwen) . Geen reden tot ongerustheid dus

 210. Ik heb een apotheker gebeld en zei vertelde me idd dat er weinig over bekend was, maar dat het een middel is dat al zo lang in de handel is, dat de nadelige gevolgen op zwangerschap waarschijnlijk allang meer bekend waren geweest.
  Wat ik me ook bedacht is dat diverse vrouwen die anticonceptie gebruikten naast SJK zwanger raakten. Ik neem aan dat deze toch ook niet allemaal besloten zullen hebben het kind te laten aborteren en gezonde kinderen hebben gebaard. Maar goed er is toch nog te weinig bekend.
  Wat ik vreemd vind in het bovenstaand onderzoek(bedankt nog hiervoor) dat de afwijkingen bij de controlegroep die reguliere AD gebruikten hetzelfde waren. Mij is bekend dat deze wel degelijk schade toebrengen aan ongeborenen.
  Ik las hierboven nog een paar berichten waarin stond dat de gebruikers van SJK de eerste paar dagen zich vreemd voelden. Ik kan natuurlijk hun situatie niet beoordelen, maar ik merkte dat dat bij mij de eerste paar dagen ook het geval was, maar dat dit heel snel verdwijnt. Misschien dat dit anderen kan gerust stellen. Ik zal het middel echter vanaf nu niet meer gebruiken ivm mijn zwangerschap, alhoewel een kopje thee me niet zo kwalijk lijkt, maar goed, praat hier nog met de huisarts over. Ik vond het iig een goed werkend middel, ik sliep veel beter en voelde me rustiger. Wat ik wel merkte was dat ik wat duffer kon zijn en vroeger moe werd en naar bed ging dan normaal. Ik heb het echter kortdurend gebruikt, dus weet niet hoe het op de lange termijn zou zijn voor me.

 211. Hoi,
  Ik heb een vraagje. Ik gebruik Kira Forte. Het bevalt me heel erg goed. Volgens de bijsluiter moet ik de eerste drie weken 900 mg slikken en daarna 450 mg. Ik ben echter bang dat 450 mg voor mij niet genoeg is. (Dit is in het verleden ook al gebleken) Alleen bij 900 mg merk ik dat mijn depressie naar de achtergrond verdwijnt en ik gemiddeld wat blijer ben en weer meer energie krijg. Mijn vraag is dus: Kan ik hier de bijsluiter negeren en gewoon doorgaan met de 900 mg per dag? En waarom zou dat in de bijsluiter staan, dat je na 3 weken terug moet na 450 mg?
  Alvast hartelijk dank voor het antwoord!
  Vriendelijke groet, Indra

 212. Vandaag ben ik weer begonnen met st Janskruid, ik heb alweer enige maanden last van depressie/burnoutverschijnselen. In het verleden heb ik ook al eens een periode st Janskruid gebruikt wat mij toen wel goed is bevallen. Ik ben toen gestopt omdat iemand mij verteld had dat het gebruik van sjk problemen kan geven bij het toedienen van narcose. Ik word toch wel angstig van de gedachte dat ik door b.v. een ongeval plotseling geopereerd moet worden en ik door mijn sjk gebruik niet goed verdoofd blijkt te zijn tijdens de operatie! Is dit een reeel probleem? En is het zo dat als ik langdurig sjk gebruik de werking steeds minder zal worden?
  b.v.d.

 213. Indra, zoals Adriaan in zijn uiteenzetting over Sint Janskruid aangeeft is een dosering voor volwassenen van 450-1050mg per dag geen bezwaar. Als jij meent dat 900 mg per dag bij jou het beste werkt is daar niets op tegen. Bedenk dat elk mens een individuele biochemische huishouding heeft en anders reageert op voedingssupplementen. kruiden of reguliere medicijnen. Sommige personen voelen zich al lekker[der] bij 500 mg Sint Janskruid, andere hebben meer nodig.
  De tekst op bijsluiters geeft altijd gemiddelden aan. Bij Sint Janskruid moet ook altijd eerst een zekere concentratie in het bloed worden bereikt voordat het zijn werkzaamheid ontplooit, daarna kan de dosering dan iets verlaagd worden. Bij jou klaarblijkelijk niet.
  Veel succes !
  Anthon

 214. Gamine, van een negatieve wisselwerking tussen Sint Janskruid en anesthetica is mij niets bekend. Wellicht zou je vraag beter op zijn plaats zijn bij een apotheker of beter nog een anesthesioloog. De anesthesioloog bewaakt tijdens een operatie de narcose en de lichaamsfuncties en past de medicatie daarop aan. Deze is altijd individueel verschillend. Misschien dat Adriaan ook nog wat informatie voor je kan vinden. Bij gebruik van ELK medicijn kan na verloop van tijd een zekere gewenning optreden. Ook bij Sint Janskruid. Mocht je dus na langdurig gebruik een afnemende werking constateren, dan is het goed om op iets anders over te stappen. Voor alternatieven verwijs ik je naar de adviezen in de diverse reacties, die Adriaan en ik op vragen van Sint Jansgebruikers hebben gegeven.
  All the best !
  Anthon

 215. Sinds een week of 7 drink ik ’s morgens, vanwege mijn matige depressie, een halve liter thee gezet van 2 gram Sint Janskruid. Vermindert deze dosis ook de werking van de anticonceptiepil? Verder ben ik ontzettend moet, sinds een week of 5. Ik slaap ’s nachts lang en zeer diep, en sta erg moe op. Die moeheid voel ik de hele dag.
  Kan dat een effect zijn van het Sint Janskruid?

 216. Annelies, volgens het Farmacotherapeutisch Kompas is het werkzame bestanddeel van Sint Janskruid [hypericine] inderdaad in staat de werking van orale anticonceptiva negatief te beinvloeden. [zie ook wat Adriaan in het Sint Janskruidartikel heeft geschreven bij “wisselwerkingen en interacties”] Overigens raad ik je aan liever capsules of tabletten te slikken. Die zijn toch wat nauwkeuriger te doseren. Elke dag een halve liter Sint Janskruidthee kan al snel tot overdosering leiden. Moeheid kan inderdaad een bijwerking van SJK zijn, maar heeft ook diverse andere oorzaken, zoals bloedarmoede.
  Wellicht is het ook goed om je bloed eens te laten onderzoeken op voldoende ijzer en hemoglobine.
  vr.gr. Anthon

 217. Bedankt voor je antwoord Anthon. Nu durf ik met een gerust hart 900 mg per dag te slikken. Ik voel me er goed bij. Het is altijd beter dan de paroxetine die ik jarenlang geslikt heb. (en waar ik gelukkig, na veel moeite, vanaf ben)

  Vriendelijke groet,
  Indra

 218. Bedankt voor je antwoord. Toch wou ik graag even begrijpen. Ik ben zo bang dat ik er afhankelijk van word. Wat doet het precies in je hersenen? het verhoogt de aanwezigheid van serotonine, OK, maar als je dan stopt zakt die weer en dan word je toch weer depri? Ik hoor soms zeggen dat je dit lang moet volhouden? Waarom? dat je niet mag stoppen ne 4weken ofzo.
  Het voelt net of ik drugs neem. Dat doet toch net hezetzelfde serotonine en andere neurotransmitters verhogen?
  Ik nam het dus samen me tetralysal ( = lymecyclinum) en krijg daar zo een aanval van een keer maar hoor) of is erg geen verband precies of de bloeddruk er hoog gaat.
  bedankt om me uit te leggen.

 219. Ellen, om herhaling van [ongeveer dezelfde] vraag en antwoord te voorkomen, verwijs ik je naar het uitgebreide artikel van Adriaan over Sint Janskruid. Daar vind je de nodige informatie. Over de werking van Sint Janskruid kun je terecht in de antwoorden die wij schreven aan diverse Sint Janskruidgebruikers.
  Wellicht is je ontgaan dat ik je reeds op 11 januari j.l. [zie daar] een antwoord gaf op een door jou gestelde [gelijkluidende] vraag.
  m.v.g. Anthon

 220. Beste Anthon en Adriaan,

  Bedankt voor de uitvoerige schat aan informatie. Ik ben gisteren begonnen met SJK in verband met een lang aanhoudende burnout/ matige depressie. Voor mijn bloeddruk slik ik onder andere Amlodipine (als besilaat) en ik kon nergens wisselwerking met SJK vinden. Echter op de bijsluiter wordt vermeld dat SJK de werking kan doen verminderen. Misschien handig als aanvullende informatie. Misschien geldt dit ook voor andere bloeddruk remmers?

  Mvg,
  John

 221. Dag John, amlodipine is een zogenoemde calciumantagonist die via een bepaald farmacologisch mechanisme voor bloeddrukdaling zorgt. Vanwege dit feit, plus het gegeven dat Sint Janskruid via andere wegen in het menselijk lichaam [hersenen] werkt kan ik mij moeilijk een negatieve wisselwerking tussen die twee voorstellen. Echter,voor alle zekerheid je verstrekkend apotheker raadplegen, is om redenen dat twee altijd meer weten dan één, zeker aan te bevelen. De door Adriaan opgegeven lijst van wisselwerkingen is in elk geval nog steeds up-to-date.
  vr.gr. Anthon

 222. Ik zie dat op de zeer recent herziene bijsluiter van amlodipine staat “er is geen informatie beschikbaar over het effect van (middelen, waaronder st janskruid die het enzyme activeren)”
  Ook op pubmed zijn er geen artikelen over. Recent is aangetoond dat een middel (dilitiazem) waarvan verondersteld wordt dat het een tegenovergesteld effect op de lever heeft als o.a. st janskruid de hoeveelheid amlodipine verhoogt. Theoretisch zou dus st janskruid het gehalte amlodipine kunnen verlagen doordat de lever het medicijn sneller afbreekt. Of dit in werkelijkheid zo is zal nog moeten blijken. Bij hoge bloeddruk, al dan niet behandeld met medicijnen, is het altijd van groot belang dat de bloeddruk vaak wordt gecontroleerd

 223. Bedankt voor jullie snelle reactie. Die bijsluiter moet dan wel heel recent zijn, op de mijne staat duidelijk wat ik hiervoor postte. Deze medicijnen heb ik een maand geleden gehaald, en daar staat deze waarschuwing bij. Nu blijkt er geen informatie beschikbaar te zijn over het effect van SJK. Dan vraag ik me toch af waarop de vorige bijsluiter gebaseerd was. Ik heb ook mijn bloeddruk gemeten vandaag, dat doe ik bijna dagelijks, en die was 20 mmHg hoger dan normaal, zowel onder- als bovendruk (maar dat is natuurlijk een momentopname), ik blijf de tendens uiteraard volgen, en zal hierover berichten.

 224. http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h101288.pdf
  Dit is de bijsluiter voor artsen van amlodipine.

  St janskruid vergroot de werking van een ontgiftingsenzyme in de lever waardoor een aantal lichaamsvreemde stoffen sneller uit het bloed worden verwijderd. Sommige medicijnen behoren tot deze lichaamsvreemde stoffen die door dat enzyme worden verwijderd en er zijn waarschijnlijk nog meer medicijnen dan welke in bovenstaande artikel staan vermeld die ook versneld worden afgebroken maar waarvan het nog niet bekend. Van amlodipine wordt dus vermoed dat het gehalte van dit medicijn verlaagd zou kunnen worden door st janskruid.

  Met welk percentage het gehalte van de medicijnen wordt verlaagd door st janskruid zal per medicijn en persoon verschillen. Bij een bepaald anti-conceptiemiddel bleek het 13%-15% te zijn bij 900mg st janskruid per dag. Bij een medicijn als cyclosporine is dit percentage vermoedelijk een stuk hoger.
  Als bekend is met welke hoeveelheid een medicatie verlaagd wordt door st janskruid zou men ervoor kunnen kiezen om de doses daarvan met die hoeveelheid te verhogen. de meeste artsen zullen echter niet mee kunnen of willen werken om dit te achterhalen. Helaas, want afgezien van de interactie met geneesmiddelen is st janskruid als eerste keus toch wel te verkiezen boven de synthetische antidepressiva

 225. Thanks, ik heb het gelezen. De bijsluiter in mijn bezit is goedgekeurd in Mei 2009. Net als op de bijsluiter van 08/2007 wordt vermeld:

  “* De werking van amlodipine wordt mogelijk verminderd door geneesmiddelen die de afbraak van amlodipine versnellen, zoals rifampicine (gebruikt bij bepaalde infecties) en St. Janskruid (vrij verkrijgbaar middel tegen depressie).”

  http://www.consumed.nl/bijsluiters/2474/Amlodipine_Katwijk_nieuw

  In soortgelijke bewoordingen in ieder geval. Ik vraag me af waarom het jarenlang is opgenomen in de bijsluiter, en dat nu wordt gemeld dat er geen informatie beschikbaar is. Is de pharmaceutische industrie zijn boekje weer eens te buiten gegaan, en zijn ze terug geroepen vraag ik me af.

  Voor wat het waard is: mijn bloeddruk is weer normaal inmiddels. Zoals gezegd: de metingen blijven momentopnamen, maar ik zal het in de gaten houden.

  Wederom: bedankt voor de snelle reactie!

 226. Hoi Anton,

  Ik heb me wijs laten maken dat er gestandariseerd op moet staan op de verpakking van st_Janskruid.
  De andere waar het niet op staat zouden niet goed zijn.
  Is dat zo??
  Anders zou het niet werken???

  Gr Anna

 227. Anna, het is altijd goed een SintJanskruidproduct te kopen dat volgens strenge farmaceutische normen is vervaardigd. Als aan die voorwaarde is voldaan, kun je er rustig vanuit gaan dat het om een gestandaardiseerd specialite gaat. Gestandaardiseerd wil o.a. zeggen dat er een absolute hoeveelheid van de werkzame stof in dient te zitten. Bij SintJanskruid is dat hypericine in combinatie met andere bestanddelen, zoals hyperforine etc. Zoals bij elk geneesmiddel zijn er dus ook bij Sint Janskruid kwaliteitsverschillen. Het is inderdaad goed om daar attent op te zijn.
  gr. Anthon

 228. ik zal dat eens goed onderzoeken.

  Ik gebruik nu al iets meer dan 4 weken , en heb nog geen resultaat.

  Ik neem aan dat je al na 4 weken iets mag verwachten??

  Anna

 229. Anna, soms is wat meer geduld op zijn plaats. Afhankelijk van de individuele biochemie [die bij elk mens verschilt] kan Sint Janskruid ook wel eens een langere opstarttijd nodig hebben. Als na zes tot acht weken Sint Janskruidgebruik geen enkele verbetering te zien is, dan zou het verstandig kunnen zijn naar andere middelen om te zien, zoals 5 HTP of L-Theanine.
  gr. Anthon

 230. Sorry voor het ongeduld Anton , maar dat komt gewoon omdat je overal leest, dat je er na 3 a 4 weken resultaten van mag verwachten.

  Je wilt zo graag van je depressie af, ja dan kun je wel eens ongeduldig zijn…eigenlijk geen goede zaak.
  Maar goed , ik ga gewoon nog verder.

  Alleen heb ik nu het gevoel, dat wat ik nu inneem niet helpt……omdat er geen gestadaariseerd op staat…

  Anna

 231. Anna, voor je ongeduld heb ik ALLE begrip. Depressiviteit [ en dat weet ik uit persoonlijke ervaring !] is een niet altijd snel en gemakkelijk op te lossen probleem. Soms moeten meerdere wapens in de strijd gegooid worden, zoals professionele begeleiding door een psycholoog, of een orthomoleculair arts, die via de z.g. levend-bloedanalyse kan zien of er stoffen in je lichaam ontbreken die daar wel behoren voor te komen. Een andere mogelijkheid is dat er zaken in je lichaam circuleren die daar juist niet behoren te zijn, zoals een ophoping van zware metalen in de lever [milieuvervuiling] of toxische stoffen t.g.v. het eten van verkeerd voedsel.Een lang miskende oorzaak van depressiviteit is bijvoorbeeld een verstoorde werking van de schildklier. Een ortho-arts kan dat diagnosticeren. Mocht je over de oorzaak van je klachten in onzekerheid verkeren, dan raad ik je aan om een orthomoleculair arts bij jou in de buurt te raadplegen.
  Je kunt ze vinden op de site van de Stichting Orthomoleculaire Educatie- http://www.soe.nl
  Veel sterkte !
  Anthon

 232. Hoi Anton
  Ik heb twee soorten anidepressiva gebruikt maar de bijwerkingen (nog depressiever)waren zo heftig dat ik ben gestopt. Nu wil ik st janskruid en magnesium samen gaan gebruiken. Welke magnesium moet ik gebruiken en wat zijn de doseringen die ik voor het st janskruid en het magnesium mag gebruiken. Verder gebruik ik af en toe een oxazepam. Kan dit gecombineerd worden met st janskruid en magnesium? En kan alcohol kwaad in combinatie met st janskruid en magnesium? Alvast bedankt.
  Audrey

 233. Audrey, het is het beste om magnesiumaspartaat of citraat te gebruiken. Dat kan prima gecombineerd worden met Sint Janskruid. Een dosering van 2-3 x daags 800 mg is voldoende. Wanneer er sprake is van chronische stress is het ook aanbevelenswaardig om naast magnesium, vitamine C en een voldoende hooggedoseerd vitamine B-complex te gebruiken. Houd er wel rekening mee dat Sint Janskruid en oxazepam geen vrienden van elkaar zijn. Ze kunnen elkaars werkzaamheid verzwakken en/of vertragen. Voor de juiste dosering van Sint Janskruid kun je terecht in het voortreffelijke artikel dat Adriaan geschreven heeft [zie helemaal boven].
  Bij depressiviteit is het beter om geen alcohol te gebruiken. De omzetting van alcohol in het lichaam vraagt overigens ook de nodige reserves van magnesium en die kan je lichaam en geest in jouw situatie beslist voor betere doelen gebruiken !
  vg.gr. Anthon

 234. Hoi Anton,

  Bedankt voor je snelle reacie. Nog twee vraagjes. Dus in totaal maximaal 2400 mg magnesium. En hoeveel vitamine B?
  Het is ook niet zo dat ik veel alcohol gebruik, maar af en toe op een zonnig terrasje lust ik wel een wijntje is dat een gevaar met al deze suplementen?

  Gr. Audrey

 235. Audrey, ik jouw situatie zou je de volgende receptuur kunnen aanhouden:
  a. Sint Janskruid 450-1000mg per dag
  b. 2 -3 x daags 1000 mg vitamine C [niet-timereleased-zie mijn artikel “Suppletie, ja of nee’ op deze site]
  c. 2 x daags 800 mg magnesiumaspartaat [later eventueel indien nodig naar 3 x daags]
  d. vitamine B-complex 50 mg 2 x daags [let er op dat er in elk geval 50 mg vitamine B6 in zit]
  Voedingsadviezen:
  1. de voeding moet een basis overschot geven [veel fruit en groente !]
  2. lichaamsvreemde stoffen zoveel mogelijk vermijden [geur,kleur en smaakstoffen]
  3. voldoende meervoudige onverzadigde vetzuren gebruiken [zie het artikel van Adriaan op deze site over “Omega-3-vetzuren en depressiviteit”]
  4. matig met koffie en alcohol [af en toe een wijntje lijkt mij geen bezwaar, dat zonnige terras evenmin [zie het artikel over vitamine D ook van Adriaan]
  Het ga je goed !
  Anthon

 236. Hoi Anton,

  Daar ben ik weer. Ik heb gisteren 1000 mg magnesium genomen maar nu ben ik aan de diaree (niet echt handig op een terrasje). Is dit normaal of gebruik ik dan teveel?

  Gr Audrey

 237. Audrey, dat kan best. Voor zover ik mij niet duidelijk heb uitgedrukt: magnesium moet natuurlijk wel 3 x daags in genomen worden volgens de z.g. o.m.a. methode [ochtend. middag, avond] Een enkele dosering van 1000 mg kan net iets te veel van het goede zijn ! Niet doen dus. [Wat een geluk dat de terrassen nog niet open zijn…]
  gr. Anthon

 238. Ik heb een vraagje, ik heb Optimax super Sint Janskruid gekocht met 333 mg Sint janskruid extract 0,3% hypercine daar moet ik 1 tablet per dag van nemen is dat niet erg weinig?

 239. Karin, is die dosering voorgeschreven door een behandelaar [arts of therapeut] ?
  Zoals de uiteenzetting van Adriaan [zie helemaal boven] duidelijk te kennen geeft, kan men zonder bezwaar tot ongeveer 1000 mg per dag gaan.
  Het is overigens niet verkeerd de inname langzaam op te voeren [“insluipen” noemen de apothekers/farmacologen dat], dus te beginnen met 333 mg en dat in de komende weken op te voeren naar 3 x daags 333 mg.
  gr.Anthon

 240. Hoi Anton,
  bedankt voor de snelle reactie. deze tableten zijn niet door een arts of therapeut voorgeschreven. ik ben naar een reformhuis geweest en die had goede berichten gehoord over optimax dus vandaar.. er staat alleen op het doosje dat je er maar 1 per dag mag! misschien omdat er nog meer in zit zoals vitamine’s B 1,2,6,12 folimzuur Ginkgo biloba, kelp, passiflora incarnata en valeriana officinalis?mag??????? misschien dat je er daarom maar 1 mag of maakt dat niks uit.
  Ik ga er in ieder geval mee beginnen 1 per dag en kijk wel hoe dat gaat..
  Karin

 241. Karin, misschien kun je mij de hoeveelheden per ingredient even doormailen [staan op het etiket] , dan kan ik even zien of je er goed aandoet de dosering naar 3 x daags te verhogen.
  gr. Anthon

 242. hoi Anthon,
  Dit staat op de verpakking: samenstelling per tablet gestandaardiseerd Sint Janskruid extract 333mg (gestandaardiseerd op 0,3% hypericine) Vitamine’s B1 7,5 mg (536) B2 7,5 mg (469) B6 7,5mg (375) B12 25 ug, foliumzuur 500 ug
  ginko biloba 1000 mg, kelp 2,5mg, Passiflora incarnata 100mg en Valeriana officinalis 100mg! en dan staat er nog onder Ingredienten: zoals hierboven en glycerine, stearinezuur, magnesiumstearaat. natuurlijke kleurstof ijzeroxyde!
  Ik hoor het wel, alvast bedankt,
  Gr. Karin

 243. De door jou genoemde hoeveelheden kunnen bij een dosering van 3 x daags nauwelijks een probleem opleveren. De gehaltes van de B-vitamines zijn aan de lage kant.Glycerine, stearinezuur,magnesiumstearaat en ijzeroxide zijn vul, bind en kleurmiddelen. Alleen Gingko Biloba zou bij een gebruik van 3 x daags 1000mg wat hoofdpijnklachten kunnen veroorzaken. Mijn advies is: probeer deze week [of van wat er nog van rest] 1 x daags 1 tablet te nemen, volgende week 2 x daags en de week daarop 3 x. Mochten er dan toch hoofdpijnbijwerkingen optreden, dan de dosering verminderen, naar 1 x. Bij gelijktijdig gebruik van ontstekingsremmers [zoals aspirine of aspirineafgeleiden (ascal-carbasalaatcalcium))en andere middelen van het type NSAID-ibuprofen etc.] of bloedverdunnende medicijnen van het coumarine type altijd eerst even arts of apotheker raadplegen. Tijdens zwangerschap/borstvoeding wordt het gebruik van Gingko Biloba afgeraden.Epileptici kunnen er ook beter afblijven. Mocht je geopereerd moeten worden [of een tandextractie ondergaan] dan is het aan te bevelen voor de ingreep tijdelijk met Gingko te stoppen. Dat heeft allemaal te maken met het bloedvatverwijdende effect van Gingko Biloba.Daarna kun je dan weer verder.
  Niet te moeilijk zo ?
  gr. Anthon

 244. Ik heb nog 1 vraagje over bovenstaande uitleg: het gelijk tijdig gebruik van ontstekingsremmers, valt daar ook paracetamol onder??? en moet je dat en al de overige waarschuwingen ook in overleg met de arst of apotheek doen als je er maar 1 per dag neemt? verder is alles mij duidelijk, bedankt,
  Karin

 245. Nee, Karin paracetamol behoort niet tot het rijtje van de zogenaamde prostaglandinesynthetase remmers, zoals de reeds door mij genoemde. Als je van Optimax Sint Janskruid 1 tablet per dag gebruikt lijkt mij geen risico op de loer liggen. Het is altijd goed om bij elk medicijn te trachten gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen te vermijden die “van nature” geen vrienden van elkaar zijn.
  gr. Anthon

 246. Hallo,
  Ik zit nu sinds een 4 maanden aan het sint janskruid, het werkt bij mij wel erg goed, alleen ben ik de afgelopen maand niet ongesteld geweest, nu kan ik bijna niet zwanger zijn, want ik weet dat het de betrouwbaarheid van de pil kan verminderen. Maar komt dit wel vaker voor, ik heb het idee dat het aan het sint janskruid ligt.
  Groeten mikke

 247. Mikke, het enige dat het Farmacotherapeutisch Kompas over Sint Janskruid te melden heeft is dat het de werking van orale anticonceptiva kan beinvloeden[verminderen]. Als je zeker weet niet zwanger te zijn, dan is mij eerlijk gezegd niet duidelijk waar het uitblijven van je menstruatie aan te wijten is.
  Misschien dat Adriaan nog even e.e.a. voor je na kan zoeken.
  gr. Anthon

 248. Hoi Anton,
  Ik gebruik nu 3 dagen st janskruid en ik heb het idee dat het nu al heel goed werkt, dus ik ben heel blij. Maar nu zie ik op mijn buik allemaal rode bultjes {uitslag} kan ik het gebruik voortzetten want op de bijsluiter staat dat je bij een allergische huidreactie de behandeling moet staken maar dat wil ik natuurlijk niet en ik weet ook niet of dit onder allergische huidreacties valt.
  En als ik het kan blijven gebruiken kan ik het dan ook gewoon in de zomer blijven gebruiken i.v.m. het zonlicht?
  Gr Audrey

 249. Audrey, dit zou inderdaad kunnen duiden op een allergische reactie voor Sint Janskruid, [die komt n.l. vaker voor] en dat is dan dubbel vervelend, vooral nu je merkt dat het effect heeft.
  Om uit te sluiten dat deze huidreactie niet door iets anders wordt veroorzaakt zou je kunnen besluiten even een week of twee met Sint Janskruid te stoppen.
  Verdwijnt die vervelende reactie, dan staan je twee dingen te doen:
  a. stoppen met Sint Janskruid en voor een ander middel kiezen of
  b. verder leven met huiduitslag [lijkt mij geen aantrekkelijke optie]
  De kans dat je, als het lentezonnetje strakjes doorbreekt, dan extra huidproblemen krijgt is zeker reeel.
  Zie het dus even aan, en laat me over een week of twee weten of de huiduitslag mogelijk toch niet door iets anders [voedingsmiddelen, waspoeder, textiel]wordt veroorzaakt.
  gr. Anthon

 250. Hoi Anton,
  Dat is balen, want van 400 mg magnesium citraat van Solgar per dag kreeg ik diaree. Kan dit ook aan het merk liggen?
  Gr Audrey

 251. Audrey, ik baal [on]gezellig met je mee ! Juist nu Sint Janskruid bij jou zijn vruchten begint af te werpen.Er zijn [als inderdaad blijkt dat de huiduitslag door Sint Janskruid wordt veroorzaakt] nog een paar andere mogelijkheden:
  a. L-Theanine
  b. 5-hydroxytryptofaan [5-HTP]
  Beiden zeer werkzaam bij mentale problemen. Levo-theanine is vooral werkzaam bij angsten die voortvloeien uit depressiviteit.
  c. Probeer magnesiumcitraat op een volle maag te nemen, de kans op diarree neemt dan mogelijk af. Zo niet, kijk dan even of de aspartaatvorm beter bevalt.
  Keep in touch.
  Anthon

 252. Hoi Anton,
  Hartelijk bedankt voor al je info. Hier kan ik weer even mee voort. Waarschijnlijk komt mijn lichte depressie door hormonen. Tijdens en na mijn zwangerschap is het begonnen en ook in mijn pubertijd heb ik er last van gehad. Zijn hier nog specifieke produkten voor?
  Gr Audrey

 253. Audrey, kijk even op mijn commentaar van 8 november 2009 aan Lien [naar boven scrollen]. De vermelde gegevens daar kunnen wellicht van dienst zijn[ ook als je nog niet in de overgang bent…..]Hormonale schommelingen komen immers in alle levensfasen van de vrouw [en de man !] voor. Bovendien is de informatie in het artikel van Adriaan, getiteld “Omega-3-vetzuren en depressiviteit” [op deze site] ook van belang.
  gr. Anthon

 254. Sinds november gebruik ik SJK (500 mg/1.5 mg hypericine), naast lithium,
  om te ervaren wat het doet met mijn stemmingsschommelingen (bipolair)
  Het lijkt erop dat de diepte van de schommelingen met de helft afneemt maar de frequentie toeneemt (van 1 maal per maand naar 2 maal)
  Nu ben ik van plan om de dosis te verhogen naar 900 mg om te kijken wat het effect is, want ik ben nog niet tevreden!
  Ik ben benieuwd of er meer bipolaire ervaringen zijn met SJK?

  graar reacties

 255. Ben na een half jaar medicatie (eerst paroxetine daarna sertraline) 10kg bijgekomen terwijl ik sowieso al te veel weeg. Ik wil overstappen op Sint-Janskruid. Zijn er daarnaast nog natuurlijke remedies voor angst die je langdurig mag nemen en waar er geen gewenning bij optreedt?
  Als je stopt met AD, verlies je dan terug wat gewicht of moet je speciale maatregelen nemen om de stofwisseling op peil te brengen? Heb me ondertussen al ingeschreven bij de fitness 😉

 256. Agama, gewichtstoename kan inderdaad een vervelende bijwerking zijn van antidepressiva. Wanneer het gebruik daarvan gestaakt word, dan verdwijnen de kilo’s in het algemeen wel weer. Lichaamsbeweging is om twee redenen aan te bevelen: a. calorieverbranding, b. aanmaak van endorfinen in de hersenen [neurotransmitters die depressiviteit bestrijden] Ideaal is om die lichaamsbeweging zo veel mogelijk in de natuur te verrichten [bos, duin en strand]. Fitness: prima, prima. Andere natuurlijke angstbestrijders zijn L-Theanine en 5-HTP [tryptofaan] Denk daarbij ook aan voldoende vettevisconsumptie, zoals zalm, tonijn. haring, sardines en paling [of goede visoliecapsules-zie het artikel op deze site over omega-3-vetzuren.] Voor overige dietaire voorschriften kun je terecht in de vele commentaren die Adriaan en ik aan gebruikers hebben geschreven. Denk dan ook aan vermindering van koolhydraten; die worden in suikers omgezet en vervolgens, bij onvoldoende lichaamsbeweging als vetmoleculen opgeslagen [zie mijn artikel “U bent toch zeker niet besuikerd ?” op deze site.
  Veel succes !
  Anthon

 257. Hallo,
  ik slik nu ongeveer 3 weken st janskruid, krijg je last van gewichtstoename bij st janskruid als je dit een langere periode gaat slikken?
  groeten

 258. Emma, er zijn mij persoonlijk geen onderzoeken bekend waaruit zou blijken dat het gebruik van Sint Janskruid gewichtstoename bevordert.
  gr. Anthon

 259. Hallo,

  Ben gaan fitnessen en voel me er best goed bij. Heb een aangepast programma gekregen. Op het moment zelf ervaar ik het niet als zwaar. Maar achteraf ben ik wel ongeloofelijk vermoeid, alsof m’n batterijen volledig leeg zijn. Ik geraakte gewoon twee dagen m’n bed niet uit! En wil precies heel de tijd alleen maar eten en drinken. Mijn recupuratievermogen is precies helemaal van de kaart geveegd!

  Ik ben na een periode van langzaam afbouwen van AD al een week ‘clean’. Tijdens het gebruik had ik ook al last van aanzienlijke vermoeidheid. Er zat niet veel reserve in m’n batterijtjes.
  Kan dit nog een uitloper zijn van AD? Heb deze ongeveer 6 maanden genomen en vraag me af hoe lang het duurt voor dit uit m’n systeem is.
  Zijn er manieren om m’n recupuratievermogen terug op te krikken? Zou heel graag kunnen sporten zonder een halve week van de kaart te zijn 🙁

 260. Agama, er zijn een hele serie mogelijkheden om weer “op niveau”te komen, maar ik beperk mij tot de meest fundamentele:
  1. drink veel water, zo’n 2-3 liter verdeeld over de dag
  2. eet veel [bij voorkeur biologisch gekweekte] groente en fruit [rauwkost !]
  3. gebruik volkoren producten, geen uit witmeel vervaardigde zaken.
  4. drink zo weinig mogelijk koffie en alcohol
  5. gebruik de volgende aanvullingen op je voeding:
  a. L-Carnitine 3 x daags 500mg [een half uur voor de maaltijd]
  b. Coenzym Q10 3 x daags 30 mg. [bij elke maaltijd]
  c. Vitamine C [niet time-released] 3 x daags 1000 mg
  d. een orthomoleculaire multi-vitamine met minimaal 50 – 100 mg B-complex.
  Als je dit een maand [of als je je er erg goed bij voelt langer] toepast, zal het resultaat niet uitblijven en zal de vermoeidheid een flink stuk minder worden.
  gr. Anthon

 261. ik gebruik al 10 jaar oxzapam 3x10mg per dag kan ik st janskruid
  gebruiken en hoeveel mg en kan dit samen met oxzapam ik heb angst en paniek klachten en in zekere maten depresief ook ben ik hypochonder en cronische hyperventilatie daarna ook de ziekte van crohn dus u ziet nogal een lijst van klachtenik probeer positief te zijn ga toch wandelen fietsen en winkelenna deze bezigheden ben ik dan totaal uitgeput en val dan onmiddelijk in slaap de overige middelen zoals prozac cipramel noem maar op diverse gebruik maar ik wordt er nog zieker vanik kan het geduld niet opbrengen om deze middelen 4tot6 weken te gebruiken ik wil zo snel mogelijk resultaat daarom mijn vraag kun u mij helpen
  om zo st janskruid te gebruiken met niet dia alle narige bijwerkingen bij voorbaat mijn hartelijke dank gr van simon

 262. Simon, voor een eventuele interactie tussen oxazepam en Sint Janskruid verwijs ik je naar mijn commentaar aan Audrey op 17 februari j.l. [naar boven scrollen]. Ik ben overigens van mening dat je wel ERG lang aan de oxazepam bent. Daardoor ontstaat toch een bepaalde afhankelijkheid, die zeker niet wenselijk is. Tien jaar [ ! ] gebruik van benzodiazepinen,zoals oxazepam lijkt mij niet alleen onverantwoord, maar ook zinloos omdat al snel gewenning optreedt, waardoor de werkzaamheid uiteindelijk nihil wordt. Echter radicaal stoppen met het gebruik van antidepressiva en anxiolitica [anti-angstmiddelen] moet altijd plaats vinden onder medische begeleiding. Gezien de veelheid van klachten die je noemt lijkt het mij verstandig een orthomoleculair arts te raadplegen en verder niet zelf te dokteren.
  Je kunt er een vinden in je directe omgeving als je http://www.soe.nl aanklikt en dan zoekt onder de rubriek “arts en therapeut” . Die zal je verder kunnen helpen, ook met de ziekte van Crohn.
  Veel sterkte !
  Anthon

 263. Hallo,

  Ik heb even een klein vraagje: is er iets bekend over een rare/vreemde smaak in de mond bij gebruik van sint janskruid? ik gebruik zelf Optimax super Sint Janskruid daar zitten nog wat meer kruiden in misschien dat het daar van kan komen?
  Verder wil ik weten of je zo over kan stappen naar een ander merk SJK?
  Groetjes,
  Karin

 264. Karin, de door jou genoemde verschijnselen over een vreemde smaak in de mond vind ik in geen enkel geneesmiddelennaslagwerk terug. Mogelijk komt het door andere toevoegingen in het door jou gebruikte preparaat, maar zeker is dat niet. Je zou die vraag dus kunnen stellen aan de fabrikant van genoemd product.
  Overstappen naar een ander merk Sint Janskruid kan in het algemeen zonder bezwaren.
  gr. Anthon

 265. hoi Anthon,

  Kan het zijn dat je na het stoppen van st-janskruid afkickverschijnselen krijgt?
  ik voel me zo paniekerig en zenuwachtig.

  Ik ben er tijdelijk mee gestopt.

  annette

 266. Anette, ik denk eerder dat door het stoppen met het gebruik van Sint Janskruid de klachten gewoon zijn teruggekomen. Waarom ben je er mee gestopt ?
  gr. Anthon

 267. hoi ik heb een vraag
  ik gebruik st janskruid van newcare waar je er eigenlijk 3 x per dag 1 van moet menem
  ik neem er maar 1 per dag dus 300 mg
  nu komt mijn vraag ben of kun je bij deze hoeveelheid ook overgevoelig zijn voor zonnebank en de zon
  of is dat alleen als je hogere dosireingen neemt
  hoop dat jullie mijn vraag kunnen beandwoorden
  groetjes bianca

 268. Bianca, in individuele gevallen kan men inderdaad lichtgevoelig zijn bij 300 mg Sint Janskruid per dag. Ik raad je aan dit even uit te proberen. Als in jouw situatie blijkt dat er bij lage zowel als hogere doses Sint Janskruid huidproblemen ontstaan is het goed te overwegen naar een andere natuurlijk antidepressivum uit te zien, zoals 5-HTP [tryptofaan], L-Theanine en/of een hoge dosering omega-3-vetzuren.
  [zie het betreffende artikel daarover op deze site]
  gr. Anthon

 269. hou Anthon,

  Ik wil dat hier eigenlijk niet graag schrijven , omdat ik de hoop bij andere mensen niet wil verpesten.Maar Ja….

  Na 2 maanden slikken leek het erger te worden, naar mijn gevoel hielp het niet en ik dacht dat het van de st-jans kruid kwam.

  Er zijn natuurlijk verschillende depressies.
  Ik heb een depressie omdat ik ergens mee zit, hoe noem je dat….een reactive …ik weet niet precies.

  Ik denk dus dat st-janskruid alleen helpt bij mensen die een depressie hebben en niet weten waar het vandaan komt.
  Dus waarschijnlijk dat serotonine tekort hebben.
  Dat zijn mijn gedachten hoor.

  Ik neem aan , als ik mijn probleem verwerkt heb dat mijn depressie over gaat , en dat daar st-janskruid niet bij helpt.

  Zou dat allemaal zo kunnen denk je Anthon???

  groeten, annette

 270. Anette, dat kan inderdaad en ik vind het heel beroerd voor je dat je een dergelijk probleem hebt. In jouw geval is het voeren van goede gesprekken met een begrijpend en invoelend [psycho]therapeut waarschijnlijk de meest aangewezen weg. Depressies worden in twee categorien verdeeld: exogene , waarbij het probleem ontstaat door factoren buiten je lichaam [zoals post-traumatische stress etc.] en endogene waarbij de hersenstofwisseling verstoord is. In het eerste geval kunnen natuurlijke antidepressiva zoals Sint Janskruid en dergelijke zeker van nut zijn, maar een afspraak met een goede psycholoog of psychiater is dan toch de beste weg. Laat je door je huisarts helpen met een verwijsbrief. Deze tweedeling exogeen-endogeen is natuurlijk enigermate arbitrair en er bestaat uiteraard een wisselwerking tussen psychologische factoren, vooral als deze lang voortduren, en de biologische factoren.
  All the best !
  Anthon

 271. Hallo, ik gebruik nu sinds enkele dagen een biologisch L-tryptofaan supplement op basis van pompoenpittenen (zenbev). Sindsdien heb ik het gevoel alsof er watten in m’n hoofd zitten, een nogal wazig gevoel. Ik ben pas sinds een week ‘clean’ van AD. Kan dit misschien nog een wisselwerking zijn? Loop ik nog gevaar voor het zogenaamde serotoninesyndroom? Zo ja, hoeveel tijd laat ik er dan best tussen?

 272. Agama, afhankelijk van de duur van het gebruik van AD raad ik in het algemeen toch aan met L-tryptofaan te starten nadat de inname van AD minimaal 2-3 weken gestaakt is. Een week lijkt mij te kort omdat verschillende soorten AD zeker enkele weken door het lichaam blijven zwemmen.
  Als ik jou was zou ik nog even een week of twee wachten voordat je met de tryptofaan begint. Daarna is het dan ook duidelijker waar dat “wattengevoel”vandaan komt. Wellicht is het dan verdwenen. Zoals je weet dient tryptofaan op een lege maag genomen te worden, dus minimaal een half uur voor een maaltijd ? En dan met water en niet met een zuivelproduct zoals melk, gezien de eiwitcompetitie. Wat dit is kun je lezen in mijn commentaar aan Anna op 14 januari j.l. [naar boven scrollen]
  gr. Anthon

 273. Bedankt voor de informatie.

  Zal er inderdaad beter nog even mee wachten.
  Ondertussen zit ik precies met ontwenningsverschijnselen van de AD. (precies een terugval naar oude angstproblemen) Daarom dat ik al zo vlug was begonnen met Zenbev.
  Maar dat zorgt precies eerder voor een verergering van de symptomen.

  zorgt de combinatie van tryptofaan en B-vitaminen of magnesium ook voor een mogelijke eiwitcompetitie?

  Kan iets me ondertussen helpen om de ontwenningsverschijnselen te verzachten?

 274. Agama, de combinatie tryptofaan, B-vitaminen en magnesium zorgt niet voor eiwitcompetitie, want B-vitaminen en magnesium zijn geen eiwitten, maar respectievelijk vitaminen en een mineraal. Om de resten van AD zo snel mogelijk je lichaam uit te krijgen kun je het beste 2-3 liter water per dag drinken, en even tijdelijk afzien van het gebruik van koffie en alcohol.
  gr. Anthon

 275. Beste Anton,

  Ik heb sinds mijn 12e last gehad van paniek aanvallen, en op mijn 15e voor het eerst te maken gehad met depresieve klachten. Maand geleden heb ik last gehad van een zware paniekaanval en sindsdien ben ik niet helemaal de oude. De paniek aanval heeft veroorzaakt dat ik alle hoofdsymptomen heb en 1 begeleidende verschijnsel. Mijn huisarts heeft me oxazepam voorgeschreven (ik slik het zo nu en dan tegen de angst) en ook wou hij me AD voorschrijven, ik slik liever geen AD. Ik ben naar mogelijkheden gaan zoeken en toen kwam ik bij Sint Janskruid krachtig voedingsuplement capsules van 600mg.

  Is Sint Janskruid wel wat voor mij? of wat kun je mij nog meer aanradden?

  Groeten Joanna

 276. Joanna, het lijkt mij in elk geval goed om te trachten achter de oorzaak van je problemen te komen. Als de huisarts als ENIGE maatregel oxazepam voorschrijft, lijkt mij dat aan de magere kant. Bovendien hebben leden van de familie der benzodiazepinen [waarvan oxazepam deel uitmaakt] een verslavende werking. Kortdurend gebruik is geen probleem, maar het brengt uiteindelijk geen ECHTE oplossing van je klachten dichterbij. Sint Janskruid kan helaas niet goed met oxazepam gecombineerd worden. Eerder denk ik aan L-Theanine [ een natuurlijk bestanddeel van thee] die duidelijk een angstbestrijdende werking heeft. Je zou daar 2 x daags 500 mg [per capsule of tablet] s’morgen en s”avonds van kunnen innemen. Het duurt wel even een paar weken voordat de werking begint. Dus het vraagt iets van je geduld. Een combinatie met L-Tryptofaan werkt wellicht nog beter. [Vaak verkrijgbaar onder de aanduiding 5-HTP] Daarvan 400 mg 2 x daags op een lege maag met water innemen. [Niet met een melkproduct wegens eiwitcompetitie -zie mij commentaar aan Anna op 14 februari j.l.] Enneh…..de huisarts om een verwijsbrief voor een specialist vragen. Die moet er samen met jou eens voor gaan zitten om er achter te komen waar die paniekaanvallen vandaan komen !
  Veel sterkte !
  Anthon

 277. Even voor iedereen die Hypericum slikt van VSM… Dat bevat zoetstof (Saccharine) en van zoetstoffen is bekend dat ze hoofdpijn (ook migraine), hartkloppingen, onrust en darmproblemen kunnen veroorzaken. Misschien is dat bij sommige mensen het geval en wordt dit ten onrechte op de hypericine geschoven. Geen flauw idee of er ook zoetstoffen in andere pillen of capsules voorkomen, maar wees even alert daarop!

