Sint-janskruid

Omschrijving: Sint-janskruid als farmaceutische specialité wordt vervaardigd uit de hele of gesneden rijpe knoppen van Hypericum perforatum, geoogst in de bloeitijd. Toepassingen van preparaten vervaardigd op basis van alcoholische aftreksels (50-60% ethanol of 80% methanol) en tincturen (49-50% ethanol)

 

Klinische studies De effectiviteit en veiligheid van gestandaardiseerde alcoholische extracten van sint -janskruid is beoordeeld in tenminste 32 gecontroleerde dubbelblinde en 2 open studies, waarbij meer dan 4200 patiënten met een depressie betrokken waren. Talrijke farmacologische onderzoeken werden bovendien verricht bij nog eens 10.000 patiënten. De belangrijkste indicatie in de meeste studies waren lichte tot matige depressieve verschijnselen. Vier studies werden opgezet om tests uit te voeren voor de behandeling van zware depressiviteit. Bij verschillende onderzoeken werd een verbetering waargenomen van de voornaamste symptomen van een depressie (stemming, afname van levenslust, gebrek aan slaap, concentratie en bepaalde lichamelijke klachten.) Bij diverse studies werd de werkzaamheid onderzocht van sint-janskruid t.o.v. een placebo en antidepressiva als amitriptyline, imipramine, mapotriptiline, fluoxetine, sertraline en paroxetine. Daaruit kwam evident naar voren dat sint-janskruidextracten effectief zijn bij de bestrijding van milde tot matige depressiviteit. Echter niet bij langdurige zware depressiviteit.

Enkele voorbeelden van specifieke onderzoeken:

Sint-janskruid t.o.v. imipramine (tricyclisch antidepressivum) Om de effectiviteit van sint-janskruid en het antidepressiemedicijn imipramine te beoordelen werden 263 mensen met een depressie in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1050 mg sint-janskruid ethanolextract per dag . Een andere groep 100mg imipramine en de derde groep een placebo. Uiteraard wist niemand welk middel hij slikte. Na acht weken bleken de mensen die de St. Janskruid hadden gekregen het beste te reageren. Door vijf verschillende tests werd de toestand van de patiënten beoordeeld. Bij vier tests, waaronder de Hamilton Depression Scale en Anxiety Scale waren de resultaten na gebruik van het kruidenextract en het medicijn vergelijkbaar en duidelijk beter dan na gebruik van de placebo. Eén test, die was opgezet om het lichamelijk welbevinden van de patiënten te beoordelen, toonde alleen bij gebruik van St. Janskruid een verbetering aan die groter was dan na gebruik van een placebo. Eén van de conclusies van de onderzoekers luidt: ‘Patiënten verdragen hypericumextract (St. Janskruid) veel beter dan de tricyclische antidepressiva. Dit bevordert de therapietrouw en maakt hypericumextract een veelbelovend medicijn voor langetermijn behandeling.’

Open Trial: In een grootschalig opgezette studie werden 1606 patiënten (gemiddelde leeftijd 52 jaar) die te kampen hadden met de typische verschijnselen van depressiviteit, zoals een down gevoel, gebrek aan levenslust en slaapstoornissen, behandeld met Sint Janskruid (2-3 x daags 300 mg/ methanol 80%; gestandaardiseerd tot 900 mcg totaal hypericine). Na 5 weken consequente toepassing was de intensiteit van de overheersende symptomen bij 90% van de onderzoeksgroep opvallend afgenomen. De effectiviteit van Sint Janskruid werd door 81 % van de artsen en 76 % van de patiënten zeer goed tot goed genoemd. Er kon geen verband worden gelegd tussen leeftijd en effectiviteit van Sint Janskruid.

Zware depressie: 200 patiënten met de diagnose zware depressiviteit deden mee aan dit dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Zij hadden allen al reeds minstens tien jaar periodiek last van depressiviteit en de huidige depressie duurde al minstens twee jaar. De Hamilton Depression Rating Scale, (een puntensysteem dat aan de hand van een vragenlijst de ernst van een depressie tracht te meten) kwam uit op gemiddeld 22,5. Na acht weken gebruik van 900 mg-1200 mg sint-janskruid of placebo per dag bleek dat in de St janskruid groep bij 26,5% aanmerkelijke verbetering was opgetreden (HAMD score <12). Dit was bij 18,6% van de placebogebruikers het geval. Bij 14,3% van de St Janskruid groep en bij 4,9% van de placebogroep werd geen depressie meer waargenomen (HAMD score <7) . Alhoewel de cijfers voor St Janskruid beter waren dan voor placebo kon gezien de lage percentages niet gesteld worden dat St Janskruid een succesvolle therapie was.

Sint-janskruid t.o.v. Seroxat bij ernstige depressiviteit: 251 mensen met matige tot zware depressiviteit (Hamilton Depression Rating Scale, score van minstens 22) kregen in dit dubbelblind onderzoek 900mg St Janskruid of 20mg Seroxat (paroxetine, een SSRI antidepressivum) per dag. Bij degenen waarbij na twee weken nog geen verbetering was opgetreden werden de doses verdubbeld. Na zes weken bleek dat de St Janskruid beter was aangeslagen dan de Seroxat. De daling van de Hamilton Depression score was 56% in de St Janskruid groep en 45% in de Seroxat groep. Het aantal ongewenste bijwerkingen was 71% lager onder degenen die de St Janskruid hadden gekregen dan in de andere groep. Het verschil met de voorgaande studie zit niet in de ernst van de klachten maar in de duur ervan. In deze studie hadden de proefpersonen voordien slechts één andere behandeling tegen depressiviteit gehad. British Medical Journal Uit een tweede vervolgonderzoek bleek dat voor degenen uit de sint janskruidgroep en de seroxatgroep die gunstig gereageerd hadden op de medicatie en deze nog 16 weken langer gebruikten de resultaten vergelijkbaar waren: 81% remissie (geen terugkeer van de symptomen) in de sintjanskruid- en 71% remissie in de seroxatgroep. (Pharmacopsychiatry, 2006)

Sint-janskruid versus Prozac: In een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek werden 135 mensen met ernstige depressieve klachten in drie groep verdeeld: een placebogroep, een sint janskruidgroep (900mg per dag) en een prozacgroep (20mg fluoxetine per dag). De Hamilton Depression Rating Scale score daalde na 12 weken van gemiddeld 19,7 naar 10,2 in de st janskruidgroep en naar 13,4 in de prozacgroep en 12,6 in de placebogroep. Aanzienlijke verbetering (HAMD <8) trad op bij 38% van degenen die de st janskruid hadden gekregen, bij 30% van de prozac- en 21% van de placebogebruikers. (J Clin Psychopharmacol, 2005)

