Lycopeen

spagtomgezondheidseffecten van voedingsstof uit tomaten

De tot de carotenoïden behorende roodkleurige voedingsstof lycopeen is een belangrijke antioxidant. Van nature komt deze voedingsstof in menselijk weefsel in grotere hoeveelheden voor dan de andere carotenoïden zoals bèta caroteen. Dit kan wijzen op een grotere betekenis voor de gezondheid. Het komt vooral voor in tomaten. De opname, vanuit de darmen, van de carotenoïden is erg slecht bij rauwe groenten en fruit. Daarom zijn de beste bronnen van lycopeen gerechten met gebakken tomaten of tomatenpuree of oliehoudende tomatenlycopeencapsules. Aangetoond is dat lycopeen bescherming biedt tegen kanker. De bewijzen zijn het sterkst bij prostaatkanker. Uit een onderzoek onder 48000 Amerikanen bleek dat degenen die 10 of meer porties tomatenproducten per week aten na vijf jaar 35% minder risico op prostaatkanker hadden gelopen dan degenen die minder dan 1,5 porties tomatenproducten per week aten. Als alleen de best opneembare lycopeenbron, tomatensaus, in beschouwing werd genomen was dit percentage 66%. Zoals hieronder blijkt zijn er diverse klinische studies uitgevoerd met prostaatkanker patiënten en worden tomaten-lycopeenextracten en diëten rijk aan lycopeen veelvuldig gebruikt om hoge PSA gehaltes te verlagen. Naast de bescherming die lycopeen voor de prostaat biedt kan deze voedingsstof mogelijk ook van nut zijn om huidveroudering tegen te gaan, om astmatische klachten te verminderen en zou het gunstig kunnen zijn voor de bloedvaten.

Lycopeen therapeutisch bij prostaatkanker. 26 mannen met deze ziekte, zonder aangetoonde uitzaaiïngen, kregen drie weken voordat de prostaatklier (gedeeltelijk) operatief zou worden verwijderd 30mg tomatenlycopeen in capsules op oliebasis per dag of een placebo te slikken. Na analyse van het verwijderde klierweefsel bleek dat de lycopeengebruikers kleinere tumoren hadden dan de anderen (80% kleiner dan 4ml t.o.v. 45% kleiner dan 4ml). Bij 73% van de lycopeengebruikers trof men geen kankerweefsel aan buiten de prostaat. Dit was bij 18% van degenen die placebos hadden gekregen het geval. Ook was het PSA (prostate specific antigen) gehalte lager in de lycopeengroep. Hoe hoger het PSA gehalte hoe groter de kans op uitzaaiïngen. Dit waren zeer opmerkelijke verbeteringen na slechts 3 weken gebruik. Het gebruikte supplement was 2 x daags 250mg Lycomato tomatenextract dat o.a. 15mg lycopeen bevat. (Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention)

Een andere studie onderzocht het effect van pastagerechten op basis van het lycopeengehalte in tomatensaus op de DNA schade en het PSA gehalte van prostaatkankerpatiënten. Deze geven een indicatie van de toestand van de kanker. 32 patiënten kregen gedurende drie weken een dergelijk pastadieet dat 30mg lycopeen per dag bevatte. Na drie weken bleek het lycopeengehalte in het bloed te zijn verdubbeld en in de prostaat te zijn verdrievoudigd. DNA schade, gemeten in de witte bloedlichaampjes, daalde met circa 25 %. DNA schade in de prostaat was circa 30 % lager in de patiënten die het dieet hadden gevolgd dan bij andere patiënten. Het PSA (prostate specific antigen) gehalte was na de drie weken met circa 20% gedaald. (J. of the National Cancer Institute, 2001)

Caroteen, lycopeen en longkanker: Tot voor enkele jaren werd gedacht dat bèta caroteen aanzienlijke bescherming biedt tegen longkanker. Voeding rijk aan deze pro-vitamine leek deze bescherming te bieden. Tot bleek uit interventiestudies dat extra bèta caroteen deze bescherming niet biedt en zelfs de kans op longkanker onder zware rokers iets scheen te verhogen. Nu blijkt uit een grootschalig onderzoek dat andere carotenoïden, met name lycopeen en alfa caroteen, waarschijnlijk de bescherming bieden die ooit aan bèta caroteen werd toegeschreven.