  Ik heb al jaren baat bij Hypericum perforatum. Ik lijd aan lichte depressies, wisselende stemmingen, paniekaanvallen en gevoel van onbehagen. Mijn voeding pas ik hier al lang op aan. Ik eet voornamelijk biologisch, veel groente en fruit, slik supplementen (waaronder visolie en een hoge dosis B-complex) en ik beweeg ook veel (wandelen en fietsen). Ik gebruik het vooral in de wintermaanden (oktober-april) en ik slikte voorheen een oertinctuur. Ik heb ooit de studie Fytotherapie gedaan, dus dat had mijn voorkeur. Helaas kan ik dat niet meer krijgen en slik nu Hyperiforce Forte van Vogel.

  Mijn vraag, gezien de homeopatische werking… Is het wenselijk na 6 weken slikken een ‘stopweek’ in te lassen? Ik deed dat met de oertinctuur soms wel, soms niet. Ik twijfel steeds weer. Wat is uw advies?

  Alvast bedankt voor uw reactie.
  Rossalynn.

 278. Rossalynn, hartelijk dank voor je opmerking over saccharine. Daar kunnen onze lezers zeker hun voordeel mee doen. Het is ook plezierig te zien hoe goed je tevens dietair bezig bent depressiviteit te bestrijden. Zoiets verdient navolging !
  Voor zover ons bekend is er geen reden met Sint Janskruid te stoppen of een pauze in te lassen. Vooral wanneer je je daar goed bij voelt. Het is natuurlijk altijd prachtig te streven naar een leven zonder gebruik van medicijnen. Helaas is dat leven soms nogal weerbarstig en dan is het fijn dat de natuur ons een handje helpt het hoofd boven water te houden….
  gr. Anthon

 279. Hallo Anton, dank je wel voor je snelle reactie. Ik voel me gewoon opgelucht. Voorheen stopte ik in april, dan ben ik toch veel meer buiten (dus krijg ik meer licht binnen), maar had ik toch het idee dat het positieve dan weer iets afzakte. Misschien dat ik hoogzomer nog een stop inlas, maar ik zal vooral proberen naar mijn gevoel te luisteren. Die twijfels waren er niet voor niets.
  Je hebt het niet altijd voor het zeggen betreffende je geestelijke en/of lichamelijke gezondheid, maar ik vind wel dat je een grote verantwoordelijkheid draagt. Je kan niet alles alleen maar gaan wegslikken met wat dan ook; daarom probeer ik het ook met voeding en beweging. Dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan, want als je depressief bent, wil je het liefst wegkruipen in het donker en ben je echt niet bezig met gezond eten.
  Biologisch eten is helaas duur, ik kan me niet veroorloven om alleen maar biologisch te eten, maar heb naar een soort balans gezocht. En ik let – vooral bij niet-biologische producten op de E-nummers. Er zijn er een heleboel die onze hersens (en lichamelijke gezondheid) ook negatief beïnvloeden. Vooral de zoetstoffen, maar ook smaakversterkers als E621. En ook ik eet wel eens slecht, omdat een mens ook wel eens van de gangbare weg wil afwijken. Daar geniet ik dan van, maar ik voel ook direct effect. Dus dan weet ik weer waarom ik heel bewust eet.

  Hoe dan ook, nogmaals bedankt!

  Groetjes, Rossalynn.

 280. Nogmaals Anthon… Ik zie dat ik je naam verkeerd schreef. Mijn excuses. 😉

 281. Rossalynn, als ALLE Nederlanders zo serieus bezig waren met hun [fysieke en lichamelijke] gezondheid dan had minister Ab Klink van Volksgezondheid beslist veel minder te doen ! En wat mijn naam betreft; ik ben er aan gewend dat men de H er tussen uit laat vallen. Vermoedelijk hebben mensen met de spelling van jouw naam de zelfde problemen….
  gr. Anthon

 282. Anthon… Ja, als alle Nederlanders dat deden… En als minister Ab Klink het Voedingscentrum eens aanpakt, want dat is vooral bezig met slank worden en niet met echte gezondheid… Dan… 😉 Maar het blijft vooral de eigen verantwoordelijkheid. En die naam van mij (verbasterd tot Rosalie)… Dat is Keltisch en komt hier niet vaak voor. Er zijn zoveel variaties om dat verkeerd te schrijven. Maar dat vind ik toch vervelend, vandaar dat ik ook mijn excuses naar jou maakte.

  Nogmaals hartelijk bedankt voor je advies. Ik besefte gisteren dat ik ook minder overprikkeld raak en daar sneller van herstel. Ik heb een lichte vorm van Asperger en dat maakt dat ik bij afwijkende dagen vreselijk overprikkeld kan raken omdat ik niets kan uitfilteren. Dat dreunt soms dagen door, het slaat ook altijd op mijn lichaam. En dat gaat ook veel beter sinds ik weer Hypericum slik. Daar ben ik erg blij mee!

  Groetjes, Rossalynn

 283. Rossalynn, Rosalie, over het Voedingscentrum heb ik een poos geleden nog enige betekenisvolle opmerkingen gemaakt in mijn opstel “Vitamine C, een verhaal apart”[te vinden op deze site]. Ben in elk geval blij dat het goed met je gaat. Houd je gezondheid goed in de gaten. Het is een van de belangrijkste dingen, naast de liefde en aandacht van onze naasten, die we als schat mogen bewaren. Mochten er nog andere vragen boven komen drijven, schroom niet ze te stellen.
  Met vriendelijke groet: Anthon, Ton

 284. beste ik zit in een matige depressie ,loop soms met stijve benen ben soms onrustig voel mij niet op mijn gemak sta licht tebeven en ben wat angstig met klame handen.Neem nu Zibrine forte zal mij dat helpen ik ben gevoelig voor medicatie.ik heb ook licht het serotoine syndroom gehad en heb 1doosje en een half xyzall moeten nemen .Ik ben nu zoals ik hier boven geschreven heb groetjes marianne

 285. beste dit is een vervolg dat ik stuur van de mail er voor ik had 4maand efefxor genomen en tevroeg gestopt omdat ik wat beefde smorgens gaf ze me xanax 3x per dag maar kon het niet verdragen want werd er angstig van zweten en hart kloppingen nu ben ik nog niet goed zal ZIBRINE FORTE me helpen groetjes marianne

 286. Marianne, of Zibrine Forte in jouw situatie van enige nut is kan ik om twee redenen niet beoordelen:
  1. ik ken het middel Zibrine niet en weet dus ook niet welke werkzame bestanddelen het bevat en
  2. ik ben niet op de hoogte van de problemen die je depressie hebben veroorzaakt, waardoor ik onmogelijk een gezond oordeel kan geven.
  Zoals je de kwestie nu beschrijft lijkt mij een consult bij een orthomoleculair arts dringend aan te bevelen. Je kunt er een bij jou in de buurt vinden op de site van de Stichting Orthomoleculaire Educatie [ http://www.soe.nl]. Even op de rubriek ” arts en therapeut” klikken.
  Veel sterkte !
  Anthon

 287. Hallo,

  ik heb sinds 10 jaar MS.
  Eigenlijk ging het tot vorig jaar Juli best goed, niet erg veel last van vermoeidheid en de terugvallen (schubs) herstelden zich goed, maar in Juli kreeg ik een terugval (Schub) en 3 weken later nog 1.
  Sindsdien ben ik erg moe en doordat ik zo moe ben heb ik bijna nergens zin in, lig veel op de bank of in bed en als ik gewerkt heb dan ben helemaal uitgeput.
  Ik heb als ik zo moe ben erg veel last van huilbuien.
  Zou Sint Janskruid hierbij helpen?
  In ieder geval om me minder neerslachtig te laten zijn?
  Ik ben gisteren voor een MRI-scan geweest om uit te sluiten dat er niet een nieuwe schub actief is maar ik denk zelf van niet, ik denk dat ik nu gewoon op een punt ben gekomen dat ik minder moet gaan werken en wellicht helemaal te stoppen…want werken en slapen daar leef ik niet voor.

  Groeten,
  Anja Kos

 288. Anja, [MS]multiple sclerose is een zeer serieuze en vooral complexe aangelegenheid. In de mij toegezonden stroom literatuur en vakbladen verschijnen de laatste tijd hoopgevende berichten dat MS [ en alle daarmee gepaard gaande symptomen, zoals depressiviteit etc.] een interessant ziektebeeld is dat positief reageert op een orthomoleculaire benadering. Mag ik je de raad geven eens contact te zoeken met de Stichting Orthomoleculaire Educatie, en te zien of er bij jou in de buurt een ortho-arts praktizeert ? Je kunt kijken op http://www.soe.nl en dan klikken op “arts en therapeut”.
  Heel veel sterkte en succes toegewenst !
  Anthon

 289. Hallo,

  ik gebruik al een jaar st Janskruid tegen een zware depressie. In het begin was ik hier goed mee geholpen, maar ik merk dat het niet genoeg is. Zodra ik stop met het nemen van st Janskruid, of zodra ik de dosis verlaag, dan gaat het mis en ga ik snel achteruit.
  Een bijkomend probleem is dat ik enorm afval, terwijl ik erg bewust eet en meer eet dan wie dan ook in mijn omgeving. Ik beweeg meer dan voldoende. Maar ik heb zo’n eetlust dat ik me geen raad weet. Ook ingevallen wangen.
  Is dit een bekend verhaal voor u? Ik wil zeker niet terug naar Seroxat, maar zo kan het ook niet langer. Heeft u raad voor mij?
  Vriendelijke groeten Hans

 290. Ik las over het bloeddrukverhogend effect van SJK ivm de werking van inhoudsstoffen op tyramine? In hoeverre klopt dit en kan dit gevaarlijk zijn? Ik heb ook gelezen dat voedsel met een relatief hoog tyraminegehalte gevaarlijk kan zijn in combinatie met het gebruik van SJK. Weten jullie hier meer van? Het heeft mij verontrust.

  Mvg,
  Anne

 291. Hans, de symptomen die je beschrijft [depressiviteit, overmatige eetlust etc.] doen mij denken aan een mogelijke verstoring van je hormonale systeem. Voor een algehele anamnese raad ik je daarom aan een orthomoleculair arts te raadplegen die door middel van een z.g. levend bloedanalyse naar de juiste oorzaak kan zoeken en zijn/haar therapie daarop kan afstemmen. Op de site van de Stichting Orthomoleculaire Educatie [www.soe.nl] kun je de rubriek “arts en therapeut” aanklikken. Dan kun je bekijken wie bij jou het dichtst in de buurt praktijk houdt.
  Veel sterkte !
  Anthon

 292. Anne, tyramine is een natuurlijke voedingsstof die veel voorkomt in gerijpte kaas [sommige mensen , die daar gevoelig voor zijn krijgen dan hoofdpijnklachten, het z.g. “kaassyndroom”], maar het is ook een bestanddeel van sojasaus, chocola, zure room, gezouten vis, kippenlevers, droge worst, peulvruchten, vijgen, pruimen, rozijnen , aardappelen en gefermenteerde voedingswaren. Inderdaad kan er een wisselwerking ontstaan tussen z.g. MAO-remmers [waarvan Sint Janskruid er een is] en tyraminehoudende producten. Maar het heeft alles heeft te maken met individuele gevoeligheid en de juiste verhoudingen. Een direct gevaar bestaat er niet, maar het is altijd goed te onderzoeken of je gevoelig bent voor tyraminehoudende voedingswaren. Mocht er toch nog twijfel blijven bestaan dan kun je een orthomoleculair therapeut of dietiste raadplegen. [zie http://www.soe.nl]
  gr. Anthon

 293. Hallo Anton,
  Dank je voor je snelle reaktie. Wat ik las is dat MAO remmers ervoor zorgen dat tyramine niet meer afgebroken wordt waardoor de hoeveelheid in het bloed stijgt en zeker wanneer je veel voedingsmiddelen eet waar tyramine in zit.
  Is het niet zo dat SJK in combinatie met het eten van deze voedingsmiddelen er sowieso voor zorgt dat je bloeddruk omhoog gaat? En hoef je dan eigenlijk niet eens gevoelig te zijn voor tyramine.
  Stel dat ik iig een hogere bloeddruk krijg van een hoog tyraminegehalte in het bloed, wat is dan een goed alternatief om te gebruiken. Ik las iets over L-Theanine, maar werkt dat ook goed bij slaapstoornissen. Sint janskruid doet dat wel heb ik gemerkt. Tryptofaan vind ik zelf niet prettig en Melatonine ook niet. Sint Janskruid werkt bij mij eigenlijk perfect zowel op mijn gemoed als op het slapen.
  Zijn er ook middelen die die ervoor zorgen dat het tyraminegehalte in het bloed verlaagt wordt?
  Mvg, Anne

 294. Anne, tyraminegevoeligheid is niet een algemeen en veelvuldig voorkomend probleem. Mocht jij inderdaad met een dergelijke overgevoeligheid behept zijn, dan is er maar een oplossing en dat is zoveel mogelijk tyraminebevattende voedingsmiddelen te mijden. Welke bij jou problemen [zouden kunnen] veroorzaken, zul je dus moeten uitproberen. Het risico dat de bloeddruk door tyramine in combinatie met SJK exorbitant stijgt sluit ik uiteraard niet uit, maar lijkt mij percentueel gezien niet reeel. Bekend is bijvoorbeeld dat mensen die meer dan 1000 mg tyramine binnen krijgen , zonder problemen toch SJK kunnen gebruiken. De soep wordt kennelijk niet zo heet gegeten als hij wordt doorgeslikt. Wat L-Theanine betreft [zie mijn verschillende commentaren daarover boven]: wanneer slaapstoornissen het gevolg zijn van angst dan is het zeker de moeite waard om te proberen. Of er middelen bestaan om het tyraminegehalte in het bloed te verlagen weet ik niet. Ik denk dat het mijden van de betreffende voedingsmiddelen voorlopig de enige werkzame maatregel is.
  m.v.g. Anthon

 295. Anne, ik heb nog even voor je gegoogled op de site van het Leids Universitair Medisch Centrum. [www.lumc.nl] Als je daar inklikt op “Voedingsadviezen bij het gebruik van MAO-remmers”, dan krijg je een uitgebreide lijst te zien van te vermijden voedingsmiddelen. Wellicht kun je er je voordeel mee doen.
  All the best !
  Anthon

 296. Beste Anthon,

  hartelijk dank voor dit advies, mijn huisarts weet zich geen raad met me (en ik dus ook niet met hem). Ik zal het advies opvolgen en hopelijk ben ik er mee geholpen. Het allerbeste, Hans

 297. Ik heb een vraagje.
  heb in 10 jaar 3 depressies gehad. Geen idee of ik ze matig of ernstig moet noemen, ik vond ze iig behoorlijk ernstig, kon niet meer werken, lag alleen maar in bed, geen levenslust of kracht meer etc. Vele antidepressiva uitgeprobeerd, en meestal werkten ze maar tijdelijk, waarna ik weer terugviel. Nu slikte ik al 2 jr 60 mg (1x daags 3) prozac en omdat het wel redelijk oke ging (me de nodige dips, maar dat blijft) en omdat ik eigenlijk anti medicatie ben, besloot ik in overleg met mijn psycholoog over te stappen op sint janskruid van laif. 1m5 tablet per dag, dus 900 mg. Ik ben met de sint janskuid begonnen toen ik op ongeveer een hale tablet prozac zat. Ik heb dus overlapt, in overleg met een natuurarts (die ook huisarts) is, we waren beiden anders bang voor een te groot “gat” en hij vertelde dat het serotoninesyndroom bijna nooit voorkomt.

  Anyway, nu sinds 8 weken aan de sint janskruid en sinds 6 weken van de prozac af. Wat ik net nog ben vergeten te zeggen is dat ik tijdens die depressies ook heeeeeeeeel veel last had van paniek, anst, geen aanvallen, maar voortdurende staat van hoogspanning, alertheid, schrikken, spanning, hartkloppingen, vreselijk. Onderhand nóg veel moeilijker mee te dealen als met een depressie.
  Lorazepam haalt klein beetje piekjes eraf soms, maar helpt ook amper.

  Nu begin ik me sinds een week of 2 weer helemaal me zo te voelen als tijdens die depressies. De paniek, de angst is terug, 24 uur per dag, ik wordt er gek van!!!!!!!!!!!

  Nu heb ik overlegd met de psychiater, die anti-sint janskruid is en die heeft uiteraard zoiets van ‘zie nou wel’.
  Mijn psycholoog weet het allemaal niet zo goed, die is niet zo op de hoogte van medicijnen, laat hij aan psychiater en huisarts over. Maar hij vind dat ik nog even moet doorzetten, maar sint janskruid had na 8 weken allang moeten werken.
  De natuurarts kan met allerlei apparatuur meten welk medicijnen, welke dosis et etc goed voor je is en hij geeft aan dat sint janskruid evengoed voor me werkt als prozac.

  Ik weet het niet meer hoor!
  Ik weet dat ik andere keren door de antidepressiva van de angst/paniek af kwam, en die voert momenteel heel erg de boventoon.
  Ik heb het idee dat sint janskuid hier niet zo sterk voor werkt, voor angst/paniek, maar meer voor neerslachtigheid, klopt dat?? Dus dan zou t kunnen kloppen dat de angst/paniek terug is.

  Als ik nu weer terug naar prozac wil, kan ik dat weer gewoon overlappen?
  Bv nog 2 weken sint janskruid slikken mar wel weer halfje prozac?

  wie kan me helpen?
  die artsen weten t ook allemaal nie!

  groetjes jessica

 298. Jessica, ik raad je toch aan de adviezen van je huis[natuur]arts op te volgen.
  Hij kent de achtergronden van je problemen en is op de hoogte van je medicatiegeschiedenis. Als hij het [tijdelijk] gebruik van reguliere antidepressiva of anxiolytica [anti-angstmiddelen]naast het gebruik van natuurlijke medicijnen verstandig acht, dan is dat zeker een overweging waard. Je zult begrijpen dat ik als orthomoleculair voedingskundige te weinig inzicht heb in je persoonlijke achtergronden om een bindend advies te kunnen geven. Overleg met je dokter eventueel ook het gebruik van L-Theanine, Tryptofaan of andere natuurlijke middelen. Vooral L-Theanine werkt in het algemeen gunstig bij angststroonissen.
  Veel sterkte !
  Anthon

 299. Hallo ,

  Ben een 2 dagen geleden begonnen met Zibrine Forte 425 mg , ik neem op doktersadvies s’avonds 1 capsule , toch heb ik beetje schrik hiervoor want ben tegen medicatie maar voel me al paar weken opgejaagd en ellendig in men vel , denk negatief , … dus daarom de stap gezet naar st janskruid… Ben eigelijk depressief , negatief , beetje paranoia als ik snachts niet kan slapen , als ik een goede nachtrust heb gehad voel ik me prima meestal dus is dit dan ook echt nodig , helpt de kruid bij mij dan?
  Hoelang moet ik dit nemen ?

  Kom je bij in gewicht ?

  Kan het kwaad dat ik af en toe een glaasje alcohol drink ( ben nog een jong iemand die graag een stapje gaat zetten 🙂 )
  en ja blijkbaar mag zonnebank of zon niet ? maar kan dit bij iedereen kwaad ?

  Groetjes ,
  Claudia

 300. Claudia, de meeste vragen die je stelt worden beantwoord in de commentaren die Adriaan en ik hebben geschreven aan Sint Janskruidgebruikers. Ik raad je dus aan naar boven te scrollen en er even de tijd voor te nemen die gegevens nog eens nauwkeurig door te lezen. Mochten er dan nog onbeantwoorde vragen overblijven, schroom niet om ze te stellen.
  Met vriendelijke groet: Anthon

 301. Hey Anthon ,

  Heb eigelijk niet de tijd en de zin om heel deze pagina door te lezen :-s

  groetjes ,
  Claudia

 302. Claudia, ik wil je een stukje op weg helpen, maar het “echte”nazoekwerk moet je toch zelf doen ! Kijk even naar de antwoorden die ik aan diverse vragenstellers gegeven heb op:
  8 januari ,17 en 25 februari en 1,3 en 8 maart, allemaal in 2010
  Voor de aanbevolen duur van het gebruik van Sint Janskruid verwijs ik je naar het hoofdartikel dat door Adriaan is geschreven. [zie helemaal aan het begin]
  gr. Anthon

 303. Ik wil even laten weten dat ik gemerkt heb dat er wel degelijk veel verschil is in werking van de verschillende SJK-middelen die er op de markt zijn. Zo werd ik van bepaalde middelen zoals Anxiolin van Bional en van One-a-Day van Lamberts heel naar in het hoofd. Maar van Now Foods, Vitortho en van De Tuinen (eigen merk) bevallen ze prima. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je kijkt naar de voor jou juiste dosering. Voor de één kan een volledige dagdosering te veel zijn en niet nodig. Het is ook logisch trouwens dat de verschillende middelen verschillende verhoudingen hebben qua inhoudsstoffen en dat dit heel nauw komt in je hersenen qua uitwerking. Denk daarom niet gelijk wanneer het ene SJKmiddel niet goed voelt, er niet een ander is dat wel geschikt is voor jou. Maar het is wel lastig om dit uit te zoeken, weet je echter meer van de inhoudstoffen en wat deze doen dan kun je soms makkelijker een juiste keuze maken voor jezelf. Het is echter naar mijn idee ook een kwestie van uitproberen. Maar het is wel degelijk zo dat sommige SJKmiddelen ook vervelende reakties kunnen geven.
  Succes allemaal!

  Mvg, Anne

 304. Hallo Anthon en/of Adriaan,

  Mag je SJK combineren met l-Theanine of werkt dit elkaar tegen?
  En heeft l-Theanine geen bijwerkingen? Of stel ik deze vraag nu op de verkeerde plaats? Het gaat hier tenslotte om SJK.

  Mvg, Anne

 305. Anne, volgens mijn informatie kun je SJK gewoon met L-Theanine combineren.Ik raad je dan wel aan om de Theanine s’morgens op een lege maag te nemen [het is een aminozuur] waardoor opname sneller gaat. Niet innemen met een zuivelproduct [melk, karnemelk of yoghurt vanwege de eiwitcompetitie- voor de uitleg daarover: zie mijn commentaren aan andere gebruikers ] je zou de SJK dan s’middags en of s’avonds kunnen gebruiken, zodat er voldoende pauze zit tussen beide middelen. Van L-Theanine zijn tot nu toe geen bijwerkingen bekend. Wie echter lijdt aan chronisch lever of nierfalen of hoge bloeddruk heeft en daar medicatie voor gebruikt, wordt aangeraden geen L-Theanine te nemen.
  gr. Anthon

 306. Dank je wel Anthon voor je reaktie.
  Ik heb ze zojuist gezamenlijk gebruikt, maar dat zal ik dan de volgende keer niet meer doen. Weet je misschien ook of ze op verschillende of dezelfde receptoren werken? Waarom denk je overigens dat het beter is ze niet tegelijkertijd te gebruiken? Ik zie St. Janskruid nl. wel vaker verwerkt in capsules met meerdere kruiden die rustgevend werken.

  Mvg, Anne

 307. Hallo,
  wat ontzettend fijn deze info site!!
  Ook ik heb een vraagje..
  Ik slik nu 8 dagen Sint Janskruid van
  het merk LAIF 600 van steigerwalt
  + magnesium citraat+ hoge dosering
  B complex+ omega3 (visolie) nu
  ben ik vandaag weer naar de reform
  winkel gegaan voor mijn onrustige en gierende
  zenuwen vooral in de ochtend!! en kreeg advies
  om L-tryptofaan 400 voor de nacht te nemen..
  Nu durf ik het straks niet in te nemen omdat ik
  bang ben voor serotonine syndroom
  kunnen jullie mij vertellen of dit samengaat?

  Groetjes Peetje

  Graag hoor ik van jullie!!

 308. Anne, ik vermoed dat beide preparaten gebruik maken van verschillende receptoren. Om elke mogelijk wederzijdse beinvloeding uit te sluiten lijkt het mij verstandig een ruime interval tussen SJK en L-Theanine in te bouwen. Een wetenschappelijk doorwrochte theorie heb ik hier niet voor, maar geef het advies uit voorzorg. Overigens is L-Theanine geen kruid, reden waarom ik voor alle zekerheid het genoemde advies heb gegeven. Veel succes !
  Anthon

 309. Peet [Petra ?], de samenstelling van het preparaat LAIF zoals je die beschrijft ziet er prima uit. De combinatie Tryptofaan en Sint Janskruid wordt echter niet aangeraden. Ik voeg daar wel aan toe dat het z.g. serotoninesyndroom in het algemeen niet zo snel optreedt. Angst daarvoor is niet direct nodig [en zeker niet bevorderlijk voor je innerlijke rust] Ik raad je aan eens te onderzoeken waar die nervositeit vandaan komt, en de oorzaak aan te pakken. Het gebruik van valeriaan kan soms ook goede diensten bewijzen. In de homeopathie worden de volgende middelen aanbevolen:
  a. Avena Sativa, vooral bij langdurige stress en gespannenheid
  b. Passiflora Incarnata, aanbevolen als een snel effect nodig is, zoals bij examens
  c. Ginseng Complex, versterkt het zenuwstelsel
  d. Eleutherococcus, wordt gebruikt bij mensen die geestelijk uitputtend werk doen
  e. Gelsemium D6 , als er sprake is van beven en veel plassen
  f. Ignatia D6, bij overgevoeligheid voor uitwendige prikkels
  g. Nux Vomica D4, bij nervositeit t.g.v. overwerktheid.Klachten treden vooral s’morgens op en verergeren door licht en geluid en door gebruik van koffie en alcohol.
  Praten met een goede en begrijpende vriend over eventuele problemen die de nervositeit veroorzaken is uiteraard van onschatbare waarde !
  Veel sterkte !
  Anthon

 310. Mijn mening over dit product is dat ik er slechter door voel in plaats van beter.
  Ik heb een lichte vorm van een depressie en de dokter heeft me dit aanbevolen. Heeft een paar keer lichtjes geholpen maar vandaag heb ik besloten dit product niet meer te gebruiken. Ik voel me er niet prettiger door maar juist slechter. Als ik bijvoorbeeld tv zit te kijken dan kijk ik heel erg naar het gedrag van die personen, en het lijkt wel alsof iedereen op alle zenders niet zichzelf is maar heel erg nep bezig zijn. Zal vast en zeker zo zijn maar normaliteit valt dit niet in der mate op dat je er aan ergert of in het ergste geval onzeker van wordt of er in mee gaat.

  Nee, ik hoef dit spul niet meer

 311. Jordey, scroll eens even naar boven en bekijk de diverse commentaren en reacties die ik en Adriaan in de loop van de tijd hebben geschreven. Daar staan verscheidene alternatieven voor Sint Janskruid opgesomd die een overweging waard zijn en mogelijk voor jou beter geschikt. Mochten de symptomen dermate ernstig zijn [ of worden] dan raad ik echter altijd aan een orthomoleculair arts of therapeut te raadplegen.
  Die is in staat je algehele gezondheidssituatie te bekijken en daarop zijn/haar oordeel en behandeling af te stemmen. Zie de rubriek “arts-therapeut” op [www.soe.nl]
  Veel succes !
  Anthon

 312. Ongeveer drie maanden geleden ben ik begonnen met het slikken van SJK (Toppharm 2x 300 mg + Ginseng). Mijn klachten waren/zijn dat ik beperkt belastbaar ben, zowel fysiek als psychisch. Altijd al heel gevoelig geweest en een zonnesteek 20 jaar geleden heeft dit waarschijnlijk alleen maar verergerd. Hoe dan ook, ik pas mijn leefritme aan, zorg goed voor mezelf, gezond eten, veel slapen, maar met de jaren (nu 52) lijkt het allemaal minder te worden. SJK geeft mij nu wel wat meer ruimte en dat is prettig. Of het het juiste middel is voor ‘mijn kwaal’ vraag ik me wel af, maar vooralsnog helpt het me wel.
  Waar ik echter last van heb gekregen en wat ik nog niet tegen gekomen ben in alle reacties is de tintelingen in mijn vingers/handen en tenen/voeten bij wisselingen van temperatuur. Het lijken wel wintervoeten/handen! Herkend iemand dit in relatie tot SJK of is het gewoon toevallig dat ik daar nu last van heb?
  Dank alvast voor je reactie!

 313. Kneeltje, het lijkt er veel op dat je tot het z.g. HSP-type hoort. Dat is een aanduiding in de psychologie die aangeeft dat iemand hoog-sensitief is. Het zijn mensen die een “paar antennes extra op het hoofd hebben” en sneller de psychologische “trillingen” uit hun omgeving opvangen. HSP-ers kom je in de gehele menselijke geschiedenis tegen als de wijze raadgevers van koningen en keizers omdat dit type mens vaak “dingen ziet aankomen” Ze vervulden en vervullen een uitermate belangrijke rol in de maatschapij ! Hoog sensitieve personen zijn denkers en filosofen, maar ook vaak kunstenaars en wetenschappers. Het enige nadeel van HSP-ers is dat ze snel overprikkeld raken, en liever wegkruipen met een boekje in een hoekje. De turbulentie van de huidige prestatiegerichte en harde materialistische maatschappij wordt hen regelmatig te veel. Er zijn interessante boeken over geschreven door een Amerikaanse psychologe, [zij is zelf ook HSP-er] wier naam mij nu even ontschoten is. Je kunt misschien even op google kijken onder “High Sensitive Person”.
  Wat de tintelingen in je handen en voeten betreft, dit zou kunnen wijzen op een gebrek aan 2 zaken:
  a. magnesium
  b. vitamine B-complex
  Je zou eens een paar weken kunnen proberen 2 x daags 400 mg. magnesiumaspartaat of citraat , aangevuld met 2 x daags vitamine B-complex 50.
  Helpt dat niet en zijn de klachten te vervelend om mee verder te leven , dan raad ik je aan eens een orthomoleculair arst of therapeut te raadplegen, die je vitamine en mineralengehalte in je lichaam d.m.v. een levend-bloedanalyse kan nameten. Zie http://www.soe.nl en klik op “arts en therapeut”
  Nog dit: geef ons MEER HSP-ers. De wereld heeft dit menstype heeeeeel hard nodig !
  gr. Anthon

 314. Kneeltje, ik heb zelf nog even voor je gegoogled en gevonden dat de schrijfster Elaine Aron heet. Haar bekendste boek is vertaald in vele Westeuropese talen, waaronder Nederlands. Bijzonder aanbevelenswaardige lectuur die veel aanmoediging schenkt, en voor de betreffende lezersdoelgroep een feest der herkenning is.
  Overigens zou je naast de supplementen die ik heb aanbevolen ook nog kunnen denken aan een kuurtje met Gingko Biloba. Vooral werkzaam wanneer er sprake is van vaatvernauwingen in tenen en vingers. Het wordt dikwijls voorgeschreven bij winterhanden en voeten.
  All the best !
  gr. Anthon

 315. Beste Anthon,
  Dankjewel voor het uitgebreide antwoord. Ik ga direct weer aan de Magnesium en B-complex. Ook de Gingko biloba ga ik eens uitproberen.
  Ja, HSP-er ben ik zeker en de boeken van Elaine Aron hebben mij zeer geholpen om meer zicht op dit fenomeen te krijgen en het te accepteren als iets wat bij mij hoort (en er uiteindelijk blij mee te zijn!). Ik kan ook het boek: Voluit leven met hooggevoeligheid van Susan Marletta-Hart van harte aanbevelen! Over feest der herkenning gesproken …
  Hartelijke groet, Kneeltje

 316. Hallo Anthon,
  Ik heb een groot gedeelte van bovenstaande gelezen en was heel enthousiast.
  Slik al jaren Citalopram 1,5 per dag en Risperdal 1 per dag heb het idee dat het niet meer werkt. Zou graag overstappen naar Sint Janskruid of zoals hierboven gelezen Optimax energie en stemming plus. Ik zoek een product wat absoluut niet de bijwerking van vermoeidheid geeft omdat ik al jaren chronisch vermoeid ben. Kun jij me zeggen wat ik het beste kan kiezen en in welke dosering?
  Alvast bedankt.
  Annelies

 317. Annelies, het jarenlange gebruik van de door jou genoemde medicijnen[en psychofarmaca] geven nu eenmaal een zekere gewenning. Dat wil zeggen: de receptoren in je lichaam die op moleculair niveau deze stoffen moeten verwerken raken op den duur ongevoelig. Het lijkt mij toch verstandig een consult aan te vragen bij een orthomoleculair arts, en niet op eigen initiatief te stoppen met citalopram en risperdal. Zomaar overschakelen op Sint Janskruid is ook niet aan te bevelen, want de kans bestaat dat bij afbouw van je medicijnen [dat sowieso onder toezicht van een arts dient te geschieden] toch nog een tijdje reststoffen in je lichaam achterblijven die niet goed combineren met natuurlijke middelen. Kijk daarom even op http://www.soe.nl en klik op “arts/therapeut’ voor een behandelaar in je omgeving. Zo’n ortho-arts is het beste in staat om je algehele gezondheidsituatie en de achtergronden van je klachten te bekijken om vervolgens daarop zijn/haar oordeel en behandeling af te stemmen.
  gr. Anthon

 318. Ik heb al jaren chronische zenuwpijn die van de rug voortkomt, geregeld heel hevig pijn. Nu heb ik gelezen dat medicatie als tricyclische antidepressiva zouden kunnen helpen tegen deze zenuwpijn. Nu is mijn vraag, of Sint Janskruid, die ook deze stof bevat voor mij van nut zou zijn en welke dosis ik deze zou moeten nemen.
  Alvast bedankt,
  Dirk.

 319. Dirk, dat zou kunnen. Bedenk bij het gebruik van Sint Janskruid wel dat het met bepaalde medicijnen niet te combineren is.[zie “wisselwerkingen” in het artikel van Adriaan]. In de orthomoleculaire geneeskunde wordt bij de bestrijding van zenuwpijnen ook wel eens gedacht aan het aminozuur fenylalanine. Doordat het endorfines [morfineachtige lichaamseigen hormonen] maakt of activeert,versterkt en verlengt het de pijnstillende reactie van het lichaam op verwondingen, ongelukken en ziekten.Mensen die aan blijvende pijnen lijden, hebben een lagere endorfinespiegel in hun bloed en hersenvloeistof. Fenylalanine kan die lichaamseigen endorfine weer helpen herstellen.
  In de homeopathie worden bij neuralgieen de volgende middelen aanbevolen:
  1. Hypericum [ten gevolge van zenuwbeschadiging]
  2. Aconitum D10 [zenuwpijn die plotseling komt met hevige ondraaglijke pijn die s’nachts en s’avonds verergert
  3. Chamomilla D4 [patient kan niets verdragen, pijn verergert s’nachts en door warmte]
  4. Thuja [alsof er een spijker ingeslagen is]
  Uitwending wordt ook Symphosan op de pijnlijke plek aangebracht.
  Wellicht kun je hier iets mee ?
  Veel sterkte !
  Anthon

 320. Goedemorgen,

  Ik heb een vraag over het gebruik van Sint Janskruid in combinatie met voedingssupplementen. Vanwege een redelijk streng proteinedieet neem ik op dit moment een (flink) aantal supplementen. Ik had al gelezen dat er geen probleem is om SJG te gebruiken icm magnesium/calcium (wat ik oa gebruik ivm kuitkramp en concentratieverlies). Maar verder neem ik kalium-, multivitamine-, kurkuma- en chroomtabletten. Wordt de werking hiervan verminderd of teniet gedaan door het Sint Janskruid? (Gelieve geen commentaar te posten over het al dan niet eens zijn met het strenge dieet, daar gaat mijn vraag namelijk niet over. 😉

  Alvast bedankt voor het antwoord.

  Mvgr Marjan

 321. Er is geen wisselwerking bekend van St Janskruid met de genoemde supplementen. Toch een woordje over het proteïnedieet. De koolhydraten die je wel eet kun je vermoedelijk het beste later op de dag eten. Voor de meeste mensen zal dit beter zijn voor de psychische gesteldheid al is dit ook afhankelijk van de lichamelijke activiteiten.

 322. Hallo Anthon en Adriaan,

  Ik heb van mijn huisarts sertraline voorgeschreven gekregen maar ik sta hier eigenlijk niet achter! Ik heb er wel zelf om gevraagd omdat ik last heb van een (matige) depressie maar ben erg huiverig voor eventuele bijwerkingen. Via via hoorde ik van St. Janskruid en wil dit liever eerst proberen! Ik weet dat jullie geen merken aanraden maar ik heb gisteren een potje van de Etos gekocht (wij hebben geen reform winkel bij ons in het dorp) alleen daar staat bij ingrediënten niets in over hypercline. Op de achterkant staat:
  St. Janskruid, gelatine, vulstof (microkristallijne cellulose), glansmiddel (magnesiumstearaat) en that’s it… Ik las ook ergens op deze site dat er bij een goede sjk “gestandaardiseerd” op de verpakking moet staan?! Dit staat er niet op… Tot slot heb ik van jullie begrepen dat je tot 1000 mg mag slikken maar deze van de etos zijn 600 mg en er wordt 2x daags een tablet geadviseerd!?

  Kortom mijn vraag aan jullie is: is het verstandig deze sjk te gebruiken of zal ik naar de stad gaan om bij een reformwinkel te vragen naar een goede sjk?
  Ik zit er voor mijn gevoel echt ff doorheen dus begin het liefste met sjk waarbij ik het
  beste resultaat kan verwachten…

  Verder heb ik nog een vraagje mbt aanvullende vitamines:
  heb twee potjes (tevens van de Etos) met vitamine b complex. De een is 100% van de adh en de andere 200%. wat kan ik het beste nemen? En is visolie nog aan te raden? Zo’ja moet ik dan nog ergens (specifieke bestandsdelen en doseringen) op letten?

  Ik hoop dat jullie mij kunnen en willen adviseren want ik wil liever vandaag dan morgen beginnen met, hopelijk, een goed product dat mij uit deze ellendige rotdip kan halen!

  Alvast bedankt…

  Groetjes Nikki

 323. Goedeavond Adriaan,

  Bedankt voor het heldere en spoedige antwoord. Ik zal zeker je advies vwb de koolhydraten in de praktijk brengen.

  Mvgr. Marjan

 324. Beste Nikki,
  De st janskruid van de etos ken ik zelf niet maar zou me aan de aanbeveling die op het potje staat houden in eerste instantie. Misschien is het niet zo’n sterk geconcentreerd extract. Sterkere kruidenextracten zijn vaak 4:1 extracten. B-complex is 2 x de ADH beter. de ADH van sommige B-vitamines zoals B6 is erg laag. Bij visolie moet je wat betreft depressiviteit op het gehalte EPA (eicosapentaeenzuur) letten. Zie http://vita-info.nl/2009/01/omega-3-depressiviteit/ ongeveer 800mg -1500mg hiervan per dag als je geen vis eet. De vitamines en de visolie kunnen op termijn belangrijker zijn. dat zijn voedingsstoffen die je nodig hebt. Al is de hoeveelheid daarvan individueel verschillend en niet makkelijk in te schatten momenteel. het helpt ook niet zo snel als st janskruid. St janskruid zie ik als tijdelijk hulpmiddel.

 325. Beste Adriaan,

  Ontzettend bedankt voor de snelle reactie, ik ga je advies zeker ter harte nemen!

  En mijn complimenten voor jullie zeer informatieve site! Denk dat jullie al en hele hoop mensen hebben geholpen?! Fijn dat er nog mensen zijn die bereid zijn met hun deskundigheid anderen belangeloos te helpen!

  Groetjes,

  Nikki

 326. Ik heb vanwege angst en paniekklachten seroxat geslikt. maar van dat middel waren de bijwerkingen verschrikkelijk. Ik werd er zelfs in de opbouwfase depressief van. In december 2009 ben ik gaan afbouwen(na een half jaar). Dat is geen pretje en wordt zwaar onderschat door de (huis)artsen in Nederland. Ik ben uiteindelijk sinds 25 mei 2010 seroxat-vrij. Maar de ontwenningsverschijnselen heb ik nog steeds. Duizelig, bij vlagen sombere buien/het niet zien zitten, vermoeidheid (vooral eind van de middag), etc.

  Ik weet dat ontwenning van een SSRI zelfs tot maanden na de laatste dosis problemen kan geven. En ik zou wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik vraag me af of sint janskruid een goede optie zou zijn. daarom de volgende vragen:

  -Kan Sint-janskruid helpen tegen de ontwenningsverschijnselen na het stoppen met paroxetine/seroxat?
  -Omdat een SSRI en Sint Janskruid niet samen kunnen: hoe lang moet je gestopt zijn met de SSRI voordat je aan St Janskruid kan beginnen?
  -helpt St janskruid ook tegen angst- en paniekklachten waarvoor vaak een SSRI wordt voorgeschreven?

  Ik hoop dat iemand antwoorden heeft op deze vragen.

  Tot slot een waarschuwing voor iedereen met dit soort psychische klachten: denk heel goed na alvorens je begint met een SSRI (antidepressivum: paroxetine, etc.). Vraag advies aan meer dan 1 arts. En laat je daarbij goed voorlichten over de bijwerkingen zowel tijdens het gebruik als tijdens afbouw en stoppen van het middel. Vooral over dat laatste is weinig bekend onder artsen in Nederland of wordt door hen verzwegen. Het zorgt er vaak voor dat mensen nooit meer van het middel afkomen. De arts die je niet kan vertellen over de vaak heftige en langdurige ontwenningsverschijnselen van SSRI’s (maar het middel wel wil voorschrijven) zou ik heel snel de rug toekeren.

 327. Jan, ik zit hier op een ongemakkelijk krukje ergens op de tropisch warme Balkan en geef vanuit die merkwaardige positie een kort antwoord op je vragen.
  Sint Janskruid is niet geschikt om ontweninngsverschijnselen te neutraliseren. Die zullen om met een farmacologische term te spreken moeten worden uitgeslopen. Het duurt meestal een aantal weken voordat het lichaam geheel vrij is van de werkzame stof. Een eenmalige dosering paroxetine wordt overigens in een dag door de lever gemetaboliseerd, maar bij langer gebruik is er meer tijd voor nodig. Het is dan ook goed om met de omschakeling naar Sint Janskruid minstens een dag of veertien te wachten.
  Sint Janskruid is niet zo werkzaam bij angst en paniekaanvallen. Je kunt even naar boven scrollen en zien wat ik in die situatie aan anderen heb geadviseerd, ook in homeopathisch opzicht. Verder is een consult bij een orthomoleculair of homeopathisch arts in jouw situatie altijd aan te bevelen. Zie http://www.soe.nl
  Ik spoed mij nu naar mijn Sloveense maaltijd….
  gr. Anthon

 328. Lieve mensen,

  Bedankt voor jullie bovenstaande ervaringen.
  Na ruim 2 jaar praat therapie en het heftig weigeren van anti depressiva, begin ik vandaag (op advies van psycholoog en huisarts) met omega-3 epa cupsules en sjk-thee. Mede door de positieve ervaringen en ook de waarschuwingen heb ik er vertrouwen in dat het weer goed komt. Ben verdorie pas 22 en heb in een kleine 4 jaar geen enkele leuke dag gehad, of uberhaupt energie om er iets leuks van te maken.
  Hopelijk kan ik met een week of 2 melden dat de zon is gaan schijnen!
  Ja ik heb er hoge verwachtingen van, maar met de reguliere praat therapie, een goed eetpatroon en een goede lichamelijke conditie moet het toch ook wel goed komen?!?
  Ik heb in ieder geval niets meer te verliezen….

 329. Hallo !

  Bedankt voor de goede info. Ik drink ook klei en ik vroeg me af hoe lang het duurt voordat St Janskruid in het bloed wordt opgenomen.
  Misschien dat de klei wel helemaal niets uitmaakt maar klei heeft een grondig reinigende werking, dus zeg maar het zekere voor het onzekere.