Klinische gegevens over de veiligheid van Sint Janskruidextracten

Extracten van sint-janskruid hebben een hoge graad van veiligheid. Onderzoeken bij meer dan 13 900 patiënten tonen aan dat Sint Jans in het algemeen goed wordt verdragen. In 17 gerandomiseerde klinische studies werd slechts melding gemaakt van bijwerkingen als hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, jeuk en een licht verstoorde spijsvertering. In vergelijkende klinische onderzoeken bij synthetische antidepressiva en Sint Janskruid lijken de nadelige effecten van laatstgenoemde soms hoger dan in placebo gecontroleerde studies. Dit komt omdat de onderzoeker alle mogelijke bijwerkingen zo nauwkeurig mogelijk in kaart zal willen brengen en vooraf alle mogelijke bijwerkingen dient te vermelden aan de proefpersonen. Hoe het ook zij. Het totale beeld van bijwerkingen met sint-janskruid t.o.v. synthetische antidepressiva valt absoluut uit in het voordeel van Sint Janskruid. De verzamelde gegevens uit acht onderzoeken bij meer dan 1400 patiënten laten dan ook zien dat vermelde bijwerkingen met sint-janskruid slechts 23.9 % bedroegen t.o.v. 40.5% met de standaard voorgeschreven antidepressiva. In twee studies werd bij drie testgroepen Sint Jans , een synthetisch antidepressivum ( imipramine) en een placebo getest. In het eerste onderzoek was het percentage bijwerkingen voor sint-janskruid 22 %, bij de imipraminegroep 46 % en 19 % voor de placebogebruikers. Bij de tweede test waren de negatieve effecten percentueel als volgt: 22 % voor de sint-janskruidgroep (waarbij bij 27% een verhoogde drang tot urineren werd waargenomen), 25 % in de synthetische groep (sertraline- waarbij 38% van de patiënten last kreeg van diarree) en 15 % voor de placeboslikkers (waarvan 22% klaagde over vergeetachtigheid) In andersoortige onderzoeken (niet t.o.v. antidepressiva) kwam naar voren dat negatieve bijwerkingen van sint-janskruid beperkt bleven tot 1-3%. Ter vergelijking: het percentage negatieve bijwerkingen in studies met z.g. tricyclische antidepressiva ligt tussen de 30 en 60 % en met selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) tussen de 15 en 30%.De meest voorkomende bijwerkingen in de twee grootste Sint Janskruidonderzoeken verricht bij zo’n 5654 patiënten waren lichte maag en darmklachten (0.42 %), zoals maagpijn, misselijkheid (0,55%) diarree of verstopping; allergische reacties, zoals jeuk en huiduitslag (0,52%), vermoeidheid (0.4%), angst en rusteloosheid (0.21 %), duizeligheid (0.15%) en hoofdpijn (0.12 %)Volgens een officieel Rapport voor Geneesmiddelenbijwerkingen werden bij het gebruik van Sint Janskruid reacties van tijdelijke gevoeligheid voor licht op de huid gemeld (1 op de 300.000- hetgeen dus zeldzaam genoemd mag worden ). Een duidelijke overgevoeligheid voor licht kwam voor bij HIV positieve patiënten, na intraveneuze toediening van hypericine (0,25-0,5 mg/kg) 2 x per week of 0,25 mg 3 x daags dan wel 0,25 mg/kg in een dagelijkse orale dosis. Systematische onderzoeken toonden geen negatieve effecten aan door het gebruik van Sint Janskruid over langere periodes.

Biochemische resultaten bij dierproeven

Na orale toediening (24 uur en daarna 1 uur voor het onderzoek) van een alcoholisch extract van sint-janskruid (62,5-500 mg/kg; 0,3% hypericine, 6% flavonoïden) of een met flavonoïden verrijkt extract (50%) werden de effecten gemeten van het tryptofaanniveau, de serotonine (5-HT), 5-hydroxyindolacetisch zuur (5-HIAA), noradrenaline en dopamine in de hersenschors, de tussenhersenen, en de hersenstam bij ratten. Resultaten m.b.t. 5-HT omkering werden vergeleken met de effecten van fluoxetine (10-80 mg/kg), een selectieve serotonineheropnameremmer(SSRI) met antidepressieve werking. De twee Sint Janskruidextracten en fluoxetine verhoogden het 5-HT niveau in de hersenschors. Het met flavonoiden verrijkte extract verhoogde de 5-HT en 5-HIAA niveaus in de tussenhersenen, en de 5-HT en noradrenaline en dopamine-niveaus in de hersenstam. Beide St Janskruidextracten verhoogden het noradrenaline en dopaminegehalte in de tussenhersenen. Vergelijkbare resultaten voor het met flavonoïden verrijkte extract werden gemeld in een latere studie, waarbij gelijksoortige onderzoekstechnieken werden toegepast. Daarbij werd aangetoond dat in die gevallen het tryptofaangehalte niet veranderde, maar dat de 5-HT (serotonine) en de 5 HIAA niveaus in de hersenschors, de tussenhersenen en de hersenstam aanzienlijk werden verhoogd tot 125-500 mg/kg. Andere proeven, waarbij getracht werd te onderzoeken welke de effecten zijn van de verschillende bestanddelen van sint-janskruid zoals hypericine, pseudohypericine, hyperforine, amentoflavone, quercetine en anderen toonden aan dat een aantal bestanddelen invloed uitoefenen op de neurotransmitterhuishouding. Amentoflavone lijkt het meest het serotoninegehalte te verhogen, alsmede een heropnameremmende werking te hebben op dopamine-, opoïde-, en bezodiazepinereceptoren. Hypericine lijkt vooral een dopamine- en noradrenalineheropnameremmer te zijn. (Sommige fabrikanten van sint-janskruidpreparaten voegen hypericine toe om te voldoen aan HPLC analyses die anders geen 0,3% gehalte zouden vaststellen. Normaliter bevatten hydroethanolextracten 0,3% hypericine volgens de minder precieze spectophotometrie methode maar minder volgens de HPLC methode. Dit zal van invloed zijn op de werking d.w.z meer hypericine dan gebruikelijk betekent mogelijk meer opwinding, minder rust en is derhalve minder geschikt voor mensen die neigen naar agressiviteit, manieën of psychoses. )

Andere farmacologische studies

Sint-janskruidextracten verminderde in twee onderzoeken met alcoholistische ratten de behoefte aan alcoholinname aanmerkelijk. Reageerbuisonderzoek en dierproeven met uitwendig toegepaste Sint janskruidpreparaten toonden ontstekingsremmende en antibacteriële effecten aan. De antibiotische werking wordt toegeschreven aan het bestanddeel hyperforine. Van hypericine zijn in vitro (reageerbuis) en in vivo (dierproeven) sterke antivirale effecten gemeten bij bestrijding van het Friend Leukemia virus en tegen een agressief retrovirus.

