Sint-janskruid

Omschrijving: Sint-janskruid als farmaceutische specialité wordt vervaardigd uit de hele of gesneden rijpe knoppen van Hypericum perforatum, geoogst in de bloeitijd. Toepassingen van preparaten vervaardigd op basis van alcoholische aftreksels (50-60% ethanol of 80% methanol) en tincturen (49-50% ethanol)

 

Klinische studies De effectiviteit en veiligheid van gestandaardiseerde alcoholische extracten van sint -janskruid is beoordeeld in tenminste 32 gecontroleerde dubbelblinde en 2 open studies, waarbij meer dan 4200 patiënten met een depressie betrokken waren. Talrijke farmacologische onderzoeken werden bovendien verricht bij nog eens 10.000 patiënten. De belangrijkste indicatie in de meeste studies waren lichte tot matige depressieve verschijnselen. Vier studies werden opgezet om tests uit te voeren voor de behandeling van zware depressiviteit. Bij verschillende onderzoeken werd een verbetering waargenomen van de voornaamste symptomen van een depressie (stemming, afname van levenslust, gebrek aan slaap, concentratie en bepaalde lichamelijke klachten.) Bij diverse studies werd de werkzaamheid onderzocht van sint-janskruid t.o.v. een placebo en antidepressiva als amitriptyline, imipramine, mapotriptiline, fluoxetine, sertraline en paroxetine. Daaruit kwam evident naar voren dat sint-janskruidextracten effectief zijn bij de bestrijding van milde tot matige depressiviteit. Echter niet bij langdurige zware depressiviteit.

Enkele voorbeelden van specifieke onderzoeken:

Sint-janskruid t.o.v. imipramine (tricyclisch antidepressivum) Om de effectiviteit van sint-janskruid en het antidepressiemedicijn imipramine te beoordelen werden 263 mensen met een depressie in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1050 mg sint-janskruid ethanolextract per dag . Een andere groep 100mg imipramine en de derde groep een placebo. Uiteraard wist niemand welk middel hij slikte. Na acht weken bleken de mensen die de St. Janskruid hadden gekregen het beste te reageren. Door vijf verschillende tests werd de toestand van de patiënten beoordeeld. Bij vier tests, waaronder de Hamilton Depression Scale en Anxiety Scale waren de resultaten na gebruik van het kruidenextract en het medicijn vergelijkbaar en duidelijk beter dan na gebruik van de placebo. Eén test, die was opgezet om het lichamelijk welbevinden van de patiënten te beoordelen, toonde alleen bij gebruik van St. Janskruid een verbetering aan die groter was dan na gebruik van een placebo. Eén van de conclusies van de onderzoekers luidt: ‘Patiënten verdragen hypericumextract (St. Janskruid) veel beter dan de tricyclische antidepressiva. Dit bevordert de therapietrouw en maakt hypericumextract een veelbelovend medicijn voor langetermijn behandeling.’

Open Trial: In een grootschalig opgezette studie werden 1606 patiënten (gemiddelde leeftijd 52 jaar) die te kampen hadden met de typische verschijnselen van depressiviteit, zoals een down gevoel, gebrek aan levenslust en slaapstoornissen, behandeld met Sint Janskruid (2-3 x daags 300 mg/ methanol 80%; gestandaardiseerd tot 900 mcg totaal hypericine). Na 5 weken consequente toepassing was de intensiteit van de overheersende symptomen bij 90% van de onderzoeksgroep opvallend afgenomen. De effectiviteit van Sint Janskruid werd door 81 % van de artsen en 76 % van de patiënten zeer goed tot goed genoemd. Er kon geen verband worden gelegd tussen leeftijd en effectiviteit van Sint Janskruid.

Zware depressie: 200 patiënten met de diagnose zware depressiviteit deden mee aan dit dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Zij hadden allen al reeds minstens tien jaar periodiek last van depressiviteit en de huidige depressie duurde al minstens twee jaar. De Hamilton Depression Rating Scale, (een puntensysteem dat aan de hand van een vragenlijst de ernst van een depressie tracht te meten) kwam uit op gemiddeld 22,5. Na acht weken gebruik van 900 mg-1200 mg sint-janskruid of placebo per dag bleek dat in de St janskruid groep bij 26,5% aanmerkelijke verbetering was opgetreden (HAMD score <12). Dit was bij 18,6% van de placebogebruikers het geval. Bij 14,3% van de St Janskruid groep en bij 4,9% van de placebogroep werd geen depressie meer waargenomen (HAMD score <7) . Alhoewel de cijfers voor St Janskruid beter waren dan voor placebo kon gezien de lage percentages niet gesteld worden dat St Janskruid een succesvolle therapie was.

Sint-janskruid t.o.v. Seroxat bij ernstige depressiviteit: 251 mensen met matige tot zware depressiviteit (Hamilton Depression Rating Scale, score van minstens 22) kregen in dit dubbelblind onderzoek 900mg St Janskruid of 20mg Seroxat (paroxetine, een SSRI antidepressivum) per dag. Bij degenen waarbij na twee weken nog geen verbetering was opgetreden werden de doses verdubbeld. Na zes weken bleek dat de St Janskruid beter was aangeslagen dan de Seroxat. De daling van de Hamilton Depression score was 56% in de St Janskruid groep en 45% in de Seroxat groep. Het aantal ongewenste bijwerkingen was 71% lager onder degenen die de St Janskruid hadden gekregen dan in de andere groep. Het verschil met de voorgaande studie zit niet in de ernst van de klachten maar in de duur ervan. In deze studie hadden de proefpersonen voordien slechts één andere behandeling tegen depressiviteit gehad. British Medical Journal Uit een tweede vervolgonderzoek bleek dat voor degenen uit de sint janskruidgroep en de seroxatgroep die gunstig gereageerd hadden op de medicatie en deze nog 16 weken langer gebruikten de resultaten vergelijkbaar waren: 81% remissie (geen terugkeer van de symptomen) in de sintjanskruid- en 71% remissie in de seroxatgroep. (Pharmacopsychiatry, 2006)

Sint-janskruid versus Prozac: In een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek werden 135 mensen met ernstige depressieve klachten in drie groep verdeeld: een placebogroep, een sint janskruidgroep (900mg per dag) en een prozacgroep (20mg fluoxetine per dag). De Hamilton Depression Rating Scale score daalde na 12 weken van gemiddeld 19,7 naar 10,2 in de st janskruidgroep en naar 13,4 in de prozacgroep en 12,6 in de placebogroep. Aanzienlijke verbetering (HAMD <8) trad op bij 38% van degenen die de st janskruid hadden gekregen, bij 30% van de prozac- en 21% van de placebogebruikers. (J Clin Psychopharmacol, 2005)