 330. Henk, die klei zou ik achterwege laten. Klei is in staat de opname te blokkeren van vitale voedingsstoffen, en daar zit je niet op te wachten. Als je klei gebruikt om de darmen te reinigen zou ik daar andere middelen voor kiezen, zoals het drinken van 2 liter water per dag, en het gebruik van vezelrijke voeding in de vorm van biologische fruit en groente. Daarnaast is het gebruik van probiotica van tijd tot tijd ook aan te bevelen. Wat Sint Janskruid betreft: na toediening van een enkele dosis van 600 mg bij 12 vrijwilligers werden de volgende parameters gemeten: absorptietijd 2,5 uur en een plasmahalfwaarde tijd van ongeveer 6 uur. Sint Janskruid doet er dus gemiddeld 2,5 uur over om via de dunne darmwand in het bloed te komen om vervolgens naar de hersenen te worden vervoerd en daar zijn werk te doen.Dat laatste wil zeggen dat Sint Janskruid na 6 uur weer uit het bloed verdwenen is. Een nieuwe dosis is dan noodzakelijk.
  gr. ASnthon

 331. Dank 🙂

  Ik gebruik al 15 jaar groene klei (iedere dag) en heb gelukkig nergens last van gekregen. Nooit geweten ook. Mag ik weten uit welke informatiebron je dat vandaan hebt gehaald ?
  Verder zeg je, een plasmahalfwaarde tijd van 6 uur betekent dat er na 6 uur niets meer in het bloed zit maar betekent het niet dat na 6 uur de hoogste waarde in het bloed heeft bereikt, en daarna steeds minder wordt (vandaar ook de naam halfwaarde, dacht ik) ? Dus heeft het dan niet een werkingsduur van 12 uur ?

  Gr. Henk

 332. Henk, dank voor je nadere specificatie. Bij “klei” dacht ik aan de witte klei die [vroeger] door apothekers en drogisten als alternatief voor norit werd verkocht en gebruikt werd bij door parasieten en ander gespuis veroorzaakte darmverstoringen. Die klei heeft een zodanig afdekkende werking op de darmwand dat absorptie van fijne stoffen ernstig belemmerd werd. Maar ik heb de indruk dat dit middel door farmaceuten niet meer gepromoot wordt. Uit je commentaar begrijp ik echter dat het om groene klei gaat en dat is natuurlijk een geheel ander verhaal !
  Wat de halfwaardetijd betreft: je hebt natuurlijk gelijk dat Sint Janskruid dan niet GEHEEL uit het plasma verdwenen is. Het is dan natuurlijk wel zo dat na 6 uur de piekwaarde begint te dalen en de concentratie dermate minder wordt dat de werkzaamheid van Sint Janskruid sterk afneemt.
  gr.Anthon

 333. Henk, volledigheidshalve heb ik het Farmacotherapeutisch Kompas er nog even op nageslagen. Om de verwarring helemaal uit de wereld te helpen: het gaat dus om z.g. witte leem of kaolien, een waterhoudend aluminiumsilicaat . De bijwerkingen daarvan kunnen soms nogal ernstig zijn, omdat het gebruik ervan kan leiden tot darmsteenvorming [een z.g. bezoar], waarbij bloedingen, een darmafsluiting of darmperforatie kunnen optreden. Verder remt het de opname van verschillende geneesmiddelen. Liever niet gebruiken dus !
  gr. Anthon

 334. Anthon,

  Dank voor je tips, ik kon al nergens iets vinden over ongezonde (groene) klei.
  Schoot me nog de vraag te binnen, wat jullie vinden van 5-HTP ?
  Dit gebruik ik sinds kort omdat ik vermoed dat mijn sero in de war is (misschien vanwege mijn eerdere XTC-gebruik).
  Het schijnt namelijk ook goed samen te gaan met Sint Janskruid. Ik geloof dat 5-HTP dan beter opgenomen wordt, samen met geloof ik magnesium en ja ik gebruik dan veel biergisttabletten.
  Hiervoor gebruikte ik tryptofaan, dit leek wel wat te werken.

  Je was me trouwens net iets voor gezien onze bijna gelijktijdige reacties….
  Ik zet hem er gewoon nog even bij, ookal wassie niet helemaal af 🙂

  Gr. Henk

  “Welke probioticum zou je adviseren? Ik vraag dit omdat ik op een paar plaatsen lees dat het niet ongezond is maar verder de meeste produkten daarvan geen enkel effect hebben (bijv. op Wiki maar ook het Voedingscentrum).
  Verder lees ik nergens over een zuiverende werking van probiotica.

  De groene klei komt in de darmen maar bereikt daarna het gehele lichaam.
  Naar mijn weten zuiverd klei van dode cellen, zieke cellen (i.c.m cataplasma’s soms ook kanker, en ratten eten uit zichzelf klei als ze ziek zijn en veel van hen genazen daarop van kanker), maar ook van een teveel aan vitaminen, verder gifstoffen, en het beletten dat verkeerde bacteriën en ook parasieten zich vermenigvuldigen.
  En het schijnt iets lekkerder hierop te slapen zijn vanwege redelijke dosis magnesium en calcium, maar ik bedoel voor het slapen gaan innemen, dan zal het toch geen of niet veel voedingstoffen weghalen ?
  Water, fruit en groentes vind ik trouwens ook zeer goede tips !

  Gr. Henk”

 335. Natuurlijk vind ik het prima als je een andere keer reageert, heeft geen haast en ben al dankbaar dat mensen je zomaar helpen 😀

 336. Henk, 5-HTP is eigenlijk tryptofaan maar dan de vorm die je lichaam het makkelijkst opneemt. De combinatie Sint Janskruid/5-HTP wordt niet aanbevolen, Ze schijnen elkaar farmacologisch gezien niet te mogen….Kijk als je de gelegenheid en lust hebt de commentaren die Adriaan en ik aan lezers gegeven hebben nog eens door [naar boven scrollen] Je zult daar veel waardevols aantreffen. Overigens staat de serotoninehypothese op dit moment ter discussie. [zie het boek van Dr. John Virapen, getiteld Bijwerkingen-uitgave Succesboeken.nl-2010] De geloofwaardigheid daarvan wordt meer en meer betwijfeld.
  Over probiotica zijn de meningen inderdaad nogal verdeeld. Daarom is het voor mij moeilijk merken aan te bevelen. Zelf gebruik ik liever niet de bekende flesjes uit de supermarkt, maar tabletten met geconcentreerde hoeveelheden Bacilles Acidophilus. Zulke bacterien zijn in staat de pathogene bacillen uit de darm te verdrijven, waardoor een zuiverende werking ontstaat en de darmflora wordt hersteld. Groene klei ? Prima ! Zie er wel op toe dat de inname van je andere zaken geschieden 2 uur nadat je de groene klei hebt geslikt.
  All the best !
  Anthon

 337. Beste Anton,
  Is het gevaarlijk om thee te gebruiken/drinken van Sint Jans Kruid? Ik heb een burnout gehad en bijna tegen het einde aan. Ik ben wel erg duizelig en moe! Soms angstig, kan dit door de THEE versterkt worden? De thee is gewoon uit een supermarkt met andere theesoorten zoals rooibos etc…… erin gemengd. Dank voor je antwoord terug. Verder gebruik ik soms vitamine B complex, dus alle soorten vitamine B zit hierin. En soms Efamol als ik mijn menstruatie verwacht en andere dagen vitamine van Davitamon FEM. Wat voor advies kan je mij geven? Dank.

 338. Nazzie, Sint Janskruidthee kan geen kwaad, maar ik raad het gebruik niet aan. De kwaliteit daarvan is niet altijd te achterhalen, zeker niet als die uit de supermarkt komt. Voor een farmaceutisch gestandaardiseerd zuiver product kun je beter voor de tabletten of capsules kiezen. Dan weet je zeker dat je iets van de werkzaamheid kunt verwachten. Met Efamol bedoel je waarschijnlijk de teunisbloemolie ? Prima, als er sprake is van premenstrueel syndroom [PMS]. Verder zou ik kiezen voor:
  1. Een orthomoleculaire multivitamine, die naast de vitamines en mineralen minimaal 25-50 mg vitamines uit de B-groep bevat. Davitamon voldoet daar niet aan. [zie mijn artikel op deze site “Suppletie, ja of nee ?”]
  2. 3 x daags vitamine C -1000 mg niet time-released [antistressvitamine !]
  3. 2 x daags magnesiumaspartaat 800 mg [ontspanningsmineraal !]
  4. 2 x daags L-Theanine 500 mg. [bestrijdt angstgevoelens]
  Eet veel groente en fruit, drink minimaal 2 liter water per dag en zorg voor voldoende nachtrust. Praat ook met een begrijpende vriend/vriendin over je burn-out en probeer als het even kan dagelijks de natuur in te gaan.[bos, strand, duin], maar maak in elk geval een half uurtje vrij voor een stevige wandeling, of ga zwemmen en fietsen.
  Gebruik zo min mogelijk koffie en alcohol, maar drink liever groene thee.
  All the best !
  Anthon

 339. Hallo,
  Ik heb een vraag die ik nog niet eerder ben tegengekomen.
  Ik heb jarenlang seroxat genomen en ben daarvan ruim 20 kilo aangekomen.
  Nu ben ik daar een aantal maanden vanaf, en al wat kilo’s kwijt.

  Sinds 5 weken gebruik ik Hypericum mijn vraag is, is er iets over bekend of er gewichtverandering plaatsvindt bij het gebuik van SJK?

  Ik ben overigens heel tevreden over het gebruik en de werking van SJK, en bij mij werkt het wel goed tegen angst/paniek.

 340. Excuus, ik heb het antwoord al in eerdere antwoorden gevonden, wel heb ik een andere vraag.
  Wat vindt U van deze samenstelling:
  -Hypericum perforatum droog extract 230 mg Sint-janskruid
  gestandardiseerd op 700 ug hypericine, 7mg hyperforine
  -Ballota nigra droog extract 70 mg Stinkende ballote
  gestandardiseerd op 2,5% chlorogeenzuur
  -L-Tryptofaan 50 mg
  -Vitamine M / Foliumzuur 200 ug
  -Vitamine H / Biotine 150 ug

  Ik vraag U dit omdat ik vaak voorbij heb zien komen dat 900mg een normale dosering is, maar i.v.m. de samenstelling vraag ik U advies of deze dosering evengoed aan de lage kant is.

  MVG Gabry

 341. Gabry, als het in bovengenoemde samenstelling gaat om een dagdosering is de samenstelling inderdaad wat aan de magere kant. Je zou dan eventueel kunnen kiezen voor een dubbele dosering, verdeeld over de dag. Het mag dus best “een onsje meer zijn”. By the way, wat is de merknaam van genoemd preparaat ?
  gr. Anthon

 342. Hallo Anton, Adriaan, Ik las in forum dat je iemand adviseerde om naar een orthomoleculair iemand te gaan die antidepressiva in hoge dosering nam. Ook ik gebruik antidepressiva, Cymbalta 3 jaar 30 mg, maar de vanaf mei 2010 heb ik tot op heden afgebouwd naar 15 mg per dag. De reden is dat het bouwstoffen uit mijn lichaam rooft en dat ik zo afwezig ben van cymbalta en vergeet veel dingen. Dus nog een minimale dosering. Ook gebruik ik vanaf mei extra magnesium en B3 en B6. Nu ik zo’n lage dosering hanteer kan ik nu overgaan naar SJK? Nog een vraag: wat is een goed merk voor een goede prijs? Krijg je van SJK minder last van vergeetachtigheid en een gevoel van een “wattenhoofd” alvast bedankt.

 343. Tineke, het afbouwen of halveren van middelen als Cymbalta [duloxetine] dient nimmer op eigen houtje te geschieden, maar altijd in overleg met de voorschrijver ! Verder kan Cymbalta interacteren met SJK, reden dat laatst genoemde pas gebruikt mag worden 14 dagen na stoppen met het gebruik van Cymbalta. Een combinatie van beide mag dus niet. Aangezien SJK wat milder werkt dan de reguliere antidepressiva, zal vergeetachtigheid en een wattenhoofd vermoedelijk wat minder of helemaal niet optreden. Merken van SJK raad ik niet aan. Kijk even naar de uiteenzetting van Adriaan in het hoofdartikel, zodat je bij aanschaf kunt controleren of er minimaal de bestanddelen inzitten die hij daar noemt.
  gr. Anthon

 344. Anthon, de genoemde samenstelling gaat inderdaad over een dagdosering.
  Het product heet “Hypericum” en is van het merk “Buurmanns”.

  Hoe is trouwens de interactie met Ibuprofen? Ik hoorde namelijk van een ETOS-medewerkster dat dit niet gecombineerd mag worden, is daar bij jullie/jou iets over bekend?

  MVG Gabry.

 345. Gabry, van een interactie tussen Sint Janskruid [Hypericum perforatum] en Ibuprofen is mij niets bekend. Prof. Ivan Wolffers schrijft wel in zijn bekende werk “Medicijnen” dat mensen die Sint Janskruid tegelijkertijd met bloedverdunners slikken, niet zo maar moeten stoppen met het gebruik van Sint Janskruid, omdat er dan problemen met de bloedstolling kunnen optreden. Inderdaad is Ibuprofen een z.g. NSAID, dus een middel uit een medicijnengroep die de kleverigheid van bloedplaatjes remt, maar dat is toch iets geheel anders.
  Vermoedelijk is de ETOS-medewerkster hiermee in de war. Ik neem ook niet aan dat je een permanente gebruikster bent van Ibuprofen ? Als dat wel zo is zou ik je ernstig willen waarschuwen voor de bijwerkingen op lange termijn !
  gr. Anthon

 346. Anthon,
  Nee, ik ben geen permanente gebruikster van Ibuprofen, alleen in uitzonderlijke gevallen tegen heftige hoofdpijn wil ik er wel eens eentje nemen, ik probeer sowieso zo weinig mogelijk pijnstillers te nemen en het voornamelijk bij paracetamol te houden. Ik ben op de hoogte van de bijwerkingen, bedankt evengoed voor de waarschuwing!
  En wederom bedankt voor het snelle antwoord.
  MVG Gabry.

 347. Hallo,

  Ik heb al langere tijd last van angstige en neerslachtige gevoelens. Veel piekeren, vaak gevolgd door onrustigheid en/of paniek. Dit leidt op zich dan weer tot depressieve gevoelens. (het is een vicieuze cirkel)

  Nu heb ik een vrij lange tijd seroxat geslikt maar dit was niet echt doeltreffend. Werd er compleet monotoon en afgevlakt van. Rotspul om vanaf te geraken ook en de negatieve boomerang komt gewoon terug in je gezicht.

  Nu heb ik via smeets & graas “Brain-Mood” besteld:
  Per capsule:
  – 5-HTP (uit 714 mg Griffonia simplicifolia): 100 mg
  – Sint Janskruid (0,3% hypericine): 200 mg
  – Rhodiola rosea (1% salidroside en 2% rosavin): 100 mg

  Nu lees ik dat 5-HTP in combinatie met SJK niet echt een aanrader is?

  Wat is uw mening over dit product en haar samenstelling?
  Heeft u misschien enige raad of tips voor mij?
  Ik gebruik bovenstaande nog maar een paar dagen. Ben toch een beetje sceptisch…

  Hartelijk dank
  Thomas

 348. Thomas, helemaal hard maken kan ik het niet, maar in de verschillende mij ter beschikking staande repertoria wordt die combinatie inderdaad niet aanbevolen.
  Men is n.l. niet helemaal zeker van het exacte werkingsmechanisme van Sint Janskruid, maar men vermoedt dat het gaat om de remming van het enzym mono-amino-oxidase. Farmacologisch gesproken schijnen die z.g. MAO-remmers niet “on speaking terms”met Tryptofaan [5-HTP] te zijn. Kennelijk denkt de firma Braas & Graas daar anders over. Waarom weet ik niet.
  gr. Anthon

 349. Dank voor het snelle antwoord, Anthon!

  Ik moet zeggen dat ik me toch niet zo lekker voel momenteel. Ik neem 1 capsule per dag, sinds 3 dagen. Voel me (nog) onrustiger. Gisteren tijdens het kijken naar een film (toch ontspannend) kreeg ik plots koude rillingen en begon m’n lichaam helemaal te beven.
  Kan toch niet gezond zijn, denk ik dan zo.

  Weet je, ik ben echt medicatiemoe. Ik blijf instinctief m’n best doen om er bovenop te komen maar ik denk eraan om het over een compleet andere boeg te gooien: veel meer bewegen (sporten) + gezonde voeding, iets wat ik momenteel compleet verwaarloos wegens geen fut.

  Het lijkt gewoon of ik net die duw in m’n rug mis om effectief zaken te veranderen aan mijn manier van leven: regelmaat – bewegen – gezonde voeding.

  Zijn er misschien zaken die je me eventueel kan aanbevelen om dat duwtje te realiseren? Ik zie in de wereld van de natuurlijke (voedings)supplementen de bomen door het bos niet meer…

  Veel dank
  Thomas

 350. Thomas, bijzonder naar voor je allemaal. Echter de verschijnselen waarover je spreekt kunnen nauwelijks het gevolg zijn van het preparaat dat je nu slikt. De ingredienten die daar in zitten hebben een week of twee nodig om de juiste bloedplasmaconcentratie te bereiken. Je voornemen om meer te gaan bewegen [ga naar het bos, strand of duin], beter te eten [zie mijn artikel getiteld “Komt een man bij de dokter” op deze site] en geregelder te leven lijkt mij een uitstekende stap voorwaarts. Voeg er nog aan toe: voldoende nachtrust en een luisterend oor bij een vriend of vriendin. Verder raad ik je aan – om overmedicatie te voorkomen- een orthomoleculair arts of therapeut te consulteren [zie http://www.mbog.nl of http://www.soe.nl] Die is in staat om door middel van een z.g. levend-bloed-analyse vast te stellen aan welke stoffen je gebrek leidt of waaraan je een teveel hebt. Want ook dat laatste kan “de inwendige mensch” aardig verstoren.
  All the best !
  Anthon

 351. Hallo Anthon, dank je wel voor snelle reactie. Antidepressiva werkt wel voor zowel depressies als dwangklachten, daarentegen las ik dat SJK wel werkt voor depressies en niet voor dwangklachten. Weet je ook hoe dat komt? Heb je alternatief voor dwangklachten? Alvast bedankt voor beantwoorden. Hartelijke groeten Tineke

 352. Tineke, dat vind ik eerlijk gezegd een moeilijke vraag, die niet zomaar te beantwoorden is. Ik neem aan dat je met dwangklachten gedragingen bedoelt die voortkomen uit dwangneurotische neigingen ? Als dat het geval is lijkt het mij niet onverstandig eens langs een homeopathisch werkend arts te gaan.
  Niet alleen is het belangrijk de ware oorzaak van een dergelijke neurose op te sporen-kan ik niet, zoals je zult begrijpen-maar het is mijn ervaring dat een gekwalificeerd homeopaat goede tot zeer goede resultaten op dit terrein weet te bereiken, vooral omdat de homeopathische diagnostiek uitgaat van de totale [ook mentaal zieke] mens, en niet alleen een geisoleerd ziekteverschijnsel behandelt. Als je wilt weten hoe homeopathie werkt, kun je eventueel mijn artikel op deze site lezen, getiteld ” Een zakje thee op de Maas ?”
  Veel succes !
  Anthon

 353. Ik gebruik prozak 20mg en de psychiater heeft bij mij een ernstige depressie geconstateerd.
  Ik slik al sinds 1997 prozak en ben in 2003 gestopt. Toen kreeg ik een depressie die ik niet opmerkte. Ik heb 5 jaar thuis vermoeid en lusteloos en nergens zin in gezeten totdat ik in 2008 weer prozak 20 mg kreeg. Maar ik voel me wel verbeterd maar niet 100% kan ik sint janskruid in combinatie met prozak nemen zo ja welke hoeveelheid?
  Ik wil weer energiek voelen en overal zin in hebben en gelukkig zijn!
  Ik denk dat het erfelijk is mijn opa was ook depressief. Want ik heb geen groot trauma meegemaakt wel heb ik periode druks gebruik 5 jaar (coke, xtc en lsd) toen is het begonnen. En ben ik gelijk gestopt met drugs. Nu gebruik ik al 15 jaar geen drugs meer!

 354. Anthony, de combinatie Sint Janskruid en Prozac is af te raden omdat deze twee middelen elkaar farmacologisch gesproken niet liggen. Zou je ze gecombineerd innemen dan bestaat het risico van het z.g. “serotoninesyndroom” , waarbij verschijnselen als agitatie, een te hoge lichaamstemperatuur, trillingen, stuipen,wisselend bewustzijn, transpiratie en delier kan optreden. Ik vermoed dat je daar niet op zit te wachten. Gezien het feit dat je drugs hebt gebruikt dien je rekening te houden met een [lichte] hersenbeschadiging. Of dit van invloed is op een mentaal gevoel van onbehagen weet ik niet, maar het zou mij niets verbazen. Of die beschadiging van blijvende aard is kan ik ook niet beoordelen. Wil je Sint Janskruid gebruiken dan dien je minimaal 14 dagen “schoon” te zijn van Prozac.
  In jouw geval zou ik zeker een orthomoleculair arts raadplegen die door middel van een bloedproef eventuele voedingstekorten kan opsporen en behandelen.
  Kijk even op http://www.soe.nl of http://www.mbog.nl voor een arts bij jou in de buurt.
  All the best !
  Anthon

 355. Als ik besluit te stoppen met de inname van Hypericum, kan ik dan ook ontwenningsverschijnselen verwachten zoals bij Seroxat? De meningen zijn hierover namelijjk erg verdeeld, de een zegt dat je moet afbouwen, de ander zegt dat je gerust zo kunt stoppen, wat is nu waar??
  Gabry

 356. Gabry, als je denkt het zonder Sint Janskruid af te kunnen moet je dat zeker proberen.Tenslotte dienen alle geneesmiddelen, regulier dan wel complementair als tijdelijke hulpjes beschouwd te worden. Hypericum perforatum werkt niet zo sterk op de hersenbiochemie in dat bij staken van dit middel vervelende “naschokken” te verwachten zijn, zoals bij reguliere antidepressiva. Voorzie je zelf wel van de nodige extra voedingsstoffen om je mentale gezondheid in stand te houden, zoals voldoende omega-3-vetzuren [zie aldaar], vitamine B-complex etc. etc. Interessant zijn ook de opvattingen van Dr. F. Bathmanghelidj over de relatie water en depressiviteit. zie http://www.watercure.com Aanvullende adviezen voor een goede geestelijke gezondheid vind je in de diverse commentaren die Adriaan en ik aan Sint Janskruidgebruikers hebben geschreven.[ naar boven scrollen].
  gr. Anthon

 357. Anthon,ik gebruik inderdaad 1000mg omega 3 per dag. Vitamine B-complex bezorgt me helaas misselijkheid buikpijn en diarree. Bovendien probeer ik voldoende water te drinken wat vaak vanzelf gaat omdat ik veel dorst heb.

  Aangezien ik nog maar 2 maanden bezig ben met Hypericum, wil ik daar voorlopig niet mee stoppen, maar ik maak me wel eens zorgen of ik zomaar kan stoppen, ik had namelijk met de seroxat ook vreselijke ontwenningsverschijnselen. En heb daar veel moeite voor moeten doen om eindelijk van deze middelen af te komen.
  Ik zit nu op 460mg Hypericum per dag.

  Groetjes Gabry

 358. Gabry, laat me je geruststellen. Hypericum is een heel zacht middel, en kan uitsluitend in combinatie met andere medicijnen vervelende bijwerkingen geven [zie het hoofdartikel onder “interacties en bijwerkingen” ]. Er staan mij geen klinisch-farmacologische studies ter beschikking die aangeven dat direct stoppen met Sint Janskruid dezelfde nare gevolgen heeft als paroxetine [Seroxat].
  All the best !
  Anthon

 359. Dag Anthon en Adriaan,

  Ik heb een vraag en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen…

  Allereerst wil ik jullie nogmaals bedanken voor deze site en alle nuttige informatie en tips die jullie geven!
  Ik slik nu sinds een paar maanden sjk in combinatie met visoliecapsules en vitamine B en ik ben ontzettend blij te kunnen vermelden dat het eindelijk weer goed gaat met me! Zit weer lekkerder in mijn vel, sta weer vrolijk op en lach de dag tegemoet… Om niet te vroeg te juichen ben ik voorlopig niet van plan te stoppen met het innemen van sjk…

  Echter, na jaren kettingroken heb ik nu de knoop doorgehakt om eindelijk te stoppen! Dit doe ik met behulp van medicijnen waar ik in het verleden ook al eens mee ben gestopt nml. Champix. Dit schijnt geen anti depresiva te zijn zoals sommige medicijnen om te stoppen met roken dat wel zijn maar het zorgt wel voor een extra afgifte van dopamine in de hersenen. Het is alleen verkrijgbaar op doktersrecept maar mijn huisarts is niet van de natuurlijke geneesmiddelen en kan mij weinig informatie geven over de combinatie van sjk en chamix.
  Het probleem is namelijk dat ik het idee heb dat het effect van de champix wordt versterkt door de sjk. Geen probleem uiteraard want ik heb weinig trek in een sigaret moet ik zeggen:-) maar in hoeverre kan dit kwaad voor de gezondheid? Ik heb veel meer last van de bijwerkingen dan toen ik geen sjk slikte ( gebruik champix nu een kleine week) en mijn grootste angst is nu:
  Kan ik last krijgen van het averrechtse effect dat je ook kunt verwachten wanneer je champix gelijktijdig met een anti depressivum gebruikt omdat die champix toch iets doet in je hersenen?!?
  Ik hoop zo dat jullie mij meer informatie kunnen geven?

  Tot slot nog een laatste vraag:
  Een van de bijwerkingen van champix is slecht slapen. Nu wil ik graag een homeopatisch middel met melatonine gaan gebruiken. Zou dit teveel gaan worden? Heb dan nml het idee dat ik teveel dingen tegelijk aan het gebruiken ben?!?

  P.’s lees zojuist op de verpakking dat in een tablet champix 1mg varenicline zit en daarvan moet ik er dan 2 per dag!

  Nou ik hoop dat jullie mij kunnen helpen…

  In ieder geval bedankt en ga vooral zo door met jullie site!

  Vriendelijke groetjes,

  Nikkie

 360. Nikki, eerlijk gezegd vind ik het nogal wat om varenicline tegen roken in de strijd te gooien ! Gezien de eventuele bijwerkingen [zie de bijsluiter !] heb ik het gevoel dat met dit middel het spreekwoordelijke machinegeweer gebruikt wordt om vliegen mee te doden. Champix [varenicline] werkt in de hersenen op de zogeheten A4B2-nicotinerge acetylcholinereceptor. Daarvan maakt SJK weliswaar geen gebruik, maar ik kan niet absoluut uitsluiten dat er eventuele wisselwerkingen tussen de door jou gebruikte producten ontstaat. Ik raad je aan daarover met je verstrekkende apotheker te spreken en te vragen of hij geen mildere oplossing weet om van het roken af te komen. Champix lijkt mij eerlijk gezegd nogal hoog gegrepen. Vertel hem dan ook dat je SJK gebruikt, zodat hij daarop zijn advies kan afstemmen. Meer kan ik even niet voor je doen.
  gr. Anthon

 361. Bedankt! Ik ben gerustgesteld, ik ben nogal bang geworden van pillen innemen, maar als jullie zeggen dat het heel mild is, ga ik zonder zorgen gewoon door, vriendelijk bedankt, Gabry

 362. Verna, kijk voor het antwoord op je vraag even op het commentaar van 18-01-2010 dat ik aan Anna schreef.
  gr. Anthon

 363. Gabry,

  Ik was ook laatst aan de Champix begonnen, en ik slik ook Sint Janskruid.
  Ik ben met Champix gestopt vanwege de bijwerkingen!
  2 jaar geleden ben ik wel gestopt met roken met behulp van Champix en toen slikte ik geen Sint Janskruid.
  Zou best kunnen dat het de bijwerkingen versterkt dus, al zeiden ze bij de apotheek dat er geen wisselwerking bekend was………

 364. @ Verna
  Vermoedelijk is je opmerking gericht aan Nikkie?
  MVG Gabry

 365. Beste Anton en Adriaan,

  Ik ben in Februari begonnen met SJK in verband met een depressie. Het lijkt wel iets te werken, maar zeker niet optimaal. Ik neem 1 tablet per dag, 333 mg, met 0,3% Hypericine.

  Ik ben nu een wat sterkere variant tegengekomen, 1700 mg SJK (als 340 mg van een 5:1 extract) met 1000 µg Hypericine.

  Is dat een (gevaarlijk) hoge dosis?

  Alvast bedankt voor jullie antwoord.

 366. John om kort te zijn: nee. Ik zou de dosering in elk geval niet verder verhogen als de tabletten 1700mg bevatten.
  Zorg ter bestrijding van depressiviteit ook voor de andere maatregelen die Adriaan en ik in onze commentaren hebben genoemd [naar boven scrollen]. Daar zijn ongetwijfeld bruikbare adviezen bij. Helpt het allemaal niet modder dan niet verder maar consulteer een orthomoleculair arts of therapeut. Wat is de naam van het product dat je nu gebruikt ?
  gr. Anthon

 367. Misschien bedoelt John dat hij 1 tablet van 340mg neemt (vergelijkbaar met 1700mg verse st janskruid) . In dat geval is het nauwelijks sterker dan de 333mg van eerst. Die bevatte ook 1000mcg hypericine. Je mag in beginsel tot drie maal daags 1 tablet verhogen.

 368. Heren: Dank voor de snelle reactie.

  @Anton: Het product dat ik eerst gebruikte was Optimax ‘Super Sint janskruid’ met 333 mg gestandariseerd St. janskruid extract (gestandariseerd op 0,3% Hypericine)

  Op de nieuwe (Lamberts St John’s Wort) staat “1700 mg SJK (als 340 mg van een 5:1 extract) met 1000 µg Hypericine.” Op de verpakking staat “high strength” en “One-a-day”, hetgeen de indruk doet wekken dat het hier om een extra sterke variant gaat.

  @Adriaan: Ik snap hem: een knap staaltje van marketing, en domme onwetendheid van mijn kant.

  Ik zal het eens proberen met 2 tabletten per dag. Overigens heb ik jullie overige tips ook ter harte genomen, en professionele hulp is ook ingeschakeld, maar die willen me op een anti depressivum ter ondersteuning. Ik heb zelf een beter gevoel bij een niet-pharmaceutische oplossing, vandaar mijn experimenteren met SJK.

 369. Weet je wat het is John. Er kunnen zoveel oorzaken zijn voor depressiviteit, die dieper gaan dan alleen een [wel of niet vermeend] serotoninetekort. Twee interessante benaderingen die onlangs in de belangstelling kwamen zijn:
  1. een chronisch water en natriumtekort in de hersenen [zie het nieuwste boek van de onlangs overleden internist dr. F. Bathmanghelidj- “Obesitas, kanker en depressiviteit”- http://www.watercure.com]
  2. een verstoorde schildklierwerking waarover Anneke Spaaks een bijzonder boek deed verschijnen, getiteld “Moe, angstig, depressief”
  Er zijn nog andere mogelijke oorzaken. Een orthomoleculaire aanpak gaat daarom zoveel verder dan alleen het voorschrijven van serotonine-heropname-remmers of tricyclische antidepressiva. Wellicht vind je het ook interessant mijn commentaren te lezen die ik in oktober 2009 aan Karin schreef [naar boven scrollen]Dan kennismaken met de opvattingen van de bekende klinische psychiater prof. dr. David Serban-Schreiber, die bijvoorbeeld naast een interssante revolutionaire aanpak veel succes boekt met het toepassen van hooggedoseerde
  visoliecapules. Titel van zijn boek: “Uw brein als medicijn”
  All the best !
  Anthon

 370. Hallo,
  Ik neem sinds 2 jaar Zibrine (1 tablet/dag). Binnenkort moet ik een kleine ingreep laten ondergaan en zal dus onder narcose moeten.
  Heeft het gebruik van Zibrine effect op de narcose?
  Bedankt.

 371. Ria, ik ken het middel Zibrine niet [het Farmacotherapeutisch Kompas en mijn andere geneesmiddelenrepertoria leveren ook geen informatie]. Of twee middelen elkaar wel of niet verdragen kan in dit geval alleen door de anesthesioloog worden beoordeeld. Voor de ingreep vindt altijd een intakegesprek met de anesthesioloog plaats die je vraagt naar eventueel geneesmiddelengebruik. Dan is het goed om hem over je Zinbrinegebruik te vertellen. Aangezien hij weet welk verdovingsmiddel[en] in jouw speicifieke situatie gebruikt zal/zullen worden is hij ook in staat te beoordelen of dit met Zibrine kan samen gaan. Sterkte met de operatie !
  Anthon

 372. Ria, ik heb intussen andere informatiebronnen aangeboord en gevonden dat Zibrine Forte een merknaam is van een Sint Janskruidpreparaat. De bijsluiter daarvan geeft de volgende tekst: ” 5 dagen voor een operatieve ingreep dient u de inname van dit preparaat te staken”. Kun je hier iets mee ?
  gr. Anthon

 373. kan sjk in combinatie met 0.75 mgr rivotril(clonazepam) ? gebruik dit voor de nacht.
  combi sjk buspiron(buspar) ? slik 10 mgr alleen voor de nacht.

  graag advies. bvd!

 374. Inro,nee dat is geen goed idee. Beide middelen, zowel Rivotril als Buspiron, hebben een specifieke werking op de hersenbiochemie en een combinatie met SJK , dat vermoedelijk werkt als MAO-remmer is derhalve niet aan te bevelen.
  gr. Anthon

 375. dank voor het antwoord!
  wat voor negatieve verschijnselen kunnen er dan ontstaan?
  als ik sjk smorgens inneem, en pas savonds rivotril en buspiron, kan het dan ook niet?(ik slik van beide maar een lge dosering..)

  hoop dat u nog een keer wil reageren, bvd!

 376. Inro, het is bijzonder moeilijk te voorzien welke verschijnselen zich zullen voordoen als de door jou genoemde medicijnen gecombineerd worden gebruikt. Dat heeft alles te maken met de processen in de hersenstofwisseling die bij elk mens uniek zijn. Wat bij de een grote problemen veroorzaakt kan bij een ander een mild verloop hebben. Niet alles is dus altijd even duidelijk. Een soortgelijke vraag werd vorige maand door Anthony gesteld [daarbij ging het overigens om Prozac]. Mijn antwoord op zijn vraag vind je in het commentaar van 10-9-2010 [hier boven] Wil je toch nog verder geinformeerd worden dan raad ik je aan met je apotheker te spreken. Persoonlijk blijf ik graag in de veilige marge en raad daarom de combinatie SJK met de door jou genoemde middelen af.
  gr. Anthon

 377. Ik heb langzaam opgebouwd met st janskruid (Liaf600) en zit nu sinds 4 dagen op 900 mgr. Ik bemerk dat ik bij iedere ophoging eerst onrustiger/angstiger/emotioneler wordt en vervolgens meer rust in mijn hoofd krijg. Ik had veel problemen met autorijden welke al na 1 week verdwenen waren!! Ik had er al 6 maanden last van, durfde niet eens in te halen, nu haal ik zonder enige stress/angst in! Geweldig!Ik gebruik st janskruid ivm stress/depressieve klachten na suicide van een goede vriend. Mijn vraag is of de st janskruid , naast de rust in mijn hoofd, ook zorgt voor meer rust in mijn lijf, dus minder spierspanning en onrust? Kan het dat dit later optreed en eerst meer rust in het hoofd moet zijn? Ik wordt namelijk gek van de spanning in mijn lijf en hoop dat dit middel ook hiervoor geschikt is.
  gr. Paul

 378. Paul, fijn dat je zoveel baat hebt bij Sint Janskruid. Om de spanning in je lijf tegen te gaan zou je wat aanvulling kunnen gebruiken. Allereerst is het goed om je dagelijks te voorzien van voldoende magnesium en vitamine C. De een is een antistressmineraal, de ander een antistressvitamine. Ik stel voor:
  Magnesiumaspartaat 2- 3 x daags 800 mg [verkrijgbaar in tabletvorm]
  Vitamine C 3 x daags 1000 mg [niet time released !]
  Homeopathisch [of eigenlijk fytotherapeutisch] zijn er verschillende mogelijkheden.
  Ik noem de volgende [ en dan moet je zelf even beoordelen welke het beste bij je pas]:
  Avena Sativa Complex, verstrekt het algemene zenuwstelsel.
  Ginseng Complex, verhoogt de weerstand tegen stress
  Passiflora Complex, kalmeert en ontspant
  Valeriaan, bij moeilijk in slaap komen, kalmeert het centrale zenuwstelsel
  Chamomilla D4, bij boosheid, prikkelbaarheid, niets kunnen verdragen.
  Gelsemium D6, bij beven en neiging tot veel plassen
  Ignatia D6, overgevoeligheid voor uitwendige prikkels, verergert door koffie
  Nux Vomica D4, verergert door licht en geluid, en alcohol
  Niet allemaal tegelijk gebruiken, hooguit een keuze van twee tot maximaal 3 middelen. Kunnen ook zonder problemen naast elkaar worden ingenomen.
  Mocht e.e.a. toch niet helemaal duidelijk zijn; je weet ons te vinden !
  gr. Anthon

 379. Beste Anton, intzettend bedankt voor je reactie, erg fijn dat een forum als deze bestaat!! Complimenten ervoor! Het lijkt of er in mijn lijf een soort stoornis in de aanpassing is. Ik kan mijn lijf niet meer ontspannen, het lijkt alsof ik voortdurend in de vecht/vlucht modus sta. Erg vermoeiend hetgeen m.i. ook de pieker en somberheidsklachten in stand houden en hebben opgewekt. Ik ga met de magnesium en de vitamine c aan de slag en zal je berichten hoe e.e.a. uitwerkt. Nogmaals bedankt. gr. Paul

 380. In begin van het jaar heb ik sjk (hyperiplant) gebruikt 300mg per tab.
  Na 2 dagen 3x tab per dag kreeg ik maagpijn en verstopping van de darmen.
  Ik ben toen met het sjk gestopt omdat ik na 8 dagen nog geen ontlasting had gehad .

  Nu wil ik weer beginnen met sjk en dan wil ik beginnen met 1 tab per dag van 300 mg en dan langzaam de dosis verhogen met de hoop dat de darmen aan het sjk wennen en zo geen verstopping veroorzaken.
  Is dit een goede start of gaan mijn darmen gewoon weer verstoppen ?????

  Verder ben ik ook benieuwd of er mensen zijn die ervaring hebben met het sjk en die ook last hebben van oorsuizen.

  Want heeft sjk invloed op het oorsuizen en kan door het gebruik van sjk het oorsuizen worden versterkt.

  Ik heb last van oorsuizen gekregen en op een versterking van het oorsuizen zit ik niet te wachten.

  gaarne uw advies en mening

 381. Bouwke, in een enkel geval [1-3%] kan SJK inderdaad de oorzaak zijn van maag en darmklachten. Het is dan inderdaad een goed idee om te beginnen met een lage dosis en deze langzaam te verhogen. Wanneer die darmklachten dan toch blijven, is er sprake van een zekere gevoeligheid voor SJK en moet naar een ander middel worden omgezien. Verder is het drinken van zo’n 2 liter water per dag [sowieso aan te bevelen bij mentale klachten omdat onze hersenen voor 80% uit water bestaan en water onmisbare brandstof voor ons brein vormt] plus het eten van vezelrijke voeding ter voorkoming van verstopping uiterst belangrijk. De klacht over oorsuizingen kan ik niet goed in verband brengen met SJK. Die bijwerking wordt als zodanig ook niet beschreven in het Farmacotherapeutisch Kompas, en zou niet in het rijtje milde bijwerkingen van SJK moeten thuishoren. Het lijkt mij dat de oorsuizingen mogelijk een andere oorzaak hebben, zoals bijv. een bloedvatafwijking in het oor, een oorsmeerprop, ontsteking, beschadiging van het trommelvlies [het gebruik van een MP3speler met te hoog volume of het bezoek aan popconcenrten en disco’ s !], of een doorbloedingsstoornis. De laatste reageert vaak zeer goed op het gebruik van Gingko Biloba. Wanneer oorsuizen gepaard gaat met duizeligheid en misselijkheid kan de ziekte van Meniere de oorzaak zijn. Al die mogelijkheden moeten door een arts worden onderzocht.
  gr. Anthon

 382. Anthon

  Mijn gehoor is onderzocht bij de KNO arts en geen afwijking gevonden, behalve dat ik een gehoorbeschadiging heb van de hoge tonen.

  Ik gebruik ook nog 1 a 2 tabletten passiflora per dag maar daar heb ik ook geen verband kunnen vinden met het oorsuizen.
  Hoe lang mag je passiflora eigenlijk blijven gebruiken en kan je daar ook verslaafd aan raken net als bijv een oxazepam.

  Of het moet een combinatie zijn van SJK en passiflora die het oorsuizen versterken.
  Wat wel opvalt is als het oorsuizen heel erg wordt dan wordt ook het hoofd boven op warm en soms gaan de oren ook gloeien van de warmte.
  Ik heb altijd al oorsuizen gehad maar daar was gewoon mee te leven en soms was die even hard maar meestal op de achtergrond een hele lichte ruis.
  Maar dat komt door een gehoorbeschadiging omdat ik in het verleden in de metaal heeft gewerkt en toen hadden we nog geen gehoorbeschermers.

  Er gebeurt wat in het lichaam maar waardoor is nog een raadsel.
  Het belemmerd wel mijn dagelijks funtioneren want dit is nu al een jaar aan de gang.

  Nu ik dit zit te tikken is mijn hoofd bovenop heel erg warm , de suis in het hoofd is heel erg hard en daar wordt je heel beroerd van en het vocht loopt uit de ogen.
  En sinds ik sjk gebruik heb ik gisterenavond een zere tong gekregen en nog steeds .

  Er is al veel geschreven over Ginko Biloba dat het oorsuizen daar minder van wordt maar uit onderzoeken is gebleken dat dit bij de meeste mensen geen verbetering geeft.

  Ik wil ook niet teveel preparaten door elkaar slikken.

  Nu gebruik ik sjk en passiflora en visolie .

  Maar mischien zijn er mensen met dezelfde klachten of hebben voor mijn een goede raad, want ik wordt er moedeloos van .

 383. Bouwke, ik raad je aan toch eens langs te gaan bij een orthomoleculair en of homeopathisch werkend arts. In de homeopathische geneeskunde wordt in geval van oorsuizen [afhankelijk van de symptomatiek] gedacht aan de middelen Tabacum, Belladonna, China, Chininum Muriaticum en Nux Vomica. In Amerika wordt Cimicifuga Racemosa D1, 10 tot 30 druppels per dag bij niet verouderd oorsuizen geroemd. Een grondiger onderzoek naar de oorklachten lijkt mij echter zeker gewenst, vooral gezien het feit dat ook de combinatie Passiflora en Sint Janskruid, althans voor zover mijn informatie strekt, geen oorsuizingen veroorzaken. Passiflora kan overigens zeer lang gebruikt worden en gevaar voor verslaving is er niet.
  Je kunt voor een consult even kijken op http://www.mbog.nl of http://www.soe.nl . Op die sites kun je orthomoleculaire arts/therapeuten vinden die in je woonomgeving praktiseren.
  All the best !
  Anthon

 384. Hallo Anthon, waarom artsen voorschrijven dan zware medicijnen antidepressiva’s met veel bijwerkingen in plaats van sint jan kruid? – wordt mij gevraagd als ik verteld over een goede wrking van SJK ? Alvast bedankt!