Conclusies

Indicatie: Tijdelijke periodes van lichte tot matige depressiviteit (zie ICD classificatie hieronder) (Bij ernstige, langdurige depressies waarbij reeds tricyclische en/of ssri antidepressiva tevergeefs zijn geprobeerd zal sint janskruid waarschijnlijk ook geen verbetering geven) Dosering (met preparaten gebaseerd op alcohol extracten van 50-60 % ethanol of 80% methanol): Kinderen van 6-12 jaar: halvering van de dosis die gebruikelijk is bij volwassenen, echter uitsluitend onder medisch toezicht. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: dagelijks 450-1050 mg Dosering (met kruidentincturen): Dagelijks 3-4,5 ml Dosering (met kruidenthee): Dagelijks 2-4 gram Gebruiksduur: Onbeperkt. Als de symptomen langer dan 4-6 weken aanhouden is medisch advies gewenst.

Contra-indicaties en waarschuwingen:

Wisselwerking St Janskruid met geneesmiddelen. Een wisselwerking wil zeggen dat middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. St Janskruid kan de werking van geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. St Janskruid versterkt de werking van het leverenzym cytochroom P450 waardoor een aantal geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een geringere werking hebben. Bij gebruik van een geneesmiddel in combinatie met een middel met Sint Janskruid wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker die u nadere informatie kan geven of de combinatie tot een dergelijke wisselwerking kan leiden of niet. Dat geldt als u wilt beginnen met St Janskruid maar ook als u het gelijktijdig gebruik van St Janskruid met één van onderstaande middelen wilt stoppen.

Waargenomen is dat St Janskruid de werking van de volgende geneesmiddelen kunnen verminderen:

· Remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en autoimmuunziekten: ciclosporine;
· Antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol (o.a. Sintrom) en fenprocoumon (o.a. Marcoumar);
· Anti-epileptica: fenobarbital en fenytoïne;
· Luchtwegverwijders: theofylline;
· Hartglycosiden bij hartfalen en hartritmestoornissen:digoxine;
· Remmers van het hiv-virus: indinavir, efavirenz, evirapine
. simvastatine
. middelen tegen neerslachtigheid zoals amitriptyline en nortriptyline
. benzodoazepinen toegepast als slaapmiddel zoals midazolam
. diverse triptanen tegen neurologische aandoeningen
. middelen toegepast bij kanker zoals imatinib en irinotecam

St Janskruid kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Gelijktijdig gebruik wordt afgeraden. Bij gelijktijdig gebruik van Sint Janskruid en bepaalde types van de anticonceptiepil (combinatie ethinyloestradiol en desogestrel, ook wel sub 50 genoemd) zijn in een incidenteel geval doorbraakbloedingen geconstateerd. Als er een doorbraakbloeding optreedt, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Zoals bij gebruik van elk antidepressivum geldt ook voor Sint Janskruid dat het therapeutisch effect pas merkbaar is na 2-4 weken. In het begin van de behandeling zou in sommige gevallen een verhoogd risico voor zelfmoordpogingen kunnen ontstaan vanwege de farmacokinetische interval tussen het tijdstip van inname en het bereiken van de benodigde concentratie in het bloed. Als in een periode van 4 weken daarna geen resultaten worden bereikt, dient de behandeling gestaakt te worden.

Zwangerschap en lactatie: Uit onderzoeken bij mensen zijn geen gegevens bekend. In overeenstemming met de algemene benadering bij zwangerschap en lactatie dient ook Sint Janskruid niet zonder medisch advies en toezicht gebruikt te worden.

Effecten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines: Er wordt geen negatieve invloed van Sint Janskruid op algemene vaardigheden of de rijvaardigheid gemeld.

Ongewenste bijwerkingen

Bij doses van meer dan 6 gram sint-janskruid per dag kunnen incidenteel verschijnselen van lichte maag en darmklachten, misselijkheid, rusteloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn of allergische reacties optreden. Een bericht van manie werd gemeld bij twee patiënten met een latente bipolaire stoornis. Bij een patiënt die vier weken dagelijks 500 mg sint-janskruid in poedervorm gebruikte, deden zich symptomen voor van een brandend gevoel in het gezicht, op de handruggen, de armen en de beide benen na blootstelling aan zonlicht. De symptomen, die na staking van de behandeling verdwenen, bleven overigens beperkt tot die gedeelten van de huid, die aan direct zonlicht waren blootgesteld. Stoornissen aan het gevoels- en bewegingsapparaat werden niet gemeld. Bij een andere patiënt die drie jaar lang dagelijks 240mg Sint Janskruid had gebruikt deed zich een jeukende huiduitslag voor op plaatsen die eveneens aan zonlicht waren blootgesteld. Nadat de inname van SintJanskruid was gestopt verdwenen de symptomen in een tijdsbestel van twee weken geheel. Gezonde personen die gedurende 15 dagen behandeld werden met een alcoholisch aftreksel van sint-janskruid (met 5,6 mg totaal-hypericine dwz een zeer hoge dosering) vertoonden een geringe gevoeligheid voor licht hetgeen zichtbaar werd door verandering in huidpigmentatie. Gewenst of ongewenst: aan St Janskruid worden diuretische (vochtafdrijvende) eigenschappen toegeschreven, hetgeen in diverse onderzoeken als neveneffect wordt gemeld.

Overdosering Ernstige door licht veroorzaakte reacties kunnen voorkomen wanneer hogere doses worden ingenomen dan therapeutisch gebruikelijk is. Bij gezonde personen komt overgevoeligheid voor licht na inname van een eenmalige dosis van 3600 mg (echter niet bij een dosis van 900 of 1800 mg) Sint Janskruid voor of bij een alcoholisch extract met 11.25 mg totaal-hypericine. De toxische reacties op licht kunnen dus onder meer huiduitslag, pruritus (jeuk) en erythema (rode vlekken) omvatten. Behandeling bestaat uit het vermijden van blootstelling aan direct zonlicht.

