Sint-janskruid

Omschrijving: Sint-janskruid als farmaceutische specialité wordt vervaardigd uit de hele of gesneden rijpe knoppen van Hypericum perforatum, geoogst in de bloeitijd. Toepassingen van preparaten vervaardigd op basis van alcoholische aftreksels (50-60% ethanol of 80% methanol) en tincturen (49-50% ethanol)

 

Klinische studies De effectiviteit en veiligheid van gestandaardiseerde alcoholische extracten van sint -janskruid is beoordeeld in tenminste 32 gecontroleerde dubbelblinde en 2 open studies, waarbij meer dan 4200 patiënten met een depressie betrokken waren. Talrijke farmacologische onderzoeken werden bovendien verricht bij nog eens 10.000 patiënten. De belangrijkste indicatie in de meeste studies waren lichte tot matige depressieve verschijnselen. Vier studies werden opgezet om tests uit te voeren voor de behandeling van zware depressiviteit. Bij verschillende onderzoeken werd een verbetering waargenomen van de voornaamste symptomen van een depressie (stemming, afname van levenslust, gebrek aan slaap, concentratie en bepaalde lichamelijke klachten.) Bij diverse studies werd de werkzaamheid onderzocht van sint-janskruid t.o.v. een placebo en antidepressiva als amitriptyline, imipramine, mapotriptiline, fluoxetine, sertraline en paroxetine. Daaruit kwam evident naar voren dat sint-janskruidextracten effectief zijn bij de bestrijding van milde tot matige depressiviteit. Echter niet bij langdurige zware depressiviteit.

Enkele voorbeelden van specifieke onderzoeken:

Sint-janskruid t.o.v. imipramine (tricyclisch antidepressivum) Om de effectiviteit van sint-janskruid en het antidepressiemedicijn imipramine te beoordelen werden 263 mensen met een depressie in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1050 mg sint-janskruid ethanolextract per dag . Een andere groep 100mg imipramine en de derde groep een placebo. Uiteraard wist niemand welk middel hij slikte. Na acht weken bleken de mensen die de St. Janskruid hadden gekregen het beste te reageren. Door vijf verschillende tests werd de toestand van de patiënten beoordeeld. Bij vier tests, waaronder de Hamilton Depression Scale en Anxiety Scale waren de resultaten na gebruik van het kruidenextract en het medicijn vergelijkbaar en duidelijk beter dan na gebruik van de placebo. Eén test, die was opgezet om het lichamelijk welbevinden van de patiënten te beoordelen, toonde alleen bij gebruik van St. Janskruid een verbetering aan die groter was dan na gebruik van een placebo. Eén van de conclusies van de onderzoekers luidt: ‘Patiënten verdragen hypericumextract (St. Janskruid) veel beter dan de tricyclische antidepressiva. Dit bevordert de therapietrouw en maakt hypericumextract een veelbelovend medicijn voor langetermijn behandeling.’

Open Trial: In een grootschalig opgezette studie werden 1606 patiënten (gemiddelde leeftijd 52 jaar) die te kampen hadden met de typische verschijnselen van depressiviteit, zoals een down gevoel, gebrek aan levenslust en slaapstoornissen, behandeld met Sint Janskruid (2-3 x daags 300 mg/ methanol 80%; gestandaardiseerd tot 900 mcg totaal hypericine). Na 5 weken consequente toepassing was de intensiteit van de overheersende symptomen bij 90% van de onderzoeksgroep opvallend afgenomen. De effectiviteit van Sint Janskruid werd door 81 % van de artsen en 76 % van de patiënten zeer goed tot goed genoemd. Er kon geen verband worden gelegd tussen leeftijd en effectiviteit van Sint Janskruid.