 385. De oorzaak van die situatie heeft te maken met twee factoren:
  1. De huidige artsenopleiding voorziet weinig of in het geheel niet in kennis over de z.g. fytofarmacologie [kruidengeneeskunde] De meeste dokters zijn dus nauwelijks op de hoogte van de goede [of net zo goede] werking van Sint Janskruid t.o.v. de reguliere antidepressiva. Over die laatsten krijgen zij heeeeeeel veel colleges.
  2. De verkoop van Sint Janskruid is in het algemeen geen commercieel succes Het levert weinig geld op omdat het werkzame bestanddeel niet gepatenteerd kan worden. Iedereen kan het verkopen, mits hij/zij over kwalitatief goede bestanddelen beschikt. De farmaceutische industrie ziet er als bron van verdienste dus weinig in. Reguliere antidepressiva kun je dus wel patenteren, en als een patent afloopt kun je eventueel iets wijzigen in de moleculaire structuur van zo’n middel [of je voegt er een andere stof aan toe, die de concurrent dan weer net niet gebruikt] Zo blijf je als fabrikant voortdurend de concurrent voor en blijven de inkomsten gewaarborgd.
  Vandaar, Madelief.
  gr. Anthon

 386. Kun je Sint Janskruid samen met het aminozuur Tyrosine gebruiken ?
  Dank voor uw reactie.

  Mvg Diane

 387. Diane, tyrosine is een zogenaamd aromatisch aminozuur en dient als grondstof in het lichaam voor de aanmaak van de hersenhormonen dopa,dopamine,norepinefrine en epinefrine [neurotransmitters met een adrenaline-achtige structuur]. Het wordt gebruikt als antidepressivum, met name als tryptofaan niet werkt. Als je tyrosine combineert met vitamine C wordt de opname vaak verbetert. Aangezien tyrosine met enige voorzichtigheid moet worden gebruikt als gelijktijdig z.g. MAO-remmers worden ingenomen en Sint Janskruid waarschijnlijk volgens dat principe werkt, zou ik tussen de inname van die twee een ruime tijdsmarge inbouwen. Laten we zeggen: tyrosine s’morgens een half uur voor het ontbijt, en Sint Janskruid s’avonds voor het naar bed gaan.
  gr. Anthon

 388. Hoi Anton,
  Bedankt voor je reactie.
  Naast tyrosine gebruik ik ook nog taurine en carnitine.
  Gaan de twee laatstgenoemde aminozuren ook samen met Sint Janskruid ?
  Groet,
  Diane

 389. Diane, ik zie in een gelijktijdig gebruik met Sint Janskruid geen bezwaar. Wel altijd op de lege maag gebruiken en met water innemen, nooit met zuivelproducten innemen [eiwitcompetitie] !
  gr. Anthon

 390. Beste Anthon,

  Ik ben een jonge vrouw van 22 jaar en heb al enige tijd last van een (matige) depressie; zwaarmoedig, verdrietig, neerslachtig, nergens zin in hebben, moeilijk in slaap komen, onzeker, verlies van eigenwaarde, een overmatige eetlust, geen zin in contact met ‘vrienden’, niets kunnen verdragen, zeer prikkelbaar, concentratieproblemen, angst- en paniekaanvallen, en tijdens die aanvallen heb ik last van benauwdheid, geen zin meer in het leven (maar geen zelfmoordneigingen).
  Mij is aangeraden om het antidepressivum Valdoxan te gebruiken. Dit vind ik toch een beetje eng, waardoor ik verder ben gaan kijken en op Sint Janskruid en 5HTP kwam. Ik wil uiteraard het middel gaan gebruiken met de snelste en beste werking dus mijn vraag is nu welke van de twee middelen u mij aanraad om te gebruiken en in welke dosering en vorm? (U heeft hier boven al vermeld dat het voor Sint Janskruid ongeveer 900 mg per dag is)
  Zou ik volgens u, enkel gebaseerd op mijn hierboven genoemde symptomen ook nog iets extra’s moeten/kunnen gebruiken?
  Hoe snel merk ik verbetering bij het gebruik? Hebben beide middelen de eerste twee weken heftige bijwerkingen net als bij het gebruik van antidepressiva?

  Alvast bedankt voor uw reactie!
  Groeten, Laara

 391. Moet nog even vermelden dat ik wegens een oogziekte, het middel Valaciclovir 500mg PCH gebruik. Ik slik hiervan nu nog om de dag 1 tablet. Maar dit wordt binnenkort naar nul gebracht. Heeft u enig idee of dit geneesmiddel te gebruiken is in combinatie met het Sint Janskruid of 5HTP?
  Gr. Laara

 392. Laara, bij het bestrijden van een depressie moet natuurlijk wel gekeken worden naar de oorzaak. Die kan van zowel inwendige als uitwendige aard zijn. Het is dus goed om je af te vragen of er geen dingen in verleden en heden hebben plaats gevonden die aan die gevoelens ten grondslag zouden kunnen liggen. Als dit zo is dan is een goed gesprek met een begrijpende vriend[in], arts of psychotherapeut wel op zijn plaats !
  Sint Janskruid proberen is zeker een aanrader. Verder moeten de hersenen [als het om inwendige oorzaken gaat] ruim worden voorzien van water [ze bestaan er voor 80% uit] en omega-3-vetzuren voor de prikkelgeleiding in de hersencellen. Zo’n 2 liter per dag en het slikken van visoliecapsules als extra ondersteuning is ook geboden. Wat ook belangrijk is, is het gebruik van vitamine D3 waarbij ik aanraad daar dagelijks minimaal 2000 i.e. van te nemen. [zie de artkelen over D3 op deze site] Verder kun je naar boven scrollen en de diverse extra aanbevelingen die Adriaan en ik gedaan hebben nog eens doorkijken. [veel in de buitenlucht, leuke dingen doen, voldoende slaap etc.] Sint Janskuid heeft [net als de overige antidepressiva] even de tijd nodig om een zekere concentratie in het bloedplasma te verkijgen. De werkzaamheid ontplooit zich ongeveer na 2-4 weken na inname. Valaciclovir is een antiviraalmiddel dat geen interactie aangaat met Sint Janskruid. Kun je rustig gebruiken dus. Sint Janskruid geeft in het algemeen geen ernstige bijwerkingen. [zie de door Adriaan opgestelde lijst in het hoofdartikel hierboven] Mocht na enkele weken Sint Janskruid niet de gewenste resultaten opleveren, dan kun je ons opnieuw mailen voor wat extra adviezen, en kijken wat 5-HTP voor je doet.
  Veel sterkte en all the best !
  gr.Anthon

 393. Ik gebruik nu geruime tijd st janskruid (hyperiplant) 900 mg. Het werkt prima tegen mijn somberheidsklachten. Nu is het zo dat ik wel nog veel last heb van angstgevoelens. Kan ik st.janskruid icm L-Theanine gebruiken of advieseren jullie een ander middel? Ik heb mn. (volgens mijn behandelaar) last van PTSS/angst klachten tgv suicide goede vriend. Stemming is verbeterd, nu de angst nog, welke ook de stemming beinvloed. Ik denk nml. dat zodra de angst verdwijnt de stemming vanzelf verbeterd.Alvast bedankt voor jullie reactie en alvast een gezond 2011!!

 394. Paul, ik weet niet of je dezelfde Paul bent die ik op 16-10-2010 [zie boven] heb geadviseerd, maar wellicht kun je daar nog aanvullende raad vinden. In elk geval zou ik de L-Theanine niet op hetzelfde tijdstip innemen, maar laten we zeggen met een interval van enkele uren. Dus s’morgens Sint Janskruid en s’avonds L-Theanine.
  “Blader”nog even door de commentaren hierboven gegeven aan verschillende vragenstellers met soortgelijke klachten, en kijk of je iets met die adviezen kunt, zoals het drinken van een paar liter water, de inname van voldoende omega-3-vetzuren, het gebruik van vitamine C, B-complex en magnesium. Raadplegen van een orthomoleculair/homeopathisch werkend arts behoort ook tot de mogelijkheden.
  All the best !
  Anthon

 395. Hallo, ik gebruik sinds een jaar St Janskruid ( ik heb die van Etos eigen merk ) Het eerst half jaar slikte ik 1 capsule en het laatste half jaar 2 capsules per dag. Ik voel me er prima bij maar vraag mij toch af of ik het zolang mag gebruiken

  alvast bedankt

  mvg
  BB

 396. Bonnie, dat kan geen kwaad, maar je kunt je afvragen of het nodig is. Het is altijd goed te bedenken dat Sint Janskruid geen lichaamseigen substantie is, en daarom niet oneindig moet worden geslikt. Je zou eens voorzichtig kunnen proberen het af te bouwen door eerst de dosering te verminderen en daarna helemaal te stoppen.
  Mocht je je daarna toch weer vervelend beginnen te voelen dan zou je kunnen beslissen om Sint Janskruid opnieuw te gebruiken of over te schakelen op iets anders.
  gr. Anthon

 397. Ik had nog een vraag over de anticonceptiepil. Ik las ergens, ik kan het niet meer terugvinden, dat sint janskruid op bepaalde pillen wel invloed heeft en op andere weer niet. Ik slik zelf microgynon 30. Wordt deze pil onveilig door sint janskruid?

 398. Sarah, Microgynon 30 is een combinatie van ethinylestradiol en levonorgestel. Het Farmacotherapeutisch Kompas editie 2010 zegt daarover in de rubriek Interacties: “Door gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid wordt de betrouwbaarheid verhinderd door verlaging van de spiegels van het oestrogeen en progestageen vooral bij de pil uit de sub 50 en sub 30 groep”. Met andere woorden, het gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid en Microgynon 30 is beslist af te raden.
  gr. Anthon

 399. Is het bij licht depressieve klachten (slapeloosheid, besluiteloosheid,
  vergeetachtigheid,
  verminderde concentratie, onrust, piekeren, verminderde geestelijke energie)
  verstandig om St.Janskruid te nemen of is dat een te zwaar middel?
  Zou rhodiola in dit geval beter zijn? Of een combinatie van deze twee?

 400. Lia, ik moedig personen die [tijdelijk] mentale problemen hebben altijd aan om naar oorzaken te zoeken en die zo mogelijk aan te pakken of te verminderen.
  Wil men Sint Janskruid gebruiken dan is het verstandig om daarnaast ook 2000 i.e. vitamine D3, omega-3-vetzuren [in de vorm van visolie] en zo’n 2 liter water te gebruiken, omdat de hersenen er voor 85% uit bestaan, en daar vooral bij mentale dips meer behoefte hebben. Verder zijn ontspanningsmaatregelen, [wandelen, zwemmen, fietsen], juiste voeding en een goede nachtrust bevorderlijk voor herstel.
  Er is geen bezwaar tegen gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid met Rhodiola,maar Ik raad je aan het eerst eens met Sint Janskruid alleen te proberen.
  gr. Anthon

 401. Hallo,

  Sinds kor is de diagnose angststoornis en lichte depressie gesteld.
  Van de angsten heb ik minder last dan van het vervelende neerslachtige gevoel.
  Kok ’s ochtends gewoon nietbop gang, later op de dag merk ik er niks meer van. Verhindert me momenteel wel om te werken.
  De huisarts stelde een SSRI voor, cipramil 10-15mg. Nu wil ik zelf niet zo snel naar een AD grijpen en eerst alternatief zoeken.
  Ik ben een product tegen gekomen dat het serotonine gehalte kan verhogen.
  Het heet satiete. Er staat niet precies op hoeveel St. Janskruid erin zit.
  Kent u het product? Heeft u ervaring mee?
  Daarnaast gebruik ik omega 3, EPA 1000/DHA 300

  En nog een laatste vraagje…
  Kan St. Janskruid samen met marvelon (anticonceptie). Weet dat het bij sommige effect heeft en sommige niet, maar weet niet waar de mijne onder valt.

  Alvast bedankt,
  Groetjes Heidi

 402. Hallo Heidi, ik kende Satiete tot nu toe niet, maar heb via mijn bronnen even nagezien wat er zoal inzit. Dat zijn 5-HTP,Gymnema,Vanadylsulfaat, magnesium, appelzuur,Sint Janskruid, Gingko Biloba en B-vitaminen. Op zich zijn dat uitstekende ingredienten, maar je dient er wel rekening mee te houden dat noch Sint Janskruid, noch producten die Sint Janskruid bevatten [zoals Satiete] volgens het Farmacotherapeutisch Kompas [handboek voor arts en apotheker] NIET gecombineerd kunnen worden met Marvelon. Het lijkt mij dan ook beter dat niet samen te gebruiken.
  gr. Anthon

 403. Hallo,
  Ik heb n zoon van 18 die depressief thuis is,vorig jaar ook al meegemaakt heeft hij ad geslikt hele slechte ervaring mee helaas,nu slikt hij sj janskruid visolie extra magnesium,het gaat al wat beter sinds eind november maar hij blijft angstig en trillen,heb met dokter overlegt die zegt stoppen met st jans en weer ad maar dat wil hij niet,hij is onder behandeling vanwege zn depressie ik weet me niet zo geoed raad met de hoeveelheden omdat hij pas 18 is
  gr manon

 404. Manon, dit is niet alleen een hele zorg voor jou, maar ook heel naar voor je zoon.
  Voor wat betreft de Sint Janskruid kan hij gewoon de normale dosering aanhouden die voor volwassenen geldt [dagelijks 450-1050mgr] Hoger dan die 1050 mgr. zou ik niet gaan. Het is overigens wel verstandig e.e.a. te bespreken met de behandelend arts, en niet zelf te gaan dokteren. De maatrgelen die je reeds genomen hebt zijn goed;bij gebruik van Sint Janskruid is wel een dosering van vitamine D3 [2000 i.e.] per dag belangrijk. Zie daarvoor mijn artikel op deze site “Vitamine D, Sint Janskruid en Depressie”]
  Homeopathisch kan Aconitum D10 goede diensten bewijzen, wanneer er sprake is van angt en paniekaanvallen. Dosering 3 x daags 5-10 druppels voor de maaltijd in wat water innemen. In acute gevallen om de 10 minuten 5 druppels tot de klachten verminderen [maximaal 1 uur].Dit middel wordt gegeven als de angstaanvalzich s’avonds en s’nachts voordoet en verbetert bij rust en frisse lucht.
  Overigens is het consulteren van een orthomoleculair arts in deze situatie zeer aan te bevelen !
  zie http://www.mbog.nl of http://www.soe.nl
  Veel sterkte en het beste met je zoon !
  Anthon

 405. Hallo,
  Bedankt voor je snelle reactie,waar kan ik die druppels halen?
  Ik heb nu st jans van de etos extra krachtig 600 mg 2 xdaags,is dit niet teveel dan?
  Misschien 1x daags aanhouden?Verder slikt hij 5oo mg magnesium ,extra vit b complex ,2 x daag vit c 1000 mg ,en extra vit d dus,verder gaat ie achter de lamp(lichtthearipie) ik hoop dat snel de zon weer gaat schijnen gaat het meestal weer beter!

  Alvast bedankt ben blij met deze site ik ga ook op zoek naar zon arts!
  gr manon

 406. Dag Manon,
  Aconitum D10 kan bij elke apotheek besteld worden. Die 2 x daags 600 mg Sint Janskruid zijn niet te veel. Houd die dosering maar aan. Goed dat je je zoon wat extra zaken bij laat slikken. Ook de lichttherapie is in het algemeen gunstig.
  Laat hem elke dag als het kan in de natuur wandelen of aan het strand als je dicht bij de zee woont. Koffie en alcohol liever even niet, wel veel groente en fruit en volkorenproducten.Vermijd verschraalde voedingsmiddelen die van witmeel zijn gemaakt.Het omgaan met begrijpende vrienden, het luisteren naar kalmerende muziek [heavy metal dus niet, wel klassiek als hij daar van houdt] en een goede nachtrust zal je zoon zeker ten goede komen.
  All the best !
  Anthon

 407. Hallo met Mia,

  Ik neem al 2 jaar Prothiaden 75 mg. Na 2 jaar kamp ik nog steeds met mijn depressie. Daarbij heb ik sinds 2 mnd. een zware angststoornis gekregen.
  Ik heb zelf CVS en fibromyalgie sinds 1996. Maar vanaf 2004 heeft mijn man 5 hartinfarcten, 12 stents en sinds juni 2009 lupus met al 3 zware aanvallen met lange ziekenhuisopnames gehad. Daarbij is mijn vader dement geworden, mijn moeder is steeds afhankelijk geweest van mijn vader en gaat nu ook volledig op mij af. Ik zoek eigenlijk iets homeopatisch voor mijn angsten. Ik sta s’morgens bevend op, mijn spieren zijn heel gespannen en doen na 1 uur al verschrikkelijk pijn, waarvoor ik zaldiar neem. Het bevend en trillend gevoel gaat soms weg maar dikwijls blijft het de ganse dag aanwezig. Op die mementen kan ik niet meer eten en sla ik soms volledig in paniek. Ik ben nu net een midweek weg geweest, weg uit de dagelijkse sleur van ziekenhuizen enz, en nu heb ik momenteel nog lichte angst. Maar ik voel dat het weer erger en erger wordt. Wat zou u me aanbevelen om die verschrikkelijke angst en ook dat bevend gevoel bij het opstaan te verhelpen.
  Alvast bedankt,
  Mia

 408. Mia, dat is nogal wat, en ik zou mij kunnen voorstellen dat de zorgen je van tijd tot tijd naar de keel vliegen. Ik kan niet in je portemonnee kijken, maar een bezoekje voor jou [en je man !] aan een orthomoleculair werkend arts zou zeker de nodige verlichting kunnen geven in jullie beider situatie. Ik denk daarbij aan drs. Lydia Boeken van de Amsterdamkliniek [www.amsterdamkliniek.nl ] die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in orthomoleculaire cardiologie. Ook voor jouw situatie is er met gerichte suppletie en behandeling nog veel te bereiken. Intussen kun je voor je angstaanvallen gebruiken het homeopathicum Aconitum D10 , 3 x daags 10 druppels en bij acute aanvallen om de 10 minuten 5 druppels tot de klachten afnemen. Orthomoleculair kan een aanvulling van L-Theanine ook goede dienst bewijzen.
  Veel sterkte !
  Anthon

 409. Dag Anton, bedankt voor je snelle reactie.

  Ik ga zeker al starten met de Aconitum D10.
  Zoals u waarschijnlijk al hebt gemerkt kom ik uit België.
  Mijn man en ik leven van een uitkering van het ziekenfonds en die is spijtig genoeg heel laag.
  Wij werken met een heel ander systeem en moeten zelf een groot gedeelte betalen zowel van een doktersbezoek als voor de medicijnen.
  Zoals ik al kan begrijpen uit je mail is een bezoek aan een orthomoleculair werkend arts erg uur.
  Zou u me daarover wat meer inlichtingen kunnen bezorgen dan kan ik met die informatie aan de slag bij ons ziekenfonds.
  Misschien is er ook zo’n arts dichter bij de grens of is Dr Lydia Boeken de arts die wij moeten hebben.

  Graag uw advies hiervoor.
  Goetjes,
  mia

 410. Mia,kijk even op de site van de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde [www.mbog.nl[ of die van de Stichting Orthomoleculaire Educatie [www.soe.nl] Je kunt dan klicken op de rubriek ” arts/therapeut” waarbij per Nederlandse provincie wordt aangegeven wie daar als behandelaar actief is.
  Zo is bijvoorbeeld Dr. van der Schaar in Noord-Brabant [een stuk dichter bij Belgie dan Amsterdam !] een uiterst gekwalificeerd orthomoleculair cardioloog en leermeester van Lydia Boeken. Hoe de onderlinge honoraria geregeld zijn weet ik niet. Dat zou je even telefonisch kunnen navragen waarbij je tevens een opsomming kunt geven van de medische problematiek van jou en je man.
  Veel succes en het beste toegewenst !
  Anthon

 411. hallo

  Ik slik voor obsessive Compulsive Disorder momenteel 1800mg st.janskruid en 200 mg 5HTP. Dit in plaats van 16 jaar antidepressiva slikken. Het werkt prima en ik merk vrijwel geen verschil met de prosac , die ik gebruikt heb– alleen heb ik nu geen bijwerkingen, wat bij AD wel het geval was. Is de combinatie en dosering goed?

  marianne

 412. Marianne, de dosering van 1800 mg SJK is stevig, maar kan op zich geen kwaad. Je kunt als je je over langere termijn goed voelt wel proberen de inname te verlagen naar een onderhoudsdosering van zo’n 1000 mg per dag. Die 200 mg 5HTP kun je handhaven. Loop nog even door de verschillende commentaren die Adriaan en ik in de loop der tijd hebben gegeven aan SJK gebruikers. Daarin staat nuttige aanvullende informatie, zoals voldoende inname van vitamine D3 [sowieso geboden bij SJK gebruik !] de inname van omega-3-vetzuren [in de vorm van visoliecapsules en wekelijks vette visconsumptie] en voldoende water drinken [de hersenen bestaan er voor 85% uit !].
  gr. Anthon

 413. goedemorgen

  Nog een vraagje. Ik ben met de seroxat en prosac gestopt omdat ik er 25 kilo van ben aangekomen. Niet door te veel eten, maar waarschijnlijk doordat mijn stofwisseling vertraagd werd. Mijn vraag is: heeft st jans kruid ook gewichtsvermeerdering tot gevolg?

  gr marianne

 414. Marianne, wij krijgen die vraag wel vaker. In het algemeen zie je bij het gebruik van Prozac [fluoxetine] en Seroxat [paroxetine] juist smaakveranderingen, verminderde eetlust en gewichtsafname [m.n. bij overgewicht] als bijwerking optreden. Sommige mensen echter ervaren inderdaad een gewichtstoename.
  Wat Sint Janskruid betreft: afgezien van de bijwerkingen die Adriaan in het hoofdartikel heeft vermeld is ons geen studie bekend waarbij gewichtstoename optrad.
  gr. Anthon

 415. hallo

  Dat zijn echt niet sommige mensen hoor! Het hele internet staat vol met mensen die 25 kilo of meer zijn aangekomen door antidepressiva! Gewichtsafname hoor je weinig bij antidepressiva.. Smaakverandering is het ook niet. Ben er eens een half jaar mee gestopt en viel zonder dieet 12 kilo af.!Het is dus echt de antidepresiva zelf die er voor zorgt dat je dik wordt, zonder dat je meer gaat eten . Maar echt zonder kan ik ook niet. En ik wil wel van dat gewicht af. Vandaar dus St jans kruid. Hopen maar dat het geen gewichtstoename geeft.Wel jammer dat dat niet echt bekend is. Kom er gauw genoeg achter, hoop ik.

 416. Marianne, laat ik je dan nog eens extra geruststellen: achter mij staat een boekenkast met planken vol geneesmiddelenrepertoria, vademecums, kruidenboeken, voedingswetenschappelijke tijdschriften en andere naslagwerken, maar in GEEN van die werken staat ook maar IETS over gewichtstoename bij gebruik van Sint Janskruid. Ook het Farmacotherapeutische Kompas [handboek voor arts en apotheker] vermeldt NIETS in deze richting.
  Wellicht dat ik je met deze informatie enigermate gerustgesteld heb ?
  gr. Anthon

 417. Beste Anton,

  Ik heb Borderline en zit momenteel in een gemiddelde tot zware depressie gecombineerd met angsten. De psychiater heeft Escitalopram voorgeschreven. Ik neem s’ ochtends 10 mg en ’s middags 10 mg. Ik gebruik het middel ondertussen 5 weken en het is ontzettend goed aangeslagen. De enige bijwerkingen die ik heb zijn vermoeidheid en slapeloosheid (maar dit weegt absoluut niet tegen de depressie en angsten op). Om te slapen gebruik ik ’s avonds 10 mg zolpidemtar.

  Nu, ik zou veel liever via de natuurlijke weg van de depressie afkomen. Is het mogelijk langzaam af te bouwen met de Escitalopram door een combinatie van St. Janskruid en Escitalopram te slikken (Ik zie vreselijk op tegen de ontrekkingsverschijnselen die bij het afbouwen van de Escitalopram zullen verschijnen)? Als het mogelijk is om beide te combineren kan ik dan de dosering van het St. Janskruid langzaam verhogen en die van de Escitalopram verlagen en welke dosering St. janskruid zou u dan aanraden? Moet ik verder overstappen naar een homeopaat ipv een psychiater wanneer ik St. Janskruid gebruik? Tot slot wil ik graag weten waar St. Janskruid pillen in hoge doseringen verkrijgbaar zijn? Is er een bepaald merk dat u adviseert ?

  Alvast bedankt!

 418. Nikita, ik begrijp je probleem maar Escitalopram en Sint Janskruid zijn farmacologisch gesproken geen vrienden van elkaar. Ze kunnen elkaars werking op zeer onaangename wijze versterken, waardoor je toestand alleen maar verergert. Inderdaad lijkt mij je suggestie om een alternatief medicus te raadplegen het beste. Het zomaar op eigen initiatief stoppen of veranderen van medicatie raad ik altijd ten stelligste af. Op de sites van de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde [www.mbog.nl] en die van de Stichting Orthomoleculaire Educatie [www.soe.nl kun je als je op de rubriek arts/therapeut klikt per provincie een gekwalificeerd behandelaar vinden. Die kan ook bepalen wat je het beste kunt doen en je verder adviseren over Sint Janskruid en/of andere natuurlijke middelen.
  gr. Anthon

 419. Bedankt voor de informatie. Ik ga een behandelaar zoeken!

  Gr. Nikita

 420. Hallo, ik heb een angststoornis en daardoor ben ik zeer slecht gaan slapen en heb ik een raar soort depressie opgelopen. ’s morgens een steen/knoop in m’n maag, die dan rond het middaguur weggaat maar ik voel me nooit super. Soms heb ik op een avond een soort heel fijn gevoel en is alles rustig. Ik ben bij een psycholoog en die wilde gelijk met AD gaan beginnen. Ik wilde dat niet en ook m’n huisarts niet. Op eigen initiatief en de huisarts zei ook dat het ok was ben ik van Vogel St Janskruid gaan gebruiken. 3 pilletjes in totaal 1 mg hypericine per dag. Ik voelde me al gelijk veel beter, na 4 dagen was de steen weg. Ik gebruik het nu al 2 maanden. Maar, opeens werd ik weer slechter na wat nachten slecht slapen (daarvoor ging het beter maar vroeg wakker altijd, typisch voor wat ik heb, een lichte vitale depressie). en in die nachten heb ik 5x op rij temazepam genomen, nu las ik dat je dat beter niet kan doen, dus ik denk dat het daarvan is…

  Maar, nu ben ik op advies van de apotheek overgestapt op St Johns Worth van een amerikaans bedrijf, Solgar. Ze zeggen dat die pillen niet bestraald zijn en dus beter, het is een dosis van 300 MG, met ook nog 100MG st Jans plantenstof (Raw st john’s wort aerial powder) erin. Standaard 1 pil op 1 MG hypericine. De apotheek zei neem er maar 2 en kijk hoe je je voelt…nou, raar! Heel erg moe, was gisteravond heel goed en beter geslapen maar vandaag is het raar. Ook lichte hoofdpijn. Mijn vraag is, wat nu te doen, ga ik door met 2 amerikaanse pillen, ze zijn van Solgar. Het ging dus redelijk met Vogel, maar het ging niet weg, ook doordat ik slecht blijf slapen (5-6 uur per nacht en soms opeens een nacht helemaal niet) Ik neem ook een vitaminepreparaat, nogal sterk, ook pas sinds gisteren. Ik ben dus gestopt met Vogel en overgestapt op Solgar, maar ik vind dat ik vandaag een rare reactie erop heb, tenzij dat inbeelding is…Ik ben voor het slapen nu ook cassia siamea gaan gebruiken, voelde me er erg slaperig door en vanmorgen voor het eerst tot half 7 geslapen! Wel pas vanaf 1 uur, dus 5.5 uur. Ik ben nu onzeker over Solgar…Ik neem er 2 nu dus, maar teruggaan naar 1? Ik ben er pas gisteren mee begonnen en heb er vandaag pas 1 op.

 421. Patrick, het is voor mij niet eenvoudig om op afstand een goed advies te geven. Ik ken de achtergronden van je probleem niet en bovendien is de kwestie van depressiviteit te ingewikkeld. Neem van Solgar in elk geval een wat lagere dosering, [dus 1 x daags 1 pil in plaats van 2] en kijk eens hoe dat uitwerkt. Probeer verder het beste te halen uit de adviezen die Adriaan en ik hierboven aan andere Sint Janskruidgebruikers gegeven hebben. Daarvan zijn in elk geval de volgende belangrijk:
  1. veel in de natuur [strand en boswandelingen]
  2. drink veel water, zo’n liter of 3 [onze hersenen hebben dat nodig om goed te kunnen functioneren]
  3. gebruik naast Sint Janskruid minimaal 2000 i.e. vitamine D3
  4. neem visoliecapsules [omega-3-vetzuren zijn noodzakelijk voor de aanmaak van neurotransmitters die de prikkeloverdracht in de hersenen regelen.]
  5. slik een goede orthomoleculaire multivitamine
  6. gebruik geen geraffineerde producten, maar eet volkoren en ook veel groente en fruit.
  7. omring je met mensen waar je goede gesprekken mee kunt voeren en die je waarderen.
  8. luister naar aangename [klassieke]muziek die de zenuwen kalmeren.
  9. probeer er achter te komen wat de werkelijke oorzaak van je depressiviteit is.
  Ernstige mentale problemen zijn niet altijd eenvoudig met een pil of poeder op te lossen !
  Eventueel is een consult bij een orthomoleculair of homeopathisch arts ook aan te bevelen [www.mbog.nl of http://www.soe.nl]
  All the best !
  Anthon

  e

 422. Bedankt Anthon. Ik neem al visoliecapsules (schijnbaar hele goede die geen gif bevatten). Bij een bloedonderzoek bleek ik veel omega 3 te hebben, de arts zei dat is heel goed maar ik vraag me af het niet in onbalans is, teveel omega 3 misschien…
  Ik slik nu een multivitamine die helemaal geen D3 bevat, dus dat zou ik er nog apart bij kunnen doen? Wat is 2000 i.e. vitamine D3?

  Ik heb gisteren toch 2 pillen genomen in totaal, dus dat is 600 MG. Waarom vind je dat ik van Solgar minder zou moeten nemen terwijl jullie aangeven dat de dosis tussen 450 en 1050 MG moet liggen. Wat ik heb van Solgar is maar 300 MG en geeft dezelfde hypericine (1mg) als de 3 pilletjes van Vogel. Is deze Solgar echt heel anders dan de Vogel pilletjes?

  Ik ben al wel beter aan het slapen, neem nu ook 1,5 mg Melatonine voor het slapen gaan en dus de Cassia Siamea, maar heb het gisteren gehalveerd tot 2 pilletjes, je mag er max 4. Ik viel direct in slaap en wel weer vroeg wakker maar daarna ook weer even geslapen. Ik zie nu meer 6 uur op de klok in de ochtend dan 5 uur… De hoofdpijn is ook weg, alleen nog een raar gevoel in de maag en soms een licht goed gevoel gevolgd door weer een somber gevoel…Heel veel hangt ook af van hoe je denkt! Positief (dit gaat wel over, je voelt je best goed, kijk eens wat je allemaal hebt) werkt echt en naar buiten gaan ook.

  Ik heb nog steeds erg vaak een compleet droge mond.

  Ik vraag me soms wel eens af of ik echt een depressie heb, volgens de schaal was het een lichte vitale, maar ik heb geen problemen met eten maar ben wel afgevallen tot een mooi gewicht nu van 81 kilo (ik ben 45 jaar en 1.87). Slapen is de hoofdoorzaak denk ik van wat ik heb en voel, als je maanden slecht tot zeer slecht slaapt kan je je bijna ook niet goed voelen. Ik was na een avondje stappen bang voor hartkloppingen die ik opeens had, na uitgebreid onderzoek is m’n hart dus uitstekend, maar ik maak me te druk en heb veel adrenaline in me. Deels ben ik dus duidelijk ook hypochondrisch, het rare is dat zodat ik me minder goed voel, je je alleen focussed daarop en je opeens niks van steekjes meer in je borst hebt of hartkloppingen hebt. Zodra ik me dan weer beter voel gaat het weer daarop over (een mens moet zich toch druk om IETS maken…)

  Verder denk ik dat ik gewoon te weinig te doen heb, teveel tijd voor mezelf wat altijd heerlijk was, maar opeens niet meer.

  Soms ben ik in de avond opeens een soort van euforisch, dan voel ik me zo goed en relaxed. De ochtenden zijn het slechtst, maar sinds vanmorgen merk ik toch vooruitgang, zeker in opzichte van gisterochtend. Wat nu te doen, toch doorgaan met wat de apotheker zei, 2 pillen Solgar 300 MG ’s ochtends en ’s avonds en zodra je je beter voelt ga je naar 1…?

  Moet je St Janskruid echt afbouwen? Moet ik dan bv weer terug naar Vogel en daar ipv 3 pilletjes 2 nemen en zo afbouwen?

 423. Patrick, als ik je verhaal zo overzie, denk ik in elk geval aan mijn eerder gegeven adviezen. Wat zinvolle bezigheden betreft: vrijwilligerswerk geeft een doel in het leven en leert je weg te denken van je eigen problemen. Een zekere Franciskus van Assisi uit de 13de eeuw na Christus placht te zeggen: “Wie goed is voor een ander is het beste voor zichzelf” Ongetwijfeld gebaseerd op wat Christus zelf zei toen hij opmerkte: “Wat u wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen”
  Of je Sint Janskruid moet afbouwen hangt [en ik zeg het nog eens] af van de oorzaak van je depressiviteit. Is dat een exogene kwestie doe dan wat Franciskus zei, is het een endogene aangelegenheid, laat je onderzoeken door een orthomoleculair arts. Soms kunnen serotonineverstoringen in de hersenen of schildklierproblemen de oorzaak zijn van zo’n situatie. Zoiets kan alleen een dokter diagnosticeren en behandelen.
  Gebruik naast je multi in elk geval ook 2000 i.e. vitamine D3, die een weldadige uitwerking heeft op de geest.
  Aanvulling van 3 x daags 1000 mg vitamine C en 800 mg magnesium geeft een extra steuntje in de rug.
  Cassia lijkt mij in jouw geval niet echt nodig. De gebruikelijke dosering van visoliecapsules is 2 x daags 1000mg
  gr. Anthon

 424. Dus, geen 2 Solgar’s meer nemen maar maar 1?

  Is er iets tegen Cassia? Ik geloof dat het net datgene is wat me beter laat slapen, maar het zou ook de melatonine kunnen zijn (zuigpilletjes van 3 mg maar ik gebruik maar een halve, dus 1.5MG)

  Verder gebruik ik ook nog Passieflora Forte en Dormeasan Extra Forte van Vogel.

  Ik zal achter de magnesium en D3 aangaan en inderdaad toch eens een afspraak maken met een orthomoleculair arts, is er iemand in/rond Den Haag die je kan aanbevelen? Ik weet dat ik zelf kan kijken op de site, maar er zijn er vrij veel en ik heb geen idee hoe dat gaat met het bloedonderzoek, is dat iets wat je in het ziekenhuis moet laten doen of doen ze dat zelf?

 425. Patrick, neem voorlopig 2 Solgars, later kun je zien of je de dosering kunt verlagen naar 1. Goede nachtrust [oh zo belangrijk !]komt waarschijnlijk niet door Cassia, maar door de Vogelproducten. Blijf voorlopig maar gebruiken.
  Voor een orthomoleculair arts kun je terecht op de site van de Stichting Orthomoleculaire Educatie, http://www.soe.nl .Orthomoleculair werkende artsen maken gebruik van de z.g. levend-bloedanalyse. Daarvoor heb je geen huisarts of ziekenhuis nodig. En als je in Den Haag woonachtig bent: het strand van Scheveningen biedt een schitterend gebied om mentaal een beetje op verhaal te komen.
  All the best !
  Anthon

 426. Hallo Anthon, die Vogel producten gebruik ik al erg lang en die doen weinig tot niks voor de slaap. Ik blijf ze maar nemen wel. Afgelopen nacht weer raar geslapen, ik slaap dan periodes van ongeveer 2 uur en ben dan even wakker om altijd rond 6 uur wakker te worden en niet meer te slapen. Ik beweeg zo veel, eet gezond, gebruik al die multivitamines en dus sinds 2 maanden st janskruid en nu Solgar. Ik ben dus maar gebleven bij 1 capsule, wil eerst bij een orthomoleculair arts laten meten of het inderdaad de serotonine is of iets anders. Ik heb eerst een angststoornis gehad en ben daar 90% vanaf nu, daardoor heb ik maanden zeer slecht geslapen en na 6 weken begon al mijn plezier en lol in het leven weg te ebben. Totdat ik 6 januari wakker werd na gebruik van 4-5 dagen van temazepam met een enorme knoop/steen in m’n maag, huilbuien en totale ontreddering, trillen. Zeer merkwaardig ging dit altijd weg rond een uur of 4 in de middag, helemaal weg ook en was ik compleet normaal en zeer hongerig! De volgende dag was het evenwel weer terug. Psycholoog stelde een lichte active depressie vast en wilde me aan het AD. Mijn huisarts wilde dat niet omdat ik ook aan een kuur zat voor een keelonsteking. Ik ben van Vogel St Janskruid gaan gebruiken en na 3 dagen was de steen in ieder geval weg maar de neerslachtigheid nog helemaal niet. Toch werd ik iets beter langzaamaan, maar slapen bleef slecht, inslaap en doorslaapproblemen. Nu vraag ik me echt af, heb ik wel iets wat een depressie genoemd kan worden…Ik ben actief de hele dag, ontmoet vrienden en eet normaal, ben wel trillerig een beetje met de handen soms en heb inderdaad weinig lol meer in het leven, maar zou dit niet gewoon een effect kunnen zijn van het slaapgebrek? In ieder geval nu 2 maanden met St Janskruid later is er geen verdere verbetering. Ik heb ook een psycholoog en die zegt dat ik vrij goed ben en dat het wel vrij snel zal overgaan, wandelen, zingen, vrolijk doen etc… Nu ben ik dus over naar Solgar en vind ik het eigenlijk iets slechter gaan, maar misschien ook niet. Nu denk ik er heel positief over om te stoppen met St Janskruid maar wel de orthomoleculair arts te raadplegen. Ik heb ook best zin in dingen soms, film, vriendenbezoek, etc. Soms voel ik me helemaal eigenlijk best goed, soms en zeker bij sombere gedachten kan het snel escaleren naar beneden… Mensen om mij heen zeggen niets te zien aan mij en niets te merken, behalve dat ik wat ben afgevallen maar ik was toch iets te dik eerst. Nu ben ik al heel lang stabiel qua gewicht. Het slapen zou ik zo graag willen verbeteren, soms is het een periode best goed, maar nooit meer dan 6.5 uur, terwijl ik vroeger makkelijk 7-8 uur deed. Soms is het dus als afgelopen nacht, steeds wakker. Dan vraag ik me af, is dat omdat ik gisteren maar 1 solgar heb genomen alleen in de ochtend? Nu wil ik dus stoppen omdat ik weet dat St Janskruid insomnia kan geven. Vraag is, kan dat zomaar na 2 maanden gebruik van 1mg hypericine per dag van Vogel? En als ik merk dat ik snel slechter wordt, kan je dan gewoon weer terug en hoe snel kun je verwachten dat je slechter wordt. Ik wil eigenlijk geen 3x 1000 mg vit C gebruiken per dag, lijkt me een enorme overdosis, ik gebruik al veel fruit en een multivitamine en slik m’n leven al vit c 500 van Ortica + biergist. Ik heb de multivitamine in 2en gesneden want ook daar zit zoveel x de ADH in en ik weet dat je die als kuur best mag overtreffen een periode, maar duidelijk is ook dat het wel negatief kan zijn voor het lichaam. Ik loop al vaak op het strand en doe er echt alles aan, ik zou zo graag pilvrij willen zijn en me dan hetzelfde voelen (dus nog niet genezen) en vandaar uit verder. Kortom, kan ik nu zomaar met St Janskruid stoppen? Ik vind ook dat ik iets bijwerkingen heb, lichtgevoeligheid, alsof je een verkeerde bril ophebt, etc. Ik loop ook bij een cranio sacrale terapeut en dat ontspant en helpt erg. Rare is ook dat als ik me neerslachtig voel en ik ga ademhalingsoefeningen doen, het allemaal beter wordt. Nog 1 vraag, ik las dat je 9 maanden vrij van klachten moet zijn voordat je mag stoppen met St Janskruid, is dat waar? Lijkt me erg lang…Tevens schrijven veel mensen over St Jansthee, mijn homeo-apotheker zei dat dat onzin is die thee omdat als St Janskruid verhit wordt tot 100 graden de effectieve bestandsdelen verloren gaan…Ik had dus ook thee gekocht en gebruik het nu niet meer maar een tijdje deed ik dus en 1 kop thee en de 3 pilletjes van Vogel per dag.

 427. Nog 1 snelle vraag die ik niet terugvind, AD doen je downs controleren, maar zorgen er ook voor dat de ups verminderen/weggaan. Dat hoor ik zoveel van mensen die echte chemische AD gebruiken, door iemand heenkijken, totale gevoel weg, ook de depressieve gevoelens maar dus ook de normale! Is dat ook iets wat aanwezig is bij St Janskruid? Het is dus een MAO remmer op natuurlijke basis, maar zou het niet ook je positieve stemmingen kunnen beinvloeden? In dat geval zou ik zeker willen proberen te stoppen.

 428. Patrick, mag ik als antwoord op je vragen mijn eerder gegeven advies nog eens herhalen ? Kijk vandaag nog even op de site van de Stichting Orthomoleculaire Educatie, en bel maandag direct even voor een consultafspraak zodat je zo snel mogelijk geholpen wordt. Je kunt dan ook je hele probleem aldaar ter tafel brengen zodat je de best mogelijke hulp krijgt. Op een paar zaken wil ik nog wel even ingaan:
  1. Vitamine C 3 x daags is beslist GEEN overdosering! Je kunt zelfs doseren tot darmtolerantie [diarreegrens] omdat mensen die onder stress leven veel meer vitamine C in de bijnieren [waar de adrenaline wordt geproduceerd] gebruiken dan de gemiddelde persoon.
  2. De multi gewoon gebruiken; niet doorbreken. De ADH waarden zijn wetenschappelijk allang achterhaald daar hoef je je niets van aan te trekken.
  3. De Passiflora en Dormeasan zou ik voorlopig eens inwisselen voor een ander Vogelproduct, namelijk Valeriana Officinalis D1- 3 x daags 20 druppels een half uur voor de maaltijd met water innmen en een half uur voor het naar bed gaan [ook op een lege maag !] nog eens 60 druppels extra in water innemen.
  4. Sint Janskruid gewoon blijven gebruiken, [inderdaad geen thee !] tenzij de ortho-arts anders adviseert.
  Hier moet je het wat mij betreft even mee doen.
  gr. Anthon

 429. Mijn huisarts wil beweren dat de combinatie st kans kruid en valeriaan een combinatie is die niet altijd onschuldig is.Klopt dit?
  Ik slik momenteel 1200 mg st jans kruid, 100mg 5htp en 300 mg valeriaan. Kan ik hierdoor een serotoninesyndroom oplopen? Want dat vermeld ze ook.

  gr marian

 430. Marianne, volgens de KNMP [dat is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie-de overkoepelende organisatie van apothekers hier te lande] is er geen wisselwerking bekend tussen valeriaan en sintjanskruid. Gezien de kritische instelling van deze organisatie ten opzichte van de fytotherapie [kruidengeneeskunde] kun je er van uitgaan dat deze informatie gebaseerd is op grondige analyse. Ik kan mij ook niet voorstellen dat de combinatie sintjans en valeriaan farmacologisch gezien problemen oplevert, omdat valeriaan niet als MAO-remmer werkt en volgens deze inzichten valeriaan en sintjans elkaar niet voor de voeten kunnen lopen. Een serotoninesyndroom komt alleen voor als twee of meer MAO-remmers tegelijk worden gebruikt.
  gr. Anthon

 431. bedankt voor uw antwoord. Ik weet niet wat mao remmers zijn hoor. Maar ik weet wel dat st janskruid niet gebruikt mag worden met prosac. Dat doe ik ook niet.