Gradatie van hevigheid bij depressiviteit volgens het ICD-10 systeem **

1. Lichte depressiviteit (doet zich periodiek voor, waarbij minstens sprake is van twee hoofdsymptomen en twee begeleidende symptomen volgens de ICD-classificatie)

2. Matige depressiviteit (hierbij is sprake van twee of drie hoofdsymptomen en minstens drie of vier begeleidende verschijnselen die zich vaak voordoen tijdens de eerste periode)

3. Zware depressiviteit (alle hoofdsymptomen en in elk geval vier van de begeleidende verschijnselen, soms van psychotische aard) Diagnostische kenmerken van depressiviteit volgens het ICD-10 systeem

Hoofdsymptomen Zwaarmoedigheid Zich neerslachtig voelen Gebrek aan belangstelling voor de buitenwereld en haar genoegens Vermoeidheid en gebrek aan energie

Begeleidende verschijnselen Slaapstoornissen Schuldgevoelens en gevoel van waardeloosheid Verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen Gebrek aan concentratie Gebrek aan eetlust Verminderde seksuele libido . Gedachten aan zelfmoord en pogingen daartoe Opwinding of juist traagheid bij het spreken en bewegen Gewichtsverlies · **( International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10 de editie)

Bronnen: European Scientific Cooperative On Phytotherapy Monographs, 2003; British Medical Journal, 1993; Natural Alternatives to Prozac, M.T. Murray, 1996; J. of Geriatric Psychiatry, 1994; British Medical Journal, 2005 + de in de tekst gelinkte studies.

Gerelateerde posts: St janskruid, superieur antidepressivum Vitamine D, depressies en St Janskruid

[ad#ad-2]

Share

955 reacties “Sint-janskruid

 1. bedankt Anton.Weet uit onderzoeken dat in o.a Amerika en Duitsland tegen woordig overgegaan wordt opst.janskruid.Neem het vanaf vgisteren s.avonds in .Is voor mijn gevoel beter.

 2. Goedenavond. Ik gebruik nu nog maar twee tabletten sint janskruid als onderhoudsdosering. Af en toe gebruik is rescue bij extra stress. Op dit moment heb ik af en toe zoveel stress dat ik overweeg om passiflora extra sterk te gaan gebruiken van dr. VOGEL. Kan dit samen met het STJ en kan ik t vergelijken met de rescue of is t een steviger middel?

 3. Barbara, Passiflora Complex en Sint Janskruid gaan prima samen, maar het is moeilijk te zeggen of het ene middel beter werkt dan het andere (Rescue). Dat heeft te maken met biochemische individualiteit; wat bij de een helpt doet bij de ander niets. Bij chronische stress adviseer ik wel altijd naar oorzaken te zoeken en te proberen die aan te pakken. Als er sprake is van chronische stress dan hebben wij goede ervaringen met Rhodiola Rosea en Valeriana Officinalis als kruidenpreparaten die beide rustgevend werken. Extra ondersteunend werken dan het mineraal magnesium(citraat) en de vitamine C, die mentale uitputting voorkomen.
  gr. Anthon

 4. Weten jullie misschien of je het suplemment sam-e samen met rhodiola kan nemen?

 5. Desiree, dat kan, maar dan wel met een interval van enkele uren. Dus bijvoorbeeld Rhodiola s’ morgens en S-Adenosylmethionine (SAM-e) s’avonds of vice versa.
  Lees voor verdere informatie ook het artikel ”SAM-e samen met antidepressiva bij zware depressies” – op deze site.
  gr. Anthon

 6. L.S.,

  kan SJK veilig met melatonine gebruikt worden? En wat vinden jullie van vitamine b8/inositol bij milde depressie? Bvd!

 7. Plus, hebben jullie ervaring met Ashwagandha? (Zag hier en daar wel al Rhodiola genoemd worden)

 8. Robbert, om op je eerste vraag in te gaan:
  1. de combinatie SJK en melatonine hoeft bij jou niet perse problemen te geven- e.e.a. hangt af van de wijze waarop iemands hersenstofwisseling functioneert – maar op grond van gegevens uit de farmacologie, raad ik het niet aan. SJK werkt vermoedelijk als SSRI en bekend is dat melatonine de werking van SSRI’s kan verminderen of in sommige gevallen zelfs teniet kan doen (fluoxetine doet dat).
  2. Inositol is nodig voor het goed functioneren van verschillende neurotransmitters (acetylcholine en serotonine) en is in staat depressieve gevoelens en angst en paniekaanvallen te verminderen. Ik ben echter geen voorstander van het gebruik van onderdelen van het B-complex, maar adviseer bij mentale problemen liever een hooggedoseerd vitamine B-complex, waar inositol ook deel van uitmaakt. Liever het hele orkest dan alleen de trompetten, om het in muziektermen uit te drukken !
  3. Ik heb geen ervaring met Ayurvedische Geneeskunde en kan je derhalve geen informatie verstrekken over de werking van Ashwagandha. Ik veronderstel dat internet je op dat gebied verder kan helpen.
  gr. Anthon

 9. ik heb een vraag over de dosering van hyperiplant. Ik slik nu 8 weken 900 mg per dag verdeeld over 3 tijdstippen. Volgens de bijsluiten de max dosering.. Ik slik het ivm mijn angsstoornis en onrustig gevoel. Ik merk dat het effect heeft maar nog niet genoeg. Kan ik de dosering veilig verhogen? In Duitsland wordt het gebruikt als regulier antidepressiva maar wel in hogere doseringen dan 900 mg?

 10. Rinske, van hypericum (Hyperiplant) zijn ook bij overdosering geen intoxicatieverschijnselen gemeld. Dat betekent overigens niet dat dit middel -zoals bij gebruik van elk medicijn geldt -ongelimiteerd geslikt kan worden. De dosering kan in elk geval zonder bezwaar worden verhoogd naar 1200 mg per dag. Ik ga er dan vanuit dat je geen andere middelen slikt. Er kan overigens wel een verhoogde gevoeligheid voor zonlicht ontstaan, maar aangezien we de winter naderen hoeft dit niet direct op problemen te stuiten. Het gebruik van Sint Janskruidpreparaten vraagt wel meer van je lichaamsgehalte vitamine D3- het is dus verstandig daar 2 x daags 1000 i.e. van bij te slikken- zie het betreffende artikel op deze site.
  gr. Anthon

 11. Hallo Anton, ik moet maagzuurremmers gebruiken en dat kan beter niet in combinatie met st Janskruid. Wat raad je me aan? Ik slik dagelijks 900 mg st jans kruid extract.