Zware depressie: 200 patiënten met de diagnose zware depressiviteit deden mee aan dit dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Zij hadden allen al reeds minstens tien jaar periodiek last van depressiviteit en de huidige depressie duurde al minstens twee jaar. De Hamilton Depression Rating Scale, (een puntensysteem dat aan de hand van een vragenlijst de ernst van een depressie tracht te meten) kwam uit op gemiddeld 22,5. Na acht weken gebruik van 900 mg-1200 mg sint-janskruid of placebo per dag bleek dat in de St janskruid groep bij 26,5% aanmerkelijke verbetering was opgetreden (HAMD score <12). Dit was bij 18,6% van de placebogebruikers het geval. Bij 14,3% van de St Janskruid groep en bij 4,9% van de placebogroep werd geen depressie meer waargenomen (HAMD score <7) . Alhoewel de cijfers voor St Janskruid beter waren dan voor placebo kon gezien de lage percentages niet gesteld worden dat St Janskruid een succesvolle therapie was.

Sint-janskruid t.o.v. Seroxat bij ernstige depressiviteit: 251 mensen met matige tot zware depressiviteit (Hamilton Depression Rating Scale, score van minstens 22) kregen in dit dubbelblind onderzoek 900mg St Janskruid of 20mg Seroxat (paroxetine, een SSRI antidepressivum) per dag. Bij degenen waarbij na twee weken nog geen verbetering was opgetreden werden de doses verdubbeld. Na zes weken bleek dat de St Janskruid beter was aangeslagen dan de Seroxat. De daling van de Hamilton Depression score was 56% in de St Janskruid groep en 45% in de Seroxat groep. Het aantal ongewenste bijwerkingen was 71% lager onder degenen die de St Janskruid hadden gekregen dan in de andere groep. Het verschil met de voorgaande studie zit niet in de ernst van de klachten maar in de duur ervan. In deze studie hadden de proefpersonen voordien slechts één andere behandeling tegen depressiviteit gehad. British Medical Journal Uit een tweede vervolgonderzoek bleek dat voor degenen uit de sint janskruidgroep en de seroxatgroep die gunstig gereageerd hadden op de medicatie en deze nog 16 weken langer gebruikten de resultaten vergelijkbaar waren: 81% remissie (geen terugkeer van de symptomen) in de sintjanskruid- en 71% remissie in de seroxatgroep. (Pharmacopsychiatry, 2006)

Sint-janskruid versus Prozac: In een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek werden 135 mensen met ernstige depressieve klachten in drie groep verdeeld: een placebogroep, een sint janskruidgroep (900mg per dag) en een prozacgroep (20mg fluoxetine per dag). De Hamilton Depression Rating Scale score daalde na 12 weken van gemiddeld 19,7 naar 10,2 in de st janskruidgroep en naar 13,4 in de prozacgroep en 12,6 in de placebogroep. Aanzienlijke verbetering (HAMD <8) trad op bij 38% van degenen die de st janskruid hadden gekregen, bij 30% van de prozac- en 21% van de placebogebruikers. (J Clin Psychopharmacol, 2005)