Klinische gegevens over de veiligheid van Sint Janskruidextracten

Extracten van sint-janskruid hebben een hoge graad van veiligheid. Onderzoeken bij meer dan 13 900 patiënten tonen aan dat Sint Jans in het algemeen goed wordt verdragen. In 17 gerandomiseerde klinische studies werd slechts melding gemaakt van bijwerkingen als hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, jeuk en een licht verstoorde spijsvertering. In vergelijkende klinische onderzoeken bij synthetische antidepressiva en Sint Janskruid lijken de nadelige effecten van laatstgenoemde soms hoger dan in placebo gecontroleerde studies. Dit komt omdat de onderzoeker alle mogelijke bijwerkingen zo nauwkeurig mogelijk in kaart zal willen brengen en vooraf alle mogelijke bijwerkingen dient te vermelden aan de proefpersonen. Hoe het ook zij. Het totale beeld van bijwerkingen met sint-janskruid t.o.v. synthetische antidepressiva valt absoluut uit in het voordeel van Sint Janskruid. De verzamelde gegevens uit acht onderzoeken bij meer dan 1400 patiënten laten dan ook zien dat vermelde bijwerkingen met sint-janskruid slechts 23.9 % bedroegen t.o.v. 40.5% met de standaard voorgeschreven antidepressiva. In twee studies werd bij drie testgroepen Sint Jans , een synthetisch antidepressivum ( imipramine) en een placebo getest. In het eerste onderzoek was het percentage bijwerkingen voor sint-janskruid 22 %, bij de imipraminegroep 46 % en 19 % voor de placebogebruikers. Bij de tweede test waren de negatieve effecten percentueel als volgt: 22 % voor de sint-janskruidgroep (waarbij bij 27% een verhoogde drang tot urineren werd waargenomen), 25 % in de synthetische groep (sertraline- waarbij 38% van de patiënten last kreeg van diarree) en 15 % voor de placeboslikkers (waarvan 22% klaagde over vergeetachtigheid) In andersoortige onderzoeken (niet t.o.v. antidepressiva) kwam naar voren dat negatieve bijwerkingen van sint-janskruid beperkt bleven tot 1-3%. Ter vergelijking: het percentage negatieve bijwerkingen in studies met z.g. tricyclische antidepressiva ligt tussen de 30 en 60 % en met selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) tussen de 15 en 30%.De meest voorkomende bijwerkingen in de twee grootste Sint Janskruidonderzoeken verricht bij zo’n 5654 patiënten waren lichte maag en darmklachten (0.42 %), zoals maagpijn, misselijkheid (0,55%) diarree of verstopping; allergische reacties, zoals jeuk en huiduitslag (0,52%), vermoeidheid (0.4%), angst en rusteloosheid (0.21 %), duizeligheid (0.15%) en hoofdpijn (0.12 %)Volgens een officieel Rapport voor Geneesmiddelenbijwerkingen werden bij het gebruik van Sint Janskruid reacties van tijdelijke gevoeligheid voor licht op de huid gemeld (1 op de 300.000- hetgeen dus zeldzaam genoemd mag worden ). Een duidelijke overgevoeligheid voor licht kwam voor bij HIV positieve patiënten, na intraveneuze toediening van hypericine (0,25-0,5 mg/kg) 2 x per week of 0,25 mg 3 x daags dan wel 0,25 mg/kg in een dagelijkse orale dosis. Systematische onderzoeken toonden geen negatieve effecten aan door het gebruik van Sint Janskruid over langere periodes.

Biochemische resultaten bij dierproeven

Na orale toediening (24 uur en daarna 1 uur voor het onderzoek) van een alcoholisch extract van sint-janskruid (62,5-500 mg/kg; 0,3% hypericine, 6% flavonoïden) of een met flavonoïden verrijkt extract (50%) werden de effecten gemeten van het tryptofaanniveau, de serotonine (5-HT), 5-hydroxyindolacetisch zuur (5-HIAA), noradrenaline en dopamine in de hersenschors, de tussenhersenen, en de hersenstam bij ratten. Resultaten m.b.t. 5-HT omkering werden vergeleken met de effecten van fluoxetine (10-80 mg/kg), een selectieve serotonineheropnameremmer(SSRI) met antidepressieve werking. De twee Sint Janskruidextracten en fluoxetine verhoogden het 5-HT niveau in de hersenschors. Het met flavonoiden verrijkte extract verhoogde de 5-HT en 5-HIAA niveaus in de tussenhersenen, en de 5-HT en noradrenaline en dopamine-niveaus in de hersenstam. Beide St Janskruidextracten verhoogden het noradrenaline en dopaminegehalte in de tussenhersenen. Vergelijkbare resultaten voor het met flavonoïden verrijkte extract werden gemeld in een latere studie, waarbij gelijksoortige onderzoekstechnieken werden toegepast. Daarbij werd aangetoond dat in die gevallen het tryptofaangehalte niet veranderde, maar dat de 5-HT (serotonine) en de 5 HIAA niveaus in de hersenschors, de tussenhersenen en de hersenstam aanzienlijk werden verhoogd tot 125-500 mg/kg. Andere proeven, waarbij getracht werd te onderzoeken welke de effecten zijn van de verschillende bestanddelen van sint-janskruid zoals hypericine, pseudohypericine, hyperforine, amentoflavone, quercetine en anderen toonden aan dat een aantal bestanddelen invloed uitoefenen op de neurotransmitterhuishouding. Amentoflavone lijkt het meest het serotoninegehalte te verhogen, alsmede een heropnameremmende werking te hebben op dopamine-, opoïde-, en bezodiazepinereceptoren. Hypericine lijkt vooral een dopamine- en noradrenalineheropnameremmer te zijn. (Sommige fabrikanten van sint-janskruidpreparaten voegen hypericine toe om te voldoen aan HPLC analyses die anders geen 0,3% gehalte zouden vaststellen. Normaliter bevatten hydroethanolextracten 0,3% hypericine volgens de minder precieze spectophotometrie methode maar minder volgens de HPLC methode. Dit zal van invloed zijn op de werking d.w.z meer hypericine dan gebruikelijk betekent mogelijk meer opwinding, minder rust en is derhalve minder geschikt voor mensen die neigen naar agressiviteit, manieën of psychoses. )

Andere farmacologische studies

Sint-janskruidextracten verminderde in twee onderzoeken met alcoholistische ratten de behoefte aan alcoholinname aanmerkelijk. Reageerbuisonderzoek en dierproeven met uitwendig toegepaste Sint janskruidpreparaten toonden ontstekingsremmende en antibacteriële effecten aan. De antibiotische werking wordt toegeschreven aan het bestanddeel hyperforine. Van hypericine zijn in vitro (reageerbuis) en in vivo (dierproeven) sterke antivirale effecten gemeten bij bestrijding van het Friend Leukemia virus en tegen een agressief retrovirus.

Conclusies

Indicatie: Tijdelijke periodes van lichte tot matige depressiviteit (zie ICD classificatie hieronder) (Bij ernstige, langdurige depressies waarbij reeds tricyclische en/of ssri antidepressiva tevergeefs zijn geprobeerd zal sint janskruid waarschijnlijk ook geen verbetering geven) Dosering (met preparaten gebaseerd op alcohol extracten van 50-60 % ethanol of 80% methanol): Kinderen van 6-12 jaar: halvering van de dosis die gebruikelijk is bij volwassenen, echter uitsluitend onder medisch toezicht. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: dagelijks 450-1050 mg Dosering (met kruidentincturen): Dagelijks 3-4,5 ml Dosering (met kruidenthee): Dagelijks 2-4 gram Gebruiksduur: Onbeperkt. Als de symptomen langer dan 4-6 weken aanhouden is medisch advies gewenst.

Contra-indicaties en waarschuwingen:

Wisselwerking St Janskruid met geneesmiddelen. Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. St Janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. St Janskruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450 waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking hebben. Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met St Janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet. Dat geldt als u wilt beginnen met St Janskruid maar ook als u het gelijktijdig gebruik van St Janskruid met één van onderstaande middelen wilt stoppen. Waargenomen is dat St Janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen: · Remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en autoimmuunziekten: ciclosporine; · Antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar); · Anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne; · Luchtwegverwijders: theofylline; · Hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen:digoxine; · Remmers van het hiv-virus: indinavir, efavirenz, evirapine . simvastatine . middelen tegen neerslachtigheid zoals amitriptyline en nortriptyline . benzodoazepinen toegepast als slaapmiddel zoals midazolam . diverse triptanen tegen neurologische aandoeningen . middelen toegepast bij kanker zoals imatinib en irinotecam St Janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. Bij gelijktijdig gebruik van St Janskruid en bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub 50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Zoals bij gebruik van elk antidepressivum geldt ook voor Sint Janskruid dat het therapeutisch effect pas merkbaar is na 2-4 weken. In het begin van de behandeling zou in sommige gevallen een verhoogd risico voor zelfmoordpogingen kunnen ontstaan vanwege de farmacokinetische interval tussen het tijdstip van inname en het bereiken van de benodigde concentratie in het bloed. Als in een periode van 4 weken daarna geen resultaten worden bereikt, dient de behandeling gestaakt te worden.

Zwangerschap en lactatie: Uit onderzoeken bij mensen zijn geen gegevens bekend. In overeenstemming met de algemene benadering bij zwangerschap en lactatie dient ook Sint Janskruid niet zonder medisch advies en toezicht gebruikt te worden.

Effecten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines: Er wordt geen negatieve invloed van Sint Janskruid op algemene vaardigheden of de rijvaardigheid gemeld.