  Ik heb niet zo’n zin om even geen st Janskruid te gebruiken.

  groetjes, jel

 12. Jeltje (uit Fryslan ?), bij maagzuurremmers denk ik aan omeprazol of pantoprazol.
  Sint Janskruid kan inderdaad de bloedspiegel van een maagzuurremmer verlagen. Maar het probleem bij maagzuurremmers is ook weer dat door verhoging van de ph in de maag de absorptie en werkzaamheid van een aantal stoffen kan afnemen. Daar komt bij dat het langdurig gebruik van maagzuurremmers ook nog eens leidt tot vitamine B12 en magnesiumtekort, die juist zo nodig zijn voor een goede mentale gezondheid. Een niet zo makkelijk op te lossen probleem dus. Blijf beide medicijnen gebruiken en kijk de situatie voorlopig een aantal weken aan. Als de klachten verergeren dan is een tweede bezoek aan de huisarts in elk geval aan te raden.
  gr. Anthon

 13. hallo
  ik slik al jaren antidepresivia en ben er helemaal klaar mee!! niks werkt meer bijna alles al gehad
  weet niet eens meer wie of wat ik ben
  wat kan ik het beste doen om over te stappen op natuurmiddelen? en dan ? hoe ga ik dat doen
  heel graag advies ik slik nu 3 druppels chipramil en 1 mg loraepam

 14. Annoeska, als je al jaren reguliere antidepressiva gebruikt en je er- zoals je zegt- klaar mee bent, wat verwacht je dan van niet synthetische antidepressiva ? Aangezien ik niets weet van de achtergronden van je probleem is het mij niet goed mogelijk daar een gedegen advies voor te geven. Bovendien slik je nu nog een aantal medicijnen die niet gecombineerd kunnen worden met middelen als bijvoorbeeld Sint Janskruid. Mag ik je daarom het advies geven een orthomoleculair werkend arts te raadplegen, die achtergronden en oorzaken van je situatie bekijkt en daar zijn medicatie op afstemt ? Je kunt iemand vinden op http://www.mbog.nl All the best !
  Anthon

 15. Beste, is het mogelijk SJK te combineren met Rhodiola? Ik las ergens dat ze gelijkenissen vertonen met resp. SSRI en MAO-remmers; dat zal dan geen raadzame combinatie zijn? Alvast bedankt!

 16. Bob, ik heb geen informatie kunnen vinden waarbij het gecombineerd gebruik van SJK en Rhodiola wordt ontraden. Er zijn zelfs fabricaten in de handel die beide middelen te samen met 5-HTP combineren. Het gaat hier immers ook niet om sterke reguliere antidepressiva, maar wat ”zachter” werkende preparaten. Of Rhodiola overigens een meerwaarde oplevert naast SJK valt moeilijk te zeggen. Kijk dus even wat de beide producten doen.
  gr. Anthon

 17. Goedemiddag,

  Ik zou graag weer starten met sjk maar de artsen willen mij maar aan de chemische AD hebben ivm wat licht verhoogde leverwaarden. Als je de bijsluiter van bv zoloft leest dan staat er dat je bv leverontsteking kan krijgen. Ik begrijp werkelijk niet waarom sjk dan afgeraden wordt. Heb jij daar misschien een antwoord op?
  alvast bedankt.
  mvg. Christien

 18. Christien, wij kunnen veel, maar gedachten lezen van artsen en medisch specialisten valt helaas buiten onze mogelijkheden. De meest voor de hand liggende verklaring zou kunnen zijn dat je behandelend arts niet overtuigd is van de werking van SJK. Bedenk dat de studie van de geneeskrachtige werking van kruiden – de fytofarmacologie- geen onderdeel vormt van de huidige medische opleiding. Het is artsen dan ook niet altijd kwalijk te nemen dat zij op dat gebied de stelregel ”wat de boer niet kent eet hij niet” volgen. Of je SJK wel of niet moet gebruiken staat niet aan ons ter beoordeling. Zoals collega Adriaan is zijn artikel duidelijk heeft beschreven is SJK een bewezen effectief middel bij matige depressiviteit. Maar net als bij synthetische antidepressiva is ook SJK geen wondermiddel, maar wel de moeite van het proberen waard. Al zou het alleen maar zijn vanwege de weinige bijwerkingen.
  gr. Anthon

 19. Dag Anthon,

  ik heb weer even een vraagje. Kan je last krijgen van spierspanning als je sjk neemt. Had het ook bij de zoloft. Om die reden ben ik er ook meegestopt. Kan het me eigenlijk niet herinneren van de vorige keer.
  mvg. Christien

 20. Christientje, bij sertralinehydrochloride (Zoloft) kunnen tremor (beven), hypertonie (spierspanning) en spierpijn op een schaal van 1-10% bij gebruikers voorkomen. Dat wordt in de farmacie aangeduid als ”vaak”. SJK heeft een bijzonder laag bijwerkingenprofiel, maar een heel enkele keer kan het bij personen die daar gevoelig voor zijn wat rusteloosheid veroorzaken. Dat kan bij langdurig gebruik overigens ook weer verdwijnen. Blijven die klachten bij jou echter toch bestaan dan is het wellicht verstandig naar een ander middel uit te zien.
  gr. Anthon

 21. Dank voor je snelle antwoord. Aan welk termijn moet ik dan denken? Slik het nu pas 3 dagen. Neem aan dat het geen gevaarlijke bijwerking is?

  mvg. Christien

 22. Christien, in het algemeen begint SJK na ongeveer 6-8 weken zijn werk te doen als de bloedplasmaconcentratie op niveau is. Voor die tijd doet SJK bij de meeste mensen (nog) niets. Alle eventuele bijwerkingen van SJK zijn niet gevaarlijk en verdwijnen vanzelf weer als met het gebruik wordt gestopt. En zoals bij veel (niet alle) geneesmiddelen geldt is de werkzaamheid van SJK beter als het op een lege maag wordt ingenomen en verdeeld over 2 of meer doseringen per dag.
  gr. Anthon