Klinische gegevens over de veiligheid van Sint Janskruidextracten

Extracten van sint-janskruid hebben een hoge graad van veiligheid. Onderzoeken bij meer dan 13 900 patiënten tonen aan dat Sint Jans in het algemeen goed wordt verdragen. In 17 gerandomiseerde klinische studies werd slechts melding gemaakt van bijwerkingen als hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, jeuk en een licht verstoorde spijsvertering. In vergelijkende klinische onderzoeken bij synthetische antidepressiva en Sint Janskruid lijken de nadelige effecten van laatstgenoemde soms hoger dan in placebo gecontroleerde studies. Dit komt omdat de onderzoeker alle mogelijke bijwerkingen zo nauwkeurig mogelijk in kaart zal willen brengen en vooraf alle mogelijke bijwerkingen dient te vermelden aan de proefpersonen. Hoe het ook zij. Het totale beeld van bijwerkingen met sint-janskruid t.o.v. synthetische antidepressiva valt absoluut uit in het voordeel van Sint Janskruid. De verzamelde gegevens uit acht onderzoeken bij meer dan 1400 patiënten laten dan ook zien dat vermelde bijwerkingen met sint-janskruid slechts 23.9 % bedroegen t.o.v. 40.5% met de standaard voorgeschreven antidepressiva. In twee studies werd bij drie testgroepen Sint Jans , een synthetisch antidepressivum ( imipramine) en een placebo getest. In het eerste onderzoek was het percentage bijwerkingen voor sint-janskruid 22 %, bij de imipraminegroep 46 % en 19 % voor de placebogebruikers. Bij de tweede test waren de negatieve effecten percentueel als volgt: 22 % voor de sint-janskruidgroep (waarbij bij 27% een verhoogde drang tot urineren werd waargenomen), 25 % in de synthetische groep (sertraline- waarbij 38% van de patiënten last kreeg van diarree) en 15 % voor de placeboslikkers (waarvan 22% klaagde over vergeetachtigheid) In andersoortige onderzoeken (niet t.o.v. antidepressiva) kwam naar voren dat negatieve bijwerkingen van sint-janskruid beperkt bleven tot 1-3%. Ter vergelijking: het percentage negatieve bijwerkingen in studies met z.g. tricyclische antidepressiva ligt tussen de 30 en 60 % en met selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) tussen de 15 en 30%.De meest voorkomende bijwerkingen in de twee grootste Sint Janskruidonderzoeken verricht bij zo’n 5654 patiënten waren lichte maag en darmklachten (0.42 %), zoals maagpijn, misselijkheid (0,55%) diarree of verstopping; allergische reacties, zoals jeuk en huiduitslag (0,52%), vermoeidheid (0.4%), angst en rusteloosheid (0.21 %), duizeligheid (0.15%) en hoofdpijn (0.12 %)Volgens een officieel Rapport voor Geneesmiddelenbijwerkingen werden bij het gebruik van Sint Janskruid reacties van tijdelijke gevoeligheid voor licht op de huid gemeld (1 op de 300.000- hetgeen dus zeldzaam genoemd mag worden ). Een duidelijke overgevoeligheid voor licht kwam voor bij HIV positieve patiënten, na intraveneuze toediening van hypericine (0,25-0,5 mg/kg) 2 x per week of 0,25 mg 3 x daags dan wel 0,25 mg/kg in een dagelijkse orale dosis. Systematische onderzoeken toonden geen negatieve effecten aan door het gebruik van Sint Janskruid over langere periodes.

Biochemische resultaten bij dierproeven

Na orale toediening (24 uur en daarna 1 uur voor het onderzoek) van een alcoholisch extract van sint-janskruid (62,5-500 mg/kg; 0,3% hypericine, 6% flavonoïden) of een met flavonoïden verrijkt extract (50%) werden de effecten gemeten van het tryptofaanniveau, de serotonine (5-HT), 5-hydroxyindolacetisch zuur (5-HIAA), noradrenaline en dopamine in de hersenschors, de tussenhersenen, en de hersenstam bij ratten. Resultaten m.b.t. 5-HT omkering werden vergeleken met de effecten van fluoxetine (10-80 mg/kg), een selectieve serotonineheropnameremmer(SSRI) met antidepressieve werking. De twee Sint Janskruidextracten en fluoxetine verhoogden het 5-HT niveau in de hersenschors. Het met flavonoiden verrijkte extract verhoogde de 5-HT en 5-HIAA niveaus in de tussenhersenen, en de 5-HT en noradrenaline en dopamine-niveaus in de hersenstam. Beide St Janskruidextracten verhoogden het noradrenaline en dopaminegehalte in de tussenhersenen. Vergelijkbare resultaten voor het met flavonoïden verrijkte extract werden gemeld in een latere studie, waarbij gelijksoortige onderzoekstechnieken werden toegepast. Daarbij werd aangetoond dat in die gevallen het tryptofaangehalte niet veranderde, maar dat de 5-HT (serotonine) en de 5 HIAA niveaus in de hersenschors, de tussenhersenen en de hersenstam aanzienlijk werden verhoogd tot 125-500 mg/kg. Andere proeven, waarbij getracht werd te onderzoeken welke de effecten zijn van de verschillende bestanddelen van sint-janskruid zoals hypericine, pseudohypericine, hyperforine, amentoflavone, quercetine en anderen toonden aan dat een aantal bestanddelen invloed uitoefenen op de neurotransmitterhuishouding. Amentoflavone lijkt het meest het serotoninegehalte te verhogen, alsmede een heropnameremmende werking te hebben op dopamine-, opoïde-, en bezodiazepinereceptoren. Hypericine lijkt vooral een dopamine- en noradrenalineheropnameremmer te zijn. (Sommige fabrikanten van sint-janskruidpreparaten voegen hypericine toe om te voldoen aan HPLC analyses die anders geen 0,3% gehalte zouden vaststellen. Normaliter bevatten hydroethanolextracten 0,3% hypericine volgens de minder precieze spectophotometrie methode maar minder volgens de HPLC methode. Dit zal van invloed zijn op de werking d.w.z meer hypericine dan gebruikelijk betekent mogelijk meer opwinding, minder rust en is derhalve minder geschikt voor mensen die neigen naar agressiviteit, manieën of psychoses. )