Meer dan 124000 mensen werden 10 tot 12 jaar gevolgd. Gekeken werd naar de hoeveelheid carotenoïden in de voeding. Degenen met alleen een hoge bèta caroteen inname verkleinden de kans dat ze longkanker kregen enigszins. Belangrijker was het 25 respectievelijk 20% verminderde risico door het gebruik van veel alfa caroteen en lycopeen. Wortelen zijn de belangrijkste voedingsbron van alfa caroteen en tomaten van lycopeen. Volgens de onderzoekers biedt het eten van veel verschillende groenten en fruit de beste bescherming. Overigens zijn 90% van alle longkankerpatiënten rokers of ex-rokers. (www.msnbc.com, 2000)

Werking lycopeen en vitamine E bij prostaatkanker: Ratten met prostaatkanker kregen in hun voeding extra lycopeen of vitamine E of beiden of een placebomengsel. Na vier weken bleek dat bij de ratten die zowel de vitamine E als de lycopeen hadden gekregen er een veel groter aantal prostaatkankercellen waren afgestorven. Lycopeen verhinderde de locale omzetting van testosteron in dehydrotestosteron en verminderde de expressie van twee kankerbevorderende stoffen (IGF-1 en IL-6). Vitamine E verhinderde op andere wijze de plaatselijke werking van testosteron. Omdat deze mechanismen bij mensen hetzelfde kunnen zijn probeert men een soortgelijk onderzoek met prostaatkankerpatiënten op te zetten. (Faseb Journal, 2004)

Lycopeen en prostaatkanker: In dit Indiase onderzoek onder 54 prostaatkankerpatiënten met uitzaaiïngen die allen gecastreerd werden kreeg de helft 4mg lycopeen per dag te slikken. Om de drie maanden werden de patiënten onderzocht. Een botscan werd gemaakt, het PSA gehalte gemeten en plasproblemen beoordeeld. Na twee jaar bleek dat bij meer mensen in de lycopeengroep het PSA gehalte was genormaliseerd. Uit botscans bleek dat bij vier mensen uit de groep die alleen gecastreerd was er geen tumoren meer waarneembaar waren. Een dergelijke ‘complete response’ was bij 8 mensen in de lycopeengroep opgetreden. Ook wat betreft plasproblemen deden de mensen die de lycopeen hadden gekregen het gemiddeld beter. Na de twee jaar waren 19 van de 54 mensen gestorven. Zeven in de groep lycopeengebruikers en twaalf in de andere groep. (British J of Urology International, 2003)

Lycopeen, alleen tegen ernstige vorm van prostaatkanker: Een recent grootschalig onderzoek bestudeerde de relatie tussen het gehalte van een aantal voedingsstoffen en de kans op prostaatkanker. Van 1000 mannen met prostaatkanker en evenzoveel gezonde mannen werd het gehalte in het bloed van 7 carotenoïden – waaronder lycopeen – twee soorten vitamine E en vitamine A gemeten en met elkaar vergeleken. Een duidelijk verband tussen deze voedingsstoffen en prostaatkanker in het algemeen werd niet gevonden. Wel bleek dat carotenoïden in het algemeen en lycopeen in het bijzonder aanzienlijke bescherming lijken te bieden tegen gevorderde prostaatkanker. Bij personen met een hoog gehalte lycopeen kwam gevorderde prostaatkanker 60% minder vaak voor. Lycopeen lijkt daarom te helpen verhinderen dat lokale prostaatkanker die zeer vaak voorkomt (volgens deskundigen heeft de westerse man een 42% kans op prostaatkanker maar slechts 3% kans eraan te sterven) zich ontwikkelt tot een ernstige ziekte. (Am J Clinical Nutrition, 2007)

Het feit dat lycomato-lycopeencapsules een te hoog PSA gehalte verlaagt past in het beeld dat dit onderzoek suggereert en bij de twee onderzoeken onder prostaatkankerpatiënten.

Uit een ander onderzoek blijkt dat als lycopeen in combinatie met vitamine E aan prostaatkankercellen wordt toegevoegd dit de celwoekering doet stoppen. Andere voedingsstoffen waarvoor bewijzen c.q. sterke aanwijzingen bestaan dat ze bescherming bieden tegen prostaatkanker zijn groene thee, visolie, koolgroentes, rode wijn, vitamine d, selenium en vitamine E. Van de twee laatstgenoemde stoffen wordt dit n.a.v. een recent grootschalig onderzoek dat geen bescherming liet zien overigens weer in twijfel getrokken.