 23. Dag Anthon,

  ik neem nu ruim twee weken 3x daags hyperiplant. Ik merk er nog helemaal niets van. Soms denk ik zelfs dat het een tikje erger is geworden. Zou ik niet al iets moeten merken denk jij?

  mvg. Christien

 24. Christientje, je bent een beetje ongeduldig. Kijk nog eens even naar de termijn die ik op je eerdere vraag noemde ?!
  gr. Anthon

 25. Ik zie nu pas dat ik het al eerder gevraagd hebt, sorry. Tja geheugen is ook niet optimaal op het ogenblik.
  toch bedankt voor je reactie.

  groet Christien

 26. Dag Anthon,

  hier weer even een vraagje van juf ongeduld. Ik slik nu ruim 3 weken sint janskruid (hyperiplant) ik heb nu een paar dagen het gevoel gehad dat het ging werken maar sinds zaterdag gaat het weer mis. Kan dit erbij horen of moet je telkens een stapje vooruit gaan zonder terugvallen?
  alvast hartelijk dank.

  mvg Christien

 27. Christien, dat kan inderdaad betekenen dat de motor begint aan te slaan. Maar net als auto`s in de winter die met een koude motor wat moeilijk op gang komen, raad ik je aan toch nog even geduld te hebben tot de boel stationair draait. Dat die motor af en toe dan toch nog even “sputtert” hoort daar bij…..
  gr. Anthon

 28. Dag Anthon,
  Ik zit deze website door te lezen over St Janskruid. Ik loop al ruim 3 maanden rond met volgens de arts ernstige depressiviteit, hoewel ik het wel mee vind vallen. Ik heb momenteel CGT, en ik slik St Janskruid nu ruim 2 weken. De arts is van mening dat het bij mij niet zal aanslaan, gezien hij synthetische AD beter vind en ik volgens hem ‘te’ depressief ben dat het gaat helpen. Toch wilde ik het proberen, omdat ik een sterke afkeer heb jegens synthetische AD en St Janskruid weinig tot geen bijwerkingen heeft + homeopatisch is. Alleen zijn m’n klachten wat betreft depressiviteit en angsten (nog) niet afgenomen. Is het nog raadzaam om met dit middel door te gaan?
  Alvast ontzettend bedankt voor het lezen van mijn bericht en alle moeite die je doet om de vragen van mij en de andere mensen te beantwoorden.
  Mvg,

  John

 29. Beste John, depressiviteit is een gecompliceerde aangelegenheid. De orthomoleculaire geneeskunde is een stroming binnen de medische wetenschap die sterk op causaliteit is gericht. Dat wil zeggen dat altijd geprobeerd wordt de oorzaak van een probleem te vinden en zo mogelijk op te lossen. Dat is bij depressiviteit niet altijd eenvoudig. Ik kan mij dan ook voorstellen dat je arts voor dit probleem een aanpak volgt met snelle resultaten. Bij Sint Janskruid moet toch minstens gerekend worden op een verbetering na ongeveer 6-8 weken. En ook dan is Sint Janskruid geen wondermiddel en kan het zomaar zijn dat je er weinig of geen baat bij hebt. Mijn advies is: probeer het en zie wat het doet. Blijf verder in nauw contact met je dokter en probeer de oorzaak van je probleem te achterhalen. Prof. Scherder van de V.U. in Amsterdam heeft onlangs een bijzonder boek geschreven met de titel “Laat je hersenen niet ZITTEN”. Hij raadt mensen met depressiviteit aan om zoveel mogelijk in de buitenlucht te bewegen- wandelen, fietsen etc. Dat is niet alleen goed om de gelukshormoontjes in je hersenen een flinke boost te geven, maar zou ook vormen van dementie kunnen tegengaan…All the best !
  Anthon

 30. Beste Anthon,
  Ontzettend bedankt voor je antwoord. De enige vraag die mij nog resteert is of het slikken van st janskruid wellicht vormen van acne kan toenemen. Ik heb gedurende mijn pubertijd last van acne gehad, maar in mijn eind tiener en twintigjaren (ik ben nu 23) vrijwel niet meer. Sinds ik ben begonnen met het slikken van sint janskruid en daarvoor een ander middel (‘mood support’ van Orthica) heb ik weer erge last van acne op mijn gezicht. Ik heb geen idee of er wellicht een verband bestaat, maar ik wilde het toch even aan je vragen.

  Verder ben ik het helemaal met je eens, maar af en toe is het echt makkelijker gezegd dan gedaan helaas. Soms is het ontzettend lastig.

  Nogmaals bedankt voor je antwoorden en alle moeite die je doet.
  Mvg,

  John

 31. John, sommige personen hebben inderdaad als bijverschijnsel van Sint Janskruid een vorm van uitslag. Dit is overigens geen acne, maar is wel net zo vervelend. Het betreft hier een allergische reactie die vanzelf weer ophoudt als met de inname van Sint Janskruid wordt gestopt. Wat de ondersteuning bij je probleem aangaat: het is altijd goed om een maatje te hebben die je stimuleert en aanmoedigt om te gaan wandelen, het liefst in de natuur. In je eentje is het moeilijk om boven de depressiviteit uit te stijgen. Ik raad je tevens aan om de rubriek “psychische klachten” op deze site eens te raadplegen. Adriaan en ik hebben diverse artikelen geschreven over voedingstekorten die soms ten grondslag liggen aan depressiviteit. Mocht je er helemaal niet uitkomen dan is een consult bij een orthomoleculair arts die affiniteit heeft met de behandeling van mentale problemen zeker een aanrader ! Zie http://www.mbog.nl
  gr. Anthon

 32. Dag Anton
  Hoop dat jij me kunt helpen
  Heb 7 jaar paroxetine geslikt,wilde stoppen en kreeg amytripteline omdat je daar makkelijker mee kunt stoppen.Nu ben ik doodziek,buikpijn ,overgeven en al 10 kg afgevallen.Ik wil ook overstappen naar St Kruid,maar dan moet ik met de amytripteline afbouwen en dan word ik natuurlijk ook weer ziek
  Heb de paroxetine gekregen voor hyperventlatie
  Hoop dat jij me kunt helpen,dit hou ik niet lang meer vol
  gr Corrie

 33. Beste Corrie, hoe beroerd je situatie ook is, het advies om wel of geen reguliere antidepressiva of antipsychotica te gebruiken behoort niet tot onze competentie, en dient altijd in samenspraak te geschieden met de voorschrijvend/ behandelend arts.
  Of Sint Janskruid voldoende in staat is de ontstane leemte in je medicatie op te vangen
  kan ik onmogelijk zeggen en zal alleen de tijd leren. Maar voordat je overschakelt zou ik dit zeker eerst met de psychiater bespreken. Hij / zij kent je situatie het best.
  gr. Anthon

 34. Goedemorgen Anthon,

  slik nu 5 weken sjk en ben er zeer tevreden over. De depressieve klachten zijn zeker voor 80% afgenomen en hoop dat die andere 20% ook nog verdwijnen. Helaas heb ik wel weer last van paniek klachten (dit overigens liever dan die somberheid) zou het sjk hier ook nog iets in kunnen betekenen denk jij?

  fijne zondag.