Andere farmacologische studies

Sint-janskruidextracten verminderde in twee onderzoeken met alcoholistische ratten de behoefte aan alcoholinname aanmerkelijk. Reageerbuisonderzoek en dierproeven met uitwendig toegepaste Sint janskruidpreparaten toonden ontstekingsremmende en antibacteriële effecten aan. De antibiotische werking wordt toegeschreven aan het bestanddeel hyperforine. Van hypericine zijn in vitro (reageerbuis) en in vivo (dierproeven) sterke antivirale effecten gemeten bij bestrijding van het Friend Leukemia virus en tegen een agressief retrovirus.

Conclusies

Indicatie: Tijdelijke periodes van lichte tot matige depressiviteit (zie ICD classificatie hieronder) (Bij ernstige, langdurige depressies waarbij reeds tricyclische en/of ssri antidepressiva tevergeefs zijn geprobeerd zal sint janskruid waarschijnlijk ook geen verbetering geven) Dosering (met preparaten gebaseerd op alcohol extracten van 50-60 % ethanol of 80% methanol): Kinderen van 6-12 jaar: halvering van de dosis die gebruikelijk is bij volwassenen, echter uitsluitend onder medisch toezicht. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: dagelijks 450-1050 mg Dosering (met kruidentincturen): Dagelijks 3-4,5 ml Dosering (met kruidenthee): Dagelijks 2-4 gram Gebruiksduur: Onbeperkt. Als de symptomen langer dan 4-6 weken aanhouden is medisch advies gewenst.

Contra-indicaties en waarschuwingen:

Wisselwerking St Janskruid met geneesmiddelen. Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. St Janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. St Janskruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450 waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking hebben. Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met Sint Janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet. Dat geldt als u wilt beginnen met St Janskruid maar ook als u het gelijktijdig gebruik van St Janskruid met één van onderstaande middelen wilt stoppen.

Waargenomen is dat St Janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen:

· Remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en autoimmuunziekten: ciclosporine;
· Antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar);
· Anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne;
· Luchtwegverwijders: theofylline;
· Hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen:digoxine;
· Remmers van het hiv-virus: indinavir, efavirenz, evirapine
. simvastatine
. middelen tegen neerslachtigheid zoals amitriptyline en nortriptyline
. benzodoazepinen toegepast als slaapmiddel zoals midazolam
. diverse triptanen tegen neurologische aandoeningen
. middelen toegepast bij kanker zoals imatinib en irinotecam

St Janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. Bij gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid en bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub 50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Zoals bij gebruik van elk antidepressivum geldt ook voor Sint Janskruid dat het therapeutisch effect pas merkbaar is na 2-4 weken. In het begin van de behandeling zou in sommige gevallen een verhoogd risico voor zelfmoordpogingen kunnen ontstaan vanwege de farmacokinetische interval tussen het tijdstip van inname en het bereiken van de benodigde concentratie in het bloed. Als in een periode van 4 weken daarna geen resultaten worden bereikt, dient de behandeling gestaakt te worden.