  Mijn huisarts twijfelt ook of combinatie/dosering van st janskruid ( 1200 mg )en 5 htp ( 100 mg ) zo hoog is dat dit tot een serotoninesyndrome kan leiden. Maar dat kan dus niet , als ik het goed begrijp? Mijn huisarts geeft toe dat ze weinig weet van deze middelen, maar het brengt me toch weer aan het twijfelen.

  gr. marian

 432. Marianne, MAO staat voor mono-amino-oxidase, een enzym dat verantwoordelijk is
  voor bepaalde activiteiten in de hersenen. Door dat eiwitje te remmen met medicijnen [MAO-remmers] gaat men ervan uit dat dit het mentale welbevinden ten goede komt en depressiviteit bestreden. Overigens heeft je huisarts wel een punt als het gaat om de combinatie 5-htp en sintjanskruid. Dat wordt inderdaad niet aanbevolen [zie mijn commentaar aan een zekere Henk op 22 juli 2010 en Anna op 13 januari 2010-naar boven scrollen] Of de soep zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend weet ik niet, want als je mijn commentaar aan Thomas leest op 3 september 2010, dan kom je weer een vraag tegen over een door hem gebruikt preparaat dat WEL een combinatie van sintjans met 5-htp [tryptofaan] bevat.
  Ik zou je willen aanbevelen: bij twijfel NIET inhalen [niet gecombineerd gebruiken]!
  gr. Anthon

 433. Wat zou dan het serotoninegehalte meer omhoog halen de st jans kruid ( 1200 mg )of de 5 htp ( 100 mg)? Want ik weet niet welke ik nu zal laten vallen .
  Ik ben wel heel blij dat deze website bestaat hoor! Er is echt nergens goede info te vinden over dit soort middelen, of weer hele tegenstrijdige.

  groeten marian

 434. Marianne, dat is moeilijk te zeggen omdat ieder mens verschillend reageert op medicijnen. Wellicht kun je het volgende doen: 3 maanden sintjans gebruiken en de 5-htp even stoppen. Gaat dat goed: prima, aan de sintjans blijven zolang dat nodig is.
  Zie je toch onvoldoende resultaat, de sintjans inwisselen voor de 5-htp met inachtneming van een pauze van 2 weken om te voorkomen dat ze elkaar in de haren vliegen. Overigens adviseer ik jou wat ik andere sintjansgebruikers ook altijd adviseer: tracht te achterhalen waar de oorzaak van je problemen liggen ! Niet alles hoeft/moet met medicijnen bestreden worden, ook veranderingen in het leven kunnen veel goeds doen om mentaal weer op niveau te komen. Als de problemen toch hartnekkig blijven dan is het aanbevelenswaardig om eens een orthomoleculair arts te raadplegen. zie http://www.mbog.nl of http://www.soe.nl.
  All the best !
  Anthon

 435. het “probleem” bij mij is ,dat er na 16 jaar prosac slikken geen klachten zijn. Al 16 jaar niet meer, door gebruik van prosac. Een orthomoleculair arts behandeld, volgens mij alleen mensen die op dit moment klachten hebben. Ik ben na 16 jaar gestopt met de prosac vanwege de vele bijwerkingen.Het werkte wel goed hoor. Ik wilde een natuurlijk middel, dat hetzelfde werkt. En zo ben ik dus op st jans kruid gekomen. Alleen is er moeilijk aan info te komen, alleen bij een orthomoleculaire arts dus, maar zoals ik al zei, die zijn niet geinteresseerd in mensen die geen klachten meer hebben en alleen ondere controle natuurlijke middelen willen gebruiken; dat leverd ze gewoon niets op , denk ik. En de huisarts weet er ook niets van.
  Maar ik ga gewoon alleen 1200 mg st jans kruid gebruiken. Dat lijkt me het verstandigste.
  In ieder geval bedankt voor alle info , ik heb via deze site meer hulp gehad als waar ook.

  groeten marian

 436. Marianne, prettig te vernemen dat je van de Prozac af bent en het beter gaat. Orthomoleculaire artsen zijn niet alleen geinteresseerd in mensen die geen klachten meer hebben. Het is ook goed om als ortho-medicus een zodanig voedings en suppletieplan voor de patient/client op te stellen dat de klachten verminderen of geheel uitblijven. Zij zijn in staat om via de levend-bloedanalyse na te gaan of depressiviteitsklachten wellicht ten grondslag liggen aan bijv. schildklierproblemen. Iets waar de reguliere medicus niet direct aan zal denken. Ortho-geneeskunde gaat daarom verder dan de reguliere aanpak waarbij te vaak naar synthetische antidepressiva wordt gegrepen.Kortom: orthomoleculaire geneeskunde is ook vaak preventieve geneeskunde. Immers: voorkomen is niet alleen beter dan genezen; het is ook makkelijker en goedkoper.
  gr. Anthon

 437. Is st-janskruid ook geschik voor kinderen (bijna 10) met adhd Heeft iemand hier ervaring mee. Als het zo is in welke vorm kunnen we hem dit dan het beste geven.

 438. [Mijnheer/mevrouw]Scheres, Sint Janskruid is niet geschikt voor de behandeling van ADHD, ook niet bij kinderen. In de orthomoleculaire voedings/geneeskunde wordt in dat geval veeleer gedacht aan zaken als bijv. magnesium,ascorbylpalmitaat [=vetoplosbare vitamine C], L-Theanine, omega-3-vetzuren [uit visolie] en fosfatidylserine [uit lecithine]. Ik raad u aan een orthomoleculair arts/therapeut te consulteren, waarbij vaak zeer bevredigende resultaten kunnen worden verkregen in het geval van kinderen met een hyperactiviteitsstoornis. zie http://www.mbog.nl of http://www.soe.nl
  gr. Anthon

 439. Hallo Anthon, ik zal je even een update geven want ik weet niet precies wat ik met de resultaten van de orthomoleculair arts moet doen…

  – Vanwege rouleau was de conditie van de rode bloedcellen niet te beoordelen.
  – Rouleau vorming is 2 (waar normaal / 1 / 2 / 3 als 4 keuzes geldt)
  – FC+DV Spiculen is 2 (leverbelasting)
  – FC gistvormen 2
  – Vrije radicalen schade is normaal
  – Permeabiliteit is 3
  – Toxiciteit is meer dan 3
  – Adrenaline stress is 4 (waar geldt 1 is normaal en 5 is ernstig)
  – Parasieten spoor; 3-4

  Verder alles normaal.

  Na een zeer slechte zondag ben ik doorgegaan met St Janskruid (ik was dus gestopt en je MOET afbouwen en zelfs opbouwen, nooit gelijk in 1 keer stoppen of in 1 x met de volle dosis beginnen.) Ik voel me qua depressie weer een stuk beter.

  In januari heb ik een penicilinekuur ondergaan voor een keelontsteking, ze dacht dat dit een oorzaak kon hebben van sommige afwijkingen. Ik vraag me af hoe je een parasietenspoor tegen kan gaan zonder peniciline…

  Dan heb ik verteld over mijn regelmatige dunne ontlasting, soms is het een tijd vrij goed, soms een periode echt erg zacht. Ik nam altijd vit C 500 van ortica, nu ik de multivitamine neem ben ik daarmee gestopt maar de multivitamine geeft wel minder C. Ze raadde me aan om poedervorm vit C te gebruiken (bonusan of aov)

  Nu zou ik dus iets willen doen om de lever te ontlasten, ze gaf al op te kijken naar de bijnieren ook. Ik heb via de bloedbank (nooit gegeven, wel onderzocht) 5 maanden geleden een normale bloeduitslag gekregen, alle waardes goed, ik neem aan dat ze ook de lever hebben bekeken. In december nog een bloedonderzoek voor de cardioloog, ook alles in orde, ze zeggen nooit iets over de lever…

  Ze adviseerde de gehaltes vit B en D na te laten kijken door de huisarts.

  Ik ga nu dus achter de vit D3 aan (dat zei ze zelf ook), en de poedervorm C (een idee waar dat te krijgen is?)

  Is een probioticum iets voor mij, ik lees dat boven. Het zou inderdaad kunnen dat door reizen of andere zaken ik iets van een parasiet heb.

  Hartelijk dank!

 440. Patrick, goed te horen dat je de daad bij het woord hebt gevoegd en een orthomoleculair behandelaar hebt geconsulteerd. Ik raad je aan je strikt te houden aan haar aanwijzingen. Of een probioticum iets voor jou is kun je dan ook het beste aan haar vragen. Wat de vitamine D3 en de vitamine C-poeder betreft: ze zijn via de apotheek te bestellen, maar kunnen ook per email worden gekocht, bijv. http://www.vita-send.nl in Den Bosch. Wel zo makkelijk. Tegen parasitose heeft de orthomoleculaire geneeskunde verschillende mogelijkheden, zoals bijv. knoflook etc. Ook dit kun je het beste even aan de ortho-arts vragen.
  All the best !
  Anthon

 441. Ja, dat is een beetje het probleem, het blijft allemaal iets vaag, ze heeft niks gezegd over probioticum. Er is ook geen advies uit gekomen, ik geloof dat ik met de uitslag eerst naar de huisarts moet want dat is zo “afgesproken” onderling.

  Mijn huisarts zal zeggen je bloed is pas onderzocht en er is niks met je lever, dat weet ik nu al. Het is nu dus een keuze, verder met de ortho-arts of met de huisarts…en is de ortho-arts vergoed? (ik ben aanvullend verzekerd). Ik word er een beetje gek van zeg maar…

 442. Misschien een idee om een natuurlijke Parasietenkruidenkuur Extra te doen (Heel Natuurlijk, 56 ml zwarte walnoottinctuur extra sterk, 100 capsules (veg. caps) biologische Alsem/Wormwood, 100 capsules (veg. caps) biologische Kruidnagel/Cloves)

 443. Patrick, zoals dat bij elke behandelaar geldt, is dat ook hier van toepassing: de mondigheid van de patiënt. Dat betekent vragen, vragen en doorvragen tot je een duidelijk omschreven behandelplan meekrijgt. Persoonlijk ga ik nooit eerder bij een arts weg voordat ik hem/haar het hemd van het lijf heb gevraagd. Een goede dokter is daar blij mee. Als je ortho-behandelaar niets heeft gezegd over probiotica moet je het ook niet nemen. Zij ziet dan kennelijk geen medische noodzaak om dat voor te schrijven. Nu je onder haar behandeling bent moet je verder niet zelf gaan dokteren, noch met probiotica, noch met middelen tegen darmparasieten. Of je het consult vergoed krijgt hangt af van je polis bij de zorgverzekeraar.Meestal vergoedt men alleen [geheel of gedeeltelijk] als de voorschriften van een arts komen die aangesloten is bij een erkende beroepsgroep.
  Ben je bij een therapeut[e] dan wordt in het algemeen niet vergoed, maar hier zijn uitzonderingen op. Ik raad je aan verdere vragen over je gezondheid aan je behandelaar te stellen.
  gr. Anthon

 444. Artemisia (alsem) zou kunnen helpen tegen de parasieteninfectie maar daar ben je hopelijk al vanaf door de antibiotica. Kruidnagel is goed voor de lever.

  verder is een dieet met een lage GI, zoals in diverse artikelen op deze site beschreven, goed voor de stresshormonen. Met name laat een ontbijt en lunch met een hoge GI het cortisolgehalte stijgen en dat wil je niet hebben. Lichaamsbeweging, mits niet overmatig, heeft een zeer positief effect op adrenaline en cortisol.

  Gelieve on-topic te blijven

 445. Beste Adriaan,

  Hallo Adriaan,

  In een vorig topic is het al enigszins aan de orde geweest maar ik begrijp het niet helemaal. Ik gebruik nu voor mijn flink matige depressie: Lamberts, one-a-day ST John’s Wort, 1700 mg ( als 340 mg van een 5:1 extract) en per tablet 1000ug hypericine. Je schreef in een vorig topic dat je zonder bezwaar twee tabletten per dag ( 680 mg van een 5:1 extract) hiervan kunt innemen. Maar dan zit je wel op 2000ug hypericine per dag. Is het gehalte aan hypericine dan niet te hoog?? Het gaat toch om die stof hypericine? Ik gebruik nu reeds twee weken één tablet en merk nog niets.
  Alvast bedankt voor je antwoord.
  Groeten,
  Ben

 446. Nog aanvullend….kun je ook drie tabletten per dag gebruiken van die Lamberts tabletten?
  Bedankt,

  Ben

 447. Ja, maximaal 3 tabletten per dag op eigen gelegenheid al kun je beter eerst met twee tabletten per dag proberen. De meest gebruikte doses is 900mg bij echte depressiviteit.
  Hypericine is maar één van de vele werkzame stoffen van SJK en niet extreem hoog in de tabletten die je noemt.

 448. Hallo Adriaan,

  Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb dit merk bij de apotheek gekocht en men zei dat het een sterk middel is. Is misschien een ander merk beter geschikt? Kun je een merk(en) aanraden?

 449. Hallo Adriaan,

  Ik zit met 2 vragen mbt st. Janskruid, in produkten van dr. Vogel,
  ivm somberte, onrust etc. ivm overgang wil ik graag St Janskruid proberen, maar in het algemeen reageer ik gevoelig op bijwerkingen van van alles, dus zit ik me af te vragen of de dosering hier niet erg hoog is, wat ik hiervoor zo lees:
  Het gaat om:
  – Sint Janskruid van A. Vogel, daarop staat: stJanskruid extract (hypericum perforatum) 14,6-26,6 %; dagdosering van 3 tabletten is gestandariseerd op 1,0 hypericine uit het extract van Hypericum perforatum.
  Is dat een nogal hoge dosering of laag of gemiddeld ? kan ik dit goed doen of beter minder tabletten?

  of kiezen voor:
  Famosan overgang balans, hierin zit mbt st janskruid: bij dagdosering van 2 tabletten 2000 mg. st Janskruid (verder nog zilverkaars en melisse)
  Volgens medewerker zou het gaan om 2000mg sint-janskruid extract met hypericine (sint-janskruid) van 0,6 mg per 2 tabletten

  Welke dosering is nu hoger, van het eerste produkt of het tweede ?
  en welke dosering kan ik het beste aanhouden om rustig te beginnen (maar dat het wel effekt heeft) , om bijwerkingen als vooral hoofdpijn/maagdarm klachten te voorkomen?
  Vooral dat ik er geen hoofdpijn van krijg, want o.a dat heb ik al zoveel ivm overgang.
  Reguliere medicatie verdraag ik niet, dus wil ik dit graag proberen.
  vriendelijke groet, Jet

 450. ps. Of is st Janskruid van een ander merk beter voor me? vr. groet, Jet

 451. Famosan is een homeopathisch middel dat homeopathische verdunningen bevat en is niet te vergelijken met kruidenextracten. Over de werkzaamheid daarvan kan ik helaas niets zeggen. Sint Janskruid van Vogel is wel een kruidenextract. Per tablet niet zo hoog gedoseerd maar wel een betrouwbaar middel. Overgangsklachten zijn vaak lastig te behandelen. Een bijzonder hoge dosering Sint Janskruid is hiervoor niet aan te bevelen.

 452. Jet, Adriaan heeft mij als oud drogist-apothekersassistent uitgenodigd iets te zeggen over Famosan. Op dit moment heeft Biohorma verschillende samenstellingen in haar pakket, die zich richten op specifieke onderdelen van de overgangsproblematiek. Ik zeg er direct wel even bij dat elke vrouw de overgang weer anders ervaart en dat het daardoor heel moeilijk blijft een “sluitend”middel te vinden. Wat bij de een helpt, doet bij een ander niets. Overzie ik je verhaal dan denk ik in elk geval aan Famosan Overgang Balans. Daaraan is naast Sint Janskruid, ook Cimicifuga Racemosa [tegen opvliegers] en Melissa Officinalis toegevoegd. Dat laatste heeft in het algemeen een positieve invloed bij wisselende stemmingen en neerslachtige gevoelens, helpt te ontspannen en bevordert een goede nachtrust.
  Verder blijft het voor iedere vrouw in de menopauze een beetje zoeken en tasten naar het passende middel. Veel sterkte !
  gr. Anthon

 453. Hallo Adriaan en Anthon,

  Hartelijk dank voor jullie reakties !
  Mijn hoofdklacht is langdurige hoofdpijn (drukkend op de slapen) , daardoor slecht slapen en er somber /prikkelbaar van worden. Opvliegers gaan nog wel, ik begin net met het ”’gedoe” 😉
  Ik weet dat het uitproberen is en een lastig iets , maar ik ben gauw wat bang voor bijwerkingen van kruiden of medicijnen, gezien ik dus wat bovengemiddeld gevoelig reageer op van alles, vandaar de vraag.

  Adriaan, je schreef dat een bijzonder hoge dosering st Janskruid niet aan te bevelen is, maar wat is dan vrij hoog, kan ik de St Janskruid Vogel dosering rustig gebruiken 2 of 3 tabletten ???
  Of is dan de st janskruid in Famosam balans wat lager en kan ik daar beter voor kiezen?
  Sorry maar ik zie soms even door de bomen het bos niet meer (hormonen spelen hier ook vast mee…;-)

  bedankt en groet van
  Jet

  Ik heb net gisteren Famosan Overgang Balans gehaald, maar las over Zilverkaars ook wat negatieve berichten, maar goed, je weet ook niet van wie dat afkomstig is en waardoor;

 454. Jet, ik laat het beantwoorden van je vraag over Sint Janskruid even over aan Adriaan [hij en ik werken overigens zeer close samen], voor de overige zaken ben ik nog even in mijn Orthomoleculair Vademecum gedoken. Ik weet niet hoeveel informatie je zelf op het menopauzegebied hebt verzameld, maar mijn naslagwerk geeft als aanvullende mogelijkheden nog:
  1. Genisteine [soja-isoflavonen, die een zwak oestrogene werking ontplooien]
  2. L-Theanine [bestrijdt angst en onrustgevoelens]
  3. Resveratrol [bestrijdt overgangsklachten als fyto-oestrogeen]
  Verder is het goed om te letten op:
  a. Voldoende meervoudig onverzadigde vetzuren gebruiken
  b. Matigheid met het gebruik van alcohol en koffie is wenselijk
  c. Voldoende water drinken [3-5 liter per dag]
  Kijk even of je er iets mee kunt, maar hoed je voor “overmedicatie” !
  gr. Anthon

 455. Hallo Anthon,

  dank voor je reaktie, ja ik heb een en ander gezocht aan informatie, het blijft lastig, maar lees ook her en der dat (hoofdpijn)klachten in dit geval te maken kunnen hebben met serotoninenivo, vandaar dat ik o.a aan st janskruid dacht, ook daarnaast voor het rustgevende.
  Ik las dat Zilverkaars toxisch zou kunnen zijn voor de lever, dat maakt me wat huiverig, anderzijds: zou het dan niet uit de handel genomen worden?
  Lastig wat je nu wel of niet kunt geloven vind ik.
  Ik gebruik al Omega 3 viscapsules van Morepha .
  De voedings/drink adviezen ken ik inderdaad.

  Ik begrijp alleen niet goed de doseringen die op Vogel st Janskruid (of elders ) staan, in de zin dat het som in % wordt uitgedrukt en dan weer mg.
  Heb gelezen dat je tot ca. 600-900 mg kunt gaan, maar hoe zit dat met de vertaling naar % hypericine?
  Maar dat is meer een vraag voor Adriaan, begrijp ik.

  Heel hartelijk dank voor je/jullie reaktie(s) !
  hartelijke groet,
  Jet

 456. Jet, de middeleeuwse grondlegger van de farmaceutische chemie, ene Paracelsus zei al in de 13de eeuw: “Dosis sola facit venenum- Alles is vergif, als je er maar genoeg van inneemt”. Dat geldt evenzeer voor “gewoon” water als voor elke andere stof die zich in het zichtbare universum bevindt. Zilverkaars in fytotherapeutische en/of homeopathische dosering is beslist niet schadelijk en kun je met een gerust hart gebruiken. Ik zou als ik jou was mijn hoofd niet breken over al die procenten en milligrammen op verpakkingen maar gewoon de eerder gegeven adviezen van Adriaan opvolgen.
  Dan kun je ervan verzekerd zijn dat je alles hebt gedaan wat mogelijk is om je klachten te verlichten.
  gr. Anthon

 457. Hallo Anthon,

  Wat een prachtige uitspraak, van Paracelsus! Die ga ik maar onthouden 😉
  Het stelt me wel gerust wat je schrijft, dus ik ga het maar eens uitproberen.

  Enige vraag die overblijft is dat ik me afvraag wat de reden is dat Adriaan schreef:’
  ”Overgangsklachten zijn vaak lastig te behandelen. Een bijzonder hoge dosering Sint Janskruid is hiervoor niet aan te bevelen.”

  Klopt mijn indruk dat de dosering in die Vogel produkten in elk geval niet ”bijzonder hoog ” zijn en dus veilig in te nemen in mijn geval?

  Voor het overige kan ik er zo wel mee verder,
  heel fijn, die adviezen en informatie van jullie beiden, enorm bedankt daarvoor!

  groetjes Jet

 458. Jetje, Adriaan bedoelt daarmee dat Sint Janskruid op zich geen specifiek anti-overgangsmedicijn is, maar daar zeker goed werk kan doen. Omdat overgangsklachten complex zijn en niet UITSLUITEND het gevolg zijn van een verstoring van de neurotransmitters in de hersenen [melatonine, serotonine etc.] , maar een onbalans in de vrouwelijke hormonale huishouding is hebben hoge doses SJK in zo’n geval niet MEER zin dan een gewone [begin]dosering.
  Daarom zijn Adriaan en ik er in menopauzekwestie’s voorstander van om bij [matig]depressieve klachten te beginnen met een “niet bijzonder hoge” dosis. Werkt dat onvoldoende dan kun je altijd zien of er een “scheutje”bij moet. Voel je overigens vrij om ons daarover indien nodig te benaderen. Het begrip “lastige klant” kennen wij niet.
  gr. Anthon

 459. Hallo Anthon,

  Duidelijk verhaal, ik snap het nu.
  Ik ben intussen (sinds 3 dagen) maar begonnen met 2 ipv 3 tabletjes St Janskruid van Vogel
  (3 tabletjes zijn gestandariseerd op 1 mg hypericine), neem aan dat dat niet te hoog is, maar wel hoog genoeg om effekt te kunnen hebben ?
  Om wat rustig aan te beginnen ivm m’n gevoeligheid voor bijwerkingen.

  Het is inderdaad een zeer complex iets, die overgangsklachten. Helaas, maar waar.

  Ben ook wat draaierig , maar dat kan niet van St Janskruid zijn lijkt me ?
  (zal dan wel het hormonale zijn)

  Omdat ik ook altijd al erg gevoelig ben geweest (en nog ) voor de prikkeloverdracht in hersenen, is dat mede vermoeden dat bij dat overgangsverhaal ook mede een rol zou kunnen spelen, vandaar.
  Maar ik begrijp dat het KAN, kwestie van uitproberen denk ik.
  Reguliere middelen geprobeerd, hormoontherapie, maar dat verdraag ik dus niet.

  groet van Jetje 😉

 460. ps. ik had die Vogel St Janskruid nog in huis , ooit van iemand gekregen (nog goed op datum hoor), dus dacht eerst eens kijken hoe ik daarop reageer, kan ik later altijd nog die Balans proberen. Groeten van Jet(je)

 461. Jet, van hormoontherapie ben ik, zoals je zult begrijpen, sowieso geen voorstander i.v.m. de mogelijke ernstige bijwerkingen op langere termijn. Daarover is ook in het reguliere circuit voldoende geschreven. Probeer in elk geval die 2 tabletjes voorlopig uit, en zie wat dit verder doet. Wel een geduld kwestie want SJK heeft tijd nodig om een zekere concentratie in het bloedplasma te bereiken voordat het zijn werkzaamheid kan ontplooien. Dus….geef hem van Jetje !
  gr. Anthon

 462. Anthon, kan het zijn bij gebruik van sint-janskruid (ZIBRINE)dat er prikkelend gevoel kan optreden aan handen en voeten? ik gebruik nu iets meer dan een maand 1 pilletje per dag en meerdere keren heb ik dit gevoel , nu en dan ook stemwisselingen.

  Dank Heidi

 463. Heidi, de door jou beschreven verschijnselen komen niet voor in de bijwerkingenlijst van de farmaceutische literatuur over Sint Janskruid. Ik heb er dan ook geen idee van waar dit vandaan komt of het zou moeten zijn door een wisselwerking met een ander medicijn. Wellicht kun je nazien of je naast Sint Janskruid andere geneesmiddelen gebruikt [voor andere doelen dan depressieve klachten]die niet of niet goed matchen met Zibrine. Voor een compleet overzicht over niet combineerbare medicijnen met St
  Janskruid kun je de lijst bij- en wisselwerkingen in het hoofdartikel [zie boven] raadplegen.
  gr. Anthon

 464. Alvast bedankt voor een snel antwoord, ik neem enkel nog medicijnen tegen maagbreuk en schildklier, ik vraag het eventjes na aan de dokter bij mijn volgend bezoek! groeten Heidi

 465. Goedemorgen. Ik gebruik nu ongeveer een jaar Kira Forte, 1 tablet per dag en ik voel me daar goed bij. Mijn onrust en somberheid is zo goed als verdwenen.
  Maar wanneer ik probeer te minderen, om de dag een tablet, voel ik me gelijk weer erg onrustig en gespannen.
  Wat moet ik doen? Doorgaan met minderen en uiteindelijk stoppen of gewoon door blijven gebruiken?
  Alvast bedankt.

 466. Jeroen, er is geen enkele reden om nu te stoppen met Kira Forte. Als je je er goed bij voelt kun je dit product over langere tijd gebruiken. Nu de zon [onverwachts hoog] aan de hemel staat is het wel goed om even in de gaten te houden dat Sint Janskruid bij sommige mensen een lichte allergische huidreactie teweeg kan brengen. Dit is verder onschuldig en treedt niet altijd bij iedereen op. Als dit gebeurt laat het opzoeken van de schaduw zo’n reactie weer verdwijnen.
  gr. Anthon

 467. Anthon, bedankt voor je snelle reactie.
  Wat is de reden voor de snel terugkomende klachten? Is dit de oorspronkelijke klacht zelf, of zijn dit “afkickverschijnselen” van het SJK?
  Dus m.a.w. doorgebruiken zo lang ik me er goed bij voel en na een tijdje maar eens weer proberen of het zonder lukt?
  Groet Jeroen.

 468. Jeroen, moeilijk te zeggen. In elk geval kunnen Sint Janskruidproducten langdurig zonder problemen gebruikt worden. SJK is overigens geen lichaamseigen substantie en kunnen gevoeliger mensen wel eens wat bijwerkingen ervaren. Overigens zijn die vrijwel altijd van onschuldige aard. Uiteindelijk is het altijd de bedoeling medicijngebruik van welke aard ook na verloop van tijd af te bouwen, maar in jouw geval lijkt mij dat voorlopig niet aan te bevelen.
  gr. Anthon

 469. Ik gebruik sinds ruim een maand hyperiplant. 3×1. Volgens mijn psych. kan ik ook best in één keer die drie innemen i.v.m de halfwaardetijd van hypericine van ruim 30 uur.
  Ik heb gebeld met hyperiplant, maar die zijn heel vaag: Het wordt wel gedaan maar we raden het niet aan ivm de kortere halfwaardetijd van hyperforine.
  Nu bestaat er ook een pil: Laif 900, waarbij die 900 mg dus in één pil zit.
  Waarom kan dat dan wel? Is er iemand die hier een duidelijk antwoord op weet?

  Volgende vraag is: Hyperiplant werkt nog niet helemaal voldoende. Ik ben niet triest maar wel heel snel boos. Kan ik de dosering nog wat ophogen?
  Alvast bedankt

 470. Irene, het antwoord zit hem in de vraag wat je praktischer vindt: 3 x daags een capsule of pil innemen of in 1 x 900 mgr. Inderdaad is de halfwaardetijd van Hyperiplant 37 uur. 1 x 3 capsules of tabletten tegelijk innemen mag en kan dus. Bij Hyperiplant heb je als je hoger wilt doseren wel de mogelijkheid dat makkelijker te doen, dat gaat bij Laif wat moeilijker omdat je bij 2 x Laif al aan de 1800 mgr zit en ik er geen voorstander van ben over langere tijd dagelijks meer dan 1050 mgr te gebruiken. Kom je hiermee weg ?
  gr. Anthon

 471. Anthon, Bedankt voor je antwoord. Daar kan ik wel wat mee maar hoe zit het nou met die kortere halfwaardetijd van Hyperforine? (12 uur).
  Als ik i.p.v 3tabltten nu 4 zou nemen, dan zit ik dus wel over die 1050 mgr. heen.
  Ik zit dan op 1200. Is dat nog verantwoord? Word er meer hoger gedoseerd dan in de bijsluiter staat?
  Gr. Irene en weer alvast bedankt.

 472. Irene, laat ik je gerust stellen: die halfwaardetijden zijn bij het NORMALE gebruik van Hyperiplant niet zo belangrijk, en een tijdelijke overschrijding van die 1050 mgr. speelt bij SJK niet echt een rol. [zie de uiteenzetting die Adriaan in het hoofdartikel hierboven heeft gegeven] Als je denkt behoefte te hebben aan 1200 mgr. kun je dat rustig een poosje doen. Blijkt het na verloop van tijd goed te gaan dan kun je je dosering weer afbouwen of het gebruik van SJK volledig staken. Tegen die tijd spreken we elkaar weer.
  gr. Anthon

 473. Anthon, bedankt. Ik ben benieuwd of ik idd t.z.t. kan stoppen met alles. Volgens mijn Psych. zou ik beter mijn leven lang aan de AD kunnen blijven. Maar dit staat me vreselijk tegen dus ik hoop dat het gaat lukken met SJK.
  groet, Irene

 474. Hallo
  ik heb borderline en heb hier een aantal jaar amitriptelyne voor geslikt
  hierdoor werdt het alleen maar erger. ik slik nu een week of 6 prozac de goedkope versie 40 mg per dag. het helpt uitermate goed voor mijn borderline het enige probleem wat ik nu heb is vreselijke jeuk en of mijn huid is verbrand.
  als ik me ergens aan stoot dan gaat mijn huid heel snel kapot.
  weet iemand of dit aan de prozac kan liggen en zo ja wat zou een goede vervanger kunnen zijn

 475. Marco, de huidklachten die je hebt kunnen inderdaad een bijwerking van Prozac [fluoxetine] zijn.
  Ik raad je aan contact op te nemen met je voorschrijver om te zien of er een alternatief bestaat die deze vervelende klachten niet heeft. Houd er wel rekening mee dat vrijwel alle middelen uit deze groep medicijnen bepaalde bijwerkingen geven.
  All the best !
  gr. Anthon

 476. Hallo Anthon,

  Ik wou nog even laten weten dat ik ondertussen ben gestopt met het innemen van de pilletjes. Ik heb ondertussen een gesprek gehad erover met de huisarts. Nu ik gestopt ben kan ik enkel laten weten dat het degelijk aan het gebruik van het sint janskruid lag die jeuk en prikkelingen en brandig gevoel……. wel te zeggen als ik in de zon kwam tijdens het werken in de tuin!groeten Heidi

 477. Beste,

  Ik sta al geruime tijd op Sipralexa 10 mg. Omdat ik de laatste weken toch terug wat aan het terug zinken ben heb ik op eigen initiatief besloten Sint Janskruid bij te nemen. Dit onder de vorm van Zibrine. De apotheek vertelde me dat ik er de eerste maand 2 dien te nemen, en dan 1tje per dag.
  Nu, ik slaap heel slecht sedert ik die tabletten neem. Wordt vaak wakker, en kan dan moeilijk terug inslapen. Derhalve ben ik overdag moe, wat me ook niet erg vooruit helpt.
  Ik vrees dat ik voor een ongezonde combinatie koos ?
  Kan u me hierover wat meer vertellen ( relatie Sipralexa/ Sint Janskruid )?

  met zeer vriendelijke groet uit België,
  Katrien

 478. Katrien, Sipralexa [=escitalopram] kan NIET met Sint Janskruid gecombineerd worden, want die twee verdragen elkaar farmacologisch gesproken niet. Het is dus goed om of [maar dit in overleg met de voorschrijver !] met Sipralexa te stoppen of de SJK te laten staan. Gecombineerde inname moet ik dus dringend afraden.
  gr. Anthon

 479. Waar kan ik goede kwaliteit St Janskruid kopen. Weet iemand of het ook vergoed wordt door de OHRA

 480. Isabella, je kunt in de apotheek uitstekende kwaliteitsproducten kopen, maar ook erg praktisch is een bestelling waarvoor je de deur niet uit hoeft: http://www.vita-send.nl
  Sint Janskruid wordt alleen door zorgverzekeraars vergoed als het door een arts wordt voorgeschreven.
  gr. Anthon

 481. Hallo,

  mijn zoon en ik zijn allebei zeer hooggevoelig. Ik zie het niet als een ziekte, wel als iets positiefs en bijzonders wat af en toe uiteraard behoorlijk lastig kan zijn.
  Als alleenstaande moeder met een zware baan doe ik er al het mogelijke aan alles zo rustig en regelmatig mogelijk te laten verlopen, maar ik heb desondanks regelmatig, vooral in de periodes dat ik fulltime moet werken, last van slapeloosheid. Ik slaap wel in maar lig vaak vanaf 4 u wakker, m’n hoofd gaat op hol en ik kan dan de achtbaan niet meer stoppen. Ik ben daardoor regelmatig uitgeput en waardoor ook simpele dingen een zware beproeving worden. Slaappillen heb ik geprobeerd, maar wil ik niet meer. Uiteraard ook alle andere middelen ervaren, warme douche, warme melk, even lezen, meditatie, etc. maar niets helpt.
  Kan St. Janskruid helpen m’n hoofd in drukke tijden rustiger te houden?

  Vriendelijke groeten,

  Josephien

 482. Josephien, ik zou iets anders willen adviseren. Naast het vermijden van suikerhoudende frisdranken, te veel alcohol en nicotine [als die twee laatsten van toepassing zijn] zorgen voor een basisch overschot in de voeding. Dat kan bereikt worden door dagelijks veel groente en fruit te eten en voldoende water te drinken.
  Verder kun je proberen:
  1. Valeriana officinalis D1 3 x daags 20 druppels en een half uur voor het slapen gaan 60 druppels extra [op een zo leeg mogelijke maag-wordt sowieso aanbevolen voor het slapen gaan niet of slechts iets lichts te eten]
  2. 5-HTP [tryptofaan] 1 x daags een half uur voor het slapen gaan 1000 mg
  3. Magnesiumaspartaat 1 x daags 500 mg.
  N.B. Het effect van bovenstaande midddelen kan pas na ca. 2 weken worden vastgesteld.
  5-HTP mag niet tegelijkertijd worden gebruikt met z.g. MAO-remmers en/of serotonineheropnameremmers [SSRI’s].
  Mochten er nog vragen overblijven, dan kun je ons altijd even benaderen.
  gr. Anthon

 483. Staat volgende bijwerking gekend van SJK : soort van overgevoeligheid ( pijn ) huid handen. Pijn die erg lijkt op een soort speldeprikjes. Geen uitslag zichtbaar. Lijkt eerder iets thv zenuwuiteinden dan huidaandoening.
  ?

 484. Katrien, dat kan inderdaad. [zie ook het berichtje van Heidi op 4 mei j.l.] Dergelijke verschijnselen kunnen zich voordoen naar aanleiding van een overdaad aan zonlicht plus de inname van SJK. Ze verdwijnen ook weer gewoon als gestopt wordt met de SJK.
  gr. Anthon

 485. Hallo Adriaan,

  In een vorig topic heb ik reeds een vraag gesteld: Ik gebruik nu voor mijn flink matige depressie drie tabletten per dag Lamberts, one-a-day ST John’s Wort, 1700 mg ( als 340 mg van een 5:1 extract) en per tablet 1000ug hypericine. Ik doe dit nu al gedurende enkele, zo’n beetje drie, weken. Ik merk een lichte verbetering waar ik al blij mee ben. maar ervaar het als zeker nog niet voldoende. Je schreef echter in dat vorige topic dat het percentage hypericine in deze tabletten niet zo erg hoog is. Zou een ‘sterker’ merk beter geschikt kunnen zijn? Las op internet dat een huisarts met name goede resultaten boekte met merken als: Reviva® (Dodoens Fyto), Zibrine® (Merck), Milperinol® (Elusanes).

  Dagdosis volgens fabrikanten: 2 dd = 1 800 mcg hypericine!

  Is het overstappen op een ander merk in mijn geval aan te raden. En dan ook weer drie tabletten per dag?

  Bedankt voor je antwoord.

  Groeten,

  Ben

 486. @KATRIEN

  Wat jij beschrijft had ik ook !!! nu ben ik gestopt met zibrine en heb van niets geen last meer!! was dit een pijnelijke situatie als ik eraan terug denk 🙂

 487. Hallo,
  Ik heb een geschiedenis van verschillende psychische problemen, waaronder angststoornissen en depressie. Nu de laatste tijd voel ik me weer meer down, kost het dagelijks leven me meer moeite en heb ik een aantal paniekaanvalllen gehad. Ook reageerd mijn lichaam heftiger op de psychische klachten door veel moeheid, hoofdpijn, lamlendigheid en ontstekingen en heb ik de diagnose Spastische Darm-syndroom gekregen.
  Om mezelf zo fit mogelijk te houden, gebruik ik een multivitamine (Multi A-Z Vrouw Vitaal van Kruidvat, met ook teunisbloemolie en kuisboom) en cranberrytabletten (Cranberry Plus van Kruidvat, met ook vitamine C, berkenbladextract, echinacea en java thee). Voor mijn angsten en gespannenheid in sociale situaties gebruik ik 1 a 2 keer per week valeriaantabletten.
  En nu wil ik dus beginnen met Sint Janskruidtabletten omdat ik niet weer aan de antidepressiva wil, maar vraag ik me af of dat wel samengaat met wat ik al gebruik aan kruiden en supplementen. Ik hoop gewoon dat ik door de Sint Janskruid wat sterker/stabieler in mn schoenen kom te staan. Ik heb tabletten gekocht van Kruidvat en het potje geeft dit aan; 3 x daags 1 tablet wat dan uitkomt op 495mg Sint Janskruidenextract (=1,5 mg hypericine)

  Overigens, heel erg fijn dat deze vraagbaak bestaat! Zowel mijn huisarts als psychologe zijn niet erg bekend met kruidenbehandeling en zeiden dat ik het zelf maar even moest uitdokteren en daar ben ik vast niet de enige in. Goed dat deze pagina met info er is en jullie uitgebreid reageren op de tientallen vragen! Thumbs up!

  Annica

 488. Mandy/Annica, ik zie geen bezwaar om naast de door jou genoemde preparaten Sint Janskruid te gebruiken. Het is wel goed om te waken voor overmedicatie; ik bedoel daarmee dat een mens ook teveel pillen kan gaan slikken. Is ook niet de bedoeling. Ik raad je aan om met een schuin oog toch eens door alle commentaren te lopen die Adriaan en ik heb gegeven aan Sint Janskruidgebruikers.[naar boven scrollen]. Want naast het gebruik van verschillende preparaten is een aangepaste leef en eetstijl ook dringend noodzakelijk. Mocht je dat wat al te veel werk vinden dan zijn wij natuurlijk altijd bereid wat extra richtlijnen te verschaffen. Maar in ELK geval:
  ga de zon in naar buiten meid en doe leuke dingen ! [wandelen langs het strand en/of door bos en hei]. Verzeker je ook van echte vrienden die een luisterend oor kunnen bieden. En dan nog even iets: waarom niet gekozen voor kwalitatief betere producten dan de Kruidvatmiddelen ?
  All the best !
  Anthon

 489. Hai Anton,
  dankjewel voor je snelle reactie. Ik sport, eet gezond, probeer te genieten, zelfs als ik depressief ben push ik mezelf om dat vol te houden. Dus daar wringt het niet zo denk ik.
  Wat betrefd de kruidvatproducten; ik gebruik veel producten van Kruidvat en ben daar altijd heel tevreden over geweest, ook in tests komt Kruidvatmerk vaak bij de beteren naar voren. Daarnaast is Kruidvat ook heel goed in te passen in mn kleine budget…
  Ik zal vanavond eens ervoor gaan zitten en alle reacties van Adriaan en jij doorlopen.
  Denk je echt dat ik te veel tabletten slik? Die multivitaminen zou ik misschien kunnen schrappen, maar die cranberry tabletten slik ik omdat ik snel blaasontstekingen ontwikkel. De valeriaan gebruik ik misschien 1 of 2 keer per week, als het echt nodig is. Als ik me een tijdje psychisch wat beter voel, gebruik ik het zo maanden niet…
  Mandy

 490. Mandy, ik begrijp het. Wat de Kruidvat [en andere drogisterijpreparaten] betreft ik raad je aan om op deze site mijn artikel “Suppletie, ja of nee”te lezen. En wat je krappe budget betreft: dat wordt voor veel Nederlanders inderdaad een groeiend probleem ! Probeer in elk geval te doen wat voor jou redelijk is, meer kan een mens immers niet doen.
  gr. Anthon

 491. Hallo, ik ben hoogsensitief, ga dikwijls bij een reikhi-therapeute. Momenteel heb ik het heel moeilijk. Zij stelde SJK voor. Daar ik echt heel gevoelig op alles reageer en ook een lichte huid heb(+het is zomer nu!), ben ik bang voor de reactie op SJK. Ik neem momenteel totaal geen medicijnen. Kan ik mij, volgens u, behelpen met SJK of is het risico voor de (huid)reactie te groot?
  Alvast hartelijke dank!
  Cindy

 492. Cindy, ik neem aan dat je “met moeilijk”bedoelt gevoelens van neerslachtigheid. Als daar sprake van is zou je natuurlijk SJK kunnen proberen [want niet IEDEREEN ondervindt een zonnenreactie bij SJK gebruik], maar als dit wel zo is zijn er orthomoleculair ook andere mogelijkheden, zoals:
  1. Omega-3-vetzuren [visoliecapsules] die voor een betere neurotransmitteroverdracht zorgen.
  2. 5-HTP [=L-Tryptofaan], stimuleert de synthese van serotonine
  3. Vitamine B-complex,
  4. Magsnesiumaspartaat
  5. Vitamine D3
  6. Valeriana officinalis D1 werkt rustgevend
  7. L-Theanine verhoogt de productie van alfa-golven in de hersenen,waardoor angst vermindert.
  Die middelen hoeven natuurlijk niet allemaal gelijktijdig gebruikt te worden, maar sommige versterken elkaar positieve werking wel.
  Kun je hier iets mee ?
  gr. Anthon

 493. Hai Anthon,
  Ik ben nu sinds zaterdag begonnen aan de SJK en voel me nogal duf, heb een vol en duizelig gevoel in mn hoofd dat ook neigt naar hoofdpijn. Ik heb net geprobeerd om de reacties terug te lezen, maar alle lettrers op het beeldscherm zijn niet zo prettig aan mn ogen. Kan dit een bijwerking zijn van de StJK? Als het alleen door het wennen eraan komt, wil ik best doorzetten, want ik red het geloof ik niet zo goed zonder ondersteuning.
  Daarnaast maak ik me een beetje zorgen over de dosering die ik nu slik. 3 tabletten per dag wat dagelijks neerkomt op 495 mg StJK-extract. Is dat niet best weinig?
  Alvast bedankt, groetjes Mandy

 494. Mandy, als je j.l. zaterdag bent begonnen met SJK dan kunnen de door jou beschreven [bij]verschijnselen nauwelijks een gevolg daarvan zijn. SJK heeft n.l. zo’n 10-14 dagen nodig voordat de werkzame concentratie in het bloedplasma is bereikt. Wat de dosering betreft: je kunt tot ongeveer 1000mg per dag gebruiken. Een schepje er bovenop zou dus aanbevelenswaardig [kunnen] zijn.
  gr. Anthon

 495. Ben,
  Als na drie weken gebruik het al een stukje beter gaat dan kan na nog een paar weken de verbetering verder hebben doorgezet. Of het zin heeft van merk te veranderen valt te betwijfelen maar je zou het volgende potje van een ander merk kunnen proberen. Er zijn bij plantenextracten zelfs verschillen tussen verschillende batches maar het merk dat je noemt is een betrouwbaar merk.Als ik me niet vergis zijn twee van de door jouw genoemde merken hier in Nederland niet verkrijgbaar. Wel in België.
  Het is waarschijnlijk van groter belang om ook andere maatregelen te trachten te nemen om de klachten te verminderen. Op deze pagina staat al veel genoemd.