 35. Hallo Christien, ben blij dat te horen ! Je kunt de angstdempende werking van SJK een extra zetje geven door het gebruik van een heel oud middel: Valeriaan – ik herinner mij nu ineens dat ik over dat bijzondere kruidje zo`n 50 jaar geleden mijn allereerste artikel schreef in een vakblad voor drogisten… Je kunt Valeriaan gebruiken in tablet of tinctuurvorm. 3 x daags zo`n 10-30 druppels op een lege maag in een glas water(smaakt niet aangenaam en ruikt naar bedorven boter…). Overigens is het altijd aan te bevelen SJK in combinatie met vitamine D3 te gebruiken. Verder: eet voor de positieve werking van omega-3-vetzuren op de hersenbiochemie 3 x per week vette vis en zet tijdelijk een streep onder het gebruik van cafeinehoudende dranken, alcohol en producten waarin geraffineerde suikers zijn verwerkt. Genoeg huiswerk voor vandaag ?
  gr. Anthon

 36. Beste Anthon/Adriaan, wellicht een beetje “off-topic”, niettemin: kan melatonine veilig gebruikt worden met rhodiola? Alvast veel dank voor jullie antwoord!

 37. Bob, gezien je vraag van (25) november vorig jaar krijg ik de indruk dat je wat combinaties op het slaapgebied uitprobeert. Echter ook hier weer een gelijkluidend antwoord: er is mij geen informatie bekend waaruit een onverenigbaarheid van melatonine en rhodiola blijkt. Omdat uit onderzoek is gebleken dat rhodiola het serotoninegehalte met wel 30% kan verhogen raad ik je aan dit kruidje s`morgens te nemen en de melatonine s`avonds. Dat weet je zeker dat ze elkaar niet dwars zitten !
  gr. Anthon

 38. Goedemorgen Anthon.

  ik slik nu 7 weken sjk en de laatste 3 weken gingen echt super, nu gaat het sinds eergisteren ineens weer slechter voel weer die sombere buien opkomen . Moet ik nu concluderen dat het toch niet het goede middel voor mij is of kan het inderdaad gaan met ups en downs? Ik hoop natuurlijk op dat laatste.
  Ook jeuken mijn benen heel erg sinds een kleine week kan dit alsnog een reactie zijn na zoveel weken? Alvast dank voor het lezen.
  fijne zondag.

 39. Christien, depressiviteit is een heel complex probleem, waarbij elk mens ook nog eens zeer verschillend op medicatie reageert. Het is vanaf mijn schrijftafel heel moeilijk in te schatten wat er precies in jouw hersenstofwisseling gaande is. Mijn advies luidt: blijf in elk geval voorlopig aan de SJK, en mocht de jeuk ondraaglijk zijn/worden dan is het goed om naar andere wegen te zoeken. Zoek ook naar de diepere oorzaken van je probleem, ga de natuur in, zorg voor voldoende slaap, let op gezonde voeding en houd contact met iemand waarmee je je gevoelens kunt delen. All the best !
  gr. Anthon

 40. Dag Anthon.

  Ik ben na 13 jaar ad slikken en na gestopt te zijn teruggevallen in een depressie. liever wil ik niet opnieuw aan de AD beginnen. Ik slik al st janskruid 1500 mg. En wil daar rhodiola/ltheanine/htp5 aan toe voegen. Betreft hooggedoseerde middelen
  Kan dit? Ik las in eerdere berichten dat het eigenlijk geen probleem is… wat zou je adviseren in de sterkte van deze suplementen en tijd van inname?
  Moet ik verder nog ergens op letten waar deze suplementen aan moeten voldoen?
  Ik hoor het graag van je..vast bedankt!

  Vr gr Henk

 41. Henk, in de door jou genoemde combinatie zie ik geen bezwaar. Het beste is altijd – om de werkzaamheid te verhogen- de middelen een half uur voor of twee uur na een maaltijd in te nemen. Het is verstandig om farmaceutisch gekwalificeerde preparaten te gebruiken – verkrijgbaar in de apotheek of vitaminespeciaalzaken. Over de dosering valt moeilijk iets te zeggen omdat ik je persoonlijke omstandigheden niet ken. In eerste instantie is het altijd verstandig om de op de verpakking aangegeven dosering te handhaven. Bij gebleken effect kan dit gehandhaafd blijven. Helpt het te weinig kan de dosering verhoogd worden. Het is ook verstandig eens te bladeren door de artikelen die Adriaan en ik over depressiviteit op deze site hebben geschreven. Daarin bevelen wij naast het gebruik van omega-3-vetzuren en vitamine D3 aan, ook te wandelen, sporten, voldoende water te drinken en een maatje te zoeken waar je mee kunt praten over je gevoelens. Het moge duidelijk zijn dat bij depressiviteit slechts een zeer matig van alcohol , koffie en thee is toegestaan. Maar een overdaad aan groente en fruit, en het zo min mogelijk suiker en suikerrijke producten consumeren wordt van harte aanbevolen. All the best !
  gr. Anthon

 42. Dag Anthon

  Dank je voor de duidelijke uitleg!! ik heb nog wat vraagjes.
  Stel dat ik na gebruik van deze middelen en de andere middelen die je omschrijft na twee maanden nog zo depressief ben. en geen gevoel heb dat het gaat helpen, Zou je dan adviseren om weer over te stappen op AD
  St janskruid en visolie slik ik beide zeer hoog gedoseerd al 7 maand.
  Vitamine D ook. Deze waarde stond ook laag: 49
  Totaal ben ik nu 10 maand van de AD af.
  De psycholoog adviseerd me zo snel mogelijk weer met AD te beginnen. Maar wil het zo graag een kans geven op de natuurlijke manier.
  Kan ik je ook rechtstreeks bereiken onder een emailadres?

  Vr gr Henk

 43. Beste Henk, wij hebben niet de gewoonte om vragen te beantwoorden via onze eigen emailadressen. Zoals je in “Over Vita-Info”kunt lezen zijn onze voedingskundige adviezen van algemene aard en kunnen en willen wij geen persoonlijke richtlijnen verschaffen. In mijn artikel “Suppletie, ja of nee ?” en dan in de alinea “kwaliteitsverschil” vind je enkele criteria waaraan een goed voedingssupplement moet voldoen. Of je wel of geen reguliere antidepressiva dient te gebruiken is iets dat je zelf moet beslissen. All the best !
  gr. Anthon

 44. Dag Anthon,

  ik slik nu bijna 3 maanden sjk. Het ging weken lang weer heel goed. Was weer blijer geen paniek enz. Kortom een verademing. Nu gaat het helaas weer minder, kan me weer somber voelen of heel vlak. Ben nu bang dat het toch niet het goede middel is maar bedenk dan dat het ook weer heel goed is gegaan. Nou ja kortom ik hoop eigenlijk dat jedit heherkent en dat dit normaal is.

  mvg. Christien

 45. Christien, na regen komt zonneschijn, na zonneschijn
  ook weer regen, maar daarna toch weer zonneschijn, je zult het zien !
  gr. Anthon

 46. Beste Anthon, ik ben met thee van SJK begonnen ,ik heb het in mij tuin staan.
  Hoeveel gram van bladeren en bloem moet ik dagelijks gebruiken? Ik las ergens 4 tot 6 gram, klopt dat als je de hele plant gebruikt? groet Noor

 47. Noor, dat is moeilijk te zeggen en hangt af van de hoeveelheid werkzame stoffen – hypericine e.d.- die in de plant aanwezig dienen te zijn. Apothekers spreken in zo`n geval van gestandaardiseerde extracten als het om effectiviteit gaat. Als je daarom echt zeker van je zaak wilt zijn verdient de aanschaf van een bestaand preparaat natuurlijk de voorkeur. Je voorstel om 4-6 gram voor de thee te gebruiken kan in elk geval geen kwaad, mits je daarnaast geen reguliere antidepressiva slikt.
  In dat geval zou ik er niet aan beginnen. Kijk ook nog even naar de mogelijke interacties met andere medicijnen die collega Adriaan in zijn uiteenzetting heeft vermeld.
  gr. Anthon

 48. Dag

  Na 7 jaar paroxetine 20 mg,ben ik gestopt,eerst naar 10 mg en toen gestopt,te snel,denk ik
  Ben bij een orthomolucaite arts geweest en veel vitaminen gekregen oa;pantotheenzuur-250,cytozyme-AD,Brain Relax,brain Moodvitamine B12 merj golden Naturals1000mcg, en rhodiola
  Slik dit nu 14 dagen,maar merk geen vooruitgang.mijn klachten zijn,buikpijn,tintelingen,10 kg afgevallen.
  wordt een beetje wanhopig,mijn HA zegt,slik maar weer paroxetine,maar ben al 7 weken zonder.
  zijn dit afkikkingsverschijnselen,ben veel buiten ,wandelen met de hond,wil ook weer gaan hardlopen,maar wordt dan beroerd.Wat raadt u mij aan,krijg er echt genoeg van,wil me weer fit voelen
  gr Corrie

 49. Mijnheer/mevrouw Sibrandi, u zult echt nog wat geduld moeten hebben. Zeven jaar paroxetine slikken wordt niet in 14 dagen ongedaan gemaakt. Houd u zich strak aan het advies van uw orthomoleculair arts en accepteert u de komende weken deze vervelende verschijnselen. Over een week of zes hoop ik van u te vernemen dat u zich wat beter voelt. All the best !
  gr. Anthon

 50. Hallo ik voelde mij bijna een jaar slecht , angstig bang om flauw te vallen enzo de dokter schreef mij escatilopram voor maar na dat ik alles eens had geleezn zag ik het niet echt zitten om dit te nemen nu neem ik bijna 1 maand st janskruid gewoon 450mg per dag en ik voel mij goed ben er nog niet helemaal door maar wel al veel beter

 51. En ik heb nog een vraag ook weet hier iemand of je st janskruid en testogel samen mag gebruiken ? Mvg mathieu

 52. Mathieu, het Farmacotherapeutisch Kompas – handboek voor arts en apotheker ter beoordeling van medicijnen- geeft geen interactie tussen Sint Janskruid en testogel (androgel) aan. Ik ga er overigens vanuit dat je dit middel gebruikt op voorschrift van een arts. Hij/zij zal ongetwijfeld de risico`s bij gebruik van dit middel met je besproken hebben, zoals de onverenigbaarheid met bloedverdunnende en bloedsuikerverlagende medicijnen alsmede corticosteroïden. Het zonder medisch voorschrift toepassen van testogel is gezien de invloed op de hormoonspiegel beslist af te raden.
  gr. Anthon

 53. Dag Anton
  6 weken geleden een berichtje gestuurd.maar voel me nog steeds niet beter
  buikpijn,tintelingen,ben veel buiten,wandelen met de hond en ben nu aan het hardlopen,maar snel buiten adem,doe het nu onder begeleiding.Begin wel een beetje wanhopig te worden,duurt al zo lang,wil me zo graag weer fit voelen.slik nu nogslik nog een hoge dosis omega 31000 mhvitamine B complex 50,magnesium citraat en valeriaan
  dit duurt wel erg lang
  gr corrie

 54. Corrie, wellicht is het verstandig om opnieuw contact met je orthomoleculair arts op te nemen en je situatie nog eens grondig tegen het licht te houden. Wie zo lang als jij paroxetine heeft gebruikt zou eigenlijk gebaat zijn bij een ontgiftingskuur, zodat alle inwendige organen weer eens opgelucht kunnen ademhalen. Ortho-suppletie alleen is niet altijd in staat het lichaam van alle afvalstoffen te ontdoen; een extra zetje kan dan nodig zijn. Niet alle orthomoleculaire artsen hanteren deze zienswijze, maar dan is het zeker de moeite waard om iemand te vinden die dat wel doet. Veel meer en/of anders kan ik je niet adviseren.
  gr. Anthon
  gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>