Zwangerschap en lactatie: Uit onderzoeken bij mensen zijn geen gegevens bekend. In overeenstemming met de algemene benadering bij zwangerschap en lactatie dient ook Sint Janskruid niet zonder medisch advies en toezicht gebruikt te worden.

Effecten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines: Er wordt geen negatieve invloed van Sint Janskruid op algemene vaardigheden of de rijvaardigheid gemeld.

Ongewenste bijwerkingen

Bij doses van meer dan 6 gram sint-janskruid per dag kunnen incidenteel verschijnselen van lichte maag en darmklachten, misselijkheid, rusteloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn of allergische reacties optreden. Een bericht van manie werd gemeld bij twee patiënten met een latente bipolaire stoornis. Bij een patiënt die vier weken dagelijks 500 mg sint-janskruid in poedervorm gebruikte, deden zich symptomen voor van een brandend gevoel in het gezicht, op de handruggen, de armen en de beide benen na blootstelling aan zonlicht. De symptomen, die na staking van de behandeling verdwenen, bleven overigens beperkt tot die gedeelten van de huid, die aan direct zonlicht waren blootgesteld. Stoornissen aan het gevoels- en bewegingsapparaat werden niet gemeld. Bij een andere patiënt die drie jaar lang dagelijks 240mg Sint Janskruid had gebruikt deed zich een jeukende huiduitslag voor op plaatsen die eveneens aan zonlicht waren blootgesteld. Nadat de inname van SintJanskruid was gestopt verdwenen de symptomen in een tijdsbestel van twee weken geheel. Gezonde personen die gedurende 15 dagen behandeld werden met een alcoholisch aftreksel van sint-janskruid (met 5,6 mg totaal-hypericine dwz een zeer hoge dosering) vertoonden een geringe gevoeligheid voor licht hetgeen zichtbaar werd door verandering in huidpigmentatie. Gewenst of ongewenst: aan St Janskruid worden diuretische (vochtafdrijvende) eigenschappen toegeschreven, hetgeen in diverse onderzoeken als neveneffect wordt gemeld.

Overdosering Ernstige door licht veroorzaakte reacties kunnen voorkomen wanneer hogere doses worden ingenomen dan therapeutisch gebruikelijk is. Bij gezonde personen komt overgevoeligheid voor licht na inname van een eenmalige dosis van 3600 mg (echter niet bij een dosis van 900 of 1800 mg) Sint Janskruid voor of bij een alcoholisch extract met 11.25 mg totaal-hypericine. De toxische reacties op licht kunnen dus onder meer huiduitslag, pruritus (jeuk) en erythema (rode vlekken) omvatten. Behandeling bestaat uit het vermijden van blootstelling aan direct zonlicht.

Gradatie van hevigheid bij depressiviteit volgens het ICD-10 systeem **

1. Lichte depressiviteit (doet zich periodiek voor, waarbij minstens sprake is van twee hoofdsymptomen en twee begeleidende symptomen volgens de ICD-classificatie)

2. Matige depressiviteit (hierbij is sprake van twee of drie hoofdsymptomen en minstens drie of vier begeleidende verschijnselen die zich vaak voordoen tijdens de eerste periode)

3. Zware depressiviteit (alle hoofdsymptomen en in elk geval vier van de begeleidende verschijnselen, soms van psychotische aard) Diagnostische kenmerken van depressiviteit volgens het ICD-10 systeem

Hoofdsymptomen Zwaarmoedigheid Zich neerslachtig voelen Gebrek aan belangstelling voor de buitenwereld en haar genoegens Vermoeidheid en gebrek aan energie