 496. Hallo Anthon,
  Ik ben sinds vandaag na een huisartsbezoek met een aantal medicijnen begonnen waarvan ik niet zeker weet of het wel samengaat met SJK. Ik weet dat SJK niet samenkan met bepaalde astmamedicijnen, geldt dat ook voor Ventolin en Flutide? Daarnaast ben ik op een antibioticum-kuurtje van Nitrofurantoine gezet.
  Alvast bedankt, Mandy

 497. Dag Mandy, voor alle zekerheid heb ik het Farmacotherapeutisch Kompas editie 2011 er even op nageslagen, maar dit handboek voor arts en apotheker geeft GEEN waarschuwingssignalen af als het om SJK en de door jou genoemde medicijnen gaat. Een individuele gevoeligheid blijft natuurlijk altijd tot de mogelijkheden behoren. Ik raad mensen altijd aan even bij de door Adriaan in het hoofdartikel [helemaal naar boven scrollen] vermelde interacties te kijken. Kom je de gebruikte medicijnen daar niet tegen dan is er in het algemeen geen bezwaar tegen gelijktijdig gebruik met SJK. Iets anders: bij gebruik van antibiotica is het verstandig om ALTIJD pro-biotica te gebruiken, dit om schimmelinfecties in de darm te voorkomen. Innemen met een interval van 2 uur.
  gr. Anthon

 498. Hai Anthon, in het artikel zag ik inderdaad een wisselwerking met luchtwegverwijders staat, vandaar mn vraag over de astmamedicatie. Pro-biotica heb ik meteen met de antibiotica aangeschaft, aangezien ik al darmklachten en dus erg voorzichtig moet zijn. Dankjewel weer! Gr. Mandy

 499. Mandy, bij salbutamol [Ventolin] wordt inderdaad vermeld dat dit niet samen gaat met MAO-remmers, maar aangezien SJK niet zo drastisch werkt als een reguliere MAO-remmer verwacht ik geen echte problemen. Zie het even aan en wees bedacht op eventuele bijverschijnselen. Flutide is mij niet bekend.
  gr. Anthon

 500. Flutide is een nieuwere vorm van Flixotide, een ontstekingsremmend astma-medicijn. Ventolin gebruik ik alleen als ik echt benauwd ben en zeker niet dagelijks, dus ik maak me dan inderdaad niet zo zorgen. Groetjes, Mandy

 501. Dag Anthon, alvast bedankt voor je reactie! Met ‘moeilijk’ bedoel ik: doordat ik hoogsensitief ben, sta ik sowieso al moeilijk in deze wereld, veel te veel komt op me af + dat ik in mij n relatie veel moeilijkheden ken; en ik me al een aantal jaren wegcijfer, tenkoste van mezelf dus. Reikhi helpt me steeds goed, maar momenteel ben ik zodanig down, dat ik iets meer nodig heb. Je hebt me inderdaad geholpen, maar je geeft zo veel mogelijkheden dat ik niet juist wie, wat en hoe ik nu moet nemen. Kan jij mij aan de juiste combinatie helpen? Alweer bedankt voor je hulp! Groetjes, Cindy

 502. Nogmaals hallo Anthon! ‘k Heb ondertussen ’t één en ’t ander opgezocht. Kan ik de meeste stoffen gewoon opnemen door mijn voeding aan te passen(bvb. meer vette vis, groene groenten, noten, peulvruchten,…)? Kan ik suplementen evenwel aankopen in de biowinkel als in een apotheek? Nogmaals bedankt voor je hulp! Groetjes, Cindy

 503. Cindy, hoogsensitieve personen zijn geen personen met een “kwaal”, maar vertegenwoordigen een groep fantastische mensen waar onze maatschappij om zit te springen. Als je de geschiedenis der mensheid nagaat zie je ze als geleerden, musici, kunstenaars, dichters, schrijvers en waardevolle raadgevers aan vorstenhuizen van keizers en koningen optreden.In deze keiharde samenleving zijn ze ongelofelijk hard nodig omdat ze de fijne “trillingen uit de lucht”opvangen en tendensen waarnemen die de massa niet ziet. Wees er zuinig op kind, want je hebt een taak te vervullen in het leven !
  Verder nog dit:je suggestie om lekker gezond te eten kan ik als voedingskundige alleen maar toejuichen. Zoveel mogelijk [als dat financieel haalbaar voor je is] biologisch.
  Daarnaast:
  1 x daags een goede orthomoleculaire multi
  1-2 x daags magnesiumaspartaat
  3 x daags 1000 mg vitamine C [niet time-released]
  2 x daags vitamine D3.
  Een en ander kan worden besteld bij http://www.vita-send.nl dan hoef je er de deur niet voor uit.
  Slaap je slecht neem dan 60 druppels Valeriaan een half uur voor het slapen op een lege maag. Verkrijgbaar in de apotheek.
  Probeer dit eerst eens en dan kijken we op termijn verder. Goed ?
  gr. Anthon

 504. Hallo Anthon! Alvast bedankt voor de oppeppende woorden en de goeie raad!’k Probeer eerstdaags deze samenstelling en hou je op de hoogte! Dikke merçi! Groetjes, Cindy

 505. Beste Adriaan,

  Bent U deskundige op het gebied van interacties met medicijnen en wat hebt u daar
  voor gestudeerd als ik vragen mag?

  Mijn vraag is de volgende en ik vraag om advies voor het gebruik van Fevarin
  5 x daags 50 mg. Ik heb het idee dat na jarenlang gebruik van Fevarin de werkzaamheid sterk afgenomen is kan dat? Ik ben met 150 mg per dag begonnen
  en slik nu 250 mg per dag, maar voel veel minder effect, is er dan gewenning
  met Fevarin mogelijk? gebruik fevarin nu minstens 15 jaar misschien wel 20 jaar.
  ik gebruik Fevarin tegen een dwangstoornis en angststoornissen.

  Wat ik hier ook niet zo kan vinden of St Janskruid tegen een dwangstoornis en angststoornissen helpt?

  Daarom wil ik ook graag weten of ik geleidelijk de Fevarin wat af kan bouwen
  en dan wat St Janskruid daar aan voo in de plaats kan nemen, zeg maar een mix
  maar wel met vermindering van Fevarin.

  Dus nu 5 Fevarin 50 mg per dag. Als ik na 4 Fevarin per dag eerst ga hoeveel
  St Janskruid mag ik dan gebruiken om geen zogenaamd serotoninesyndroom
  op te lopen wat ik van gehoord heb dat het elkaar versterkt?

  Zou u daar een schema voor me kunnen aangeven om dat te proberen?
  Dus afbouwen Fevarin en langzaam ook wat St Janskruid er bij te nemen.
  Ik durf namelijk de Fevarin niet af te bouwen ivm de ontwenningverschijnselen.
  dat heb ik al eens geprobeert en is niet gelukt ivm met angstaanvallen.

  Verder heb ik nog een vraag over Baclofen. Hiervan wordt gezegd dat het verslavingen kan verminderen zoals alcohol en andere verslavingen. Zou die Baclofen ook tegen Fevarin gewenning kunnen helpen?

  Graag je reaktie.
  Alvast erg bedankt.

  Met vriendelijke groet,

  Henk.

  P.S
  Huisarts weet niks van deze materie en de apotheker ook niet, dus vandaar mijn vragen. Als u het niet weet kunt u me dan zeggen tot wie ik me in vertrouwen
  kan wenden? Ik ben namelijk bang dat als ik aankaart dat ik met Fevarin wil
  minderen, men zegt stop er maar mee en dat beangstigd mij teveel.

 506. Beste Henk,

  Of er gewenning optreedt bij anti-depressiva zoals fevarin, daar zijn de meningen over verdeeld. Aangezien er soms ontwenningsverschijnselen optreden bij het stoppen is dit wel mogelijk. St Janskruid is niet zo effectief bij angstaanvallen en dwangneurose. Dit gegeven en de kans op serotoninesyndroom zijn overwegingen waarom SJK vermoedelijk niet een goed alternatief is.
  Baclofen wordt bij verslavingen gebruikt en experimenteel bij andere aandoeningen. Of het u zou kunnen helpen zou ik echt niet weten. Het gebruik van fevarin is geen verslaving.

 507. Beste Adriaan,

  Bedankt voor je reactie.
  De Fevarin voelt toch zeker wel als gewenning, waarom moet ik er anders meer
  van innemen om nog effect te hebben? Ik voel nog heel weinig effect van Fevarin.
  De psychiater die het toen voorschreef, kon het geen ene moer schelen welke soort anti depressiva ik zou slikken, hij vroeg wat ik wilde hebben, Prozac Fevarin,
  Seroxat en nog een ander middel. Toen ik zei Prozac, of Seroxat, moest het ineens
  maar Fevarin worden gewoon voor de eigengereidheid. maakte hem niks uit.
  Seroxat heb ik al eens geprobeert maar werd daar doodziek van, geen enkele zin in het leven meer, ben ik gauw mee gekapt binnen een week.

  Heb jij een idee wat een alternatief voor Fevarin is, omdat ik weinig tot geen effect meer voel? Bij anti depressiva zie ik niets dat bij angstaanvallen helpt specifiek,
  en dwang. als er niks chemisch is wat je kunt noemen , is er dan een kruid of
  zo dat kan helpen bij angst en dwang?

  Graag je reactie,

  Vriendelijke groet,

  Henk.

 508. Zoals je wellicht weet vormt medicatie en eventueel supplementen en voeding maar een deel van de therapie. Cognitieve therapie, ontspanningsoefeningen, mindfullness, NLP, hypnose, yoga etc kunnen minstens even belangrijk zijn. Wat betreft natuurlijke middelen kun je bijv. een sterke B-complex, magnesium, l-theanine of bepaalde andere kruiden zoals gotu kola, valeriaan en kava-kava (dit laatste is momenteel in Nederland niet verkrijgbaar vanwege een risico op leverstoornissen) proberen. Een dieet met veel suiker, koffie en alcohol kunnen de drempel voor een angstaanval verlagen. Dit dien je dan ook te vermijden.
  Ik zou je aan willen raden een goede behandelaar te vinden die je kan helpen van je angstaanvallen te verlossen. Ik zou wellicht de huisarts naar een verwijzing naar een psycholoog vragen . Ook in de alternatieve sector zijn er behandelaars die iemand goed kunnen helpen.

 509. Beste Adriaan,

  Bedankt voor je fijne info en suggesties voor alternatieve natuurlijke middelen.
  Fijn Forum, zal het mensen doorvertellen, hier in de straat zijn heel wat mensen
  die ik ken die antidepressiva slikken en er graag vanaf willen. Ook omdat anti depressiva je sexleven naar de knoppen helpt.

  De middelen die je noemt een sterke B-complex, magnesium, l-theanine of bepaalde andere kruiden zoals gotu kola, valeriaan hebben die nog interacties met
  anti depressiva zoals Fevarin? En kun je met deze natuurlijke middelen het gebruik
  van Fevarin laten minderen, een soort afbouwschema?

  Ergens anders las ik dat tryptofaan ook kan helpen bij angst, slaapstoornis
  etc. Maar dan schijnt een combinatie van tryptofaan en anti depressiva
  ook het serotonine-syndroom veroorzaken
  “Je mag absoluut geen tryptofaan met SSRI’s slikken, dat kan het serotonine-syndroom veroorzaken.”quote uit Tros Radar
  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=8357

  B-complex, magnesium, l-theanine of bepaalde andere kruiden zoals gotu kola, valeriaan hebben die nog interacties met anti depressiva zoals Fevarin en is er enig
  verband met dat tryptofaan en gebruik van een sterke B-complex, magnesium, l-theanine of bepaalde andere kruiden zoals gotu kola, en valeriaan ? Of is dat gewoon een heel andere stof Tryptofaan?

  Wat voor soort alternatieve therapeut raadt je me aan in de alternatieve sector,
  die op dit gebied ook verstand hebben van natuurmiddelen , chemische middelen
  en ook verstand hebben van psychologie en die iets van angststoornissen en dwang afweten?

  Graag je reactie,

  Vriendelijke groet,

  Henk.

 510. Beste Adriaan,

  Ik gebruik nu al redelijk lang voor mijn flink matige depressie: drie keer per dag Lamberts, one-a-day ST John’s Wort, 1700 mg ( als 340 mg van een 5:1 extract) en per tablet 1000ug hypericine. Het helpt iets. Maar te weinig. Ik overweeg om vier tabletten per dag te nemen. Is dit veilig om te doen? Is het daarnaast raadzaam om omega drie erbij te nemen? Ik eet minimaal één keer per week vis! Of misschien ook nog magnesium erbij. Ik twijfel wat ik nu moet doen. ( Bovendien volg ik al therapie bij een psycholoog) Ben vroeger psychotisch geweest en blijf daardoor altijd kwetsbaar.
  Graag jouw advies.
  Bedankt,
  Ben

 511. @Henk,
  L-theanine is inderdaad een heel andere stof dan l-tryptofaan. het wordt niet geacht het serotoninegehalte te verhogen en kan daarom beter te combineren zijn met de medicatie dan st janskruid of tryptofaan.Wat betreft overige therapie zul je zelf op zoek moeten. Wellicht is het verstandig in eerste instantie een psychotherapeut via de ‘officiële’ kanalen te krijgen dwz door een verwijzing van de huisarts of psychiater. Het moet ‘klikken’ met een psychotherapeut, wat voor therapie deze ook beoefent en deze moet ervaring hebben met de betreffende problematiek.

  @ Ben,
  De hoeveelheid SJK die je gebruikt is niet zo hoog en kan in beginsel worden verdubbeld. Het is mijn ervaring dat mensen die aanleg hebben voor psychoses extra voorzichtig dienen te zijn met bepaalde supplementen waaronder st janskruid. Wees beducht op een eventueel averechts effect. Omega-3 visvetzuren zijn echter zeker veilig. Daarom zou ik die zeker aanraden evenals een sterke B-complex of multivitamine met een behoorlijke doses B-vitamines. Ook kan l-theanine (of het drinken van groene of witte thee) een positieve werking hebben.

 512. Hallo,
  Ik heb een dysthyme stoornis en ben daarvoor sinds januari Hyperiplant gaan gebruiken. In het verleden heb ik al vele chemische antidepressiva gebruikt, maar daar had ik veel last van bijwerkingen. Hyperiplant lijkt wel te werken, maar soms zak ik toch dieper weg dan hyperiplant kan opvangen. Kan ik dan de dosis verhogen of is er een ander middel wat mij dan tijdelijk kan helpen?

  En mag je Hyperiplant onbeperkt gebruiken of treedt er gewenning op, waarna de dosis toch weer verhoogd dient te worden?

  Alvast dank voor uw antwoord!

 513. Jacqueline, je kunt de dosis verhogen, maar het Farmacotherapeutisch Kompas geeft wel aan dat als het gebruik van Hyperiplant na 6 weken geen effect sorteert,verdere inname nauwelijks zin heeft. Voor een andere orthomoleculaire aanpak zou je eens even door de commentaren kunnen “bladeren”die Adriaan en ik in de loop van de tijd aan SJK gebruikers hebben gegeven. [zie boven] Verder is het altijd goed om de oorzaak van dysthemie op te sporen zodat je bij het oplossen van dit probleem meer gericht te werk kunt gaan.
  gr. Anthon

 514. Bedankt voor jouw antwoord. De HYperiplant hielp in beginsel wel. Van een zwart gat begon ik weer licht te zien na inname.. Ik heb een PTSS en bij veranderingen word ik nog labieler. Dat is nu aan de hand, misschien vandaar..

  Wat bedoel jij met ‘de oorzaak van dysthymie opsporen’? Ik weet dat depressiviteit al generaties in de familie zit en de diagnose is gewoon bij mij gesteld. Ik ga ervan uit dat het een neuro-biologisch probleem is, anders zou de medicatie toch niet werken? Of zou het een gevolg kunnen zijn van de PTSS? daarvoor ben ik al 10 jaar in behandeling, 1000x beter dan in het begin maar nu een status quo bereikt. Veel meer zal ik wrs niet herstellen..

 515. Jacqueline, in de afgelopen jaren heb ik mij intens verdiept in de problematiek van de verschillende vormen van depressiviteit, en ik moet je zeggen: ik ben daar niet echt uit. In het algemeen roept men vanuit farmaceutische hoek al gauw dat het gaat om een verstoring van de hersentransmitterhuishouding, -het serotonineverhaal-, maar de vraag is en blijft of dat wel zo zeker is. Er komen steeds meer stemmen die dat ernstig betwijfelen. [zie mijn opstel “Wat nou alternatief” en dan de paragraaf “Bewezen ?”] Depressiviteit blijft daarom een moeilijk te bestrijden probleem, want waar moet je beginnen als je de ECHTE oorzaak niet [goed] kunt achterhalen ? Dat geldt ook voor de werking van Sint Janskruid; men weet eigenlijk nog steeds niet helemaal wat het werkingsmechanisme is, maar het doet wel iets ! Depressiviteit een genetisch probleem ? Zou best kunnen; we weten het niet zeker. Maar we blijven zoeken en roeien met de riemen die we hebben…..
  gr. Anthon

 516. beste Adriaan,

  Je geeft als antwoord dat ik mijn hoeveelheid Sint Janskruid wel kan verdubbelen, maar ik gebruik nu al drie tabletten per dag van dit sjk. Klopt jouw antwoord dan wel? )Dan zou ik dus 6 tabletten per dag mogen gebruiken! Komt mij wat vreemd over. Misschien heb je iets over het hoofd gezien (Of interpreteer ik het verkeerd). Mijn voorstel was om van drie naar vier tabletten per dag te gaan van deze sjk. Graag nog even jouw reactie.

  En met de averechtse werking in geval van psychoses ben ik bekend. Probleem is wanneer werkt het averechts. Heb nu het gevoel dat het iets helpt.
  Bedankt. Ga in ieder geval omega 3 slikken en vit b6.

 517. Excuses, ik heb je bericht inderdaad niet goed begrepen. Alhoewel dergelijke doses, vergelijkbaar met 6 tabletten Lamberts, in sommige klinische studies wel wordt gegeven (bijv in de studie in het artikel “St Janskruid t.o.v. Seroxat bij ernstige depressiviteit” als na twee weken met 900mg nog geen verbetering was opgetreden) zou ik het in jouw geval nog niet verdubbelen. Ook zou ik niet alleen vitamine B6 nemen. Andere B-vitamines, zoals foliumzuur, vitamine B3 en B12 kunnen ook van belang zijn. Een sterke B-complex is beter. Omega-3 kan erg belangrijk zijn. Het effect daarvan laat doorgaans langer op zich wachten dan bij St Janskruid.

 518. Beste Adriaan,

  Bedankt voor je snelle reactie. Ik zal een sterke B-complex nemen en een omega 3. Maar is het te proberen om ( voor langere tijd) nu ipv 3 tabletten Lamberts 4 tabletten te nemen? En als dat niet voldoende helpt er dan mee te stoppen? Ergens houdt het natuurlijk op.

  Groeten,
  Ben

 519. Hoi Adriaan,

  Nog aanvullend. Was het vergeten: een ‘sterk’ vit b-complex heb ik reeds enige tijd gebruikt zonder noemenswaardige positieve invloed: vitamine b6 plus bonusan ( b6, b12, foliumzuur).
  Heeft het zin om dit nogmaals te gebruiken?

 520. Ik kan uiteraard niet beoordelen in hoeverre er verbetering is opgetreden en daarom of het de moeite waard is met de SJK en B-Complex door te gaan. Duidelijk lijkt me wel dat er ook andere maatregelen getroffen dienen te worden.

 521. Beste Adriaan,

  Ik gebruik al geruime tijd (7 maanden) hyperiplant 900 mgr, vit B complex, omega 3 en multivit.
  Mijn stemming etc. is vele malen beter dan voorheen en ben er tevreden over.
  Mijn energienivo is echter nog laag en volgens de accupuncturist had ik `bloedleegte`. Dit kon aangevuld worden met spirulina. Mijn vraag is of dit samen kan met st janskruid en de andere middelen die ik gebruik?
  Alvast bedankt voor je reactie!

 522. Fijn dat je opgeknapt bent. Er is, voor zover bekend, geen wisselwerking met spirulina. Je kunt het algensupplement er dus bij gebruiken

 523. Beste Adriaan,

  Ik slik dagelijks Verapamil 240 mg wegens hartritmestoornissen ( gebruik geen blioedverdunners) en levial wegens overangsregulering; kan ik Sint Janskruid veilig gebruiken.

 524. Beste Anabelle,
  Nee, je mag st janskruid niet samen met verapamil gebruiken. SJK vermindert het lichaamsgehalte van het medicijn.

 525. Hoi Adriaan…
  sinds jaren heb ik een oestrogeendominantie…tevens ben ik ook gevoelig voor lichte tot matige depressie … ik neem soms SJK en daar heb ik toch wel goede resultaten mee, mijn vraag was nu ook , helpt SJK ook tegen een oestrogeendominantie? (daar SJK afbreekt ) graag uw reactie
  grtjs

 526. Hoogstwaarschijnlijk wel aangezien SJK het gehalte verlaagt van de oestrogenen die door het nemen van de anti-conceptiepil worden verhoogd. Overigens zijn er veel voedingsmiddelen en/of supplementen die vermoedelijk het oestrogeen (estradiol) gehalte verlagen. De belangrijkste in de voeding is mogelijk quercetine. Dit zit o.a. in uien -vooral rode, appels (schil), kappertjes, rode druiven en in thee. Ook vitamine K2 kan het estradiolgehalte verlagen en ginkgo biloba en gember.Hoe sterk deze effecten precies zijn is nog onduidelijk. Bij vrouwen hebben sojaproducten ook een anti-oestrogene werking. Dit waarschijnlijk doordat de fyto-oestrogenen die soja bevat veel minder sterk zijn dan de ostrogenen die het lichaam zelf maakt.

 527. Beste Adriaan of Anton,
  Zie posts 4 juni en verder. Graag wil ik wat info wat ik naast Fevarin kan gebruiken als
  slaapmiddel op natuurlijke basis. Ik lees ergens valeriaan, ergens anders hop, melisse,Kamille Passiflora en homeopatisch middelen zoals Arsenicum en Griffonia simplicifolia en nog vele anderen. hoe zit het met deze middelen en serotonine syndroom? Mijn huisarts zegt dat de Fevarin nog wel moet werken
  het werkt ook wel tegen dwang en angst merk ik.. In het begin nam ik de Fevarin om de slaapmiddelen zoals valium en fluarezepam af te bouwen, is van een grote hoeveelheid door gebruik van deze middelen teruggebracht naar 1 Flurazepam 15 mg en 1 valium 5 mg.
  Nu slaap ik echter zo honds beroerd. Ik slik Fevarin nu al meer dan 20 jaar maar mijn slaap
  is ongeveer 2 a 3 uur lang en dat lijkt me veel te kort. Is Melatonine een optie of veroorzaakt dat ook weer serotoninesyndroom? En andere natuurlijke middelen welke raad
  je aan? Ik wil ook weer yoga gaan doen maar ik houdt niet van visualiseren. Ik vindt de
  asanas (houdingen) fijn maar niet visualisaties. Is dan Power Yoga een optie of Pilates?
  Kun je ook yoga doen zonder visualisties en waar kun je dan terecht?
  Groetjes,
  Henk.
  P.S Jammer dat hier geen topics over slapeloosheid staan.

 528. Pilates is geen yoga maar zijn spieroefeningen voor vooral de romp (buik en rug). Poweryoga is wellicht geschikt. Zelf heb ik eens een proefles gehad en vond het erg fijn. Het is sneller dan sommige andere yogavormen.
  Melatonine kan in beginsel bijdragen aanl serotoninesyndroom maar bij een lage dosering bijv. 0,2 mg, is de kans hierop klein. Afhankelijk van de leeftijd kan dit al voldoende zijn om beter en langer te slapen. Van bepaalde andere anti-depressiva is bekend dat deze het melatoninegehalte kunnen verhogen. Wellicht is dit ook bij fevarin het geval. Bij verlaging van de dosering zou het melatoninegehalte verlaagd kunnen zijn. Bovendien daalt dit bij het ouder worden toch al

 529. Beste Adriaan of Anthon,
  Sinds enige maanden gebruik in Sint Janskruid {3 tabletjes per dag, tesamen 495mg SJK, 1,5mg hypericine} en merk dat ik een stuk veerkrachtiger ben wat betreft mijn sombere buien en angsten. Sinds dinsdag ben ik echter weer de pil gaan slikken en vind mijn huisarts het een beter idee om de SintJanskruid af te bouwen. Nu heb ik twee vragen waar hij mij niet echt in kon raden;
  -Hoe kan ik het beste afbouwen en wat kan ik daarvan verwachten? Ontwenningsverschijnselen?
  -Zijn er natuurlijke producten die mij ongeveer als Sint Janskruid kunnen helpen? Ik heb bijvoorbeeld Valdispert Stemming {http://www.valdispert.nl/nl/valdispert-assortiment/stemmingswisselingen/valdispert-stemming.aspx} gevonden.
  Bij voorbaat dank! Groetjes, Mandy

 530. Mandy, zoals je in het hoofdartikel van Adriaan kunt lezen is het gecombineerde gebruik van orale anticonceptiva [ de pil] en SJK inderdaad niet aan te bevelen.
  Het gebruik van Sint Janskruid kan per direct gestopt worden en vraagt geen afbouw, en geeft geen ontwenningsverschijnselen. Je keuze voor Valdispert Stemming is zeker positief te beoordelen. Het bevat naast valeriaan, ook rhodiola rosea, B-vitaminen, hop, melatonine en citroenmelisse. Verwacht er geen wonderen van. Mocht dit product onvoldoende resultaat hebben, blader dan nog eens door de commentaren die Adriaan en ik aan diverse SJK gebruikers gegeven hebben. Daarin staan ook veel nuttige tips voor alternatieven voor SJK. [naar boven scrollen]
  gr. Anthon

 531. Dankjewel voor je snelle antwoord Anthon!
  Ik ga die Valdispert Stemming zeker proberen en hoop daar een goede vervanger in te vinden.
  Groeten, Mandy

 532. Beste Adriaan of Anthon,

  Ik gebruik nu naast Fevarin 5x 50 mg Kruidvat Nachrust.
  Dit bevat 100mg valeriaan extract, 100 mg passiebloem extract en 200mg tomatenextract. Nu heb ik gelezen dat uit tomaten melatonine wordt gemaakt.
  ergens las ik 300mg tomatenextract staat gelijk met 0,1 mg melatonine. Melatomatine® bevat per tablet: 300 mg Tomatenextract (0,1 mg Melatonine). Is dus iets minder dan 1 mg melatonine. Omdat ik Fevarin 250 mg per dag slik is dat deel van nog geen 1 mg melatonine dan gevaarlijk in te nemen met Fevarin, ivm een eventueel serotonine syndroom? graag je reactie! Je moet tegenwoordig met alles uitkijken wat een gedoe.

  Hier valt wat te lezen over Serotonine en Melatonine.

  http://www.circadian.nl/nieuwsbrieven/MelatonineSerotonine.pdf

  Melatomatine® bevat per tablet:
  300 mg Tomatenextract (0,1 mg Melatonine)

  Vr. groet,

  Henk

 533. Henk, gezien de individuele biochemie van elk mens, is van te voren niet altijd te overzien hoe iemand reageert op bepaalde medicijnen of combinaties daarvan. In het geval van Fevarin [fluvoxamine] zegt het Farmacotherapeutisch Kompas [handboek voor apotheker en arts] in elk geval dat Fevarin en melatonine NIET samengaan. Om problemen met interacties uit te sluiten zou ik dit advies in jouw plaats opvolgen en ter harte nemen.
  gr. Anthon

 534. Is tomatenextract dan ook melatonine?

  Kruidvat Nachrust bevat:

  100mg valeriaan extract,
  100 mg passiebloem extract
  en 200mg tomatenextract.

 535. Melatonine komt, net als tryptofaan, van nature in veel voedingsmiddelen voor. Denk hierbij aan uien, bananen, rijst, haver, kersen. Bovendien heeft Adriaan me vitamine
  B complex en magnesium voorgeschreven wat ik dagelijks gebruik nu. Dus wanneer
  zijn vitaminen en voeding zoals bovengenoemde voedingsmiddelen een mix die
  melatonine vormen? en dient men dat dan ook te mijden?
  is 200 mg tomatenextract dan ook een natuurlijke vorm van melatonine?

  alvast bedankt.

  Henk

 536. Henk, tomatenextract is niet hetzelfde als melatonine. Tomatenextract bevat nog veel meer waardevolle carotenoiden, zoals lycopeen en betacaroteen [zie de informatie daarover op deze site] Ik weet niet hoe lang je Kruidvat Nachtrust gebruikt, maar als je tot nu toe geen problemen hebt ondervonden met de gecombineerde inname van dit middel met Fevarin, dan zou ik me niet al te veel zorgen maken. Ik heb als orthomoleculair voedingskundige ook een farmaceutische opleiding. Dat maakt dat ik altijd extra voorzichtig ben met mijn adviezen over mogelijke interacties van voedingsmiddelen en medicijnen.
  Hou je huidige gebruik dus aan en mochten er toch problemen ontstaan [ die achteraf gezien niet waarschijnlijk zijn vanwege het lage gehalte aan melatonine in Kruidvat Nachtrust], dan kun je altijd contact met ons opnemen.
  gr. Anthon

 537. Beste Anthon of Adriaan,

  Omdat ik een angscomplex heb durf ik Kruidvat Nachrust toch niet in te nemen omdat er
  toch een hele kleine kans op melatoninesyndroom is en die angst bij mij is groot.
  Ik had nog maar 1 tabletje genomen, maar durf nu niet meer.

  Nu vond ik dit:

  LUCOVITAAL NACHTRUST TABLETTEN 100 TABL

  Samenstelling per dosering (1 tablet):
  Goudpapaver (Eschscholtzia Californica) 100 mg *
  Haverstro (Avena sativa) 75 mg *
  Hop (Humulus lupulus) 75 mg *
  Valeriaanextract (Valeriana officinalis) 50 mg *
  Citroenmelisse (Melissa offi cinalis) 25 mg *
  Lavendel olie (Lavandula) 0,8 mg *
  * Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid is niet vastgesteld

  Ingrediënten:
  Goudpapaver, Haverstro, Hop, Lactose, Valeriaan, Citroenmelisse, Magnesiumstearaat, Colloïdaal Siliciumdioxide, Lavendelolie

  Zit hier iets in dat niet samengaat met Anti depressiva zoals ik 250 mg Fevarin gebruik.

  Ik ken alleen de werking en interacties niet van Goudpapaver (Eschscholtzia Californica) 100 mg niet en Citroen Melisse, Haverstro. Zou je dit kunnen aanraden of zit er iets in
  dat niet met Fevarin samengaat?

  Graag je reactie,
  Groet,
  Henk.

  “Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest”

 538. Henk, misschien mag ik je dan gerust stellen. In Lucovitaal zit geen enkel ingredient dat voor zover mij bekend een interactie met Fevarin heeft. Om de zin van Hildebrand hiermee af te maken:”maar wat nooit op komt dagen. Zo leidt de mens dus meer dan God te dragen geeft” Op dat laatste valt theologisch gezien het een en ander af te dingen, maar dat is een ander hoofdstuk. Veel sterkte !
  gr. Anthon

 539. Mij is geadviseerd om antidepressiva te gaan slikken i.v.m. een dwangstoornis. Ik wil echter eerst St. Janskruid proberen. Gaat dit goed samen met visolie?

 540. Kim, dit gaat uitstekend samen met visolie en is zelfs sterk aan te bevelen. Of Sint Janskruid bij dwangneuroses veel te bieden heeft is de vraag, maar proberen kan altijd. Reden voor gebruik van visolie is dat de omega 3 vetzuren voor een betere prikkeloverdracht in de hersenen zorgen. Bij gebruik van Sint Janskruid is ook vitamine D en magnesium belangrijk. zie de betreffende artikelen op deze site].
  gr. Anthon

 541. Beste Adriaan,

  Onlangs las ik ergens dat recent onderzoek heeft aangetoont dat depressie vaak veroorzaakt wordt door een ontregeld stress systeem (waarbij de HPA-as een teveel aan cortisol uitscheidt dan wel de terugkoppeling niet goed werkt) Antidepressiva zouden hier via een omweg op inwerken en zo dit stress systeem herstellen. Werkt SJK hier eveneens op in?

 542. Bij mijn weten niet noemenswaardig. Er is wel onderzoek naar het effect op cortisol en andere hormonen. Bij cortisol zijn de onderzoeken tegenstrijdig en het effect waarschijnlijk gering. Wat vermoedelijk wel van invloed kan zijn is de invloed op prolactine en testosteron. Volgens dierproeven verlaagt sint janskruid prolactine en verhoogt het testosteron. De verhouding testosteron/cortisol is weer oa van belang voor het humeur.

 543. Er zijn zoveel verschillende visoliecapsules, dat ik niet goed weet welke ik moet nemen. Ik weet wel dat bij depressieve gevoelens een hoge dosis EPA noodzakelijk is. Voor welk merk kan ik het beste kiezen!?

 544. Vonne, er zijn verschillende [zeer] goede merken die qua zuiverheid voldoen aan hoge farmaceutische eisen. In elk geval dient een capsule minimaal 1000 mg visolieconcentraat te bevatten die bij voorkeur onderverdeeld is in 450 mg EPA en 100 mg DHA. In apotheken en speciaalzaken, zoals vitaminshops en natuurvoedingswinkels zijn in het algemeen betrouwbare producten verkrijgbaar.
  Mocht je het prettiger vinden om zoiets online aan te schaffen, dan kan ik je EPA Balans aanbevelen van http://www.vita-send.nl
  gr. Anthon

 545. Beste Anthon of Adriaan,

  Ben bij een arts van Dimence terecht gekomen die schrijft me nu naast Fevarin ook Remeron(mirtazipine voor) is dat wel een goede combinatie, gezien serotonine syndroom en andere bijwerkingen? de bedoeling is dat ik 1 tablet mirtazepine voor naar bed gaan inneem naast 4 fevarin ga slikken om beter te slapen .volgens mij zijn 2 verschillende anti depressiva niet een goede combinatie, wat weet jij hiervan?
  de arts zij dat dit geen serotoninesyndroom kon veroorzaken, ik betwijfel dat.
  graag je reactie.

 546. in de bijsluiter van fevarin staat:
  Sommige andere middelen tegen depressie, namelijk fenelzine, tranylcypromine, mirtazapine, moclobemide en trazodon, kunnen te sterk werken en meer bijwerkingen geven als u ze tegelijk met fluvoxamine gebruikt. Raadpleeg de arts, zodat deze eventueel de doseringen kan verlagen. Ook als u al gestopt met dit middel kan het enkele dagen tot weken duren voor u een ander middel tegen depressie veilig kunt gebruiken. staat zelfs in de bijsluiter.

 547. die arts (30 jaar ervaring ) zegt dat ze er ervaring mee heeft lage dosering mirtazapine als slaapmiddel en fevarin als angstremmer. zij zegt er nooit van mensen iets gehoord te hebben dat ze nare bijverschijnselen van een interactie tussen beide middelen.
  Een serotonine syndroom achtte ze uitgesloten , maar waar ze dat op baseert is een oud geneeskundig boek van medicijnen. maar ik wil geen risico lopen op
  serotinesyndroom, ik ga een second opinion vragen bij een andere arts want als ik zo een medicijn in moet nemen met angst dan werkt het toch averechts.
  waarom die arts de bijsluiters niet leest is me ook een raadsel.
  enfin weer een negatieve ervaring, jammer.
  ze zegt daar staan allemaal dingen in die bijwerkingen vermelden vaak hele scalas
  van bijwerkingen, maar nonchalance is toch ook niet bevorderlijk degene die het
  slikken moet.

 548. Ik heb inmiddels de visoliecapsules van MorEpa aangeschaft. In één capsule zit ruim 500 mg epa en circa 80 mg dha. Ik slik per dag 900 mg st janskruid. Ik heb begrepen dat voor een gunstige werking, je minstens 1000 mg epa binnen moet krijgen. Op de verpakking van MorEpa staat echter dat de maximale dosis van 1 capsule per dag niet mag worden overschreden. Heeft 1 capsule dan wel effect? Of kan ik zonder problemen 2 capsules per dag nemen?

 549. Vonne, die overschrijdingsformule op de verpakking heeft als reden dat het gebruik van visoliecapsules een bloedverdunnende werking heeft. Daar moet, zeker bij het gebruik van reguliere bloedverdunnende medicijnen, altijd rekening mee worden gehouden. Maar ik begrijp dat je die niet slikt. Ik beveel visoliegebruikers altijd wel aan om extra vitamine E te gebruiken, om te voorkomen dat de visolie op de vaatwanden oxideert. Dat klinkt veel erger dan het is, maar het is wel verstandig als je 2 capsules per dag gaat slikken. In jouw geval kun je een visoliecapsule bij het ontbijt en een bij de avondmaaltijd nemen.
  Bedenk ook dat Sint Janskruid om zijn werk adequaat te kunnen verrichten vitamine D 3 en magnesium nodig heeft [zie aldaar op de site].
  gr. Anthon

 550. Beste Adriaan of Anthon,
  Ik slikte al jaren antidepressiva i.v.m. sociale angststoornis, maar moest van mijn medicatie af in verband met nare bijwerkingen. Ben toen zelf aan de SJK (Herb Tech, 300 mg)gegaan. Op de pot staat 3 maal daags 1 capsule, maar ik heb het opgevoerd naar 4 maal daags.
  Ik merkte op gegeven moment op dat ik erg hyperactief werd, chaotisch, vergeetachtig. Ik heb wel ADD, maar dit voelde meer als ADHD. Mijn ADD-coach zegt nu dat ik moet stoppen, maar zelf bouw ik liever af tot een lage dosis (1 of 2 capsules per dag).
  Mijn vraag is: hebben jullie eerder gehoord dat iemand hyperactief/chaotisch/vergeetachtig werd van SJK? En wat raden jullie mij aan in verband met angstklachten? Zelf slik ik om de dag magnesium 200mg, elke dag vitamine C 1000mg en elke dag lijnzaadolie 1000 mg voor de Omega3 (ik ben tegen visoliecapsules, omdat ik de manier waarop visolie verkregen word niet moreel te verantwoorden vind).

  Met vriendelijke groet,

  Doortje

 551. Ps1. Ik heb inmiddels een deel van jullie antwoorden hierboven doorgelezen en ben al een stuk wijzer over voedingssupplemten/homeopathie bij angst. Dus daarop hoeven jullie niet te antwoorden. Anders wordt het voor jullie ook zo vervelend, altijd maar dezelfde soort vragen beantwoorden…
  En ik heb het advies van jullie aan iemand om eens een orthomoleculair arts te bezoeken ook in mijn oren geknoopt!
  Ps2. Ik was niet zozeer hyperactief in gedrag als wel geestelijk en verbaal.

  Jullie doen goed werk hier op deze site!! Petje af!!

 552. Doortje, als je in het hoofdartikel de rubriek “bijwerkingen”opzoekt dan kun je lezen dat de door jou genoemde verschijnselen van hyperactief,chaotisch en vergeetachtig zijn een enkele keer bij SJK gebruik voor kan komen. Je doet er dan inderdaad verstandig aan de dosering te verlagen. Overigens bestaat er ook “visolie” die niet uit vis, maar uit ZEEWIER (algen) wordt gewonnen. Het gebruik van omega-3-vetzuren is bij mentale problemen toch wel een aanrader hoor !
  gr. Anthon

 553. Beste Adriaan of Anthon, Ik ben de afgelopen maanden door een hel gegaan doordat ik na baarmoederverwijdering last kreeg van hormoontekorten en PMS en daar ik niet wist wat ik had ben ik blijven tobben. Nu ben ik sinds 4 maanden weer aan de pil (marvelon) en voel ik mij een stuk beter maar steeds komt het nog voor dat ik last krijg van een depressie en dat was vanmorgen dus ook zo niet kunnen slapen vannachtr en vanmorgen toch maar begonnen met SJK en ook heb ik Valeriaantabletjes ingenomen hierbij gelukkig zijn de buien nu weg en wat meer rust in mijn hoofd. Maar ik heb toch nog een vraag ik slik vanaf vanmorgen nu 2x daags 185 mg St janskruid, daarbij dus valeriaan mag nemen 1 tot een max van 9 tabletjes en wil paracetamol gebruiken voor de kleine pijntjes die de onrust bij me achter gelaten heb mag dit?? daarbij bedoel ik dus of ik de paracetamol 500 x 2 of ibruprofen 600 mg ernaast mag gebruiken?
  bedankt alvast daniella

 554. Daniella, dat kan gecombineerd worden gebruikt , maar het langdurig en veelvuldig gebruik van paracetamol of ibuprofen is niet zonder risico en vormt op den duur een ernstige belasting voor maag, darmen en lever. Vooral ibuprofen die tot de z.g. NSAID’s behoort kan het slijmvlies van maag en darmen aantasten en zorgen voor maag en darmbloedingen. Vooral mensen die een geschiedenis hebben van maagzweren of bloedingsneigingen doen er goed aan van het gebruik af te zien. Af en toe een paracetamol kan, maar beter is het om kleine pijntjes te [leren] verdragen of naar andere oplossingen te zoeken om die te verzachten.
  All the best
  Anthon

 555. Welk merk van Sint Janskruid kan het beste gebruikt worden?
  Alvast bedankt!

 556. Roos, wij bevelen geen merken aan, maar geven altijd het advies te letten op farmaceutische zuiverheid en kwaliteit. Dergelijke producten kunnen in het algemeen het beste worden gekocht in apotheken en/of speciaalzaken.
  gr. Anthon

 557. Ik slik 900 mg St Janskruid per dag, neem ik ’s ochtends in. Omdat ik ernstige problemen heb met inslapen, is mij aangeraden om ’s avonds valeriaan en 0,3mg melantonine te nemen. Kan dit eigenlijk wel samen met St Janskruid? Zijn er bijwerkingen bekend?

 558. Linda, ik kan daar kort over zijn. Sint Janskruid, valeriaan en melatonine bijten elkaar niet, en zeker niet als de SJK s’morgens wordt ingenomen en de andere specialite’s s’avonds. Voor de eventuele bijwerkingen van SJK verwijs ik je naar de betreffende paragraaf in het hoofdartikel [helemaal naar boven scrollen].
  gr. Anthon

 559. Hallo.

  Ik gebruik sinds een week een ander merk st janskruid en ik merk dat dit een totaal ander effect op me heeft. Ik heb last van momenten dat ik mezelf helemaal hyper voel, gevolgd door paniekaanvallen. Daarnaast heb ik opeens ernstige huiduitslag. Ik voel me eigenlijk helemaal niet meer prettig bij het gebruik hiervan en wil eigenlijk direct stoppen. Kan dit zonder ernstige problemen?

  Alvast bedankt

 560. Linda, daar kun je inderdaad direct mee stoppen. Je kunt dan even zien of het gebruik van andere merken SJK dergelijke problemen niet geven, maar als blijkt dat SJK in jouw situatie uberhaupt niet goed valt, zou je even kunnen grasduinen in de commentaren die Adriaan en ik hierboven hebben gegeven aan SJKgebruikers. Er zijn, om mentale klachten te bestrijden, meer mogelijkheden dan alleen SJK. Mochten er toch nog vragen overblijven dan kun je ons altijd even mailen.
  gr. Anthon

 561. Goeiemiddag heren,

  Mijn moeder is nu 83 en vecht al 35 jaar (!) tegen zware depressies, godzijdank zijn er ook nog mooie en rustige jaren geweest, anders had zij en ook wij het niet zolang uitgehouden. Sinds een jaartje kampt ze weer met zware neerslachtigheid en is ze aan de antidepressieva. In onze lange zoektocht door de jaren heen in het landschap van de klassieke medicatie hebben we nog nooit de ‘ juiste pil ‘ gevonden, de juiste therapie.
  Nu wil mijn ma het SJK proberen. Ze heeft ondertussen de antidepressiva sinds 6 weken afgebouwd, maar neemt nog wel Lambipol, een medicijn tegen epelipsie hoewel ze niet aan deze aandoening leidt. Lambipol schijnt zijn nut bewezen te hebben bij de behandeling van depressies. Enfin, deze comibinatie van antidepressiva en Lambipol heeft ze al vaak genomen, maar nooit met het resultaat dat ze veel beter wordt. Vandaar de ommezwaai naar SJK.
  Kan een dame van 83 nog aan het SJK beginnen en laat ze dan best de Lambipol, zoals ik begrepen heb uit het hoofdartikel van uw site ?

  Waarvoor mijn dank.
  Nicole

 562. Nicole, hoewel de mij ter beschikking staande farmacologische repertoria geen wisselwerking tussen SJK en Lambipol [lamotrigine] aangeven, lijkt het mij niet verstandig om dit zonder medische begeleiding bij je moeder uit te proberen.
  Vergeet niet dat zowel lamotrigine als hypericine [SJK] duidelijke invloeden hebben op de hersenstofwisseling. En dat is toch een zeer delicaat gebied om zomaar mee aan de slag te gaan. Ik raad je daarom aan eens een orthomoleculair arts te raadplegen [www.mbog.nl of http://www.soe.nl] die wellicht in staat is een eventuele oorzaak van moeders depressiviteit op te sporen. Uit een van de laatste berichten is wel gebleken dat depressiviteit niet altijd zomaar is terug te voeren op een serotonineverstoring [zie mijn blog op deze site “Wat nou alternatief”?], maar kunnen heel wat andere oorzaken aan neerslachtigheid ten grondslag liggen.
  Het spijt mij dat ik je niet beter van dienst kan zijn.
  De beste wensen voor je moeder.
  gr. Anthon

 563. Beste heren,

  Vanwege angst- en spanningsklachten die tot een depressie zijn gaan leiden, is mij een antidepressivum voorgeschreven. Uit weerstand om deze medicatie te gaan gebruiken heb ik besloten het eerst met Sint. Janskruid te gaan proberen. Vandaag heb ik (olie)capsules gehaald van het merk Activ. De capsules bevatten 500mg Sint. Janskruid extract.

  Mijn vraag:
  Is 500mg per dag genoeg bij flinke somberheidsklachten? Op de verpakking staat dat de hoeveelheid niet overschreden mag worden. Toch lees ik op deze site dat het maximum bij de 900mg ligt. Raad u mij aan om 1 capsule in te nemen of 2? Omdat het geen tabletten zijn kan ik ze helaas niet doormidden breken.

  Overigens heb ik gelezen dat bij gebruik van Sint. Janskruid langdurige blootstelling aan de zon vermeden moet worden. Geldt dat ook voor eens in de twee weken 15 onder de zonnebank?

  Tot slot ben ik benieuwd of Sint. Janskruid blijvend gebruikt mag worden. Is het bij de bovenstaande genoemde dosis niet ongezond voor het lichaam? Bij reguliere antidepressiva wordt vaak over ‘chemische rommel’ gepraat.

  Alvast bedankt voor uw eventuele reactie.

  Mvg,

  Maarten.

 564. Maarten, het is altijd verstandig om met een lage dosering te beginnen en te zien wat dit doet. Sint Janskruid heeft ongeveer twee weken nodig om de juiste concentratie in het bloedplasma te bereiken. Mocht na die 14 dagen onvoldoende resultaat worden geboekt, dan kun je de dosering verhogen naar 900-1000 mgr. Dat geen kwaad. Sommige mensen worden bij het gebruik van Sint Janskruid overgevoelig voor UV stralen. Dat kan zowel bij zonnebankgebruik als zonlicht hinderlijk zijn, en blijkt dat bij jou het geval dan zul je naar een ander middel moeten uitzien. Sint Janskruidpreparaten kunnen langdurig gebruikt worden. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik je naar de diverse commentaren die Adriaan en ik aan Sint Janskruidgebruikers geschreven hebben. [naar boven scrollen]
  All the best !
  Anthon

 565. Beste

  Eind juni ben ik na 11 jaar eindelijk gestopt met Seroxat (Paroxetine) te nemen omwille van een kinderwens. Twee maanden ging het redelijk goed hoewel ik last kreeg van stress op het werk (wat ik al die jaren nooit gehad heb). Die stress nam alsmaar toe en ik merkte dat ik veel minder draagkracht had dan vroeger, het werd me elke dag allemaal wat te veel. Eind september barstte de bom: een zware paniekaanval om u tegen te zeggen na een zware dag op het werk – ik ben nog steeds thuis nu en de symptomen blijven aanhouden. Ik durf gewoon niet meer te gaan werken.
  Mijn huisdokter startte anderhalve week geleden Zibrine Forte 425 mg op met mij. Komende woensdag zal ik het twee weken innemen. Ik ga ook naar de psycholoog (gedragstherapeut) en kinesist (aanhoudende nekpijn).
  Ik heb zowat al mijn hoop gevestigd op Zibrine, want ik wil echt terug gaan werken, ik kwijn hier thuis weg, maar de angst zit er flink in.
  Werkt SJK paniek- en stressremmend? En mag je het tijdens de zwangerschap nemen?
  Want als dit niet zou werken, zou ik terug Seroxat moeten nemen (wat blijkbaar ook wel tijdens zwangerschap mag genomen worden) maar dit wil ik natuurlijk het liefst vermijden…

  Alvast bedankt voor eventuele reactie(s)

  Sarah

 566. Sarah, ik kan daar kort over zijn: SJK is niet zo effectief bij het bestrijden van angst en paniekaanvallen en wordt ook afgeraden tijdens de zwangerschap en lactatieperiode. Orthomoleculair gezien zijn dan eerder inositol, l-lysine, l-arginine,l-theanine enl-tryptofaan middelen van de eerste keus. Fytotherpeutisch komen valeriaanextract en passiflora incarnata in beeld en homeopathisch is aconitum d10 aangewezen. Van dit middel kan 3 x daags 5-10 druppels worden genomen [voor de maaltijd met water] en bij acute aanvallen om de 10 minuten 5 druppels tot de klachten verminderen [maximaal 1 uur]. Aconitum kan voor zover bekend zonder bezwaar overeenkomstig de aangegeven dosering bij zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.
  gr. Anthon

 567. Hallo Anthon / Adriaan,

  Enkele weken geleden ben ik begonnen met het gebruiken van Sint Janskruid 500mg. Inmiddels slik ik twee capsules en zit ik aan 1000mg.

  Het is moeilijk om het met zekerheid te kunnen zeggen, maar toch heb ik ergens het idee dat de Sint Janskruid zijn werk doet en dan ook mijn stemming wat heeft kunnen verbeteren. Mogelijk kan dit echter ook komen door het feit dat ik weer het sporten heb opgepakt.

  Bij deze plantaardige vorm van antidepressiva was mij bekend dat de kans bestond op huidirritatie door langdurige blootstelling aan zonlicht. Hiervan is geen sprake bij mij, maar ik vind dat er in mijn gezichtshuid roodheid begint op te treden. Het oogt vrij onrustig. Nou heb ik een gevoelige huid en misschien is Sint Janskruid geen optie voor mij. Is het jullie bekend dat er roodheid/irritatie kan optreden bij dit middel zonder langdurige blootstelling aan zonlicht?

  Anthon, waar ik benieuwd naar ben is het alternatief waar je over schreef in een reactie op een vorig bericht van mij. Nu ik het idee krijg dat Sint Janskruid niet geschikt is voor mij begin ik wat moedeloos te worden, juist omdat ik het idee heb dat het werkt.

  Zouden jullie bij gelegenheid mij a.u.b. wat meer kunnen vertellen over dit alternatief op Sint Janskruid? Is dit even effectief en wat zijn hiervan de mogelijke bijwerkingen?

  Bedankt, ook voor de vorige reactie. Preciate it…

  Vriendelijke groet,

  Maarten

 568. Sorry, vergeten te vragen.

  Wanneer ik stop met het gebruik van Sint Janskruid, verdwijnt de bijwerking van roodheid/irritatie dan meestal weer langzaam?

  Nogmaals bedankt.

 569. Maarten, voor zover mij bekend kan SJK zonder zonlicht geen huidirritatie veroorzaken, maar uitsluiten kunnen we natuurlijk niets, want in principe kunnen mensen letterlijk voor ALLES allergisch zijn. In elk geval verdwijnt de roodheid als mensen of met SJK stoppen, of uit de zon blijven. Gezien het huidige weerbeeld loop je wat dit betreft weinig risico. Alternatieven voor SJK zijn er zeker zowel homeopathisch als orthomoleculair. Als je naar boven scrollt en even door de verschillende commentaren loopt die Adriaan en ik in de afgelopen jaren aan SJK-gebruikers hebben gegeven, dan kom je daar zaken tegen als L-Theanine, 5 -HTP [5 hydroxtryptofaan], Vitamine D3, Omega-3-vetzuren etc. etc. Je kunt op grond van onze commentaren zien wat wellicht bij jou past. Mochten er dan nog vragen blijven,schroom dan niet ons te mailen.
  All the best
  Anthon

 570. Hey! Ik ben aant afbouwen met Venlafaxine, ik neem nu 37,5mg om de dag, mag ik hierbij dan sintjanskruid nemen, is dat een goed idee of beter niet? Voel me niet goed bij het afbouwen maar wil dus stilaan overgaan naar sint janskruid…

 571. Het veiligst is om pas een week na het stoppen van de venlafaxine met de st janskruid te beginnen. Venlafaxine heeft, net zoals st janskruid, nogal wat wisselwerking met andere medicijnen. Het afbouwen hoeft echter niet zo lang te duren.

 572. Hallo, ik heb ook een vraagje.

  Ik heb (denk ik) een lichte tot matige depressie. De psycholoog wilde mij anti- depressiva voorschrijven (ik denk een lichte dosering), maar ik wil graag eerst de niet-chemische middelen proberen.
  Ik heb het hierboven net een beetje doorgelezen, maar wilde graag nog voor de duidelijkheid vragen of ik het goed doe.

  Ik wil Sint Janskruid(per dag 900 mg), Magnesium (per dag 250 mg), Omega 3 Visolie (1000mg visolie per dag), Ginkgo Biloba extract (120 a 240mg per dag) en een Vitamine B complex (B-50, timed release van de Tuinen) slikken.

  Kan dit en is dit goed?

  Kunt u ook misschien vertellen wanneer ik er iets van ga merken (dat de depressie/lusteloosheid/zwaarmoedigheid etc dus minder wordt) ??

  Alvast bedankt!

 573. De middelen die u tegen een [lichte] depressie wilt gebruiken zijn goede keuzes. Wat de vitamine B-complex betreft: kiest u vooral voor preparaten die NIET time released zijn. Dit geldt overigens ook voor andere vitamines, zoals vitamine C. De time-releasedvorm heeft uitsluitend een functie bij bepaalde reguliere medicijnen, niet bij voedingssupplementen. Let ook op uw voeding: veel fruit, groente en het gebruik van een ruime hoeveelheid water per dag. Hersenen bestaan er voor 80% uit en werken pas goed als ze voldoende van deze vloeistof toegevoegd krijgen. Weest u zeer matig met alcohol, koffie en thee en geraffineerde producten.
  Ga dagelijks de natuur in, en probeer wat aan lichaamsbeweging te doen zoals wandelen, zwemmen en fietsen. Strand, bos en duin zijn daarvoor ideale plekken.
  Een begrijpende vriend of vriendin die de functie van “praatpaal” wil vervullen is ook zeer waardevol. Probeert u vooral te achterhalen waar die sombere gevoelens vandaan komen en tracht iets aan de oorzaak te doen.
  All the best !
  Anthon

 574. Als aanvulling op het bovenstaande nog dit: in het algemeen ontplooit Sint Janskruid zijn werking na ongeveer een week of twee. Dat gaat bij de andere door u genoemde middelen wat sneller. En wat de Gingko Biloba betreft: schrapt u die van het lijstje en vervang dit door L-Theanine plus vitamine C [niet time released]Vooral de L-Theanine bestrijdt angst en onrustgevoelens. Denkt u ook nog aan het nemen van voldoende nachtrust ? T.V. kijken voordat u gaat slapen is ook af te raden. Met een goed boek [geen thriller !] in bed kruipen is nog een advies…..
  gr. Anthon

 575. Bedankt voor de snelle reactie!
  Ik wilde de gingko biloba eig ook meer nemen voor de concentratieproblemen die ik heb (ik vermoed dat ik die heb door de depressie).
  Is de L-Theanine dan nog steeds aan te raden als vervanger?

  Ik drink genoeg water en beweeg regelmatig. Het heeft denk ik te maken met gebeurtenissen vroeger en aanleg. Heb er nu ongeveer 12 jaar last van, vanaf mijn tienerjaren, maar ben pas twee jaar geleden ongeveer naar een psycholoog geweest. Dat hielp wel, maar elke keer maar voor even, omdat zij mij na 4 sessies ongeveer al als ‘genezen’ verklaarden. Dan ging het even goed, maar na een tijd val ik weer in een zwart gat En nu zie ik een soort patroon, als er een bepaalde gebeurtenis is in mijn leven, is dat geloof ik de aanleiding voor de depressie waarin ik dan weer in val.

  Heb al een tijd niet met een psycholoog gepraat (een jaar geleden ongeveer, die mij dus anti depressiva wilde voorschrijven) maar het ging weer even goed en heb geen afspraken meer gemaakt en verder niks mee gedaan. Denk dat het nu wel weer tijd wordt, maar het afspraak maken alleen al (of vooral) valt mij behoorlijk zwaar.

  Maar goed, L-Theanine kan ik dus ook als vervanging voor Gingko Biloba nemen voor concentratie?

  En dank voor de tip over de time released producten! Ik had geen flauw idee ook wat dat eigenlijk inhoudt.

  En nog een vraag, moet ik matig zijn met alcohol omdat dat de werking van de medicijnen remt of omdat dat de depressie verergert? (lijkt een beetje op elkaar, maar wil het toch graag weten..) Ik drink alleen in het weekend, soms 1, soms 2 dagen, en dan wel vrij veel (8 tot 10 glazen per avond). Is dit teveel of nog te overzien? Ik heb dit voor mijn gevoel namelijk ook wel echt nodig om af en toe stoom uit te blazen.

  Ontzettend bedankt voor de reacties !!

 576. Ik ben geschrokken van de hoeveelheid alcohol die u gebruikt ! U dient zich te realiseren dat een dergelijke gewoonte de lichaamsvoorraad magnesium en vitamine B vrijwel geheel verwoest. En juist die nutrienten zijn noodzakelijk voor een goede mentale gezondheid ! Stopt u daar dus direct mee, anders hebben de andere maatregelen die u wilt treffen nauwelijks enig effect !
  L-Theanine is zeker aan te bevelen. Wanneer u Sint Janskruid gebruikt combineer dat dan met de inname van 2 x daags 1000 i.e. vitamine D3. [zie het blog daarover op deze site].
  gr. Anthon

 577. Ruim 3 weken geleden ben ik begonnen met het slikken van SJK Kira Forte, omdat ik vooral erg moedeloos was, niet eens zozeer depressief. Dat heeft met name te maken met werkloosheid en vele afwijzingen op sollicitaties. Ik ben bang geworden voor afwijzingen en de wil om nog verder te solliciteren is er nauwelijks nog. Het effect van SJK is momenteel dat ik vooral erg huilerig ben geworden. Het lijkt of de bewustwording verhoogd is en ik weet niet of dat goed is of niet. Ik voel me nu niet goed in ieder geval. Is het van belang dat ik juist nu doorzet met gebruik van SJK of stoppen?

 578. Carla, ik zou in jouw situatie liever kiezen voor andere middelen en SJK laten staan. Ik geef hieronder het orthomoleculaire protocol voor z.g. burn-out verschijnselen, want ik denk dat je daar veel aan kunt hebben. Daar komt ie:
  1. Rhodiola rosea 2 x daags 350 mg
  2. Vitamine B-complex 100 2 x daags 1 tablet
  3. Magnesiumaspartaat 2 x daags 800 mg
  4. Panax Ginseng 2 x daags 650 mg.
  Verder zou ik veel in de buitenlucht gaan [aan het strand en in bos en duinen zien problemen er altijd anders uit, ook met voldoende nachtrust]
  Koffie, alcohol en geraffineerde koolhydraten zo minimaal mogelijk gebruiken]
  Probeer je problemen ook met een goede vriend of vriendin te bespreken, want gedeelde smart is halve smart zegt het spreekwoord.
  All the best !
  Anthon

 579. Goedemiddag,

  Ik schreef hier op 19 april dat mijn klachten terugkomen wanneer ik SJK afbouwde.
  Nu meer dan een half jaar later is dit nog hetzelfde. Hoewel ik door meerdere oorzaken geen depressieve gevoelens meer heb, komen de onrust gevoelens wel weer terug wanneer ik de hoeveel SJK bijvoorbeeld halveer. Een onrustig en onbestemd gevoel, soms schuldgevoel alleen geen idee waarover. Zit verder helemaal lekker in mijn vel. Ik wil alleen niet dat ook de depressieve gevoelens straks weer terug komen wanneer ik stop met SJK.

  Gewoon door blijven gaan of toch minderen?

 580. Nog even een aanvulling op mijn vorige bericht.
  Wanneer ik minder met SJK heb ik wel het gevoel dat ik helderder van geest wordt. Niet dat SJK me versuft, maar net of SJK ervoor zorgt dat mijn emotionele gevoelens worden afgevlakt. Kan dit?

 581. Jeroen, of je door moet gaan met SJK of niet is een afweging die je zelf zult moeten maken. Langdurig gebruik geeft in elk geval geen ernstige bijwerkingen. Aangezien ieder mens een individuele biochemie heeft [en dat geldt zeker voor de hersenstofwisseling !] kan het inderdaad zijn dat door SJK emotionele gevoelens wat worden afgevlakt. Sommige gebruikers beschouwen dit als gunstig.
  gr. Anthon

 582. ik heb eerder dit jaar 2,5 maand paroxetine geslikt ivm angststoornis, waar depressie bij volgt. Ik slikte 20 mg, vond de bijwerkingen, afvlakking en enge verhalen op internet ernstig genoeg om er na die tijd ook mee te stoppen, omdat t beter met me ging. 2 maanden later kreeg ik onwijze tinnitus, die ik al heel zachtjes (niet echt merkbaar) had, en ben toen in een maand tijd helemaal naar de grond gezakt, eerst door paniek, en enkele weken later begonnen de depressieve klachten. De tinnitus is minder geworden door infuusbehandeling in Duitsland. Kreeg er binnen 5 weken dikke griep van 2 weken bij, en direkt daarna een blindedarm operatie. Toen was de koek een beetje op. Ben naar een homeopaat gegaan voor hulp, hij gaf me kava-kava om te helpen bij de angsten, en depressie. Die kava helpt wel iets, maar toen ik er 4 weken mee bezig was kwamen er toch weer angstaanvallen. Ben toen begonnen met het slikken van Solgar SJK – per capsule 300 mg ‘raw powder’, en 175 mg ‘standardised herb powdered extract’, en bij die laatste staat dan tussen haakjes ‘0.5 mg (0.3%) hypericin’. Ik ben begonnen 4 weken met 1 capsule per dag samen met de kava. Omdat ik nog steeds in de ochtend ontzettend depri, en enigszins angstig wakker werd, ben ik 2 capsules SJK gaan nemen. Dat is dus 950mg bij elkaar, maar niet alles daarvan is gestandaardiseerd. Dit doe ik nu ong 2 weken. In de avond voel ik me rustig, ook in mn hoofd, maar in de ochtend en overdsg lijkt deze dosis nog niet veel zoden aan de dijk te zetten. Hoe zit het met de dosis van deze specifieke SJK capsules? Ik slik 950mg, maar slechts 1mg gestandardiseerde hypericine. Omdat het niet echt beter met me gaat overweeg ik weer een tijd paroxetine te gaan slikken ipv al het andere (10mg ervan deed t goed bij mij), maar toch wilde ik hier (en na kerst bij huisarts) vragen hoe het zit om mn dosis SJK te verhogen, wat men ervan denkt. Uw mening is zeer welkom!

 583. Nico, mijn mening is deze: vraag zo snel mogelijk een consult aan bij een orthomoleculair werkend arts. Je kunt er verschillende vinden in de provincie waar je woont door de site http://www.soe.nl of http://www.mbog.nl te bezoeken. Het is noch voor mij, noch voor Adriaan mogelijk om op afstand te bepalen wat precies de oorzaken van je klachten zijn. Bij dergelijke mentale problemen bestaat al snel de neiging om van alles te proberen om zo spoedig mogelijk verlichting te krijgen, maar verstandig is dat niet. Wanneer een oorzaak is gediagnosticeerd kan er ook een adequate behandeling volgen. Aangezien wij geen artsen maar voedingskundigen zijn lijkt mij dit de beste oplossing.
  All the best.
  Anthon

 584. Hoi Anthon!

  Wat is het beste SJKruid merk volgens jouw? Een van mijn optie was ook Kruidvat,maar aangezien jouw opmerkingen, ik denk dat ik moet een andere merk probeeren.
  Bedankt!

 585. Hallo Dana, een moeilijke vraag ! De farma-markt heeft op het SJK gebied momenteel heel wat in de aanbieding, en het is niet gemakkelijk om daaruit een overwogen keus te maken. In het algemeen geldt dat de duurdere merken voldoen aan de zuiverheidsnormen van de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der Farmacie. Belangrijk is ook te kijken naar zogeheten gestandaardiseerde extracten zoals Adriaan in het hoofdartikel [zie helemaal boven] uiteen heeft gezet. [D.w.z. hoeveel werkzame stof er ECHT in een preparaat moet zitten] Je zou de door hem gegeven informatie even kunnen opschrijven en mee kunnen nemen naar de apotheek of drogist. Succes !
  Anthon

 586. Hallo Anthon,

  ik heb een vraag en misschien kunt u mij helpen.
  Ik wil graag beginnen met het gebruik van SJK. Maar ik twijfel over hoeveel mg ik moet nemen en van welk merk. Welke voldoen sowieso aan de eisen van wat er wel en niet in moet zitten?

  Verder slik ik dit: (Kan dit samen met SJK?)
  – Vitamine B complex 100 mg extra hooggedosseerd van etos
  – 750 mg valeriaan van Valdispert
  – Bional Nachtrust Melatonine (niet elke dag, want ze zijn best duur)
  – Calcium magnesium zink van etos
  – Xycal voor allergie

  Kan dit allemaal gewoon met SJK samen? Moet ik er nog iets bij slikken wat me zou helpen?

  Alvast bedankt!

 587. Shannon, ik neem aan dat je SJK wilt gebruiken omdat je niet lekker in je mentale vel zit. In zulke situaties is het wel ALTIJD belangrijk naar de oorzaak te zoeken, en te proberen die weg te nemen. Het leven kent naast vreugdes ook veel verdrietige momenten en die kunnen depressieve gevoelens oproepen. Het gebruik van antidepressiva, ook SJK, is alleen nuttig als EXTRA ondersteuning naast andere maatregelen die ik aan SJKgebruikers [zie de commentaren boven] heb aanbevolen.
  Voor het gebruik van SJK kun je de dosering aanhouden die Adriaan in het hoofdartikel heeft beschreven.[helemaal naar boven scrollen] De overige medicijnen die je gebruikt kunnen zonder bezwaar naast SJK gebruikt worden.
  Met Xycal bedoel je waarschijnlijk Xyzal [Levocetirizine]. Lijkt mij ook geen probleem. Als je even het artikel op deze site opzoekt getiteld “Vitamine D3 en Sintjanskruid” dan kun je daar lezen dat een dagelijks gebruik van 2 x daags 1000 i.e. een extra ondersteuning betekent voor de werking van SJK.
  All the best !
  Anthon

 588. Dankjewel voor je antwoord. Ik heb al heel lang psychologische hulp, maar ik kom niet echt verder omdat ik erg moe ben en ook depressief. Qua werk weet ik niet wat ik wil, ook omdat ik zo beperkt word in met klachten. ik doe ademtherapie en nog veel meer.
  Ik heb ook bloedgeprikt op vitamine maar ook algemeen. Voor zover geen tekorten, zegt de dokter. Dus lichamelijk gezond.

  Ik lees ook veel over vitamine d. Kun je dat gewoon bij de drogist krijgen? En wat betekent 2000 i.e. ?

  Ik vind het wel lastig eigenlijk haha. Ik heb wel AD geslikt, maar ik vond het echt rotzooi en ben ermee gestopt. Sjk wil ik proberen maar vind het wel een beetje eng hoor.

 589. Shannon, het leger mensen dat met depressieve klachten kampt groeit gestadig. Door toenemende druk van een maatschappij die steeds meer van haar mensen verlangt is de aanslag op onze mentale vermogens steeds groter. Onverwerkt verdriet door zaken die zich in de persoonlijke levenssfeer afspelen kunnen eveneens voor nare depressieve problemen zorgen. Misschien is een consult bij een orthomoleculair arts een aanbeveling. Want soms kunnen mentale klachten ook het gevolg zijn van een verstoorde hersenstofwisseling, of schildklierwerking. Met de door huisartsen aangewende klinisch-chemische laboratoriumtesten worden die echter niet altijd ontdekt. Orthomoleculaire artsen werken via andere principes, waarbij zulke tekorten wel duidelijk kunnen worden vastgesteld.
  Je zou eens een afspraak met een dergelijke medicus kunnen maken door op de site van de Maatschappij ter Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde te kijken [www.mbog.nl] Of http://www.soe.nl Wat het gebruik van SJK betreft: dit kan altijd het beste ondersteund worden door het gebruik van vitamine D3. De uitdrukking i.e. verwijst naar de dosering internationale eenheden. Vitamine D3 ,waarbij de dosering 2 x daags 1 capsule van 1000 i.e. wordt aanbevolen, kan bij diverse firma’s online worden besteld of in apotheek of speciaalzaak.
  gr. Anthon

 590. Hallo Anthon en/of Adriaan,

  Ik gebruik Sint Janskruid en ben hier zeer tevreden over. Ik zit weer goed in mijn vel en ben weer vrolijk. Nu ben ik echter onlangs ergens achter gekomen. Ik heb veel meer moeite om tot een orgasme te komen en ik wijt dit echt wel aan de sint Janskruid, daar ik hier nooit problemen mee heb gehad en nu ik dit middel gebruik wel. Is jullie daar iets van bekend?

  Mvg,
  Paula

 591. Het is goed denkbaar dat dit ( mede) door de st janskruid komt. Van synthetische antidepressiva is bekend dat seksuele bijwerkingen zoals vermindert libido en moeite hebben met klaarkomen vaak voorkomen. Waarschijnlijk zo’n 40% van de gevallen. Bij st janskruid is de kans hierop kleiner maar wel aanwezig. Van st janskruid is bijvoorbeeld wel bekend dat het enigermate helpt bij premature ejaculatie (evenals antidepressiva). Voor mannen wordt het dus iets moeilijker een orgasme te krijgen en bij vrouwen vermoedelijk dus ook. Misschien kun je de dosis verlagen. Het is een dosesafhankelijke bijwerking.

 592. Hallo Anthon en/of Adriaan,

  Graag wil ik info over het gebruik van Fevarin 250 mg samen met Trazolan. Mijn arts/ psychotherapeut wil graag dat ik naast de Fevarin ook Trazolan gebruik om
  mijn slaapprobleem aan te pakken. Kun je dit met elkaar gebruiken? Ergens
  las ik dat deze middelen elkaar versterken en er interacties kunnen voorkomen.

  Is er ook kans op serotonine syndroom? Ik gebruik al 15 jaren Fevarin en opzich
  is dit een goed medicijn voor me. daarnaast gebruikte ik ook flurazepam en mijn
  arts vond dat de flurazepam 15 mg beter kon stoppen omdat het na 15 jaren niet meer helpt tegen slapeloosheid. intussen heb ik ook Fevarin en Promethazine gebruikt voor het slaapprobleem maar dit had helemaal geen effect bij mij.
  De eerste jaren kon ik goed slapen op Fevarin, maar na zovele jaren lijkt dit effect
  opgeheven.
  pammetjes worden me afgeraden vanwege gewenning en verslaving. Dus flurazepam gestopt maar nu heb ik geen vervanging voor de Flurazepam. Daarom stelde de arts Trazolan voor naast de Fevarin. Maar ik ben bang dat wel erg veel bij elkaar is en welke dosering kan dan samen Fevarin met Trazolan? Ook werd er
  gedacht aan Melatonine met Fevarin, maar dit versterkt volgens mij elkaar ook of
  heb ik het fout? Mijn arts wou me zo een recept van 5 gram meegeven naast de Fevarin, is dit wel verantwoord? Ik pluis veel zelf uit, ik heb het idee dat veel artsen
  niet goed de interacties van medicijnen weten. is er nog een ander alternatief of
  advies?

  Graag je reactie,

  Vriendelijke groet,

  Henk.

 593. Beste Henk, Adriaan en ik zijn natuurlijk zeer vereerd met het vertrouwen dat je in onze expertise stelt, maar ik wil je er toch vriendelijk op wijzen dat hoewel wij orthomoleculair voedingskundigen zijn en ik daarnaast een farmaceutische opleiding heb, je vragen toch meer thuis horen bij een praktiserend apotheker.
  Het kost mij geen enkele moeite om in mijn geneesmiddelenrepertoria te duiken en het een en ander voor je na te kijken, maar gezien je gezondheidsklachten is het veel verstandiger bij een arts te raden te gaan die verstand van zaken heeft en inzage in je medisch dossier. Wat je daarnaast WEL kunt doen, is een goed bekend staand orthomoleculair werkend medicus raadplegen, waarmee je in overleg kunt bepalen welke reguliere medicijnen het best gecombineerd kunnen worden met natuurlijke[r] middelen. Voor het vinden van zo’n arts kun je de volgende sites raadplegen: http://www.mbog.nl of http://www.soe.nl
  Blijf dus niet te veel zelf uitpluizen want je kunt bij gebrek aan de juiste achtergrondinformatie al snel verdwalen in het woud der farmacologie.
  All the best !
  Anthon

 594. beste meneer of mevrouw zit met een probleem slikte eerst 550mg clozapine heel lang de doktoren hebben het niet opgebouwd dus ze gaven het in 1dag verspreid zonder enig gevaar in te schatten later heb ik op eigen houtje gestopt helemaal toen ging het beter maar anders daarna begon ik weer met 550mg daarna de volgende dag 350mg verspreid en de volgende dag 150mg toen ging het heel goed daarna ging ik niet meer roken ging het heel erg fout net zo erg als de bijwerking van die 550mg. het had er wel wat van weg iedergeval,hoe is dit mogelijk? hoe kan het dat de bijwerking van 550mg lijkt op die van 150mg? en me hartslag toen ik niet meer rookte ging heel erg omhoog. mijn conclusie is dat ik eigenlijk helemaal niet tegen clozapine kan iedergeval de bijwerkingen zijn vreselijker dan het efect dus weet uw een altenatief in natuurlijke sweren want clozapine is echt heel erg agresief bij mij

 595. St janskruid is helaas geen alternatief voor clozapine. Een sterk en snel werkend natuurlijk en legaal middel voor deze aandoening is niet bekend maar als aanvulling zou u o.a. omega-3 vetzuren (visolie) kunnen gebruiken.
  Stoppen met roken kan stress hebben veroorzaakt die nadelig heeft uitgepakt. Dergelijke verschijnselen zijn doorgaans tijdelijk. Als eerst geminderd wordt naar 10 sigaretten per dag en dan na enige tijd definitief stoppen is de kans hierop beduidend minder. Na het stoppen met roken daalt de hartslag normaliter.

  U dient uw behandelaar te vertellen dat u geen vertrouwen meer heeft in de medicatie. Hij zal dan hoogstwaarschijnlijk andere medicatie voorschrijven.

 596. Beste Adriaan en of Anton,

  Ik ben (helaas) een roker. Vanaf m’n 21e. Voor m’n 21e was mijn leven geen pretje. Toen ik begon te roken ook niet, maar met therapie kon ik er nog wat van bakken. Ik raak snel overprikkeld, voel dingen nogal snel en intens en m’n jeugd was een erg slechte start. Waarom haal ik roken nu aan? 6 jaar geleden raakte ik in een burn-out. Dat ik toen ook cold-turkey gestopt ben met roken was voor mij toen geen duidelijke link. De omstandigheden waren destijds ook niet best.
  Ik ben toen vrijwel meteen aan de Paroxetine gezet. Maar die werkte naar de mening van de huisarts niet afdoende, ik bleef heel erg depressief. Toen kreeg ik fluoxetine; werkte ook niet. En intussen moest ik hel erg m’n best doen om niet met het leven te stoppen. Toen kreeg ik Efexor. Dat sloeg aan. Eindelijk na maanden ging het beter.
  Tegen dat het helemaal goed ging met me, leerde ik m’n huidige vriend kennen die rookte. Ik bouwde destijds m’n Efexor af, maar begon weer met roken (stomstom).
  Enfin, ’t bleef goed gaan met me. En met goed moet ik benoemen; ik had nog wel allerlei kwalen die ik door een ortho heb na laten kijken omdat de huisarts er niets mee kon: een forse schimmelinfectie in m’n bloed, met alle gevolgen van dien. Ik reageer vrij snel/heftig op voedsel, met name suikers. Godzijdank zijn de 30 kilo’s die ik met de voorgaande middelen was aangekomen weer af.
  Nu stopte ik afgelopen december met Prostop met roken. Dat ging me wederom heel goed af! Ik taalde er echt niet meer naar. Maar ik wérd me toch weer depressief! Ik kreeg er deze keer zelfs angstaanvallen bij..
  Huisarts vertelde: Efexor doet iets met je serotonine, nicotine ook. Ik heb dus al die jaren een soort stuivertjewissel gedaan.
  Ik wil nu pértinent NIET aan de anti-depressiva. Dus nam ik eerst de E-sigaret, alleen nicotine. Binnen de twee weken functioneerde ik weer. Maar daar wil ik natuurlijk ook vanaf, want ’t lijntje naar roken was zo dun dat ik toch weer rook. Ik voel me (naar mijn maatstaven) weer geweldig!
  Twee weken geleden kreeg ik van de ortho SJK voorgeschreven: Een forse dosis, 1200mg per dag. Dit bouw ik op tot 6 weken en dan wil ik weer stoppen met roken.
  Ik schrijf dit relaas ook wat uitgebreider voor eventuele lezers, zodat ze weten wat stoppen met roken kán betekenen.
  Maar mijn vraag is eigenlijk maar kort:
  -Ik heb nu al een week enorme hoofdpijn en suizen, vooral ‘smorgens en ‘savonds.
  Kan dat de SJK zijn en kan dat kwaad? Gaat het over?
  -Ik las hier ergens dat SJK eigenlijk maar 6 uur werkt? Dan heb ik best schrik voor de rest van de dag… Moet ik dan om de 6 uur slikken (wat ik ‘snachts al niet haal en dus bang ben voor de ochtend).

  Verder mijn hartegoet voor hoe geduldig en iedere keer weer alles zo precies hier uitgelegd wordt!

  Irma

 597. Ohja, wat ik nog vergat; ik ben dermate met psychische hulp in de weer geweest dat ik ’t in die hoek nagenoeg niet meer hoef te zoeken..
  En ik ben een roodharige, waarbij steeds meer toegeschreven wordt dat die extra gevoelig reageren op van alles. Ik onderstreep dat ten zeerste!

  Groetjes, Irma

 598. MAAR kan het zijn dat natuurlijk middelen beter bij mij kunnen passen?
  zal ik het toch kunnen proberen?

  het vreemde is dat ik weer ben begonnen met roken maar dat ik het niet vooruit zie gaan,maar ik denk dat van 550mg naar 150mg gaan me wel goed heeft gedaan want bij 550mg krijg ik geen klamme handen en dat soort verschijnselen en toen ik dus weer bijwerkingen kreeg ben ik naar 150mg gegaan en met roken erbij dat ging uitstekend en toen ging ik niet meer roken toen voelde het alsof het niet goed gaat(vreemd) daarna begon ik weer roken en voel ik me nog niet goed dus het blijkt wat ik denk is dat 550mg stres en dat soort zaken verdringt en als je dan naar 150mg gaat dat op 1 of andere manier je lichaam die 550 niet vergeet(of de prychotische stress is verdrongen)en die 150mg houd dat gewoon bij maar dan als je niet meer rookt dan komt die psychotche stres terug dan zou ik net als vorige keer weer naar 550mg gaan en dan weer naar 150mg hoe denkt uw er over hoe kan het dat zo n middel zo raar werkt.dit heet puzzelen met je eigen gezondheid

 599. Sorry, nóg een OHJA: de eerste twee weken dat ik stopte met roken, was er nagenoeg niets aan de hand, tóen begon de ellende pas weer. ’t Stoppen leverde me geen stress oid. Zoals gezegd, psychisch gaat ’t goed met me.
  Ik wil persé de SJK blijven gebruiken, antidepressiva is (liever) geen optie.

 600. Irma, de hoofdpijn zou inderdaad van een te hoge doses st janskruid kunnen komen. Het staat bij de mogelijke bijwerkingen. Al komt dit maar relatief zelden voor. Ook roken kan bijv. hoofdpijn veroorzaken omdat het vaatvernauwende werking heeft. Bij mensen die veel roken is het acute effect hiervan minder sterk maar als niet-rokers een sigaret roken worden ze er doorgaans duizelig van en vaak misselijk en kunnen hoofdpijn krijgen.
  Wellicht is het in jouw geval verstandig om de st janskruid iets te verlagen en daarbij, mocht je dit niet al nemen, een sterke multivitamine en extra vitamine C nemen en eventueel ook extra magnesium en visolie (of vaak vis eten).
  Hoe lang st janskruid in het bloed blijft daar zijn verschillende cijfers over in de literatuur. Volgens de meeste bronnen is de halfwaardetijd (wanneer het gehalte gedaald is tot de helft van het maximum) ongeveer 24 uur.

  Wat betreft stoppen met roken en depressiviteit. Er is hierover veel onderzoek gedaan. Vermoedelijk verhoogt roken de kans op depressiviteit maar het stoppen kan ook depressieve klachten veroorzaken. Volgens een recent onderzoek (ik kan het helaas nu niet terugvinden) krijgt een bepaald percentage zware rokers die stoppen hier last van. Volgens dit onderzoek was dit niet het geval bij mensen die nog maximaal 10 sigaretten rookten per dag voordat ze stopten.
  Wat ik bij het stoppen van roken doorgaans aanraad is om , vooral ‘s-morgens, veel groene thee te drinken. Ook yoga of andere ontspanningstechnieken kunnen hierbij helpen

  @ Alex Ik zou toch even overleggen met de arts over verandering van de medicatie. een zekere gewenning kan bij clozapine optreden al is dit middel officieel niet verslavend

 601. Dankjewel Adriaan!
  Hier kan ik weer wat mee.
  Groene thee wordt ik overigens meestal misselijk van, raar? Ik ben wel verheugd te zeggen dat nu na 3 weken slikken, m’n 1e menstruatie beter verloopt dan ooit tevoren! Geen vreselijke buikkrampen en erge humeurschommelingen meer! Kan dat betekenen dat de SJK al aangeslagen is en dus de opbouwtijd van 6 weken bij mij nu wat korter is? Dan waag ik weer te stoppen met roken! 🙂
  Groetjes, Irma

 602. Na 3 weken merk je al zeker wel een verbetering als het aanslaat. Fijn dat dit bij jouw ook het geval is.
  Succes met het stoppen met roken! Misschien bevalt rooibosthee of witte thee je beter dan groene thee. Belangrijk is iig om ’s morgens veel te drinken

 603. hallo heb normale visolie gebruikt en werkt goed samen met clozapine moest er wel heel veel van inslikken voor ik enig resultaat voelde maar nu heb ik in natuur winkel pure gekocht.

  kan je een vergelijking maken tussen pure en niet pure ik bedoel met de absopbtie die word gedaan want ze zijden tegen mij dat je puur bijna niet kan vergelijken met niet puur visolie kan uw mij het verschil uitleggen en kan uw me uiteindelijk ook uitleggen of je bijv.ook paar van niet puur met puur vergelijken
  en de grote vraag is hoeveel pure moet ik slikken
  en bedankt voor het reageren

 604. bij mij werkt het niet om van 550mg naar 150mg te gaan zoals uw zelf zegt omdat je er aan gewent bent dus de enige manier hoe je dat kan doen is wachten tot de halveringswaarde zo ver is dat je weer een nieuwe spiegel kan opbouwen zo ben ik van 550mg naar 150mg gegaan toen rookte ik niet meer ging het weer helemaal fout dit laat zien dat ik niet tegen spiegel wankelingen kan dus ook niet tegen de spiegel wankeling van 550mg naar 150mg dus zou ik dan weer opnieuw me plan door voeren en zijn er dingen die je goed laat slapen net zo goed als clozapine want ik ben er zo gewent aan dat ik zonder ook niet kan slapen/

 605. Alex, ik weet niet welke visolie je hebt gekocht en hoe het zich verhoudt tot andere visolie. Het is onze ervaring dat er geen hele hoge doses visolie nodig zijn- 2 sterke capsules per dag is vaak voldoende, maar dat het even duurt voordat de psychische voordelen merkbaar zijn. Ook kan extra vitamine E (400ie) deze werking van visolie versterken.
  Een combinatiesupplement van Vita-Send Natural Sleep , zou ik aan willen bevelen om beter te kunnen slapen.

  Zeer belangrijk is het om niet zonder medische begeleiding de doses clozapine te wijzigen. het is belangrijk dat dit onder medische supervisie gebeurd. Wij kunnen niet beoordelen of dit medicijn, of welke andere medicatie, in welke dosering voor u het beste is.

 606. mijn vraag is welke hoeveelheid pure visolie heb ik nodig en hoeveel is de verhouding tussen normale visolie en pure

  al vast bedankt voor reactie

 607. maar dus die vitamine zou dus epa kunnen beinvloeden

  en ja ik heb 700mg waarvan epa380 en de rest is dha en overige omega 3 vetzuren

  en kan ik dan gewoon naar een winkel gaan en zeggen dat ik vitamine e nodig heb
  en het helpt ook voor concentratie en geheugen in tegenstelling tot psychose kan ik er ook meer van nemen voor meer resultaat kan ik door gaan tot je het gevoel krijgt van woow wat goed

 608. Drie van die capsules per dag samen met een capsule vitamine E 400. (als je regelmatig vis eet kun je een lagere doses nemen). Meer heeft waarschijnlijk geen zin. Dit kan ook het risico op nadelige bijwerkingen van de medicatie verminderen.
  Het beste die je dit te bespreken met de behandelend arts

 609. heb het net gekocht en over wat voor bijwerkingen praten we dan of is het algemeen voor bijwerkingen

 610. bij mij geeft dit middel clozapine hartkloppingen kan vitamine e helpen tegen dat

 611. Op 18 februari raadde ik aan naar de behandelend arts te gaan die de clozapine heeft voorgeschreven en te overleggen de medicatie te veranderen. Gezien de hartkloppingen die je ervan krijgt lijkt me dit des te urgent.
  Het is mogelijk maar hoogst onzeker dat de visolie en de vitamine E deze nadelige bijwerking verminderen. Beiden kunnen volgens sommige onderzoeken bijwerkingen als tardieve dyskinesie verminderen. Deze bijwerking komt overigens vaker voor bij andere antipsychotica. Bij clozapine heb je waarschijnlijk extra antioxidanten, zoals vitamine E nodig maar omdat er haast geen onderzoek naar gedaan is is het onzeker of dit voldoende is om de hartkloppingen tegen te gaan en schade aan het hart te voorkomen. Voor deze kwestie moet je echt bij een deskundige dokter terecht

 612. Hai,

  ik las nog eens grondig na hier. Maar als SJK bepaalde geneesmiddelen sneller “afbreekt”, doet het dat dan ook niet met bv. ingenomen vitamines D, magnesiumcitraat of Depyroll, zoals ik neem? (en eventuele andere extra’s)

  Dankjewel weer!!
  Groetjes,
  Irma

 613. Irma, daar hoef je niet bang voor te zijn. Vitamine D, magnesiumcitraat en het vitaminemerk Depyrrol hebben eerder een versterkende werking bij SJK. Het zijn immers voedingssupplementen en geen medicijnen in de strikte zin van het woord ?
  Alleen de door Adriaan in het hoofdartikel genoemde medicijnen kunnen een negatieve wisselwerking met SJK hebben. Voor een goede werking is SJK zelfs van vitamine D afhankelijk! [zie mijn artikel daarover op deze site]
  gr. Anthon

 614. Hallo,
  Ik heb 4 jaar last van angstaanvallen en daarnaast komt dan ook de deprimerende gedachtens omdat je er gewoon behoorlijk moedeloos van wordt. En ik heb periodes van slapeloosheid. Nu loop ik bij een psycholoog en een psychiator en de psychiator heeft het voor gesteld om aan de antidepressiva’s te gaan en dan in combinatie met de psycholoog om dan mijn angst klachten te behandelen. Nu lees ik wel dat sint-janskruid niet direct werkt bij een angststoornis, maar ik ga gewoon niet aan de antidepressiva’s, kan ik het niet gewoon proberen sint-janskruid en dan gewoon kijken wat het met mij doet qua verbetering, want het werkt toch ook tegen stemmingswisselingen of niet?
  groetjes

 615. Martin, of je wel of niet aan de antidepressiva moet blijft een persoonlijke keuze. Om angstgevoelens adequaat te kunnen bestrijden blijft toch de vraag waar ze precies vandaan komen. Dat zul je zelf, wellicht met behulp van een goede psycholoog, na moeten gaan. Orthomoleculair valt er wel iets te proberen. Bij angst denk ik in eerste instantie niet aan Sint-Janskruid, maar aan het aminozuur L-Theanine. Het moet op een lege maag worden ingenomen met water. Gelijktijdig gebruik van eiwitten -in de vorm van zuivel- moet vermeden worden. Anders wordt de L-Theanine onwerkzaam. Het ouderwetse middel Valeriaan [tinctuur of tabletten] doet ook nog steeds goede diensten. Het vermindert de overprikkeling van de kleine hersenen.
  5-HTP [Tryptofaan] zou ook ingezet kunnen worden met als extra ondersteuning de B-vitamines en het mineraal Magnesium[citraat]. Veel in de buitenlucht, gesprekken met goede vrienden, een goede nachtrust, weinig of geen alcohol en koffie zijn adviezen die ik je ook nog zou willen meegeven. Helpt dit allemaal niet dan is een consult bij een orthomoleculair arts [www.mbog.nl] zeker aan te bevelen. All the best !
  Anthon

 616. oke, dank je wel anthon.
  maar wat valt er onder een lege maag alleen s’ochtends vroeg of na een bepaald aantal uren want ik ontbijt met zeer veel eiwitten waaronder ook 300ml magere melk voor mijn havermout, of als ik mijn havermout met water zou doen dan kan het wel? ik neem ook nog een whey eiwitshake bij mijn ontbijt, dat is zeker dan ook niet goed met dit supplement? ik fitness namelijk ook 4 keer in de week. en na hoeveel dagen zou dit moeten gaan werken? en als laatste vraag raad je het helemaal af sint-janskruid of vind je het misschien wel de moeite waard om het uit te proberen ik zou het graag willen testen omdat ik nu ook onder begeleiding ben onder een psychiator.
  groetjes

 617. Martin, ik zou het zo doen: een half uur tot drie kwartier voor het ontbijt 100 mg l-theanine innemen. s’Avonds voor het naar bed gaan- dat is als het goed is twee uur na de hoofdmaaltijd nog eens 100 mg l-theanine. met water innemen L-Theanine gaat na ongeveer een week tot 10 dagen zijn werk doen. Valeriaan kan gedurende de dag worden genomen. Op lege magen werken dit soort middelen natuurlijk altijd beter. Magnesium wordt ook het beste voor een maaltijd gebruikt. Vitamine B-complex beter tijdens het eten. Ik heb niets tegen het gebruik van Sint Janskruid, maar ik zou niet alles door elkaar gebruiken en eerst dit proberen.
  Verder kun je dan gewoon je eiwitregime zoals gebruikelijk volgen.
  gr. Anthon

 618. oke dank je wel ik ga dit zeker uitproberen maar een laatste vraag dan nog: ik slik voor zonodig af en toe een bromazepam (Benzodiazepinen) voor zeer spannende momenten waarbij ik angstgevoelens heb zoals bijvoorbeeld kapper of werkbesprekingen is daar dan niks op tegen dat ik dan zo nu en dan 1 tablettje neem in combinatie met die L-Theanine.

 619. Martin, uit de mij ter beschikking staande informatie komen geen gegevens naar voren die zouden wijzen op een eventuele interactie. Maar aangezien l-theanine ontspannend werkt door verhoging van de productie van alfa-golven in de hersenen sluit ik niet uit dat Bromazepam daarop als stoorzender zou kunnen werken.
  Het zou dus de moeite waard zijn te proberen de eerste 14 dagen van het gebruik van deze benzo af te zien en te kijken of l-theanine het werk alleen aan kan.
  Gaat dat niet dan kun je altijd terugschakelen. Of het gebruik van l-theanine in combinatie met Bromazepam dan zinvol is kan betwijfeld worden. Zorg ook voor de inname van voldoende omega-3-vetzuren. Dat kan door 2-3 x per week vette vis te eten of visoliecapsules te gebruiken.
  gr. Anthon

 620. Hallo
  Ik gebruik nu sind 2 dagen 5-htp van het merk Solgar
  Omdat ik last heb van een lichte depressie ik ben bekend met sint jans kruid maar werkt voor mij niet op dit moment
  Maar nu vroeg ik me af of het ook veilig is om er rhodiola bij te gebruiken?
  Ik moet geduld hebben en iets eerst een kans geven maar dat is moeilijk
  Had van de huisarts Lexapro gekregen maar sta ik niet achter nu ik al die bijwerkingen lees dus heb ik ook niet genomen

  Ik neem nu elke morgen 1 a 2 visolie capsule van bional
  en dan 1 vitamine d erbij
  en 1x 5-htp

  Maar en heel onzeker als het gaat om pillen slikken en weet niet of ik het nu goed doe en of deze middelen ook schadelijk zijn (vindt dat altijd eng want wil me graag wat beter voelen maar wel graag op een verantwoorde manier)

  Alvast bedankt voor u reactie

  Mvg Jessica

 621. Jessica, ik denk dat je met bovengenoemde maatregelen goed bezig bent. Zoals je uit de commentaren van Adriaan en mij kunt opmaken, zijn wij naast het gebruik van orthomoleculaire hulpmiddelen bij depressiviteit grote voorstanders van een aangepaste levenswijze. Zoals: een goede nachtrust, veel in de buitenlucht, gezond voedsel, voldoende water per dag drinken, een maatje waarmee je over je gevoelens kunt praten en bovenal: de mogelijke oorzaak van je neerslachtigheid proberen op te sporen. En als dit allemaal niet werkt professionele hulp in roepen. Nog even dit: 5-HTP dient een half uur VOOR een maaltijd met water te worden ingenomen [niet met een zuivelproduct !] en de vitamine D3 en de visolie altijd MET een maaltijd gebruiken. Dan bevorder je een maximale absorptie van de genoemde nutriënten.
  Wees ook geduldig, want de supplementen hebben de tijd nodig om een zekere concentratie in het bloedplasma op te bouwen, voordat ze hun werk kunnen doen
  All the best !
  Anthon

 622. Hallo Anthon

  Bedankt voor je snelle reactie heel fijn
  Dan ga ik eerst verder met hoe ik bezig was en dat een eerlijke kans geven haha
  Heb wel last van hoofdpijn vandaag maar zal de stress wel zijn en af en toe duizelig

  Ik wandel elke dag veel en sport 2x in de week en wil naar 3x
  En kook elke dag gevarieerd en gezond
  En praat ook met een proffesioneel iemand maar ik wil gewoon niet aan die chemische rommel ik sta niet achter die tabletten maar dat is mijn persoonlijke mening
  Voor sommige mensen is dat wel een hele uitkomst gelukkig
  Dan zal ik nog wachten met het aanschaffen van de rhodiola
  En een keer leren geduld te hebben haha

  Groetjes Jessica

 623. Hallo, Ik ben 52 jr. en gebruik al sinds vorig jaar augustus een middel van Bloem waar Sint Janskruid in zit. Ik voelde me moe, prikkelbaar heb veel last van stemmingswisselingen en somberheid. Dacht eerst dat ik er baat bij had maar in december namen de klachten weer toe. Kort geleden gestopt met Bloem en gebruik nu sinds 2,5 week sint Janskruid van het Kruidvat en heb het gevoel dat ik me al iets lichter voel. Omdat ik ook maar eens naar de huisarts gegaan ben heeft hij bloed laten prikken, omdat mijn klachten ook een andere oorzaak kunnen hebben. Vandaag gehoord, ik heb de ziekte van Pheiffer en de schildklier uitslag verhoogd wat wijst op trage schildklier, maar andere waarde was normaal , dus hiervoor over half jaar nogmaals laten controleren. Mijn vraag is, kan ik het sint Janskruid gewoon blijven gebruiken?? Ik weet dat het invloed heeft op de lever en Pheiffer ook met de lever te maken heeft.

 624. Barbara, ik zie daar geen bezwaar in. Pfeiffer, een infectie met het Epstein-Barr virus is een ziekte met nare verschijnselen en een prachtige naam: mononucleosis infectiosa. Maar met mooie namen schiet je niets op, wel met een orthomoleculaire aanpak. Ik heb verschillende mensen gezien die soms een jaar of langer met deze vervelende infectieuze ziekte stoeiden, met daarbij soms uitval van werk en een sterke vermindering van sociale activiteiten door die alsmaar aanhoudende vermoeidheid. Volgens mijn ervaring niet nodig ! Een paar jaar geleden ontmoette ik een jongeman die Pfeiffer had. Hij stond zo’n 3 weken voor zijn trouwdag en voelde zich een uitgewrongen dweil. Zijn huisarts kon er niets mee, was radeloos en vertelde zijn a.s. vrouw dat ze het feest voorlopig maar moesten uitstellen. Ik adviseerde hem de moed niet te snel te laten zakken en liet hem drie weken lang CONSEQUENT ELK UUR van de dag 1 gram [1000 mg] vitamine C slikken tot aan darmtolerantie [ zie mijn verhaal “Vitamine C een verhaal apart…] Na 10 dagen kreeg hij zijn energie terug en toen de bruiloft naderde zag hij het leven weer zitten en werd het een groot feest tot in de kleine uurtjes…
  Voor een extra ondersteuning kan bij Pfeiffer ook nog gedacht worden aan:
  1. Zink 1 x daags 15 mg
  2. Selenium 1 x daags 200mcg
  3. Vitamine D3 2 x daags 1000 i.e.
  4. Curcumin Meriva 3 x daags 1 capsule
  Vermijd suiker en eet voldoende groente of gebruik een paar longdrinkglazen biologisch groentesap per dag
  Beterschap !
  Anthon

 625. Bedankt voor je snelle reactie. Ik dacht bij je advies direct aan de homeopaat van mijn dochter. Jaren geleden bleef zij lang last houden na Pheiffer gehad te hebben. Ze was extreem moe en had een onwaarschijnlijk lage bloeddruk Na enige weken zoveel vitamine C is ze helemaal opgeknapt. ik ga het direct uitproberen. verder blijf ik ook het sint Janskruid gebruiken. Slik al multivitamine A-Z dagelijks en B12. Nu Vitamine C 1000mg gekocht. Ieder uur innemen tot aan darmtolerantie. Als ik dit merk, neem ik het dan vanaf dat moment 3x daags???

 626. Barbara, zodra je darmen beginnen te rommelen en er een lichte vorm van diarree ontstaat, zou je kunnen terugschakelen naar elke 2 uur 1000 mg. vitamine C. Deze methode is bedacht door de Amerikaanse orthomoleculaire arts Robert Cathcart en heet “de dynamic-flow-methode”. De kunst is om het bloedplasma te verzadigen van vitamine C, waardoor de witte bloedlichaampjes met bolle wangen de virussen verjagen. Let op ! Vitamine C mag NIET TIME RELEASED zijn, aangezien vitamine C in het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal wordt opgenomen. Dat kan niet of nauwelijks met de in de bekende drogisterijketens verkrijgbare vorm. Een dosering van 3 x daags 1000 mg. is nu te laag, maar mag je de rest van je leven slikken als je weer helemaal beter bent.
  gr. Anthon

 627. Bedankt voor je uitleg. Ik gebruik nu sinds drie dagen vitamine C van Roter, bruistabletten, 1000 mg. Eerste twee dagen bijna elk uur, na twee dagen overgestapt op om de twee uur. Het valt me op als je zoekt op vitamine C op internet je nergens verdere info vindt. Is het een niet vaak toegepaste behandelmethode?? Daarom nog maar even contact met je gezocht. Voor welke periode zou je me adviseren om de twee uur vitamine c in te nemen?? Na drie weken gebruik van het sint Janskruid begin ik me nu echt beter te voelen. Ben weer veel optimistischer. Nu die Pfeiffer nog te lijf gaan….

 628. Barbara, die bruistabletten liever niet gebruiken; ze bevatten teveel bijzaken die een goede absorptie alleen maar in de weg staan. Gebruik UITSLUITEND de zuivere niet time-releasedvorm. Sommige apotheken verkopen het, maar niet alle. Mocht het moeilijk zijn een leverancier te vinden , dan kun je eenvoudig terecht bij http://www.vita-send.nl [code 111] In hun product bevinden zich ook z.g. flavonoiden die de opname een extra zetje geven. Zolang er geen “buikgerommel”optreedt is het goed voorlopig minimaal 2-3 weken die dosering aan te houden. Als de Pfeiffer op zijn retour gaat, dan merk je door een lichte vorm van diarree en wat darmkrampen dat die dosering te hoog is. In orthomoleculaire kring is dit een veel toegepaste behandeling van een virale infectie, zoals Pfeiffer. Binnen de kringen der reguliere behandelaars is deze methode nauwelijks bekend, maar dat geldt helaas ook voor sommige andere aandoeningen die eenvoudig met voedingsmaatregelen te verbeteren of te genezen zijn…[zie mijn artikel “Komt een man bij de dokter”.]
  gr. Anthon

 629. Anton, nu heb ik bij de apotheek een pot vitamine c 1000 mg gekocht, met volgens hen enkel natuurlijke samenstelling. ik zie dat er ook citrus bioflavonoiden 50% 200mg in zit per tablet. De dagelijkse dosis niet overschrijden staat er. Is het geen probleem om deze iedere twee uur in te nemen?? Zag dat ze bij vita-send ook deze stof bevatten maar minder. Alvast bedankt voor je reactie.

 630. Barbara, die bioflavonoiden zijn bedoeld om de werking van de vitamine C [ascorbinezuur] te versterken. Prima dus. En nee, die dosering van elke 2 uur 1000 mgr is niet teveel. Pfeiffer is viraal gezien te vergelijken met een uitslaande brand. Die bestrijd je immers niet met een plantengietertje, maar met een hoge drukspuit ? Apothekers gaan nog altijd van de achterhaalde dagelijks aanbevolen hoeveelheid uit. Maar die is al tientallen jaren niet meer van toepassing. Houd je maar aan de eerder genoemde raad van elk uur- twee uur 1 tablet vitamine C tot de klachten verdwenen zijn.
  gr. Anthon

 631. Hoi anthon.kan het zijn dat ik door de pfeiffer vocht vasthoudt?ik weeg n paar kilo meer maar aan mijn kleding merk ik niet dat ik zwaarder ben.voel me redelijk fit voor iemand die pfeiffer heeft.ook ben ik opgewekter geworden door het gebruik van sint janskruid.

 632. Barbara, blij te horen dat je je wat beter voelt. Of bij Pfeiffer specifiek sprake is van het vasthouden van vocht is mij niet bekend. Wel wordt in orthomoleculaire kring bij de behandeling van deze virale infectie aanbevolen om circa 3-5 liter water per dag te drinken. Asl je dat doet, dan zou dit mogelijk kunnen bijdragen aan een -tijdelijke- gewichtstoename. Het is overigens wel verstandig om die 1-2 gram vitamine C per uur geruime tijd vol te houden om te voorkomen dat het probleem chronisch wordt.
  gr. Anthon

 633. Hallo ik ben Jan, 45 jaar. Ziekte van Bechterew en ziekte van Berger. Ik heb stemmingswisselingen en ben neerslachtig, negatief, somber, assertief/agressief (verbaal)
  Hier heb ik al mijn hele leven last van, maar nu ik met een stootkuur Prednison bezig ben is het vele malen heviger en staat mijn relatie op het spel, ik ben getrouwd en er is een dreumes van 1,5 in ons gezin dus druk.
  Ik ben momenteel in de 4e maand van een halfjaar stootkuur prednison, voor de ziekte van Berger, heb een week geleden de laatste infusen (3 dgn achter elkaar, ik meen 500 ml) nu nog 2 maanden om de dag 40 mg prednison gehad, en verder dagelijks : 20 lisinopril 40 mg pantoprazol en 2 x daags 800 mg bruten retard.
  Ik overweeg St. Janskruid te gaan gebruiken.

  Is dit mogelijk in combinatie met die geneesmiddelen?

  Alvast heel erg bedankt voor het antwoord.

  Gr Jan

 634. Ik vergeet helemaal te zeggen dat ik tevens gediagnostiseerd ben met ADD, ik gebruik daar geen medicijnen voor, wel ooit metamfetemine (meen ik) voor gekregen maar dat sloeg niet echt aan, toen overgegaan op cognitieve gedragen therapie om de nadelen een beetje onder de duim te krijgen. bvd gr Jan

 635. Jan, de beschrijving van je medische status is dermate complex dat simpelweg het gebruik van Sint Janskruid nauwelijks effect zal hebben. In jouw geval staat er ook zo veel huiselijk geluk op het spel dat zelf-dokteren mij in het geheel niet verstandig lijkt. Met betrekking tot de ziekte van Berger, waarbij van een ernstige verstoring van de nierfunctie sprake is, zou het bezoek aan een orthomoleculair arts aan te bevelen zijn. Maar ook die zal het zonder Prednison vermoedelijk niet af kunnen. Verschijnselen van depressiviteit kunnen overigens in nauw verband staan met een verstoorde nierfunctie – zie mijn artikel op deze site “Pa is moe, moe is moe”. Ik weet niet of je in de buurt van Abcoude woont, maar ik adviseer je eens cotact op te nemen met dr. Lydia Boeken van de Amsterdam Kliniek. http://www.amsterdamkliniek.nl Wellicht dat zij andere wegen kan bewandelen om je gezondheid te verbeteren. All the best !
  gr. Anthon

 636. Anthon, zoals ik al eerder vertelde was mijn schildklier uitslag TSH ook verhoogd. Daar mijn man eigenlijk nog vermoeider was als ik heeft hij voor de zekerheid ook maar eens zijn bloed laten testen. Het bleek dat hij pfeiffer gehad heeft, onbekend wanneer. zijn EBNA IGG index was 249 U/M, niet dat me dit iets zegt… Was wel opvalt is dat ook bij hem de TSH verhoogd was en de T4 normaal. Mijn dochter, die toen ze tiener was pfeiffer gehad heeft en wegens ernstige vermoeidheid onder behandeling was van een homeopaat had destijds ook een verhoogde uitslag van haar schildklier. Is het inderdaad mogelijk dat deze uitslag bij mijn man en mij duidt op het pfeiffervirus?? Of staat de schildklier hier helemaal los van??

 637. Beste Anton,

  Heel erg bedankt voor je snelle antwoord. Ok. Ik woon 20 min rijden van abcoude af dus ik ga daar een afspraak maken. dank voor het advies.

  Gr Jan

 638. Barbara, om het juiste antwoord op je vraag te krijgen raad ik je aan even op de site te klikken van de Nederlandse Vereniging van Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde- http://www.uwbloedserieus.nl . De daar dienstdoende klinisch-chemicus is door zijn ervaring en opleiding in staat om een eventueel verband te leggen tussen een verhoogd TSH en Pfeiffer. All the best !
  gr. Anthon

 639. Jean, het Farmacotherapeutisch Kompas-handboek voor arts en apotheker- geeft bij Casodex [ Bicalutamide] geen interactieproblemen met Sint Janskuid aan.
  gr. Anthon

 640. Anthon, ik heb de site bezocht en de vraag gesteld, dank je. Ik gebruik nu vanaf 16 mei de hoge dosis vitamine C, in het begin elk uur en nu iedere twee uur. Is het nu tijd om over te stappen op drie maal daags?? Ik voel me redelijk fit,
  En heeft het nog zin om de andere supplementen die je aangaf te gaan gebruiken? Ik merk nog steeds dat ik niet afval, terwijl ik niet snoep, gezond eet en beweeg. Weeg zelfs paar kilo meer. Op internet lees ik dat afvallen ook met het functioneren van de lever te maken heeft.
  Ik weet niet hoe lang de lever last ondervindt van het pheiffervirus?
  Ben natuurlijk blij dat ik me goed voel, maar zou ook graag resultaat zien in het gewicht.

 641. Barbara, zolang je ingewanden niet protesteren tegen de hoge doses vitamine C, kun je dit nog een paar weken volhouden. Van het gebruik van de andere supplementen zou je even af kunnen zien. Of je van een paar kilo meer in paniek moet raken weet ik niet. Het kan inderdaad zijn dat de lever- het ontgiftingsorgaan van het lichaam- zich na de Pfeiffer moet “resetten”. En die moet daar wel een aantal weken de tijd voor krijgen. Je kunt hem een handje helpen door ALLE koolhydraatrijke voedingswaren tijdelijk van je lijstje te schrappen [rijst, brood, aardappelen, pasta, koek] en GEEN suiker te gebruiken.
  Je kunt dan overschakelen op eiwitrijke producten, dus biogarde, biologische kaas, eieren, vis en biologisch vlees. Als er DUIDELIJK sprake is van ernstig overgewicht en dit allemaal niet mocht helpen, dan is het goed om bijvoorbeeld eens een consult aan te vragen bij Cora de Fluiter -www.coradefluiter.nl . Zij is m.i. een van de weinige orthomoleculaire gewichtsconsulenten in Nederland die mensen succesvol de weg wijst naar de ware oorzaken -en oplossingen van obesitas.
  gr. Anthon

 642. ik ben pas begonnen met sjk maar ik begrijp niet helemaal de hoeveelheid die erin zit het is Hyperiforce forte van vogel en er staat sint-janskruidextract 14,6%-26,6% en 3 tabletten per dag is 1.0mg hypericine. Is dit een goede dosis of te weinig?
  gr frank

 643. Frank, dit product is van prima kwaliteit en goed getest. De aanduiding “forte” duidt op de sterkte van de ingrediënten. In eerst instantie kun je de aanbevolen dosering aanhouden -een half uur vóór een maaltijd 1 tablet innemen. En deze dosering voorlopig 3 x daags volgen. Blijven de resultaten na 2-3 weken uit, dan kan de dosering tijdelijk verhoogd worden. Is er daarna nog geen verbetering te bespeuren, dan kan eventueel naar andere middelen worden gekeken.
  gr. Anthon

 644. Bedankt voor het antwoord ik heb nog een vraagje: Kan het dat je klachten bij gebruik van sjk verergeren in de beginfase(net zo als bij reguliere anti depressiva) Ik zit nu in de tweede week van gebruik.
  Gr Frank

 645. sorry ik vergat nog wat te vragen: Ik gebruik naast sjk nog wel lorazepam 1 mg (3x per dag een half tabletje) kan dat of moet ik dat afbouwen of pas als de sjk werkt, bijvoorbaat bedankt(ik heb het gevoel dat ik nog niet zonder kan nu)
  Gr Frank

 646. en nog een klein vraagje ik gebruik ook een vrij hoge dosering visolie (ongeveer al 2 maanden maar doet weinig) kan ik daar beter even mee stoppen nu ik sjk gebruik(vooral omdat nu de duizeligheid en hoofdpijn behoorlijk toegenomen zijn in deze tweede week van inname) Waren een heleboel vragen die bij me opkwamen ik hoop dat je de antwooreden voor mij hebt, bijvoorbaat bedankt hiervoor.
  Gr Frank

 647. Anthon is op reis en kan maar heel af en toe inloggen daarom alvast een kort antwoord Frank.
  Liefst zou de lorazepam afgebouwd dienen te worden samen met SJK maar 3 x 0,5 mg is maar een lage dosering waardoor dit niet absoluut noodzakelijk is.
  Het positieve effect van visolie laat even op zich wachten maar na twee maanden zou je er toch al baat bij dienen te hebben. Het verdere gebruik van hoge doses heeft dan ook waarschijnlijk niet veel zin.
  Tussen de tweede en derde week treedt er gemiddeld verbetering op met SJK t.o.v. placebo in studies.
  De meeste mensen rapporteren al eerder verbetering maar dat is vermoedelijk vanwege het, reële , placeboeffect. Hoe sterk het placeboeffect is verschilt sterk.
  In jouw geval zou ik nog even geduld hebben om te beoordelen of SJK helpt.
  Wij kunnen natuurlijk niet de ernst van de klachten beoordelen of een diagnose stellen.

 648. ik heb nu nog steeds het gevoel dat sommige symptomen wat verergerd zijn sinds de sjk vooral wisselende stemmingen, nerveus en onrustig (gebruik het nu tweeenhalve week) kan dit?

 649. Zelf heb ik geen ervaring met het merk A. Vogel. Volgens de samenstelling zijn het maar lichte tabletten en zijn 3 tabletjes minder dan 200 mg SJK extract, hetgeen een lage dosering is tenzij het een sterker extract is dan van andere merken en dan de diverse SJK die in de vele onderzoeken is gebruikt. Serotoninesyndroomverschijnselen lijken daarom niet waarschijnlijk tenzij je nog andere antidepressiva gebruikt. Toch kunnen de nieuwe klachten die je noemt (nervositeit en onrustigheid) hierop duiden. Verstandig is nu om een arts te raadplegen en (even) met de SJK te stoppen.

 650. hallo ,
  Ik heb ook een vraag , sinds een aantal weken slik ik nu super SJK van Optimax (333mg per tablet). Volgens de bijsluiter is 1 tablet per dag voldoende. Aangezien ik op 1 tablet toch misselijk bleef heb ik zelf verhoogd naar 2 tabletten per dag. Misselijkheid verdween als sneeuw voor de zon ! Probleem is nu dat ik last krijg van slapeloosheid, verder heb ik veel last van spierpijnen in armen/benen/borst.
  Vraagje : houdt dit verband met SJK en hoe lang gaat dit duren ? Heb hier voor venlafaxine geslikt en had daarvan ook regelmatig spierpijn , was soms maanden weg en soms weken terug . Inmiddels heb ik ook een ander merk SJK (Hyperiplant) in huis , volgens de bijsluiter hiervan moet ik hier 3 tabletten per dag van innemen.
  Vraagje : kan ik zonder problemen uitproberen wat de juiste dosering is ?
  Voor het slaapprobleem heb ik oxazepam in huis , mag ik die combineren met SJK

 651. Cor, bij het gebruik van benzodiazepinen, waartoe ook oxazepam behoort, kunnen vooral in het begin spierzwakte en later maag-darmproblemen ontstaan. Mogelijk komen de klachten dus uit die hoek. Spierproblemen kunnen overigens allerlei oorzaken hebben, zoals een gebrek aan vitamine D3 en B12 of het gebruik van bepaalde medicijnen zoals cholesterolverlagende middelen. Wat de vitaminentekorten betreft zou je een orthomoleculair arts kunnen raadplegen die d.m.v een z.g. levend-bloedanalyse die tekorten kan meten en dienovereenkomstig behandelen. http://www.mbog.nl Bij depressive klachten blijken die tekorten soms zeer ernstig te zijn en bij suppletie voor een groot deel te verdwijnen. Verder is het goed om na te gaan welke medicijnen je precies gebruikt om vervolgens in overleg met de voorschrijver deze middelen af te bouwen dan wel helemaal mee te stoppen. Overigens is de combinatie SJK en oxazepam niet aan te raden. Een van de twee zal moeten wijken. Welke zul je met je arts moeten bespreken. Als je voor het gebruik van SJK kiest dan is het goed om de aangegeven dosering niet te overschrijden.
  gr. Anthon

 652. Na een hele tijd weer eens op deze site gekomen. Gaat inmiddels goed met de klachten van pfeiffer. Denk echt dat de hoge dosis vit. C me hierbij geholpen heeft. Slik nog steeds Sint Janskruid en heb t gevoel minder last van stemmingswisselingen te hebben..Alhoewel het niet helemaal weg is. Ik ga er de komende tijd dan ook mee door. Vraag of ik bij het SJK de Rescuespray van Bach mag gebruiken. Dit op stressvolle momenten als aanvulling?

 653. Barbara, plezierig om te vernemen dat de vitamine C je goed geholpen heeft bij het Pfeiffer-probleem. Om je vraag te kunnen beantwoorden heb ik even nagekeken welke ingrediënten de BACH-spray bevat. Dat zijn een viertal kruiden, die voor zover ik heb kunnen nagaan geen risico vormen voor een negatieve interactie met Sint Janskruid. En als je er van houdt: de muziek van Johann Sebastian BACH is ook een aanrader om de zenuwen tot kalmte te brengen….
  All the best !
  Anthon

 654. Hallo,

  Ik gebruik sinds een jaar St.janskruid, 9000mg per dag.
  Sinds kort ook Teunisbloemolie, 1000mg. per dag.
  Nu hoorde ik dat Teunisbloemolie de werking van St.Janskruid kan beinvloeden klopt dat?

 655. Anne, ik heb mijn best gedaan om er via mijn zeer uitgebreide bibliotheek met voedingswetenschappelijke werken achter te komen of er wellicht een negatieve uitwerking van teunisbloemolie op SJK bestaat, maar ik heb niets kunnen vinden.
  Teunisbloemolie bevat naast andere vetzuren het gammalinoleenzuur waaraan een heilzame werking wordt toegekend bij premenstrueel syndroom. Ook diabetici, lijders aan migraine en reumatisch artritis kunnen er baat bij hebben.
  gr. Anthon

 656. Hallo,

  Ik ben sinds vandaag gestart met Laif 600 (5-8:1) 612 mg. per tablet. Ik voel me de gehele dag lusteloos, vermoeid en ontzettend nerveus. Ik slaap slecht en ben inmiddels 8 kilo afgevallen vanwege gèèn eetlust. Ben opgejaagd en heb een rusteloos gevoel in mijn lijf. Ik wacht nog op de eerste afspraak bij de psycholoog, maar dacht toch met SJK te beginnen. AD is geen optie vanwege alle bijverschijnselen en mijn afkeer van medicatie. Is de dosering van 612 mg. voldoende en lijken mijn symptomen wel op een depressie (voelt wel zo en ik wil niet verder wegzakken)
  Bedankt,

 657. Sylvia, ik begrijp dat je graag zo snel mogelijk van je klachten af wilt, maar ik zou je toch het advies willen geven eerst het consult bij de psycholoog af te wachten. De verschijnselen die je beschrijft hebben een oorzaak en kunnen niet zo maar met SJK worden weggewerkt. Een goed gesprek en de juiste aanpak- en daarover kun je ook veel lezen in de commentaren van Adriaan en mij aan vragenstellers hierboven- zullen je duidelijk maken dat die van absoluut belang zijn. Een eventuele farmaceutische steun in de rug- of dat nu van SJK of een ander middel dient te komen- is de tweede fase. Ik zou dus even nergens aan beginnen voordat je de psycholoog hebt gesproken en je problemen duidelijk in kaart zijn gebracht . Mocht je toch heel erg met de gejaagdheid en nerveusiteit stoeien dan raad ik je aan het onschuldige middel Valeriaan tijdelijk te gebruiken. Een half uur voor het slapen gaan 50 druppels op een glas water. All the best !
  Anthon

 658. Anthon,

  Bedankt voor je ‘speurwerk’ over Teunisbloemolie in combinatie met St.Janskruid!
  Anne

 659. Hallo Anthon,

  Bedankt voor je reactie. Ik schrok er wel van…kan het kwaad omdat ik met die laif 600 begonnen ben?? Ik las dat het ook de zenuwen sterkt…ik durf er niet mee te stoppen….zoek een houvast…voel me echt vreselijk. Het komt omdat mijn zoon ’s morgens in paniek naar de brugklas gaat en ik de hele dag aan niks anders kan denken. Mijn zoontje blijft maar malen in mijn hoofd…denk langzaam dat ik gek wordt!!

 660. Sylvia, maak je er niet al te druk over. Natuurlijk kan Laif geen kwaad. Je kunt het zelfs prima in combinatie met Valeriaan gebruiken. Ik ben er alleen geen voorstander van om zomaar dingen te gebruiken zonder dat er naar de achterliggende oorzaak is gekeken. En dat moet de psycholoog toch even doen. Overigens heb ik een autistische kleindochter die s’morgens met veel negatieve fanfare naar school vertrekt, [ paniek, schreeuwen, en huilen]maar sinds ik haar 2 x daags 450 mgr Valeriaanextract laat gebruiken gaat het al veel beter en verloopt alles in een wat meer ontspannen sfeer en dat is wel zo prettig voor mijn dochter [haar moeder] Misschien een idee ?
  Veel sterkte !
  Anthon

 661. Hoi Anthon,

  Wat fijn dat je weer zo snel reageert. Het helpt ontzettend..je verhaal over je kleindochter. Mijn zoon gaat alleen nog maar (was eerst braken, diarree en huilen) met buikpijn naar school. Ik schijn het nu niet meer te willen geloven dat het beter gaat. Met mij gaat het in ieder geval niet goed. Helpt dat acuut, dat valeriaanextract?? Waar krijg ik dat en is het vloeibaar of in tabletvorm?? Ik weet niet of het de bedoeling is dat ik nu weer vragen aan je stel, maar ik probeer het maar.
  Bedankt alweer!!!

 662. Sylvia, je mag zo veel vragen als je maar wilt. Daar zijn Adriaan en ik voor. Valeriaan helpt in het algemeen direct. Omdat er een chemische verbinding, genaamd boterzuur, in zit heeft het een onaangename geur. Veel mensen hebben daar problemen mee. Mijn kleindochter slikt dan ook capsules, die weliswaar ook niet geheel reukloos zijn, maar door de meeste personen beter worden verdragen. Ze zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek en speciaalzaken, zoals De Tuinen. Aanbevolen dosering: 2 x daags 450 mg [capsule] een half uur voor de maaltijd- dus op een lege maag.
  gr. Anthon

 663. L.S.,

  ik gebruik nu 10 mg escitalopram, maar ik heb er meer last dan baat van. Graag zou ik over willen gaan op SJK. Hoeveel tijd moet ik overbruggen (en hoe) voordat dit mogelijk is? Kunt u ook eea vertellen over de werking van SJK bij angststoornissen? Bvd!

 664. Ruben, als antwoord op je vraag twee zaken : allereerst vinden wij het altijd verstandig om eerst met de behandelaar/voorschrijver van reguliere medicatie te overleggen voordat gestopt wordt met de inname van bepaalde medicijnen. Daarmee wordt voorkomen dat een behandelplan wordt doorkruist met andere maatregelen/middelen die het beeld voor een arts kunnen vertroebelen.
  Ten tweede geldt voor de overschakeling van een SSRI[escitalopram] in het algemeen een periode van twee weken voordat met iets anders kan worden gestart. Als het gaat om de bestrijding van angsstoornissen is SJK wat minder effectief dan bijvoorbeeld l-tyrosine en l-theanine. De drie kunnen wel in combinatie met elkaar gebruikt worden. Voor het overige raad ik je aan de commentaren die Adriaan en ik in de loop van de tijd aan SJKgebruikers hebben gegeven [ zie boven] nog eens door te lopen. daar zul je ongetwijfeld verdere waardevolle informatie vinden.
  gr. Anthon

 665. Hallo,

  Ik gebruik sinds een week of 3 Ruval van Bloem. 3 x per dag. In de ochtend slik ik hier een vitamine B complex bij ( Solgar ) V 75.
  Nu begonnen ( sinds 2 dagen ) met St janskruid van New care 450 mg ST jansjkruid per capsule. 1 per dag in de ochtend.

  Nu wil ik 2 x per dag, ochtend en middag St janskruit in gaan nemen ( 900 mg totaal ), samen met de vitamine B complex, en in de avond 1 capsule Ruval ( hier zit 40 mg ST janskruid in ) Is dit een zinvolle combinatie? Of is het slimmer om over te stappen op alleen st janskruid ?( 3 x 450 mg per dag )

 666. EL, dit is zeker een zinvolle combinatie. De vraag is of het nodig is en zo ja of direct voor een dergelijke hoge dosering moet worden gekozen. Je zou ook kunnen beginnen met 1 x daags een Ruval – wellicht een half tot een heel uur voor het slapen gaan, gezien de samenstelling met andere kalmerende en rustgevende kruidenextracten- en dit op de dag aan te vullen met 2 x daags 450 mg. Sint Janskruid. Blijft effect uit dan kun je altijd grover geschut in stelling brengen door het gebruik van Sint Janskruid aan te vullen met nog eens 450 mg. Let er wel op dat bij gebruik van Sint Janskruid een adequate inname van vitamine D3 noodzakelijk is [2 x daags 1000 i.e.] – zie mijn artikel “Vitamine D3, depressie en Sint Janskruid”.
  gr. Anthon

 667. Hallo Anthon, dank je voor je reactie!
  Ik ben normaal gesproken heel positief, maar nu erg veel gaande in mijn leven waardoor ik somber en moedeloos ben.

  Dus 1 x in de ochtend voor ontbijt een SJK a 450 mg samen met 1 x vit B V75, en 1 x in de middag voor het eten een sjk a 450 mg, en in de avond 1 x Ruval?

  Hoe neem ik die vit. D3 2x daags in?, En heeft dit geen effect op mijn nachtrust? Hier heb ik namelijk ook meer moeite mee, momenteel.

  Alvast dank voor je snelle reactie!

 668. EL, prima zo ! De werking van vitamine D3 komt het beste tot zijn recht als dit met een beetje vet voedsel wordt ingenomen, omdat het een vetoplosbare vitamine is.
  Zoals je in mijn artikeltje van prof. Holick en de vele artikelen van mijn collega Adriaan kunt lezen werkt vitamine D3 als een hormoon met o.a. een belangrijke positieve functie op de hersenstofwisseling. En ja, een probleem kan het beste worden aangepakt als de oorzaak wordt bestreden. Als dit zaken in je persoonlijke leven zijn, dan weet je zelf het beste waar te beginnen. Praten met een begrijpende vriend of vriendin, veel in de buitenlucht [bos ,duin of polder ] en voldoende ontspanning plus een farmaceutisch/orthomoleculair zetje in de rug zijn meestal voldoende om op termijn weer over zo’n hobbel heen te kunnen kijken.
  In elk geval wensen Adriaan en ik je veel sterkte en als er vragen overblijven; schroom niet ze te stellen. All the best !
  Anthon

 669. Ja ik weet precies waar het vandaan komt en ben ook keihard bezig met oplossingen. Ik wil mezelf ondertussen wel staande houden en graag goed voelen, vandaar dat ik actie moet ondernemen met SJK etc.

  Vanaf wanneer moet ik een positief effect gaan merken? en vit D3 kan dus zowel in de ochtend als avond worden ingenomen? Wel verspreid neem ik aan?

  Dit heeft dus geen effect op mijn nachtrust?

  Sorry, maar dat was me even niet duidelijk in je reactie.

 670. EL, je hebt gelijk: ik moet mijn werk in één keer goed doen en geen halve adviezen geven. Voor alle duidelijkheid: s’morgens bij het ontbijt een vitamine D3 capsule 1000 i.e. en s’avonds bij het avondeten weer een capsule vitamine D3. Het gebruik van vitamine D3 werkt niet storend op de nachtrust- integendeel. En wat het positieve effect van SJK betreft: dat vraagt meestal een dag of 14 omdat de concentratie in het bloedplasma eerst voldoende moet zijn om zijn werkzaamheid te kunnen ontplooien.
  gr. Anthon

 671. Dank je voor je antwoord. Als ik het idee heb dat ik meer SJK nodig heb, vervang ik die Ruval voor de avond in een 3e SJK.

  Ik vind het verbazingwekkend, dat dat allemaal samen ( verspreid over 1 dag ) ingenomen kan worden….. maar als het helpt, ben ik blij en hoop ik richting mijn ‘oude’ ik gaan…….dus de wereld weer aan te kunnen….

  Bedankt!

 672. Nog even 1 vraag, kan ik voorlopig ook 2 of 3 x ruval nemen op een dag naast 2 x SJK?

  Wanneer ik merk dat het SJK gaat werken, kan ik terug naar 1 of 0 Ruval.
  Is daarnaast extra vit C nog handig, of overbodig en te veel?

  Ik hoor het graag nog.

 673. EL, nee ik zou het gewoon bij de eerder genoemde rustige dosering houden. Verdwijnen de klachten niet, gaan we gewoon de dosering verhogen. Vitamine C is bij voorkeur de antistressvitamine; bij de mineralen is dat magnesium. Natuurlijk is er orthomoleculair nog veel meer aan je klachten te doen en magnesium en C zijn zeker aan te bevelen, maar ik raad je aan niet meteen alle registers van het orgel open te trekken. Doe het voorlopig maar rustig aan.
  gr. Anthon

 674. Hallo Anthon, nog even een vraag.

  Wordt SJK beter in je lichaam opgenomen wanneer je het voor-tijdens of na een maaltijd neemt? Of maakt dat niet uit?

 675. EL, dat wordt een duur consult en wordt per vraag berekend ! [ grapje ] SJK wordt het best in genomen volgens de aloude apothekersregel: een half uur vóór een maaltijd of twee uur na een maaltijd. Volgende vraag….
  gr. Anthon

 676. Volgende vraag, ik ben toch de enige 😉

  maar het doet toch wel gewoon wat het moet doen?
  Het is gewoon lastig, zeker in de ochtend om dat te timen ……

 677. EL, de aanhouder wint ! In de farmacologie, de wetenschap over hoe geneesmiddelen in het menselijk en dierlijk lichaam werken, kennen we het begrip “variabiliteit” en “individuele biochemie”. Dat betekent mijn beste EL, dat van te voren NOOIT met zekerheid bepaald kan worden of een medicijn bij meneer A. precies hetzelfde werkt als bij mevrouw/meneer EL. Daar zijn wel waarschijnlijkheidsberekeningen voor, maar toch blijft er altijd een onzekerheidsfactor, zoals hoe en wanneer het middel wordt ingenomen of mevrouw/meneer EL bijv. aan een [lever en nier]ziekte lijdt waardoor het medicijn een ander opneem en afbraaktempo heeft [farmacokinetiek] en nog veel meer. Mag ik je vriendelijk aanraden gewoon te beginnen, en zodra je opstaat EERST een glas water te drinken met SJK en ongeveer 20 minuten daarna te ontbijten ?
  gr. Anthon

 678. Dank je. Ik vind dit wel een geweldig forum moet ik zeggen!
  Wat ik wel frappant vind is dat SJK wel helpt bij milde en matige depressie maar niet bij zware depressie.
  Mocht je dit een keer willen beantwoorden?

  Ik vind het interessant wat dit spul kan betekenen voor bepaalde mensen. Mocht mijn dosering etc niet werken, dan laat ik het zeker weten en hoop ik dat je mij verdere kan adviseren. Ik heb wel het idee, dat het wat voor mij gaat doen. Overigens heb ik geen nier en/of leverziekte.

  vr grt, EL

 679. Hallo,

  Ik lees hier van alles over sint janskruid. Ik zit te twijfelen of ik het wil gaan gebruiken. Ik heb rust complex van de tuinen geprobeerd en valeriaan, maar het helpt eigenlijk niet echt. Ik weet alleen niet goed welke sintjanskruid ik het beste kan kopen. Ik lees van alles over Kira forte, sintjans kruid van VSM, eigen merk. Wat is het beste om mee te beginnen en welke dosis? Op zich denk ik dat forte dus wel goed is, want dat geeft over de dag door een beetje af? Ik begrijp dat ik er ook het beste vitamine B bij kan nemen? En ik vroeg me ook nog af of het verslavend werkt en in combinatie kan met antibiotica? Ik heb nl een onderhoudskuur voor terugkerende blaasontsteking. Maar ik las ook ergens dat sint janskruid ook positief voor de urineweg en blaas kan zijn?

  mvg,
  Charlotte

 680. Charlotte, als antwoord op je vragen het volgende: voordat je aan een [natuurlijk]antidepressivum begint ALTIJD eerst proberen oorzaken aan te pakken door een eventuele verandering van eet en leefstijl- wellicht geholpen door goede vrienden.
  Wat daar onder verstaan wordt kun je lezen in de bovenstaande commentaren die Adriaan en ik aan diverse vragenstellers hebben geschreven.
  In het algemeen bevelen wij geen merken aan, maar de door de apotheek geleverde preparaten zijn bijv. Laif en Hyperiplant. De dosering van Laif is dan 1 x per dag s’morgens na het ontbijt het tablet (900mg) in zijn geheel doorslikken. Hyperiplant (300 mg) 3 x daags gebruiken. Vitamine B kan gecombineerd worden en is zeker goede voeding voor de zenuwen, maar vitamine D3 (2 x daags 1000 i.e.) is nog beter, omdat Sint Janskruid voor zijn werking wat van het lichaamsgehalte D3 opgebruikt. -zie mijn artikel op deze site “Vitamine D3, Sint Janskruid en Depressiviteit”) Sint Janskruid werkt niet verslavend, maar als na twee maanden geen effect is te zien, heeft het weinig zin om het langer te gebruiken. Er is geen wisselwerking met antibiotica. Van een positieve werking op de blaas is mij niets bekend. Daarvoor kun je beter een cranberrypreparaat gebruiken.
  gr. Anthon

 681. hallo Anthon,

  Zoals we vorige keer hebben besproken gebruik ik momenteel;
  1 x in de ochtend voor ontbijt een SJK a 450 mg samen met 1 x vit B V75, en 1 x in de middag voor het eten een sjk a 450 mg, en in de avond 1 x Ruval met in de ochtend en avond een vit D3

  2 vragen:

  kan ik als ik als wat ik nu gebruik, New care 450 mg ST jansjkruid, op is overstappen op een SJK van de apotheek( Laif ), of is dat niet slim vanwege andere samenstelling oid?

  Ik voel me zeker een stukje beter ( neem het nu ruim 2 weken ) maar kan ik de Ruval in de avond vervangen voor een 3e SJK?
  Dan neem ik 1350 mg SJK ipv 900 mg, en zal dat merkbaar zijn? En zo ja wanneer zal ik dat verschil moeten merken?

  Ik hoor het graag!
  groet, EL

 682. EL, dat kan, hoewel ik een dagelijkse dosis 1350 mg SJK wat veel vind. En als je je op dit moment beter begint te voelen zie ik geen noodzaak de dosering verder te verhogen. Als New Care je bevalt hoef je ook niet op Laif over te stappen. Bovendien zal het verschil in resultaat nauwelijks merkbaar zijn. Meer betekent niet altijd sneller en beter. Blijf je huidige slik-regime dus voorlopig zo aanhouden, doe leuke dingen, ga de natuur in- vooral nu met die schitterende herfstkleuren- en zorg voor goede voeding en voldoende nachtrust !
  gr. Anthon