Lycopeen, aderverkalking en coronaire hartziekte: Volgens enkele recente epidemiologische studies (vergelijkingen tussen groepen mensen) biedt lycopeen mogelijk bescherming tegen hart- en vaatziekten. Uit één studie, onder 725 mannen van middelbare leeftijd bleek dat degenen met een laag gehalte lycopeen 3,3 maal meer risico liepen op een hartaanval of beroerte dan mensen met een hoger lycopeengehalte in hun bloed. In een andere studie mat men de dikte van de kransslagader van 520 gezonde mensen. Mannen met een laag lycopeengehalte in het bloed hadden gemiddeld een 18% dikkere kransslagader dan mannen met een hoger dan gemiddeld lycopeengehalte. Een dikkere kransslagader wijst op atherosclerose (aderverkalking) (Exp Miol Med, 2002)
Lycopeen of andere bestanddelen van tomaten lijken dus bescherming te bieden tegen hart- en vaatziekten. Al is dit uit deze onderzoeken nog zeker niet afdoende bewezen.
Onderzoekers die proeven deden met konijnen veronderstellen nu dat lycopeen zelfs effectiever kan zijn dan statines in het tegengaan van de nadelen van een ongezond dieet.

De gegevens lieten zien dat lycopeen in de gegeven dosering betere resultaten liet zien dan fluvastatine (Lescol). Morfologisch onderzoek toonde dat lycopeen en fluvastatine de vorming van atherosclerose van de aorto aanzienlijk tegen ging in vergelijking met de konijnen die alleen het vetrijke dieet kregen

De gegeven dosering die ook de cholesterolgehaltes e.d. verlaagde was hoog omdat de opname van lycopeen veel slechter is bij konijnen dan bij mensen. Volgens de onderzoekers geeft 25mg lycopeen per dag bij mensen reeds een vijfvoudig lycopeengehalte dan welke bij deze proefdieren bereikt werd.
(Nutrition, 2008; Nutraingrediënts)

Lycopeen en licht verhoogde bloeddruk: Lycomato, het tomatenextract met o.a. lycopeen als werkzame bestanddeel, blijkt een gunstig effect te hebben op de bloeddruk. 40 personen met een matig verhoogde bloeddruk kregen eerst, gedurende 4 weken, een placebocapsule, daarna 8 weken het tomatenextract (250mg waarvan 15mg lycopeen) en daarna weer 4 weken de placebocapsules. De bovendruk daalde tijdens de inname van de lycopeen van gemiddeld 145mm naar 134mm kwikdruk en de onderdruk van 88mm naar 83mm kwikdruk. Na de tweede placeboperiode steeg de bovendruk weer naar de aanvangswaarde en de onderdruk naar 85mm. De onderzoekers achtten de antioxidantwerking van het tomatenextract verantwoordelijk voor de bloeddrukdaling. Het tomatenextract had geen invloed op de cholesterolgehaltes en dergelijke. Wel mat men verminderde oxidatie van ldl-cholesterol. (American Heart Journal, 2006)

Tomatenextract, niet pure lycopeen Uit een proef met ratten blijkt dat niet alleen de lycopeen uit tomaten beschermt tegen prostaatkanker en dat alle lycopeensupplementen niet hetzelfde effect zullen hebben. 194 mannelijke ratten kregen een stof toegediend die prostaatkanker veroorzaakt. Een aantal van hen kreeg tevens lycopeen zonder andere stoffen uit tomaten (mogelijk synthetische lycopeen) en een aantal kreeg een tomatenextract. 80% van de ratten die alleen normale voeding hadden gekregen stierven met prostaatkanker, 72% van de ratten die de pure lycopeen hadden gekregen en 62% van de ratten die het tomatenextract hadden gekregen.

Lycopeengehaltes: Het lycopeengehalte van de volgende voedingsmiddelen per 100 gram is: tomaten 2,5 mg, tomatenketschup 17 mg, tomatensap 9 mg, tomatensaus 15 mg en tomatensoep 5 mg. Dit zijn de gegevens volgens de USDA Nutrient databank. De gehaltes kunnen sterk variëren. Hoe dieper de rode kleur hoe hoger het lycopeengehalte. Tomatensoep en -sap lijken uit dit lijstje de belangrijkste bronnen van lycopeen te zijn. Bij gebruik van tomatensap liefst verhitten met een eetlepel olijfolie. Uit een onderzoek uit 1992 bleek dat onverhitte tomatensap het lichaamsgehalte van lycopeen niet verhoogt. Als de tomatensap met olie werd gekookt bleek dit het lycopeengehalte wel sterk te verhogen met een halfwaardetijd van 2 tot 3 dagen dwz dat de lycopeen relatief lang in het lichaam blijft.

Lycopeen en mannelijke vruchtbaarheid: Omdat lycopeen in relatief hoge concentraties aanwezig is in de testikels en in spermavloeistof en lagere gehaltes zijn waargenomen bij onvruchtbare mannen werd het volgende onderzoek uitgevoerd. Dertig onvruchtbare mannen, in de leeftijd van 23 tot 45 jaar, kregen 4mg lycopeen per dag. Na drie maanden was het spermagehalte in 66% van de gevallen aanmerkelijk gestegen en bij 53% was de beweeglijkheid van de spermatozoïden met een kwart verbeterd. Zes echtgenotes waren zwanger geworden. (Int Urol Nephrol, 2002; BBC Health)

Lycopeen beschermt tegen zonverbranding: De proefpersonen kregen 10 mg lycopeen extra per dag. Sommigen de goedkope synthetische, anderen de natuurlijke lycomato en een derde groep kreeg deze lycomato opgelost in een drank. Het bleek dat de lycopeen beschermt tegen verbranding door UV stralen. Na 12 weken was de beschadiging van de huid 25% geringer door de synthetische lycopeen en 38% en 47% geringer in de andere twee groepen. (Int J Vit Nutr Res)

In een ander, kleinschalig, onderzoek kregen de proefpersonen elke dag 55gram tomatenpuree, samen met een beetje olijfolie om de opname van oa de lycopeen te bevorderen. Na drie maanden bleek niet alleen dat de huid zo’n 33% beter beschermd was tegen de zon maar ook dat de hoeveelheid pro-collageen was toegenomen. Dit laatste is volgens dermatoloog Lesley Rhodes te beschouwen als huidverjonging. BBC Health, 2008

Lycopeen en tomatensap van nut bij astma: Een dieet rijk aan antioxidanten is in verband gebracht met het minder voorkomen van astma. Voedingsmiddelen rijk aan antioxidanten – afgezien van vitamine C tabletten – zijn niet specifiek onderzocht op hun effect bij astmapatiënten. In dit onderzoek werden de 32 proefpersonen die last hadden van astma eerst gedurende 10 dagen op een dieet arm aan antioxidanten gezet (o.a. weinig fruit). Hierna werd men in drie groepen verdeeld die afwisselend gedurende een week supplementen met een tomatenextract dat 45mg lycopeen bevat per dag kregen, een week dagelijks tomatensap met circa dezelfde hoeveelheid lycopeen (dus 500 gram tomatensap per dag volgens bovenstaande lijstje) en een week placebocapsules. Tijdens de 10 dagen dat men het antioxidantenarme dieet volgde verergerde de astma. Er trad echter verbetering op door de tomaten-lycopeencapsules en in mindere mate door de tomatensap.
Free Radic Res, 2008
Gerelateerd: Lycopeen bij hersentumoren
Lycopeen tegen botontkalking
Lycopeen tegen hoge bloeddruk

86 reacties “Lycopeen

 1. Wilhelmina, je verhaal is mij niet duidelijk en daarom een paar vragen:
  1. wat voor blikjes heb je gekocht en wat zit er in ?
  2. wat heeft de inhoud van die blikjes met je cholesterolwaarden van doen ?
  3. en wat zou volgens jou tegen diabetes moeten werken ?
  gr. Anthon

 2. Bij Ekoplaza koop ik potjes van 200 gram waar ik drie dagen mee doe.
  Met cholesterol heeft het niets van doen. Cholesterol maakt het lichaam
  naar behoefte aan. De behoefte stijgt als je veel suiker nuttigt of te veel omega 6
  omdat deze producten de aderwanden laat ontsteken zodat de cholesterol die schade weer moet repareren. Ze zeggen dan dat een hoge slechte cholesterol hebt. Door lichte koolhydraten zoals witbrood en suiker te vermijden ben je op de goede weg. Diabetes 2 kun je terugdringen door je zoetverslaving te beheersen en geen lichte koolhydraten te nuttigen. Als je kokosvet of roomboter ruim gebruikt verzadig je meer en neemt je honger af. Van vet kom je niet aan en ook niet van eiwitten. In light producten halen ze vet weg en doen er suiker voor in de plaats dus eet alleen volle producten. Frisdranken en vruchtensappen bevatten zeer veel suiker. De voedingsindustrie is gewetenloos en dat leidt tot ziekten dus medicijnengebruik en de farmacie wil je oud laten worden maar wel als trouwe klant. Succes!

 3. Een grote hoeveelheid potjes kopen van glas is verstandig. Blikjes bevatten BPA en dat is ongezond. Biologische tomatenpuree is het best. Omdat er vitamine B in tomaten zitten moet je vet gebruiken omdat die vitamine niet in water oplosbaar is maar in vet. Biologische Extra virgin olijfolie is het best. Ik doe er curcuma met zwarte peper bij omdat dat tumoren doet afnemen. Ook doe ik er knoflookpoeder door en een beetje oregano. Ik vermeng dat met water en krijg dan een heerlijk drankje binnen. Alles wat gezond is werkt diabetes tegen. Vermijd zoetigheid zoals frisdrank, vruchtensap, vla en heel veel meer. Gebruik volle producten omdat het beter verzadigd, vooral als je kokosvet gebruikt en roomboter. Lees de nieuwsbrief van Juglen Zwaan. Succes!

 4. Er zitten maar kleine hoeveelheden B-vitamines in tomaten die bovendien wateroplosbaar zijn. Lycopeen is vetoplosbaar evenals tocoferolen en andere vetoplosbare vitamines is tomaten. Te veel voeding uit blik dient inderdaad vermeden te worden

 5. waarom dierproeven als het al zo duidelijk is bij mensen? Schande. Ik vind het ook niet goed dat je dierproeven aanhaalt voor bewijsvoering. Dat houdt de negatieve cirkel in stand.

 6. Lycopeen als bloedverdunner ik heb te dik bloed bloedplaatjes plakken, ik gebruik een bloedverdunner nu heb ik gelezen dat lycopeen of fruitflow betere werking heeft als bloedverdunner maar ik kan nergens vinden waar ik fruitflow of lycopeen kan kopen

 7. Ben, lycopeen heeft inderdaad een gunstige werking op de bloedvaten, maar het bloedverdunnende effect van lycopeen kan niet zonder meer vergeleken worden met de werking van bloedverdunnende medicijnen. Met andere woorden: het is niet verstandig om zonder medisch advies de bloedverdunners voor lycopeen in te ruilen.
  Overigens denk ik dat magnesium, vitamine E, omega-3, bromelaïne en resveratrol interessantere supplementen zijn om de kleverigheid van bloedplaatjes te verminderen. Maar ook hier geldt weer: eerst advies aan de dokter vragen !
  gr. Anthon

 8. Kurkuma toevoegen aan tomatenpuree zal het bloed doen verdunnen. Maar hoe te doseren is moeilijk. Als je last heb van aambeien zul je meer last krijgen van bloed. Als je een operatie moet ondergaan moet je stoppen met kurkuma dus je bloed verdunt echt maar ook vreet kurkuma tumoren. In hoeverre dat lukt en hoe dat te doseren laat zich moeilijk raden. Het maakt in elk geval deel uit van gezonde ingrediënten in je eten.

 9. IK neem al jarenlang 10 eetlepels per dag biologische tomatenpuree in een glazen fles. Zo doe ik drie dagen met zo een fles.
  Nadeel is dat de puree iets zuurder wordt na drie dagen…En volgens mij neemt het gehalte Lycogeen ook af of valt dat mee?

 10. Ron, zolang de puree in de koelkast wordt bewaard is er geen achteruitgang van kwaliteit. Wellicht overbodig om op te merken, maar tomatenpuree dient bij voorkeur- voor een betere opname van lycopeen- wel ingenomen te worden met vet (olijfolie/kokosolie).
  gr, Anthon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.