Begeleidende verschijnselen Slaapstoornissen Schuldgevoelens en gevoel van waardeloosheid Verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen Gebrek aan concentratie Gebrek aan eetlust Verminderde seksuele libido . Gedachten aan zelfmoord en pogingen daartoe Opwinding of juist traagheid bij het spreken en bewegen Gewichtsverlies · **( International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10 de editie)

Bronnen: European Scientific Cooperative On Phytotherapy Monographs, 2003; British Medical Journal, 1993; Natural Alternatives to Prozac, M.T. Murray, 1996; J. of Geriatric Psychiatry, 1994; British Medical Journal, 2005 + de in de tekst gelinkte studies.

Gerelateerde posts: St janskruid, superieur antidepressivum Vitamine D, depressies en St Janskruid

[ad#ad-2]

Share

997 reacties “Sint-janskruid

 1. Anne, gezien je opmerking is het geen wonder dat er stressverschijnselen zijn. Mijn advies is: gebruik de magnesium, plus de rhodiola en een zo hoog mogelijk gedoseerde B-complex. Vergeet overigens niet dat vitamine C de antistressvitamine bij uitstek is. Zeker 3 x daags 1000 mg of meer gebruiken. En verder: alle sterkte toegewenst !
  gr. Anthon

 2. Hallo,
  sinds november weet ik dat ik systemiche mastocytose heb en mds,
  van de mastocytose ben ik het meeste ziek, dat komt in aanvallen, dan heb ik ook last van wat deprimerende gevoelens, als ik de bijsluiters lees van reguliere middelen gaan mijn nekharen overeind staan want de bijwerkingen die voor komen zijn precies die ik heb van een aanval van de mastocytose. Een paar jaar geleden kreeg ik omeprazol, ik kreeg de bijwerkingen die zelden voor kwamen! Meteen mee gestopt natuurlijk ben zo enorm ziek geweest.
  nu is mijn vraag, bent u bekent met, janskruid en systemiche mastocytose en mds.
  van alle klachten die ik heb zijn die neerslachtige gevoelens toch wel het vervelenste.
  Ik hoor het graag. Mag ilse

 3. Ilse, systemische mastocytose en MDS zijn geen medische problemen die je met een griepje kunt vergelijken, maar dat zul je zelf wel begrepen hebben. Beiden behoren tot het terrein van de hematologische ziekten en vragen vanwege hun chronisch karakter voortdurende medische begeleiding. Omdat mastocytosepatiënten voor veel medicijnen een zekere gevoeligheid/allergie vertonen is het mij onmogelijk te zeggen wat SJK bij jou doet. Mag ik je het advies geven eens bij een orthomoleculair arts te raden te gaan ? Je kunt iemand vinden op http://www.mbog.nl Wist je overigens dat er een patiëntenvereniging voor mastocytose bestaat ? http://www.mastocytose.nl Het kan heel nuttig zijn hun site te bezoeken en op hun nieuwsbrief in te tekenen zodat je van de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijft. All the best !
  gr. Anthon

 4. Beste Anthon, ik ben, na meerdere stoppogingen, zeer langzaam (na 18 jaar) aan het afbouwen van Venlafaxine, zit nu op ca 20 mg (laagste wekende dosering volgens de reguliere artsen is 37,5 mg) en ik bouw ongeveer een halve miligram per week af…
  Ik merk dat ik meer nodig heb, qua ondersteuning…en zoek het nu in deze hoek, ik zie van alles voorbij komen, sjk lijkt me niet handig, wat raad jij aan?
  Gr. Martine