Ongewenste bijwerkingen

Bij doses van meer dan 6 gram sint-janskruid per dag kunnen incidenteel verschijnselen van lichte maag en darmklachten, misselijkheid, rusteloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn of allergische reacties optreden. Een bericht van manie werd gemeld bij twee patiënten met een latente bipolaire stoornis. Bij een patiënt die vier weken dagelijks 500 mg sint-janskruid in poedervorm gebruikte, deden zich symptomen voor van een brandend gevoel in het gezicht, op de handruggen, de armen en de beide benen na blootstelling aan zonlicht. De symptomen, die na staking van de behandeling verdwenen, bleven overigens beperkt tot die gedeelten van de huid, die aan direct zonlicht waren blootgesteld. Stoornissen aan het gevoels- en bewegingsapparaat werden niet gemeld. Bij een andere patiënt die drie jaar lang dagelijks 240mg Sint Janskruid had gebruikt deed zich een jeukende huiduitslag voor op plaatsen die eveneens aan zonlicht waren blootgesteld. Nadat de inname van SintJanskruid was gestopt verdwenen de symptomen in een tijdsbestel van twee weken geheel. Gezonde personen die gedurende 15 dagen behandeld werden met een alcoholisch aftreksel van sint-janskruid (met 5,6 mg totaal-hypericine dwz een zeer hoge dosering) vertoonden een geringe gevoeligheid voor licht hetgeen zichtbaar werd door verandering in huidpigmentatie. Gewenst of ongewenst: aan St Janskruid worden diuretische (vochtafdrijvende) eigenschappen toegeschreven, hetgeen in diverse onderzoeken als neveneffect wordt gemeld.

Overdosering Ernstige door licht veroorzaakte reacties kunnen voorkomen wanneer hogere doses worden ingenomen dan therapeutisch gebruikelijk is. Bij gezonde personen komt overgevoeligheid voor licht na inname van een eenmalige dosis van 3600 mg (echter niet bij een dosis van 900 of 1800 mg) Sint Janskruid voor of bij een alcoholisch extract met 11.25 mg totaal-hypericine. De toxische reacties op licht kunnen dus onder meer huiduitslag, pruritus (jeuk) en erythema (rode vlekken) omvatten. Behandeling bestaat uit het vermijden van blootstelling aan direct zonlicht.

Gradatie van hevigheid bij depressiviteit volgens het ICD-10 systeem **

1. Lichte depressiviteit (doet zich periodiek voor, waarbij minstens sprake is van twee hoofdsymptomen en twee begeleidende symptomen volgens de ICD-classificatie)

2. Matige depressiviteit (hierbij is sprake van twee of drie hoofdsymptomen en minstens drie of vier begeleidende verschijnselen die zich vaak voordoen tijdens de eerste periode)

3. Zware depressiviteit (alle hoofdsymptomen en in elk geval vier van de begeleidende verschijnselen, soms van psychotische aard) Diagnostische kenmerken van depressiviteit volgens het ICD-10 systeem

Hoofdsymptomen Zwaarmoedigheid Zich neerslachtig voelen Gebrek aan belangstelling voor de buitenwereld en haar genoegens Vermoeidheid en gebrek aan energie

Begeleidende verschijnselen Slaapstoornissen Schuldgevoelens en gevoel van waardeloosheid Verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen Gebrek aan concentratie Gebrek aan eetlust Verminderde seksuele libido . Gedachten aan zelfmoord en pogingen daartoe Opwinding of juist traagheid bij het spreken en bewegen Gewichtsverlies · **( International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10 de editie)

Bronnen: European Scientific Cooperative On Phytotherapy Monographs, 2003; British Medical Journal, 1993; Natural Alternatives to Prozac, M.T. Murray, 1996; J. of Geriatric Psychiatry, 1994; British Medical Journal, 2005 + de in de tekst gelinkte studies.

Gerelateerde posts: St janskruid, superieur antidepressivum Vitamine D, depressies en St Janskruid

[ad#ad-2]

Share

898 reacties “Sint-janskruid

 1. Beste Anthon,

  Enorm bedankt voor je snelle reactie.

  Er is 1 probleem,

  Ik kan al lastig slapen van 200 mg 5htp.

  Het in slaap vallen is lastig en ik wordt katera-achtig wakker zeg maar…

  kan ik het ook omdraaien-> dus 500 mg theanine voor het slapen en 400 mg 5htp bij het wakker worden?

  Groet Walt.

 2. Walt, doe maar. Het is altijd goed om wat variatie uit te proberen en te zien of een andere volgorde van inname beter werkt. Lees ook nog eens de suggesties in mijn artikel “Schapen tellen”.
  gr. Anthon

 3. Anthon,

  Wederom bedankt voor je snelle reactie.

  Ik ga toch proberen om jou volgorde te doen..

  ik wordt van 5htp wel eventjes hyper, maar daarna heb ik ook een soort van breakdown en word ik heel moe heb ik gemerkt…

  ik heb vanochtend 600 mg l-theanine genomen en ik moet zeggen dat ik vandaag beter functioneerde.

  alhoewel ik ook goed had geslapen, dus ik weet niet welke van beide heeft geholpen.

  anyway bedankt en ik ga wel gewoon een beetje aftasten wat de beste combi is..

  nog 2 vragen:

  Voor hoelang zou ik deze combi kunnen nemen?

  kan ik na deze periode zomaar stoppen?

  groet Walt

 4. Walt, deze combinatie kan heel lang worden gebruikt, in elk geval zo lang de klachten bestaan. Als de problemen minder worden kun je er gewoon mee stoppen.
  gr. Anthon

 5. Hoi.

  Ik ben opzoek naar een betrouwbaar sint janskruid maar dan in de vorm van druppels.
  Het moet wel dezelfde hoge doses en standaardisering zijn als de pilvorm (900mg).
  Heeft iemand hier kennis van?

  Groetjes!

 6. goedemiddag,
  kan sint janskruid gecombineerd worden met valeriaan. Mijn moeder (87) is voor de 2e maal depressief en heel erg zenuwachtig. Ze gebruikt geen medicijnen. Arts had bij de 1e keer antidepressiva voorgeschreven en daar reageerde ze heel heftig (slecht) op. Gestopt dus. Onlangs wilde huisarts oxazepam voorschrijven. Wij (kinderen) zien haar liever starten met 600 mg sint janskruid en 250 mg valeriaan. Beide in te nemen tijdens ontbijt aangezien ze elke ochtend misselijk en beroerd is. Gaat dan het liefst naar bed. Bij afleiding/naar buiten nemen die klachten af, maar vanwege haar depressiviteit kan ze zich daar dan niet toe zetten. Vicieuze cirkel. Heeft u advies over deze combinatie en tijdstip van inname? Vriendelijk dank.

 7. Jacqueline, er is geen bezwaar tegen het gelijktijdig gebruik van sintjanskruid en valeriaan. Beide preparaten kunnen het best een half uur voor een maaltijd worden ingenomen. Ik teken daarbij aan dat niet iedereen valeriaan op een lege maag even goed verdraagt. Het goedje ruikt naar boterzuur en kan wat misselijkheid veroorzaken. Als dat niet lukt zou moeder de valeriaan 2 uur na een maaltijd kunnen gebruiken. Valeriaan heeft even een week tot vier weken nodig om zijn werking te ontplooien. Helpt het onvoldoende dan kan de dosering eventueel verhoogd worden. Bij depressiviteit is het zaak voldoende beweging te krijgen -naar buiten ! -, zoveel mogelijk onbewerkte voeding te nuttigen, rijk aan omega-3-vetzuren [3 x per week vette vis, zoals sardines, zalm, tonijn, haring of makreel] die voor een betere neurotransmitter-overdracht kunnen zorgen, en het drinken van groene thee. De voeding aanvullen met een magnesiumpreparaat [bijv. magnesiumcitraat] kan de zenuwen ook tot rust brengen, eventueel met extra vitamine C. Zie de artikelen daarover op deze site. Het gebruik van suiker, alcohol, roken en cafeïne is af te raden.
  Het beste met moeder; wees zuinig op haar, je hebt er maar één…..
  gr. Anthon

 8. Hallo,

  Kunt u mij uitleggen wat het verschil is tussen sint janskruid en 5 htp? Ik heb in het verleden sint janskruid geslikt en had daar best baat bij. Het vervelende van sint janskruid is dat het bij veel medicijnen niet genomen mag worden. Ikweet niet hoe dat met 5htp is en of het ook werkt op sombere gevoelens. Slik nu rhodiola maar daar merk ik niet zoveel van.

  Alvast hartelijk dank voor het lezen en mogelijk uw antwoord.

  Mvg. Christa

 9. Christa, het is niet helemaal duidelijk hoe Sintjanskruid werkt. Men vermoedt via hetzelfde mechanisme als de reguliere serotonine heropnameremmers zoals bijv. Prozac. 5 HTP- [5 hydroxytryptofaan] is een essentieel aminozuur dat noodzakelijk is voor de productie van vitamine B3. Het wordt door de hersenen gebruikt om serotonine te maken, een noodzakelijke neurotransmitter die o.a. verantwoordelijk is voor een goede nachtrust. Veel mensen hebben er baat bij als zij last hebben van sombere gevoelens; anderen weer niet. Zoals in het hoofdartikel-zie hierboven- is aangegeven kan Sintjanskruid niet gecombineerd worden met een aantal geneesmiddelen. Welke dat zijn heeft collega Pruyssers daar duidelijk vermeld. Voor 5-HTP geldt eveneens dat het gelijktijdig gebruik met antidepressiva niet aan te bevelen is omdat dan het risico op een te hoge serotoninespiegel ontstaat met als mogelijk gevolg het z.g. serotoninesyndroom. Als je geen reguliere antidepressiva gebruikt, kan zonder bezwaar Sintjanskruid worden genomen. Voor 5-HTP geldt dat dit altijd op een lege maag moet worden genomen.
  gr. Anthon

 10. Hallo Anthon,

  Ik neem nu ondertussen al ruim een jaar stjanskruid,het is een combi stjanskruid en magnesium van een goed merk van de apotheker.
  Ik had die l-theanine ook enkele maanden gebruikt,maar voelde daar precies niet veel effect van.
  Ik ben nu op een punt gekomen dat ik bij een psychiater om een AD heb gevraagd voor mijn specifieke problemen: verleden niet kunnen loslaten,overmatig piekeren,schuldgevoelens en de laatste tijd (al van januari)zit ik thuis,ik ben ook liever binnen,ik krijg krampen als ik onder de mensen moet komen,dus mijd ik het,niet goed maar ja,ik heb eigenlijk nooit veel mensen om me heen gehad,dus ben ik het een beetje gewoon…
  Sombere gevoelens zijn er eigenlijk niet echt meer,dus daar zal het sjk zijn werk doen,maar ik wil dat die angsten wat minderen en ik niet zo meer hoef te piekeren,want dit is een vicieuze cirkel,piekeren,schuldgevoelens,angsten,…
  Ik ben ook al maanden in behandeling bij een psycholoog,maar die oefeningen lukken op het ogenblik niet echt,het is te druk in mijn hoofd denk ik.
  Oh ja,ik ga ook terug yoga doen,maar dat is maar 1/week,ik hoop dat ik er iets ga aan hebben.

  Dus had ik graag nog een keer jullie advies,wat zou ik kunnen bijnemen om deze klachten te verminderen?
  Alvast bedankt voor de info!

  Katelijne

 11. Katelijne, ik adviseer je eens contact op te nemen met dr. Rogier Hoenders, orthomoleculair psychiater van het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen, een onderdeel van de GGZ-instelling Lentis. Mensen kunnen bij het Centrum terecht wanneer ze een behandeling zoeken die het gebruik van voedingssupplementen, kruiden en alternatieve behandelwijze combineert met reguliere therapie.Je kunt hem bereiken via de site http://www.centrumintegralepsychiatrie.nl
  All the best !
  Anthon

 12. Anthon,

  Ik woon in België.
  Hier een orthomoleculair psychiater die u bekend is?
  Wederom alvast bedankt voor de info!
  mvg

  Katelijne

 13. hallo,
  Ik heb 13 jaar efexor gebruikt na een depressie. Psychiater gaf me “levenslang” Maar ivm gewichtstoename en daardoor sterk verhoogde bloeddruk en cholesterol toch gestopt met AD. Nu na ruim een half jaar zonder AD, ben ik welis waar 10 kg afgevallen, 2 van de 3 bloeddruk medicijnen afgebouwd en een goede bloeddruk, binnen de normen voor cholesterol maar…… Wederom depressief, ben inmiddels 5 weken Sint Janskruid aan het slikken, etos sint janskruid krachtig, 2 x daags, totaal 600 mg/0,3%hypericine. Voel wel enige verbetering in stemming en slaap iets beter maar nog niet optimaal, ik denk er nu over 1 pil extra te gaan slikken dus naar de hier al vaker genoemde 900 mg. Maar ik voel me de laatste 2 weken erg nerveus, opgejaagd, bibberig gevoel in maag. Zodra ik wakker wordt is dat gevoel aanwezig. Na mindfullnes medicatie wordt het wel iets beter maar is snel weer terug! Is het nu verstandig om toch een hogere dosering te gaan gebruiken of komen deze klachten juist van het sint janskruid?

 14. Ik bedoel natuurlijk Mindfullnes meditatie! Ik ben overigens inmiddels ook bij psycholoog onder behandeling, helaas heb ik hier niet zo heel veel vertrouwen in, het “klikt” niet echt en heb het gevoel er alleen voor te staan, ze geeft me nu na twee sessies nog erg weinig handvaten om mee aan de slag te gaan.

 15. Overweeg ook om met Valeriaan en vitamine B complex te beginnen, ik slik inmiddels al wel visoliecapsules.

 16. Cobi, als verder geen medicijnen worden gebruikt die invloed hebben op de geest, zoals antipsychotica en/of antidepressiva bestaat er geen bezwaar de dosering van Sint Janskruid te verhogen naar 900 mg per dag. Visoliecapsules in een dosering van 2 x daags 1000 mg omega-3-vetzuren is een aanrader [altijd gebruiken in combinatie met minimaal 200 i.e. vitamine E [d-alfa tocoferol] ter preventie van oxidatie van de omega-3-vetzuren], evenals vitamine B-complex 1 x daags 50 mg. 2-3 x daags 300 mg Valeriaan zal de nodige rust kunnen brengen. Ga zoveel mogelijk naar buiten voor een stevige wandeling [met of zonder paraplu] en gebruik onbewerkte voeding en dagelijks groene thee. Zet een streep onder de consumptie van suiker, alcohol, roken en cafeïne die de hersenstofwisseling in jouw situatie negatief kunnen beinvloeden. Als na een zekere tijd de klik met de psycholoog niet komt wordt het tijd naar een andere uit te zien. All the best !
  gr. Anthon

 17. Anthon,dank voor je snelle antwoord!
  Ik ga ermee aan de slag.
  Ik slik niks anders, dus heb mijn 3 e pil nu gelijk genomen.
  Is rooibos thee ook goed of moet het echt groene thee zijn?

 18. Cobi, rooibos mag ook maar groene thee- zie aldaar op de site- en dan vooral de biologische Japanse sencha-thee is voortreffelijk voor de zenuwen.
  gr. Anthon

 19. Hoi Anthon,

  Ik heb in het verleden sint janskruid gebruikt en moet zeggen dat het mij wel hielp. Ik mag het echter van de huisarts niet meer gebruiken ivm met hoge leverwaarden dat volgens haar door het sjk kwam. Ook het ziekenhuis waar ik voor galklachten terecht kwam vermoedde dat de slechte leverwaarden te wijten waren aan sjk. Nu lees ik best vaak over 5 htp. Ook dit middel zou helpen bij depressieve gevoelens. Weet jij hier ook iets vanaf misschien, is dit een “makkelijker kruid” dan sjk?
  Mvg. Christa

 20. Christa, 5-HTP [tryptofaan] is geen kruid maar een essentieel aminozuur dat door het lichaam wordt omgezet in serotonine, een stof die in de hersenen aanwezig is en o.a. een kalmerende werking heeft. Het is zowel een natuurlijk antidepressivum als slaap en kalmerend middel. Ik heb er in mijn artikel “Schapen tellen” over geschreven, maar als je in de zoekruimte 5-HTP of tryptofaan intypt krijg je meer informatie te zien.
  gr. Anthon

 21. Hallo Anthon, heb alles in huis en slik het sinds woensdag, heb wel het idee dat ik iets beter slaap maar het onrustige/opgefokte gevoel blijft en is heel vervelend, kan dit een bijwerking zijn van het Sint Janskruid?

 22. Cobi, zoals Adriaan beschrijft is het percentage bijwerkingen van Sint Janskruid in de vorm van rusteloosheid bijna verwaarloosbaar klein [0.21%]. Maar het kan. Om die rusteloosheid te bestrijden is het gebruik van Valeriaan-extract in een dosering van 2 x daags 250-300 mg een mogelijkheid. Ik ga er verder van uit dat je geen andere medicijnen gebruikt.
  gr. Anthon

 23. Beste Anthon en Adriaan,

  Ivm paniekaanvallen slik ik nu 10 mg citalopram. Ik heb ook een tijd paroxetine geslikt. Ik vind de 2 middelen erg op elkaar lijken qua werking – ik heb het idee dat de citalopram iets “milder” is.

  Echter wil ik het liefst helemaal van deze middelen af.

  Het probleem is dat als ik ook maar een deel van et pilletje afsnij, ik gelijk onttrekkingsverschijnselen krijg.

  ik zit te denken om (naast het sporten en zo gezond mogelijk te eten/leven) een klein beetje sint janskruid te slikken om deze afkickverschijnselen te dempen.

  een klein beetje kan toch geen kwaad?

  Of zijn andere middelen behulpzamer bij het dempen van de afkickverschijnselen?

  zo ja welk middel en in welke hoeveelheid?

  hebben jullie nog meer tips?

  Hartelijk dank.

  Groet Walt

 24. Walt, hoe spijtig ook maar farmacologisch gezien zijn Citalopram en middelen met hypericum [Sint Janskruid] vijanden van elkaar. Gecombineerd gebruik- hoe laag ook in dosering- raad ik je af, omdat je een risico loopt op het z.g. serotoninesyndroom, een serie verschijnselen die gepaard kunnen gaan met agitatie, een te hoge lichaamstemperatuur, tremoren [trillingen], stuipen en in zeer ernstige gevallen delirium- hoewel ik dat laatste vanwege de milde werking van Sint Janskruid uitsluit.
  Ik raad je aan om even naar het commentaar te kijken dat ik op 12 september j.l. aan Katelijne schreef [ naar boven scrollen]. Rogier Koenders heeft ervaring met mensen die willen “afkicken” en hij is in staat om je verder te helpen. Je kunt hem bellen of mailen.
  gr. Anthon

 25. Dag Anthon,

  Bedankt voor je snelle reactie, ik ga zeker met hem contact opnemen.

  de verschijnselen die jij beschrijft – krijg ik bijna allemaal als ik probeer te minderen…

  ik zou zo graag iets vinden wat die verschijnselen kunnen dempen tijdens het afkicken…

  Is het dan misschien een idee om over te schakelen op paroxetine samen met st janskruid?

  erg bedankt.

  groet Walt

 26. Walt, dat is niet verstandig, want de inname van MAO-remmers, SSRI’s en tricyclische antidepressiva dient altijd een week of twee geheel gestaakt te worden voordat je kunt overstappen op een ander middel. Zou je in die periode niets gebruiken dan komen de ontwenningsverschijnselen vermoedelijk stevig om de hoek kijken, en dat moeten we niet hebben. Als je op dit gebied wijzigingen in je medicatie wilt aanbrengen dient dat ALTIJD in samenspraak met de voorschrijver plaats te vinden. Zelf experimenteren is echt af te raden.
  gr. Anthon

 27. Ik begrijp wat je zegt Anthon. Bedankt ook voor je bezorgdheid en oprechte advies.

  De voorschrijver weet het alleen helaas ook niet.
  Het lijkt wel alsof niemand weet hoe ik die ontwenningsverschijnselen kan op vangen.

  Ik denk dat ik gewoon maar veel moet gaan sporten en lekker in mijn vel moet gaan komen en dan moet denken aan afbouwen.

  nog een vraag:

  waarom kan je 5htp wel combineren met sint jans- en anti depressiva niet?

  ik snap dat er kans is op een serotoninesyndroom – maar ik heb bijvoorbeeld vroeger ook wel eens xtc op in combinatie met paroxetine (uiteraard raad ik dit niemand aan!!!). alleen de kans op een serotoninesyndroom lijkt me daarmee veel hoger toch?

 28. Walt, het uitproberen van allerlei combinaties van medicijnen is beslist af te raden. De hersenstofwisseling is een zeer delicaat gebied waar zeer zuinig mee omgesprongen dient te worden. Rogier Koenders is een gekwalificeerd orthomoleculair psychiater in staat te achterhalen waar je depressiviteitsklachten precies vandaan komen. Hij kan voedingsadviezen en leefregels geven en de juiste medicatie voorschrijven. Wend je dus met verdere vragen tot hem, dan weet je zeker dat je goed zit.
  gr. Anthon

 29. Beste Adriaan,

  Graag je advies op mijn verhaal. Ik ben 44 jaar, sinds mijn jeugd slapeloosheid en diverse depressies achter de rug. Ook therapieën, allerlei soorten gedaan, verschillende soorten AD gehad. In de laatste jaren erg ziek geweest (neurolyme), heb het idee dat ik daardoor nog veel gevoeliger ben voor alle soorten medicatie dan voorheen (en ik was al gevoelig). Tijdens de Lyme wel baat gehad bij seroxat, maar na heel langzaam afbouwen toch gigantische ontwenningsverschijnselen deze zomer. Gevolg: depressie, burnout , PTSS (uit verleden). Nu neem ik sinds eind oktober hyperiplant, begon met 3 x 300 mg. Sliep wel beter, maar voelde me overdag als een zombie. Was wazig en verward, duizelig, misselijk etc. Van ellende gestopt, voelde me weer helderder en fijner, maar slapen deed ik niet. Dus een week erna toch weer gestart met SJK, weer enorme bijwerkingen. Ben daarom teruggegaan naar 1,5 tablet per dag, heb daar nog steeds wat last van, maar is te doen.
  Het probleem echter is dat ik wederom niet slaap, krijg slaapmiddelen van huisarts voorgeschreven, maar voel ik me ook suf en duizelig van. Ik weet niet meer wat te doen, huisarts stelt reguliere AD voor, maar ik wil dat eigenlijk niet meer.
  De ene dag gaat het wel, de volgende dag is ben ik weer erg labiel, duizelig en heel moe.
  Ik weet zo langzamerhand niet meer wat ik moet doen. Ik neem als supplement trouwens magnesium. Heb jij nog een tip? Erg bedankt

 30. Beste Alexandra,

  Naast de magnesium die je al gebruikt zou ik je in eerste instantie 5-HTP willen aanbevelen (100 mg – 200 mg), eventueel gecombineerd met een lage doses melatonine (0,3 mg per dag). Deze ongeveer 3 kwartier voor het slapen gaan innemen, liefst op een lege maag. Normaal gesproken kun je dan de doses SJK dan ook nog wat verlagen en slaap je snel weer een stuk beter.
  Eventueel zijn er nog andere kruiden, zoals valeriaan, die zouden kunnen helpen.
  Ook wil ik nog even wijzen op de mogelijkheid dat een vitamine B12 tekort een oorzaak van slapeloosheid en andere psychische klachten kan zijn. Dit is eenvoudig door bloedonderzoek vast te stellen. Over deze onderwerpen heeft collega Anthon enkele artikelen geschreven zoals:
  http://vita-info.nl/2012/09/slapeloosheid/
  http://vita-info.nl/2012/04/vitamine-b12-deficientie/
  http://vita-info.nl/2012/07/b12-psychose/
  Beterschap!

 31. Hallo Adriaan,

  Ik zie door de bomen het bos al een tijdje niet meer!
  Vijf jaar geleden angststoornis met paniekaanvallen + depressie gekregen.
  Seroxat genomen, gestopt, tijdje goed gegaan, daarna fluoxetine 2 jaar genomen.
  Veel beslissingen kunnen nemen in m’n leven.
  Sinds 1,5 jaar gestopt met alle medicatie. Het is met héél veel ups en downs.

  Sinds begin vh jaar weer zeer veel last van angsten en depressieve gevoelens, heel vatbaar voor negatieve verhalen, mensen die het moeilijk hebben.
  Ben ook enorm bang voor psychoses, voor psychiatrie;..

  Ik heb al zéér veel therapieën achter de rug, ook orthomoleculaire arts bezocht, nu bij een goede homeopaat.
  Ik neem al een goed jaar en half magnesium en l-tryptofaan.

  Wat neem ik sinds een week:

  – vitamine D druppels
  – sint janskruid (zibrine)
  – tarwekiemolie
  – theunisbloemolie
  – vitamine D3: 5 druppels nutrivit (5,45 mcg)
  – ignatia mengeling 6k, 30k, 200k (2 x 20 druppels per dag)
  – sporadisch krijg ik nog korreltjes valeriana van verschillende sterktes
  Zoals je ziet al een hele mengeling.

  Ik moet de effecten afwachten, maar heb vooral last van de angst, angst om af te zakken en opgenomen te moeten worden. Terwijl ik eigenlijk al een jaar redelijk ‘stabiel’ was.

  Ben ook al drie maanden thuis in ziekteverlof.

  Heb ik baat bij vitamine C en vitamine B complex en omega 3?
  Ik vind het allemaal véél en het kost natuurlijk allemaal veel geld.

  Kan u mij adviseren?
  Dankuwel!
  Vriendelijke groet
  Joke

 32. Joke, een afdoende advies kunnen we niet geven natuurlijk. Een sterke multivitamine of B- complex vitamine is echter zeker aan te bevelen. Het ondersteunt ook de werking van de kruiden en eventuele medicatie. Ook kunnen omega-3 vetzuren helpen, vooral als je weinig vis eet. De werking daarvan is echter op de wat langere termijn.
  De angst is uiteraard niet alleen door tabletten en voeding te verhelpen. Hierbij zijn lichaamsbeweging, sociale bezigheden, de hulp van een goede psycholoog, yoga, mindfullness en andere activiteiten en aspecten ook van belang.
  Sterkte met je streven zo gezond mogelijk te zijn. Het zal je lukken!

 33. Beste Adriaan,

  Dankje voor je antwoord.
  Ik kreeg gisteren deanxit mee van de dokter. Heb ééntje genomen vandaag maar t voelt alweer niet meer OK.
  Ik wil het echt op natuurlijke wijze proberen.
  Kan ik naast Sint Janskruid ook 5HTP gebruiken?
  Helpt dit specifiek bij angsten?

  Alvast bedankt
  vriendelijke groet
  Joke

 34. Ik wil er nog even aan toevoegen dat het nog veel te vroeg is om te kunnen beoordelen of Deanxit helpt. Eerst enkele weken gebruiken en niet combineren met sint janskruid of 5-HTP

 35. Hallo

  Ik gebruik zo´n 20 jaar methadon, diazepam en diclofenac daarnaast pantoprazol 40 om mijn maag rust te geven, naast deze medicijnen ben ik even ze goed vaak beroerd, maar dat liever dan de pijn ervaring, de laatste tijd ben ik erg rusteloos, en paniekerig en slaap slecht wordt om t half uur wakker.
  Is het verstandig om Sint/janskruid te gebruiken naast de medicijnen die ik gebruik voorgeschreven door mijn Huisarts ?

 36. Een sterke wisselwerking met deze medicijnen is niet te verwachten alhoewel er vermoedelijk wel een lichte wisselwerking is met methadon en diazepam. Aan de ene kant een licht versnelde afbraak en aan de andere kant , afhankelijk van het specifieke preparaat, kan sint janskruid een licht opoïdeachtig effect hebben.
  Het kan dus gecombineerd worden maar wel opletten

 37. Beste,

  Ik gebruik nu een jaar trazolan ‘ s avonds om te kunnen slapen. In het begin 100 mg nu al enige tijd 50 mg. Ik zou graag st janskruid druppeltjes nemen om me minder neerslachtig te voelen. Mag ik die twee combineren? Ben ontzettend vermoeid en ga door een zware tijd.
  Bedankt voor uw antwoord

 38. Angel, het gelijktijdig gebruik van Trazolan (Trazodon) en een Sint Janskruidpreparaat is niet aan te bevelen, vanwege een kans op serieuze bijwerkingen. Als je het gevoel hebt er niet uit te komen raad ik je aan een consult bij een orthomoleculair arts aan te vragen. Die is in staat om een totaalplaatje van je situatie te maken en eventuele voedingstekorten te verhelpen, aangevuld met andere waardevolle en werkzame adviezen. Je kunt iemand vinden op http://www.mbog.nl
  All the best !
  Anthon

 39. Beste Anthon,

  Bedankt voor uw snel antwoordje! Ik probeer trazolan af te bouwen maar lukt niet zo best om de slaap te vinden zonder…
  Ik kom er wel uit!

 40. Angel, nog even dit: het afbouwen van Trazolan altijd even in samenspraak met de voorschrijver/arts doen. Wanneer je eenmaal gestopt bent, altijd een tot twee weken wachten met het opstarten van iets anders. Trazolan moet eerst het lichaam verlaten, voordat andere middelen kunnen worden gebruikt. Als de dokter het er mee eens is kun je eventueel ook enkele adviezen uit mijn artikel ”Schapen tellen” (op deze site) proberen.
  gr. Anthon

 41. Ik had een goed leven, bij tijd en wijle wel zorgen en soms wat neerslachtig. Kreeg weleens te horen overbezorgd te zijn en kon me ook storen aan kleine details. Ben sinds kort in een hevig conflict terecht gekomen met een compagnon en we komen er niet uit. Dit geeft mij enorm veel stress en slapeloosheid en heb meerdere malen per dag last van huilbuien. Wil zo min mogelijk chemisch spul slikken, heb al wel medicatie voor het doorslapen, inslapen gaat in de regel goed, maar zonder slaapmedicatie na 2 uurtjes weer wakker voor de rest van de nacht. Ik overweeg Kira Forte, om wat rustiger te worden en de zorgen en chaos in mijn hoofd wat onder controle te krijgen.

 42. hoi allemaal ik heb een vraag kan ik zyprexa 10mg samen met Sint-janskruid gebruiken alvast bedankt voor je antwoord groet daniel

 43. Daniel, gezien de werking op de hersenbiochemie van beide middelen lijkt mij een gecombineerd gebruik van Zyprexa en Sint Janskruid NIET verstandig.
  gr. Anthon

 44. anthon bedankt voor de antwoord maar had gelezen dan sint janskruid goed is om in slaap te komen ik heb al me hele leven moeite met in slapen weet jij mischien een andere middel heb ook al valeriaan en melotanie geprobeerd maar dat help ook niet lig er nog uur wakker als ik het gebruik alvast bedankt voor de tip gr daniel

 45. Daniel, olanzapine (Zyprexa) is een sterkwerkend antipsychoticum dat niet zomaar gecombineerd kan worden met andere medicijnen die op de hersenstofwisseling inwerken. Daarvoor is een zorgvuldige afweging nodig en een totaal overzicht van de medische status van de patient en zijn/haar eventueel overig medicijngebruik. Ik geef je daarom de raad dit probleem met je voorschrijver te bespreken, die in staat is een advies te verstrekken dat past bij je persoonlijke situatie.
  gr. Anthon

 46. hallo. toevallig zie ik dit berichtje: moeilijk in slaap komen: hier is een oplossing ( voor mij DE oplossing) MAGNESIUMOLIE! Zechsal , een bedrijf in Veendam, daar kun je het bestellen. Kan vast ook via Anthon . Het is geen OLIE, maar een sterke magnesiumzoutoplossing: je kunt het kopen in een spuitflesje, en als je naar bed gaat sproei je wat rechtstreeks op je huid. De Magnesium-“olie” wordt door de huid rechtstreeks opgenomen, en het werkt ECHT zeer slaapbevorderend. Word je wakker, in de nacht? Nou, dan sprenkel je weer wat op de huid van benen, buik, of waar je maar bereikbaar bent! Ik gebruik het al jaaaaaren! ik wens je goede nachtrust!!!! Liesbeth

 47. Liesbeth, ik waardeer je enthousiasme, en ben er van overtuigd dat magnesium – o.a. een prima spierrelaxans – jou goede diensten bewijst. Maar Anthon verkoopt het niet (helemaal niets eigenlijk, want hij schrijft en adviseert alleen maar). Ik heb uitgebreid over slapeloosheid geschreven in het artikel ”Schapen tellen” – zie aldaar, en geef daarbij aan dat de oorzaak velerlei achtergronden kent. En bij gebrek aan informatie over Daniel’s probleem dus niet zomaar op te lossen met een enkelvoudig advies. Maar desalniettemin: dank voor je meedenken !
  gr. Anthon

 48. Ben al aantal jaren aan het sint-janskruid. Eerst 6 tabl. per dag. bu ga ik afbouwen van 3 naar 2. Het gaat goed met me. Heb eerder gemerkt dat abrupt stoppen vervelende gevolgen heeft. Ook al wordt geschreven dat afbouwen niet nodig is. Aantal maanden geleden ben ik erbij vit D gaan slikken. Op deze website ook te lezen dat dit in verband wordt gebracht met depressies..voel me stukken beter en meer energie. Heb voor het eerst in jaren weer n ” blij” gevoel. Onvoorstelbaar dat huisartsen nooit kijken naar dit soort dingen. Complimenten voor jullie site in elk geval. Nog n vraag over de wisselwerking met opname medicijnen. kan sint-janskruid invloed hebben op de opname van mineralen en vitamines?

 49. Barbara, plezierig te vernemen dat je in een beter mentaal vel steekt ! Als je gevoelens van depressiviteit al geruime tijd aanwezig zijn en er eventueel sprake is van een familiekwaal- genetische component- is het verstandig om Sint Janskruid langdurig in een onderhoudsdosering te blijven gebruiken. En natuurlijk als straks de zon weer verdwijnt en herfst en winter op het toneel verschijnen is het gecombineerde gebruik van Sint Janskruid en 2000 i.e. Vitamine D3 zeker aan te raden. Wat je vraag betreft: het gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid en sommige medicijnen met een psychotrope werking raden wij altijd af. Vitaminen en mineralen echter kunnen gewoon naast Sint Janskruid gebruikt worden, want die bijten elkaar niet.
  gr. Anthon

 50. Ik kamp al vanaf mijn 15e met depressies en een dwangneurose. Depressie gevoeligheid en adhd/add komt in de familie veel voor, dus ik denk dat het mijn hele leven wel een rol zal spelen. Nou was ik laatst weer van het ene moment op het andere heel depressief en zeer zenuwachtig, wat er dan ook weer voor zorgt dat ik maagpijn en diarree heb.
  Nou wil ik niet aan AD beginnen, omdat ik alleen al paniekaanvallen krijg en angstig wordt van het lezen van de bijwerkingen. Nu slik ik sinds enkele dagen 3x300mg st. janskruid per dag, is het mogelijk dit je hele leven te slikken?

 51. Desiree, er is geen bezwaar tegen langdurig gebruik van Sint Janskruid. Houd er wel rekening mee dat bij elk geneesmiddel- regulier of alternatief- op den duur gewenning kan ontstaan. De werkzaamheid loopt dan terug en het effect wordt op den duur minder. Bij depressiviteit- zeker als die al zolang bestaat -zijn naast het gebruik van Sint Janskruid tevens omega-3-vetzuren, 5-HTP (Tryptofaan), vitamine B-complex en magnesium aan te bevelen. Belangrijk is het gebruik van onbewerkte voeding, het drinken van groene thee en veel beweging in de buitenlucht ! Schrap suiker en suikerrijke producten, alcohol, roken en caffeine vandaag nog van je lijstje. Als deze maatregelen onvoldoende resultaten afwerpen is het consulteren van een orthomoleculair arts beslist een aanrader. Zie http://www.mbog.nl. All the best !
  Anthon

 52. Jolanda, Rhodiola en Sint Janskruid versterken elkaars werking optimaal en mogen om die reden beslist gecombineerd gebruikt worden. Rosavine en salidroside in Rhodiola stimuleren de toevoer van tryptofaan naar de hersenen en activeren de enzymen die bij het omzettingsproces in serotonine (de ‘blijheids”neurotransmitter)betrokken zijn. Daarnaast remmen deze adaptagenen in Rhodiola de werking van catechol-o-menthyltransferase met 60% af. Dit enzym heeft de vervelende eigenschap om serotonine en de omzettingsenzymen voor een deel inactief te maken. De Russische neurologen prof. Saratikov & prof.Marina hebben aangetoond dat dankzij deze tweeledige werking van Rhodiola het serotonineniveau met maar liefst 30& stijgt.
  gr. Anthon

 53. Hypericine-pseudohypericine-hyperforine.
  Moeten deze stoffen allemaal in het St.Janskruid tablet zitten ,
  of gaat het vooral om de hypericine?

 54. Jo, wij bevelen om wettelijke redenen geen merken aan, zolang de kwaliteit farmaceutisch gesproken maar door de beugel kan. Daarvoor kun je bij de plaatselijke apotheek terecht. In elk geval dient het preparaat per toedieningseenheid (tablet, capsule) minimaal 300 mg hypericum perforatum te bevatten. Het hoofdbestanddeel is hypericine. Pseudohypericine en hyperforine versterken de werking van hypericine. Alle drie de substanties zijn farmacologisch onderzocht en bewezen werkzaam gebleken.
  gr. Anthon

 55. Beste Anthon,

  Allereerst dank voor deze fantastische adviezen. Voor velen een bron van hulp en informatie, zo ook voor mij.

  Na vier jaar depressieve gevoelens gehad te hebben met soms diepe dalen ben ik een half jaar geleden begonnen met SJK. Ik had het idee dat het hielp, de eerste drie maanden heb ik me in geen jaren zo goed gevoeld. Hierna kreeg ik een terugval, dus heb eindelijk de stap gemaakt om te praten met een psycholoog. Na vier sessies merk ik echt dat dit de beste stap is die ik kon maken. Ik kijk heel anders naar mezelf en het leven, en maak me veel minder druk. Ik slik SJK van de KV, 3 stuks per dag. Sinds anderhalve week bouw ben ik teruggegaan naar 2 stuks. Sinds gisteren voel ik me echter weer wat somberder. Het zijn gelukkig niet meer de negatieve gedachten, het is vooral lichamelijk. Kan dit te maken hebben met de verlaging van mijn dosis SJK? Wat adviseert u mij?

 56. Nick, het is voor mij onmogelijk om van achter mijn laptop te zien wat de reden voor de terugval is. In elk geval adviseer ik om de dosering SJK 3 x daags voorlopig aan te houden. Kijk ook nog even naar mijn artikel ”Sint Janskruid, depressies en vitamine D3”. Zoals Adriaan eerder schreef speelt vitamine D3 een belangrijke rol bij de bestrijding van depressies. Ook voor magnesium, visolie en 5-HTP zijn belangrijke ondersteunende rollen weggelegd. Daarover is op deze site veel informatie te vinden. En verder ? De brede schouder van een begrijpend psycholoog kan een geweldige steun betekenen. Activiteiten als wandelen, zwemmen, tuinieren (de natuur in) mogen niet ontbreken evenals een zinvol leven leiden door iets voor anderen te betekenen (vrijwilligerswerk !) kan wonderen verrichten. Zei Franciskus van Assisi niet ”Wie goed is voor een ander is het beste voor zichzelf ?”
  Grote groet: Anthon

 57. Dank voor je pijlsnelle reactie, Anthon. Magnesium en Omega-3 behoren al enige tijd tot mijn voedingspatroon. Ik ban fanatiek sporter (4 keer per week) en haal ik zin uit het helpen van anderen door kennis weg te geven. Dit voelt goed en blijf ik zeker doen. Ik zie het in de nabije toekomst even aan. Mochten de klachten de komende dagen aanhouden dan verhoog ik de dosering. Wilde je mening even horen, maar begrijp nu ook dat dit voor jou onmogelijk op afstand te bepalen is. Nogmaals dank & keep up the good work!

 58. Hallo, ik wilde nu toch even iets kwijt! Heb ongeveer en half jaar geleden hier gepost over gebruik St. Janskruid, helaas is het bij mij iets minder soepel gelopen als bij anderen hier. Ik vond het toch tijd voor een waarschuwing. Ten eerste, het bleek (na consult orthomoleculair arts) voor mensen met migraine niet goed om st janskruid te gebruiken! Ten tweede kreeg ik na enige weken gebruik st janskruid naast mijn depressie last van angst aanvallen (nooit eerder gehad) na consult orthomoleculair arts overgestapt naar Grifionia maar de klachten verergerde alleen maar, de situatie werd niet houdbaar dus ik heb een verwijzing naar een psychiater gevraagd,daar na wat omzwervingen aangeland bij 4 x 25 mg Amyriptiline, en eindelijk na bijna een jaa tbben voel ik me weer goed. Ik weet het, niet zoals hier gepropagandeerd “natuurlijk, maar eindelijk na ruim 1 jaar weer “vrede” met mezelf en alles om mij heen. ik was heel stellig in het vertrouwen op medicatie op natuurlijke basis maar wil hier wel een waarschuwing kwijt dat het niet in alle gevallen dé weg is. soms, zoals bij mij, is uitwijken naar een chemisch middel noodzakelijk. Ik functioneer weer en vind het leven weer leuk, en geloof me ik was op een punt beland dat ik liever dood zou zijn. Ik pleit voor het gebruik van St. janskruid….in dien mogelijk…. maar als het niet gaat….. schuw de chemische middelen dan niet, soms is er geen andere uitweg! Na 13 jaar gebruik en daarna een tussenpose van 1 jaar zonder AD, maar uiteindelijk met St Janskruid, met alle nare bij werkingen en verschijnselen van dien weet ik zeker dat er soms geen andere uitweg is…… maar altijd het proberen waard omdat het veel minder bijverschijnselen geeft dan traditionele AD
  Bij mij gaf St Janskruid de nare bijwerking van angst…..slechts een heel klein percentage heeft deze bijwerking, maar ik vind hier op dit forum té weinig waarschuwing hier van! Momenteel ben ik heel stabiel met 4x 25 mg amytriptiline, uiteraard met de bijwerkingen die dit middel geeft maar alles beter dan het depressieve gevoel van daar voor!

  Dus mijn motto is, probeer het mar…… niet ten koste van alles!!!!!

 59. Coby, wij zijn het met je eens. Soms is het gebruik van synthetische antidepressiva helaas noodzakelijk. Daarom propageren wij de natuurgeneeskundige aanpak niet boven de reguliere, en dat is op deze site ook nergens te lezen. Wij zijn van mening dat een gecombineerde geneeskundige aanpak kan leiden tot veel goeds. Zie onze uiteenzetting in ”Over Vita-Info”. Adriaan heeft in het artikel duidelijk omschreven welke bijwerkingen soms van Sint Janskruid te verwachten zijn. Dat die minder voorkomen dat bij de reguliere antidepressiva ligt in de aard van het middel. En natuurlijk wensen wij jou het beste in je strijd tegen de depressiviteit.
  gr. Anthon

 60. Toevallig lees ik de reactie van Coby, omdat ik graag nog wat wil vragen over st. Janskruid i.v.m. met mijn situatie. Ik neem nou ongeveer 8 weken st. Janskruid en het ging steeds beter met me. Alleen deze week heb ik weer een flinke terugval gehad met meer angst en nerveus zijn. Zou dit kunnen komen omdat de st. Janskruid niet goed bij mij past? Kan dat nog na 8 weken een terugval, ook al werkt de st. Janskruid wel?
  Ik heb ook het idee dat mijn lever/gal overactief is, omdat mijn ontlasting groener is en diarree.
  Ik heb ook gelezen over sam-e wat helpt bij depressie, is daar ook al meer over bekend?

 61. Een terugval van enkele dagen wil nog niet zeggen dat het niet helpt. Ik zou het nog even volhouden Desiree. Sam-e zie http://vita-info.nl/2012/01/sam-e-samen-met-antidepressiva-bij-zware-depressies/
  Het voordeel van Sam-e is dat het gecombineerd mag worden met antidepressiva of sint janskruid maar of het helpt tegen angststoornissen is lang niet zeker en niet bewezen. Het is voor depressies.
  Als de klachten mbt de ontlasting langer aanhouden dan daarmee naar de huisarts gaan.

 62. Oke, bedankt voor uw antwoord. Ik ben van mening dat je een depressie ook met de natuurlijke middelen moet kunnen oplossen, dus ik denk dat sam-e een goede optie is om te onthouden en misschien te combineren met st. janskruid. Ook heb ik gelezen over GABA tegen angst. Misschien dat dit ook nog een optie is.

 63. GABA is een aminozuur dat het gehalte groeihormoon verhoogt en ook als kalmerende neurotransmitter fungeert. Het is misschien de moeite waard het te proberen. Wij hebben er echter geen ervaring mee. Het is wel onze ervaring dat middelen, zowel natuurlijke als medicijnen, die van van invloed zijn op het psychisch functioneren individueel zeer verschillende effecten kunnen hebben. wees daar altijd op bedacht met name als er een combinatie van middelen wordt gebruikt.

 64. Hallo. In verband met emotionele overgangsklachten ben ik Overgang Balans van dr. Vogel gaan gebruiken. Hier zie st. Janskruid in. Dat slik ik nu ca. tweeenhalve week en sinds een week ongeveer heb ik huiduitslag gekregen. Ik heb overal rode vlekken gekregen en ze zijn en beetje bultig en soms schilferig. Het jeukt niet. Niet veel in de zon gezeten en 1 keertje ben ik onder de zonnebank geweest, anderhalf week geleden. Is het nu beter om er helemaal mee te stoppen? Of gaat het na een tijdje vanzelf wel over? Groet

 65. Andrea, ik vermoed inderdaad dat er sprake is van de bekende licht-gevoeligheid die bij Sint Janskruid kan optreden. Het lijkt mij verstandig om direct met het gebruik van het preparaat te stoppen. Dan verdwijnt de uitslag vanzelf. Voor je overgangsklachten raad ik je aan mijn artikel ”Hittegolven” te lezen en de daar gegeven adviezen op te volgen. Mochten er dan toch nog vragen blijven stel ze dan gerust.
  gr.Anthon

 66. Anthon, dank je voor je snelle antwoord. Ik zal er beter mee stoppen dan. Maar ik ben een beetje ten einde raad. Want ik heb geen opvliegers en niet veel andere lichamelijke ongemakken die gepaard gaan met de overgang, misschien komen die nog. Toch ben ik wel degelijk in de overgang (ook zeer onregelmatig ongesteld en dat was ik nooit). Maar ik heb periodiek veel stemmingswisselingen, en buien waardoor ik niet meer goed functioneer. Snel boos, intens verdrietig, mezelf waardeloos vinden etc. Het is ook geen depressie, want dat heb ik in het verleden ook gehad en dit is toch echt anders. Ik hoopte dus dat st. Janskruid me zou kunnen helpen. Gezond eten, daar let ik zo veel mogelijk op. Ik sport ca. drie keer in de week. Is er wellicht een alternatief voor st. Janskruid? (geen antidepressiva)

 67. Andrea, ik neem aan dat je inmiddels mijn artikel ”Hittegolven” hebt geraadpleegd ? Naast de daar gegeven adviezen zou je kunnen proberen of L-tryptofaan in de vorm van 5-HTP in jouw situatie effect sorteert. De dosering is in het algemeen 3 x daags 200 mg. op een lege maag. 5-HTP stimuleert het z.g. ”gelukshormoon” serotonine. Als ondersteuning bewijst magnesiumcitraat 3 x daags 200 mg goede diensten. Omega-3-vetzuren 2 x daags 1000 mg zorgen voor een betere neurotransmitteroverdracht.
  gr. Anthon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>