 5. Martine, het gebruik van SJK kan in bepaalde gevallen van depressiviteit zeker effectief zijn, maar het gelijktijdig gebruik van dit middel met Venlafaxine moet beslist ontraden worden. Die twee kunnen met elkaar stevig op de vuist gaan, of om in vaktermen te spreken: zorgen voor een verhoogd risico op het z.g. serotoninesyndroom. SJK kan ik principe pas dan gebruikt worden als alle sporen van reguliere antidepressiva uit het lichaam zijn verdwenen. Dus al gestopt wordt met de inname van Venlafaxine. Dan hebben we het in het algemeen over een periode van 3-4 weken. Het gebruik van SJK blijft altijd een persoonlijke keuze die het best gemaakt kan worden in samenspraak met je dokter.
  gr. Anthon

 6. Anthon, bedankt voor je uitgebreide reactie….is er nog iets anders wat je me aanraadt erbij te gaan slikken om de ontwenningsverschijnselen een beetje te compenseren of op te vangen? ik ben er namenlijk nog wel ca driekwart jaar mee bezig voordat ik er vanaf ben, aangezien mijn lichaam sterk reageert op de afbouw, ik bouw af omdat er nu adhd is gediagnosticeerd, en heb dus heeel erg lang (veel te lang, 18 jaar) venlafaxine geslikt tegen klachten die nu adhd/hooggevoeligheid blijken te zijn, groet Martine

 7. Martine, in het algemeen wordt in de orthomoleculaire geneeskunde bij ADHD gewerkt met omega-3-vetzuren, Gingko Biloba, Magnesium(citraat), vitamine B6, tryptofaan en acetyl-carnitine. Omdat nog altijd onduidelijk is hoe ADHD precies ontstaat – door voedingsadditieven, bestrijdingsmiddelen, loodbelasting, voedselallergieën, etc – blijft het vaak zoeken naar de kogel die het doel raakt. Dat kan dus bij iedereen verschillend zijn. Als de diagnose ADHD bij jou vaststaat is een consult bij een orthomoleculair arts zeker aan te bevelen. Die kan dan samen met jou bekijken bij welke middelen je het best gebaat bent, ook als het gaat om de ontwenningsverschijnselen enigermate te neutraliseren.
  Kijk dus even op http://www.mbog.nl voor een arts/therapeut in je omgeving. All the best !
  gr. Anthon

 8. Beste Anthon,

  Sinds een maand of 5 gebruik ik SJK, 900 mg per dag. Echter, sinds enige weken heb ik pijn van neurologische oorsprong in al mijn ledematen (waarvan ik en de arts overigens niet denken dat het door SJK komt). Omdat nsaids (al dan niet icm paracetamol) niet werken wil ik graag overstappen op tramadol. Die gaat alleen niet zo lekker samen met SJK. Hoe lang moet ik gestopt zijn met SJK om veilig met tramadol te kunnen starten?

 9. Ilse voordat tramadol kan worden gebruikt, is het verstandig om het gebruik van SJK minimaal 1- 2 weken te staken. Tramadol is een opioïde en SJK werkt voor zover we weten via het SSRI mechanisme. Dan is het inderdaad verstandig om die twee niet in dezelfde ring te laten boxen.
  gr. Anthon

 10. Beste Anthon,

  Ik slik dagelijks euthyrox en 10mg amitriptyline. De amitriptyline slik ik om door te slapen en is dus een hele lage dosis van dit medicijn.
  Kan ik deze medicijnen combineren met SJK?

  Mijn huisarts is geen voorstander van SJK, omdat de hoeveelheden per tablet wisselend zouden zijn. Ik begrijp dit niet. Op de verpakking staat toch duidelijk hoeveel SJK per tablet aanwezig is.

  Dank u wel.

  vriendelijke groet,
  Babs

 11. Bab, Euthyrox levert i.c.m. SJK geen problemen op, maar Amitriptyline en SJK zijn farmacologisch gesproken geen vrienden van elkaar. Gecombineerd gebruik moet dus worden afgeraden in verband met een mogelijk risico op het z.g. serotoninesyndroom. De angst van je huisarts voor SJK kan ik niet plaatsen. Apotheken bijv. verkopen producten met gestandaardiseerde extracten die aan hoge eisen moeten voldoen. Misschien dat je apotheker in staat is je huisarts van zijn twijfels af te helpen….
  gr. Anthon

 12. Beste Anthon,

  ik gebruik al een poosje ruval extra forte met SJK. Kan ik Rhodiola daar gewoon bij gebruiken of kan dat een wisselwerking geven?

  met vriendelijke groet,
  Leanne

 13. Leanne, SJK en Rhodiola kunnen gecombineerd worden gebruikt – ze versterken zelfs elkaars werking- maar ik raad je aan het niet gelijktijdig in te nemen. Bijvoorbeeld SJK s`morgens en Rhodiola s`avonds of andersom.
  gr. Anthon

 14. Mathieu, dat mag, maar ik adviseer je beide preparaten niet gelijktijdig in te nemen. Sint Janskruid zou je s`morgens kunnen innemen en L-theanine voor het slapen gaan.
  L-theanine is een aminozuur die in elk geval op een lege maag moet worden ingenomen, dus een half uur voor een maaltijd of twee uur daarna.
  gr. Anthon

 15. Hoi, ik heb een zware periode met veel onoplosbare problemen, en ik zoek nu ondersteuning via sjk. Waar moet ik op letten bij aanschaf, de hoeveelheid merken etc doen me duizelen. Is er verschil in kwaliteit of kan ik gewoon bij de kruidvat wat kopen?
  Alvast bedankt

 16. Nina, laat je informeren door je apotheker. Hij/zij weet alles van gestandaardiseerde SJK producten met de juiste concentraties hypericine etc. Hoewel Sint Janskruid (zeer) goede diensten kan leveren bij de behandeling van depressiviteit, is een algehele aanpak, zoals voldoende lichaamsbeweging en aanpassingen in leef en eetstijl plus gesprekken met een vertrouweling(e) absoluut noodzakelijk om verbeteringen tot stand te brengen. En je weet het …wondermiddelen bestaan nu eenmaal niet en dat is SJK ook niet.
  gr. Anthon

 17. Beste Anthon,
  Ik ben al een tijdje erg onrustig en maak me zorgen over van alles en nog wat (gezondheid/werk/toekomst). Daarnaast slaap ik licht en onrustig en word ik vaak wakker met allerlei beelden die er niet echt zijn.
  Ik ga morgen beginnen met Kira forte (st Janskruid). Wat adviseer je? Starten met 900 mg p dag? 2x p dag 1 tablet of in 1x 2 tabletten? Is Kira het beste ST Janskruidmiddel of zijn er betere?
  Ik heb verder helemaal geen medicijn(verleden)gebruik (niks/nul/noppes) maar merk wel dat ik het zo niet vol houd.
  Heb je nog goede adviezen naast gezond eten/sporten/buiten? Kan ik iets nemen naast ST Janskruid om vaster en beter te slapen?
  Alvast bedankt

  Groetjes
  Denise

 18. Denise, van mij mag je best 1 x daags 900 mg Sint Janskruid gebruiken, maar het beste advies dat ik je kan geven is: ga allereerst eens op zoek naar de oorzaak van je probleem. Waar komen die gevoelens vandaan ? Heb je wellicht iets traumatisch meegemaakt in heden of verleden. Of is er misschien sprake van een verstoorde schildklierwerking, want niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming wijst op een psychische aandoening. Soms liggen aan zulke problemen fysiologische oorzaken ten grondslag, zoals virale infecties of neurologische aandoeningen, en die kunnen alleen via medisch onderzoek worden opgespoord. Kortom, loop eens bij je huisarts langs. Je kunt in elk geval direct beginnen met voldoende beweging (bij voorkeur in de natuur, zoals strand of bos), een voedingspatroon rijk aan onbewerkte producten en omega-3-vetzuren ( vette vis) en het drinken van groene thee. En zet een dikke streep door het gebruik van suiker, alcohol, roken en cafeïne. All the best !
  gr. Anthon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *